• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-416
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :43
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.II-416
Şikayetçi:
 Zararsız İnşaat Taahhüt İşleri Ve İnşaat Malzemeleri Tıbbi Malzeme Ve Temizlik İşleri Tic. Ltd. Şti., ESR İŞHANI KAT:5 YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 Esenli Bilal Şahin Huzurevi Müdürlüğü, Çay Mah. Bilal Şahin Bulvarı No:12 /66100 Esenli Kasabası 66100 YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2013 / 423
Başvuruya konu ihale:
 2012/167310 İhale Kayıt Numaralı "Esenli Bilal Şahin Huzurevi Müdürlüğü 2013 Yılı 6 Adet Bakım Personeli Özel Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Esenli Bilal Şahin Huzurevi Müdürlüğü tarafından 11.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Esenli Bilal Şahin Huzurevi Müdürlüğü 2013 Yılı 6 Adet Bakım Personeli Özel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 04.01.2013 tarih ve 423 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/79 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Başvuru dilekçesinde özetle,

 

1)    İhale uhdesinde kalan Şampiyon Sos. Hiz. Çevre Tem. Gıda Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, dolayısıyla anılan isteklinin ihale dışı bırakılması gerektiği,

 

2)    Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Cennetoğlu Tem. Bilgi İşlem Otom. Tur. İmal. San. Tic. Ltd. Şti. & Büyük Pınar Bilgi İşlem Otom. Gıda Tem. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı'nın İdari Şartname'nin 7.7.3'üncü maddesine aykırı bir şekilde ihale günü "aslı idarece görülmüştür" şerhi konulan belgeler ile ihaleye katıldığı, bu nedenle isteklinin ihale dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 04.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçeyle itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu ve anılan dilekçede 19.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu ve idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın 25.12.2012 tarihinde kendisine tebliğ edildiği hususlarına yer verildiği görülmüştür.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, başvuru sahibi tarafından idareye 19.12.2012 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu ve başvuru üzerine idarece alınan kararın 21.12.2012 tarihinde başvuru sahibine gönderildiği anlaşılmıştır. Ayrıca ihale işlem dosyasında, şikâyet başvurusu üzerine alınan kararın 24.12.2012 tarihinde başvuru sahibi isteklinin daimi çalışanı sekreter Gülşah Yıldız’a tebliğ edildiğine dair Yozgat PTT Merkez Müdürlüğünün 07.01.2013 tarihli ve 00046 sayılı yazısı ile RR03106933364 barkod numaralı taahhütlü sorgulama sayfasının bulunduğu görülmüş ve http://www.ptt.gov.tr adresinden anılan barkod numarası sorgulanarak şikâyet başvurusu üzerine alınan kararın başvuru sahibine teslim tarihinin 24.12.2012 olduğu teyit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

 

            a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

            b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

            c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

 

            karar verilir…” hükmü,

 

“İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde ise …İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir...”hükmü bulunmaktadır.

 

Öte yandan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında, Kuruma yapılan başvuruların ön incelemesi sırasında aranacak hususlar düzenlenmiş ve anılan fıkranın (c) bendinde başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı bu hususlar arasında sayılmış olup, anılan maddenin dördüncü fıkrasında ise “Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında da“16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

 

 

 Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve yapılan tespitler dikkate alındığında, şikâyetçi tarafından 19.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın 24.12.2012 tarihinde şikâyetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden itibaren on gün içinde en geç 03.01.2012 tarihine kadar Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.01.2013 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul