• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-406
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :34
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.II-406
Şikayetçi:
 Hazar Kömür Taah.Sağ Tem. Gıd. Hay. Turz Nak. San.Tic. Ltd.- Akdoğan Kömür Hayvancılık Nakliye İnşaat Otomotiv Tem. Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. , KURTUŞ MAH. ŞİFA SOK. ŞİFA APT. NO : 32 MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Tavşanlı Belediye Başkanlığı (İmar İşleri Müdürlüğü), Yenı Mahalle Cumhurıyet Meydanı No:2 KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2012 / 43136
Başvuruya konu ihale:
 2012/165085 İhale Kayıt Numaralı "Belediye Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere Personel" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Tavşanlı Belediye Başkanlığı tarafından 04.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Belediye Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere Personel” ihalesine ilişkin olarak Hazar Kömür Taah. Sağ Tem. Gıd. Hay. Turz. Nak. San. Tic. Ltd. - Akdoğan Kömür Hayvancılık Nakliye İnşaat Otomotiv Tem. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 12.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.12.2012 tarih ve 43136 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5115 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kendi teklifleri haricinde tüm tekliflerin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, tekliflerin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, idarece yaklaşık maliyetin hatalı tespit edilmesi sonucu ihale kararının hatalı verildiği, yaklaşık maliyetin mevzuata uygun bir şekilde yeniden hesaplanarak güncellenmesi suretiyle ihalenin sonuçlandırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 2’nci maddesinde ihale konusu işin “Belediye bünyesinde çalıştırılmak üzere personel” hizmeti alımı olarak tanımlandığı, “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinin “25.1. Her türlü Vergi,sigorta,resim,harç,ulaşım,KİK Payı teklif fiyata dahil olmalıdır.

 

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Makam Şoförüne ve İş Makinası Operatörlerine(6 Kişi) Brüt Asgari Ücretin % 50 fazlası;

İnşaat Teknikerine, Harita Teknikerine, Büro Görevlisine, Şoförlere (9 Kişi),Usta İşçilere(3Kişi) Brüt Asgari Ücretin % 20 fazlası;

Usta Yardımcısı İşçilere(5 Kişi) Brüt Asgari Ücretin % 10 fazlası;

Düz İşçilere(13 Kişi) Brüt Asgrari Ücret Maaş verilmesi öngörülmektedir. Fazla mesai yaptırıldığı takdirde fazla mesai ücreti ayrıca yükleniciye idare tarafından ödenecektir.

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranı % 3 tür.”şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2.1’inci maddesinde, “İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

 

78.7. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 28 md.) Yaklaşık maliyet içerisinde yer alan işçilik maliyeti; çalıştırılacak personel sayısı ile brüt asgari ücret tutarı ve bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

 

78.8. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren paylarının hesabında bu hususlar dikkate alınmayacaktır. İdarelerce yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak ücret belirlenebilecek, ancak brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır.” açıklaması,

 

“Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde ise “79.1. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 4. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

…79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

 

79.4. …

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

 

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklamaları bulunmaktadır.

 

Ayrıca, işveren prim hesabının nasıl yapılması gerektiği, özellikle de yuvarlamanın hangi aşamalarda yapılması gerektiği hususlarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden görüş istenilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 03.12.2012 tarih ve 20518196 sayılı yazı ile belirlenen prime esas kazanç tutarı üzerinden, gerek işveren gerekse sigortalı hisselerinin 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması gerektiği ve yuvarlamanın her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri, ihale dokümanındaki düzenlemeler ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda yapılan hesaplama sonucunda ihale konusu işe ilişkin asgari işçilik maliyetinin 674.752,68 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

Anılan Tebliğ açıklamaları uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulacağı,  aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamayan isteklilerin tekliflerinin gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedileceği anlaşılmaktadır.

 

            İdarece KİK işçilik modülü kullanılarak bulunan % 3 sözleşme gideri dâhil asgari işçilik maliyetinin (674.749,32 TL) üzerine % 15 oranında firma kârı (101.212,40 TL) eklenerek yaklaşık maliyetin 775.961,72 TL olarak belirlendiği, teklifi geçerli olarak değerlendirilen isteklilerden ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin 674.749,32 TL, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin 674.751,12 TL, başvuru sahibinin teklifinin ise 674.752,68 TL olduğu, idarece hesaplanan kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif veren isteklinin bulunmadığı görülmüştür.

 

            Ancak, yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde ise, idarece asgari işçilik maliyetinin KİK işçilik modülü kullanılarak 674.749,32 TL olarak bulunduğu, tarafımızca yapılan ve yukarıda yer verilen hesaplama sonucunda ise asgari işçilik maliyetinin 674.752,68 TL olarak bulunduğu, aradaki farkın KİK işçilik modülünün prime tabi ücretler üzerinden hesaplanan işveren payını oluşturan primlerin (genel sağlık sigortası, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası, işsizlik sigortası ile risk primi) ayrı ayrı değil toplam olarak hesaba alınması sonucu oluştuğu, hâlbuki tarafımızca yapılan hesaplamada da gösterildiği gibi söz konusu primlerin ayrı ayrı hesaplanarak yuvarlama işlemi yapıldıktan sonra işveren payının bulunması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Bu çerçevede, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan işçilik hesaplama modülünün bilgilendirme amaçlı olduğu hususu da dikkate alındığında, şikâyete konu ihalede % 3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyetinin, dolayısıyla kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının tarafımızca yapılan hesaplama sonucunda ulaşılan 674.752,68 TL olarak esas alınması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin teklifinin bu tutarın altında olduğu, bu itibarla anılan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği ve anılan Tebliğin 79.5’inci maddesindeki açıklama uyarınca aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda, teklif bedeli, asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamayan isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte ise de, usul ekonomisi açısından teklif bedeli asgari işçilik maliyeti ile % 3 oranındaki sözleşme giderlerini karşılamadığı anlaşılan ihale üzerinde bırakılan istekli TAGTAŞ Tavşanlı Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.den ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Akın Kayhan’dan aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli TAGTAŞ Tavşanlı Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Akın Kayhan’ın tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul