• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-414
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :41
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.II-414
Şikayetçi:
 Merdan Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Temizlik Turizm Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi, PİRDÖKÜMCÜLER SANAYİ SİT. A 4 BLOK NO : 4 İKİTELLİ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Rektörlüğü (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü), Ankara Cad. 35100 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42770
Başvuruya konu ihale:
 2012/147981 İhale Kayıt Numaralı "E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi 2013 Mali Yılı Malzemesiz Temizlik,Çamaşırhane -Malzemesiz Yemek Pişirme Ve Dağıtım Hizmetleri Alımı 12 Aylık (01.01.2013-31.12.2013) (1086 Kişi)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğütarafından 19.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi 2013 Mali Yılı Malzemesiz Temizlik, Çamaşırhane - Malzemesiz Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmetleri Alımı 12 Aylık  (01.01.2013-31.12.2013) (1086 Kişi)” ihalesine ilişkin olarak Merdan Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Temizlik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 17.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42770 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5039 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamının altında olması nedeni ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, söz konusu toplamın ise hatalı sonuç veren işçilik hesaplama modülü yerine el ile hesaplanması gerektiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan ortak girişim tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ihale dokümanında belirlenen benzer iş şartını karşılamadığı, ayrıca "ortak girişimlerde gereken ortaklık yapısını" karşılamadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartname'nin 2.1 inci maddesinde; “İhale konusu hizmetin;

a) Adı:

E.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi 2013 Mali Yılı Malzemesiz Temizlik,Çamaşırhane -Malzemesiz Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmetleri Alımı 12 Aylık (01.01.2013-31.12.2013) (1086 Kişi)

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır. …” düzenlemesi,

 

            25 inci maddesinde; “… 25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Birim Sorumlusu 16 Kişi Asgari ücretin % 15 fazlası
Temizlik Personeli 872 Kişi Asgari ücretin % 0 fazlası
Çamaşırhane Elemanı 34 Kişi Asgari ücretin % 10 fazla
Şef Aşçı 1 Kişi Asgari ücretin % 225 fazlası
Aşçı 9 Kişi Asgari ücretin % 195 fazlası
Şef 4 Kişi Asgari ücretin % 20 fazlası
Yamak 5 Kişi Asgari ücretin % 10 fazlası
Kalfa 21 Kişi Asgari ücretin % 10 fazlası
Dağıtım Personeli 124 Kişi Asgari ücretin % 5 fazlası
Toplam: 1086 Kişi

Ulusal, Resmi ve dini bayram günlerinde hergün için; aşağıda tabloda belirtilen, toplam 373 işçi ile hizmet verilecek olup; ulusal,resmi ve dini bayram ve tatil günleri sayısı 14,5 (On Dörtbuçuk) gündür.
Birim Sorumlusu 1 Kişi
Temizlik Personeli 275 Kişi
Çamaşırhane Elemanı 12 Kişi
Şef Aşçı 1 Kişi
Aşçı 4 Kişi
Kalfa 8 Kişi
Yamak 2 Kişi
Şef 2 Kişi
Dağıtım Personeli 68 Kişi

TOPLAM 373 Kişi

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Çalıştırılacak personele yol bedeli nakdi günlük brüt 3,50 TL olarak ayda 26 gün üzerinden hesaplanıp bordroda gösterilecek ve aylık dönemler halinde ödenecek olup, teklif fiyata dahildir.

Yemek bedeli nakdi günlük brüt 3,00 TL olarak ayda 26 gün üzerinden hesaplanıp bordroda gösterilecek ve aylık dönemler halinde ödenecek olup, teklif fiyata dahildir.

İş kıyafetleri kurumumuz tarafından verilecektir

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu işle ilgili olarak iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1 dir.” düzenlemesi,

 

            Yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde birim ve miktarların da belirtildiği 18 iş kalemine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği'nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde;

 

79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, ihale komisyonu tarafından şikayete konu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamının 18.672.224,00 TL olarak belirlendiği, teklif fiyatı bu tutardan düşük olan bir istekliden 4734 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi uyarınca açıklama istenildiği, açıklama sunmayan bu isteklinin teklifinin reddedilerek 07.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Özel Pozitif Temizlik Tur. Ser. Taş. Yem. Tek. İnş. Bil. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakılmasına ve başvuru sahibi Merdan Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Temizlik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verildiği tespit edilmiştir.

 

İncelenen ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamı idarece işçilik hesaplama modülü kullanılarak hesaplanmıştır. İtirazen şikayet dilekçesinde söz konusu toplamın idarece hatalı hesaplandığı, bu toplamın ilgili Kurul Kararları da örnek gösterilerek el ile hesaplanması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Asgari işçilik maliyetinin hesaplanması kapsamında; işveren prim hesabının nasıl yapılması gerektiği, özellikle de yuvarlamanın hangi aşamalarda yapılması gerektiği hususlarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nden görüş istenilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 03.12.2012 tarih ve 20518196 sayılı yazıda; prime esas kazanç tutarı üzerinden, gerek işveren gerekse sigortalı hisselerinin 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması gerektiği ve yuvarlamanın her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Yukarıda atıf yapılan mevzuat hükümleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nden alınan görüş ile ihale dokümanında yer alan düzenlemeler doğrultusunda ihale konusu iş için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamı 18.672.329,13 TL olarak bulunmaktadır.

 

Bu itibarla şikayete konu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamının idare tarafından hatalı hesaplandığı, anılan tutarın 18.672.329,13 TL olarak hesaplanması gerektiği, bu durumda ihale üzerinde bırakılan Özel Pozitif Temizlik Tur. Ser. Taş. Yem. Tek. İnş. Bil. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklif fiyatının aşırı düşük olduğu ve bu nedenle anılan istekliden 4734 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi uyarınca açıklama istenilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Ancak istekliden 4734 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi uyarınca açıklama istenilse de; isteklinin teklifi, teklif fiyatının teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamını karşılamadığı gerekçesi ile reddedileceğinden isteklinin teklifinin açıklama istenilmeksizin reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname'nin 7.5.1 inci maddesinde;

 

İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 45'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.” düzenlemesi,

 

7.6 ncı maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya Özel Sektöre verilen her türlü Hastane Genel Temizlik Hizmeti ve/veya her türlü Çamaşırhane Hizmetleri ve/veya her türlü Malzemesiz Yemek Pişirme ve/veya her türlü Yemek Dağıtım Hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi,

 

Yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, teklif fiyatı 18.672.224,01 TL olan Özel Pozitif Temizlik Tur. Ser. Taş. Yem. Tek. İnş. Bil. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından pilot ortağın Özel Pozitif Temizlik Tur. Ser. Taş. Yem. Tek. İnş. Bil. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirlendiği, pilot ortağın ortaklık oranının % 51 olduğu,

 

Özel Pozitif Temizlik Tur. Ser. Taş. Yem. Tek. İnş. Bil. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş bitirme belgesinin S.B. Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce düzenlendiği, belgede belgeye konu işin adının “Hastanemiz ve Bağlı Birimlerinin 330 personel ile 24 Aylık Malzeme Dahil Temizlik Hizmetleri ve Yerleşim Alanları Zararlıları ile Mücadele Hizmeti İşi İ.K.N.-2009-133785”, sözleşme bedelinin 7.919.910,60 TL + KDV ve belge tutarının “7.919.910,04 TL + KDV ve iş artışından doğan fiyat farkı: 111.078,00 TL + KDV” olarak belirtildiği,

 

Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan 12.03.2010 tarih ve 1838 sayılı iş bitirme belgesinin Nazilli Devlet Hastanesi’nce düzenlendiği, belgede belgeye konu işin adının “31.12.2007 tarihli 2007/173893 KİK nolu temizlik, yemek hazırlama, dağıtım ve sonrası hizmetler ile veri hazırlama ve sekretarya hizmeti alımı” ve belge tutarının 6.385.947,05 TL olarak belirtildiği,

 

Tespit edilmiştir.

 

Bu verilere göre pilot ortak tarafından sağlanması gereken iş deneyim tutarı 5.881.750,56 TL özel ortak tarafından sağlanması gereken iş deneyim tutarı ise 2.520.750,24 TL’dir.

 

Pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesi incelendiğinde, belgeye konu işin İdari Şartname’nin 7.6 ncı maddesinde yapılan benzer iş tanıma uygun olduğu anlaşılmaktadır. Ancak özel ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesi incelendiğinde belgeye konu işte “veri hazırlama ve sekretarya hizmeti” gibi benzer iş tanımı kapsamında değerlendirilemeyecek işlerin de bulunduğu anlaşıldığından, idare tarafından söz konusu iş deneyim belgesine konu işte benzer iş tanımı kapsamında değerlendirilebilecek işlerin tutarının tespit edilerek özel ortağın istenilen asgari iş deneyim tutarını sağlayıp sağlamadığının araştırılması gerekmektedir. Ancak şikayetçinin birinci iddiasının incelenmesi sonucunda anılan iş ortaklığının teklifinin reddedilmesi gerektiği anlaşıldığından, iş deneyimi ile ilgili bahsedilen araştırmanın yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1- Baytekin İnşaat Temizlik Gıda Yemek Üretim Nakliye Güvenlik ve Bilgisayar Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Pam-Pak Sosyal Ve Sağlık Hi. Bi. İş. Ot. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce Pam-Pak Sosyal ve Sağlık Hi. Bi. İş. Ot. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. adına “2007-2008 yılları 22 aylık malzemeli genel temizlik hizmeti alımı – 2006/170530” işi için düzenlenen 21 Ekim 2011 tarih ve 11216 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgede ilk sözleşme bedelinin 2.745.840,00 TL, toplam sözleşme tutarının 3.159.331,20 TL ve belge tutarının 3.354.805,08 TL olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Söz konusu belgedeki sözleşme bedelleri ile belge tutarı incelendiğinde, belge tutarının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 46 ncı maddesine uygun olarak fiyat farkları hariç düzenlendiği hususunda tereddüt oluştuğundan belge üzerinde yer alan bilgilerin mevzuata uygunluğunun değerlendirilmek üzere belgeyi düzenleyen Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’ne bildirilmesi gerekmektedir.

 

2- Andaç Grup İnş. Gıda Nak. Tem. İlaç B.S. Yem. Ür. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce “2008/166975” İKN’li iş için düzenlenen 07.01.2011 tarih ve 9959 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgede belge tutarının 20.235.119,94 TL olarak belirtildiği, belgenin açıklama bölümünde “Her ne kadar sözleşme bedeli 18.284.999,99 TL ise de sözleşmenin madde 15-Fiyat Farkı Maddesi … gereği iş artışı olduğu için belge tutarı 20.235.119,94- TL dir.” açıklamasına yer verildiği tespit edilmiştir. Bu durumda söz konusu belgenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 46 ncı maddesine aykırı olarak fiyat farkları dahil düzenlendiği anlaşıldığından söz konusu belgenin iptal edilerek mevzuata uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Özel Pozitif Temizlik Tur. Ser. Taş. Yem. Tek. İnş. Bil. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin reddedilerek tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce Pam-Pak Sosyal ve Sağlık Hi. Bi. İş. Ot. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. adına “2007-2008 yılları 22 aylık malzemeli genel temizlik hizmeti alımı – 2006/170530” işi için düzenlenen 21 Ekim 2011 tarih ve 11216 sayılı iş bitirme belgesi üzerinde yer alan tutarların mevzuata uygunluğunun değerlendirilmek üzere belgeyi düzenleyen idareye bildirimde bulunulmasına,

 

3) Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce “2008/166975” İKN’li iş için düzenlenen 07.01.2011 tarih ve 9959 sayılı iş bitirme belgesinin iptal edilerek mevzuata uygun olarak yeniden düzenlenmesi hususunun anılan idareye bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul