En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-408
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :35
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.II-408
Şikayetçi:
 M&S Temizlik Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, TEPEBAŞI MAH. 21.SOK. İLHAN APT. KAT : 1 NO: 2 MARDİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi Baştabipliği, Mardin Yolu 5.Km 47400 MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42370
Başvuruya konu ihale:
 2012/146570 İhale Kayıt Numaralı "22 Kişi İle 12 Ay Malzemesiz Yemek Yapımı ,Sunumu Ve Sonrası Temizlik ,Bulaşık Ve ,Çamaşır Yıkama Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 08.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “22 Kişi İle 12 Ay Malzemesiz Yemek Yapımı, Sunumu ve Sonrası Temizlik, Bulaşık ve Çamaşır Yıkama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak M&S Temizlik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 10.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42370 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4945 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, isteklinin giyim giderini teklif fiyatına dâhil etmediği, anılan isteklinin sunduğu proforma faturalarda toplam tutar hanesinin virgülden sonra iki hane olarak yazılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Şikâyete konu ihalenin, Mardin Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “22 Kişi ile 12 Ay Malzemesiz Yemek Yapımı, Sunumu ve Sonrası Temizlik, Bulaşık ve Çamaşır Yıkama Hizmeti” alımı olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde “25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

a)Hizmet işinde çalışacak eleman sayısı 20 kişi olup alınacak ücretler aşağıya çıkarılmıştır.

 1)Hizmet işinde çalışacak 20 kişiye Brüt asgari ücret verilecektir.
 2)Hizmet işinde çalışacak 2 kişiye Asgari ücretin %20(YüzdeYirmi)fazlası verilecektir.
           b)Resmi ve Dini Bayramlar ve yılbaşılar da çalışacak personel sayısı 10 kişidir
b.1-Personel 8 Kişi :(Aşçı Hariç): 14.5 (çalışılacak gün sayısı) X 8 (Çalışacak işçi sayısı)=Toplam 116 ( YüzOnAltı) gün
b.2-Personel 2 kişi (Aşçı Asgari ücretin %20(YüzdeYirmi)fazlası ) : 14.5 (çalışılacak gün sayısı) X 2 (Çalışacak işçi sayısı)=Toplam 29 (YirmiDokuz) gün

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

1)Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır.
Personelin yol gideri günlük brüt (2,00 TL) olarak Aylık 26 gün üzerinden hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.
          
2 )Firma çalışanlarının Yemekleri Hastanemizce ücretsiz verilecektir.İstekliler yemek için herhangi bir bedel öngörmeyecek
          
3 ) Hizmet işinde çalışacak personellere verilecek giyim miktarı ve özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgiye teknik şartnamede yer verilmiştir

….

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

         Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1 (bir) olarak tespit edilmiştir.”düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin “Çalıştırılacak İşçilerin Kıyafeti” başlıklı 3’üncü maddesinde,

 

S.No

Giyimin Nevi/Cinsi

Ekip Sorumlusu

Aşçı

Komi

Çamaşır ve Bulaşık Yıkama

 

Yıllık Giyim Adedi

1

Yazlık Gömlek

1

-

9

-

10

2

Kışlık Gömlek

1

-

9

-

10

3

Yazlık Pantolon

1

-

9

-

10

4

Kışlık Pantolon

1

-

9

-

10

5

Kıravat

1

-

9

-

10

6

İş Elbisesi(Alt Üst Takım)Yazlık

-

2

-

10

12

7

İş Elbisesi (Alt Üst Takım)Kışlık

-

2

-

10

12

 

düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede, İdari Şartname düzenlemeleri doğrultusunda ve Kurumun işçilik modülü uyarınca teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin giyim hariç 339.474,48 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesinde “Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

İdarece ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen ve ihale üzerinde bırakılan istekli olan Emreber End. Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihaleye 339.472,56 TL teklif edildiği görülmüştür. İdare tarafından anılan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmiş, isteklinin yapmış olduğu açıklamada, giyim giderini (% 3 dâhil) 0,55 TL, firma kârını 0,17 TL öngördüğü anlaşılmıştır. Anılan isteklinin teklifinden giyim ve firma kârı olarak öngördüğü tutar çıkarıldığında, geriye 339.471,84 TL kalmaktadır. Bu tutar, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olan 339.474,48 TL’nin altında kaldığından, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2’nci maddesinde “Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

Anılan isteklinin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamasında sunduğu proforma faturada, yazlık ve kışlık gömlek, yazlık ve kışlık pantolon ile kravat için 0,001 TL öngördüğü, bu fiyatlar ile miktarların çarpılması sonucunda ortaya çıkan fiyatların ise virgülden sonra iki haneli olduğu, teklif edilen giyim giderinin ise 0,53 TL olduğu, öte yandan giyim giderinin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satırda yer almadığı, işçilik kalemine yansıtıldığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak, istekli tarafından sunulan proforma faturanın bu yönüyle mevzuata aykırı olmadığı görülmüştür.

           

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

         
1 ) İdarece ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen M&S Tem. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, 339.473,04 TL teklif edildiği görülmüştür. İdare tarafından anılan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmiş, isteklinin yapmış olduğu açıklamada, giyim giderini (% 3 dâhil) 1,01 TL, firma kârını 0,19 TL öngördüğü anlaşılmıştır. Anılan isteklinin teklifinden giyim ve firma kârı olarak öngördüğü tutar çıkarıldığında, geriye 339.471,84 TL kalmaktadır. Bu tutar teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olan 339.474,48 TL’nin altında kaldığından, isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

         
2 ) İdarece geçerli teklif olarak belirlenen Peltem Gıda Tem. Öz. Güv. Sos. Hizm. Med. İnş. Teks. Nak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 339.474,48 TL teklif edildiği görülmüştür. İdare tarafından anılan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmiş, isteklinin yapmış olduğu açıklamada, giyim giderini (% 3 dâhil) 1,14 TL, firma kârını 1,50 TL öngördüğü anlaşılmıştır. Anılan isteklinin teklifinden giyim ve firma kârı olarak öngördüğü tutar çıkarıldığında, geriye 339.471,84 kalmaktadır. Bu tutar teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olan 339.474,48 TL’nin altında kaldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Emreber End. Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., M&S Tem. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Peltem Gıda Tem. Öz. Güv. Sos. Hizm. Med. İnş. Teks. Nak. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul