En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-420
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :47
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.II-420
Şikayetçi:
 Sehil Temizlik Gıda İnş. Bilgi İşlem Ve Personel Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti., HÜRRİYET MAH. M.AKİF CAD. NO:100 KAT:3 D:3 ŞİRİNYER/ İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Opera Ve Balesi Müdürlüğü, İsmetkaptan Mah. 1364 Sok. No:5 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42763
Başvuruya konu ihale:
 2012/151155 İhale Kayıt Numaralı "20 Kişi İle 12 Aylık Malzemeli Genel Temizlik , Taşıma Ve Teşrifat İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü İzmir Devlet Opera Ve Balesi  Müdürlüğütarafından 09.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “20 Kişi İle 12 Aylık Malzemeli Genel Temizlik, Taşıma Ve Teşrifat İşi” ihalesine ilişkin olarak Sehil Temizlik Gıda İnş. Bilgi İşlem Ve Personel Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 07.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42763 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5032 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede işçilik maliyetinin 362.654,40 TL olduğu, ihale üzerinde kalan isteklinin teklif bedelinin ise 365.460,00 TL olduğu, teklif edilen bedelden işçilik maliyeti düşüldüğünde kalan 2.085,60 TL tutarı ile işçilik haricindeki giderlerin karşılanmasının mümkün olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:   

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,        

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,        

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi”başlıklı 79 uncu maddesinde“79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

            Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

            79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

            79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

            79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

            a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

            hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

            79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

            79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

            İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

            a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

            b. Fiyat teklifleri,

            c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

            ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

            d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

            e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

            İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

            79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

            a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

            b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

            Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

            Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

            79.4.2.8. İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

            79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…” açıklaması,

           

İdari şartnamede İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 20 KİŞİ İLE 12 AYLIK MALZEMELİ GENEL TEMİZLİK, TAŞIMA VE TEŞRİFAT İŞİ

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır. 20 kişi ile 12 aylık malzemeli genel temizlik, taşıma ve teşrifat hizmeti alımı.

c) Yapılacağı yer: İZDOB Hizmet binaları ve ekleri

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.düzenlemesi,

           

            Aynı şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde “25.1.SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI SIRASINDA İLGİLİ MEVZUAT GEREĞİNCE ÖDEYECEĞİ HERTÜRLÜ VERGİ (KDV HARİÇ) RESİM, HARÇ V.B. GİDERLER TEKLİF FİYATINA DAHİL EDİLİR.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: YÜRÜRLÜKTEKİ ASGARİ ÜCRET ÖDENECEKTİR. FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILMAYACAKTIR. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA YAPTIRILMAYACAKTIR.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri: Kişi Başına; Yemek bedelinin günlük brüt tutarı 6,60.TL olarak hesaplanıp, aylık gün sayısı 26 gün esas alınarak personele ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

Personelin yol bedeli istekli firma tarafından ayda 26 gün esas alınarak her gün için 4,00TL ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

Personelin giyecek ihtiyacı istekli tarafından karşılanacaktır. Giyeceklerin özelliği ve sayısı aşağıdaki şekilde olacaktır:

Pantolon/etek: 2 Adet, Ayakkabı: 2 Çift, İş Gömleği: 2 Adet, İş Önlüğü: 2 Adet

25.3.3. Malzeme giderleri: GENEL TEMİZLİK İŞLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SIRASINDA TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN MALZEMELER KULLANILACAKTIR.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. % 1'DİRdüzenlemesi,

 

Aynı şartnamenin ekinde ise “…

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

20 KİŞİ İLE 12 AYLIK MALZEMELİ GENEL TEMİZLİK TAŞIMA VE TEŞRİFAT HİZMETİ ALIMI

KİŞİ

20,00

12,000

…” düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin 10’uncu maddesinde “Demirbaş olarak İstenilen Araç ve Gereçler

a) Sanayi Tipi Profesyonel Elektrik Süpürgesi                     4 adet

b) Halı Koltuk Yıkama Makinesi (Kuru Köpük)                    1 adet

c) Elektrikli Döner Başlı Cila Makinesi                                 2 adet

d) Elektrikli Yer Yıkama Makinesi                                         2 adet

e) Taşınabilir Basınçlı Yıkama Makinesi                               2 Adet

 

İstenen İş Makinalarının Teknik Özellikleri:

a- Elektrikli döner başlı cila makinesi: Sert zeminlerin cila yapılmasını sağlamalı, gürültüsüz çalışma özelliğine sahip olması gerekir.

b- Elektrik süpürgesi: Sanayi tipi Profesyonel En az 2000 watt Islak-kuru tanımlama özelliği olacaktır. Aparatlar ile bulundurulacaktır.

c- Halı – Koltuk Yıkama Makinesi: Sanayi tipi Profesyonel En az 2000 watt Islak-kuru tanımlama özelliği olacaktır. Aparatlar ile bulundurulacaktır.

d- Elektrikli yer yıkama makinesi: Sanayi tipi Profesyonel En az 2000 watt Bütün zeminlerin yıkanmasında kullanılacaktır. Makine püskürtme, fırçalama ve emme işlemlerini aynı anda (Hareket halinde) yapacaktır.

e- Taşınabilir Basınçlı Yıkama Makinesi: Taşınabilir 130 bar su basıncı, 1700 watt gücünde, 370 lt/saat su sevk miktarı olan Deterjan hazneli ve Döner Fırçalı, minimum 5,5 metre hortum uzunluğu olacaktır.

            Kullanılan makineler 3 yaşından büyük olmayacaktır.” düzenlemesi,

 

Anılan şartnamenin 14’üncü maddesinde “Kullanılacak Malzemeler Aşağıda belirtilen tüm temizlik malzeme araç ve gereçler temizlik firması tarafından karşılanacaktır.

Yılda bir defa istenen malzemeler

Çift Kovalı Paspas Arabası

Presli

10 Adet

Sert Yer Fırçası

17 cm Dişli

6 Adet

Araba Fırçası

Yumuşak Uçlu

15 Adet

Köpük Sabun Makinası

350 ml

30 Adet

Huni Plastik

Orta Boy

5 Adet

Mop Takım

Orta Boy

30 Adet

Paspas Takımı (Metal Kısmı)

Metal

24 Takım

Süt Cila

16 litrelik

1 Teneke

Lavabo Fırçası

 

40 Adet

Temizlik Kovası plastik

25 Litrelik

10 Adet

Marşapa

1 litrelik

10 Adet

Lavabo Pompası

Lastik

15 Adet

Uz. Sap. Faraş ve Süpergesi Tk.

Büyük Boy

30 Adet

Çekçek yer için

büyük boy

20 Adet

Kauçuk Çizme

Lastik Kauçuk

15 Çift

Cam Silimi için Çekçek

Lastik

15 Adet

 

Döner Çift Kovalı Temizlik Seti: En az 30 cm derinliğinde, 2x25 L kovalar (Mavi ve kırmızı). 4 Adet bilyeli 360° dönebilen tekerlek Tekerleklerin zemine temas yüzeyleri termo kauçuk kaplı Sıkma pres yekpare tek parça gövde Pres üzerindeki yay ve vidalar paslanmaz Pres iç genişliği 20.5 cm (Büyük boy mop kullanımına uygun olacak) Pres sıkma kolu Alüminyum profil (Paslanmaya karşı dayanıklı) Paslanmaya karşı kromaj kaplı şase itme kolu olacaktır.

 

            Yılda bir defa istenen malzemeler 4 ayda bir olmak üzere 3 defada Kuruma teslim edilecektir.

Her ay istenen temizlik malzemeleri

Genel Temizlik

 

180 Kg.

Bulaşık Deterjanı

 

30 Kg.

Çamaşır Suyu

 

120 Kg.

Dispenser Z Havlu

 

20 Koli

Tuvalet Kâğıdı 12 li paket Büyük boy

2 Katlı, Kolide 12 Ad. (4KG)

15 Koli

Tuvalet Kâğıdı Küçük boy(Rulo uzunl. 22 MT)

2 Katlı, Kolide 72 Ad. (4KG)

15 Koli

Köpük Sıvı El Sabunu

 

10 Kg.

Kireç Çözücü

 

30 Kg.

Krom Minarelli Temizlik Malz.

 

15 Kg.

Oda Parfümü

 

10 Kg.

Cam Sil

 

5 Kg.

Pisuvar Koku Giderici

Tablet

5 Paket

3 Lü Temizlik Bezi

37x37

100 Adet

Fiber Clas Bez

 

75 Adet

Sünger

4 lü

5 Paket

Bulaşık Eldiveni

 

10 Çift

Lateks Eldiveni

Doktor eld.

5 Kutu

Çöp Poşeti Orta Boy

30-50-60 cm

10 Koli

Büyük Çöp Torbası Battal Boy Siyah

Dökme

50 Kg.

Cam Silme Bezi

Deri Özelliği

10 Adet

Cam Peluşu

 

5 Adet

Nemli Mop(Bezi)

80 cm

10 Adet

Paspas İpi Saçaklı

Pamuklu

30 Adet

Çatal Ot Süpürgesi

 

2 Adet

 

İstenilen temizlik malzemeleri her ay İdari Mali ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğünce oluşturulan komisyona teslim edilecektir.düzenlemesi,

 

Yer almaktadır.

           

            İhalede 5 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, 2 isteklinin teklif açıklamasını sunduğu, sunulan her 2 açıklamanın da idarece uygun bulunduğu ve ihalenin neticelendirildiği görülmüştür. 

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu, hizmet alımında 12 ay süreyle 20 kişinin çalıştırılacağı, söz konusu personel için idarece yol ve yemek ücretinin öngörüldüğü ayrıca iş kapsamında her bir personele 8 parça giyim malzemesi verileceği yine ihale konusu işte kullanılacak temizlik malzemelerinin teklif fiyata dahil giderler arasında belirtildiği, anılan temizlik malzemelerinin bir kısmının yılda bir kez, bir kısmının ise ayda bir kez verileceğinin belirtildiği, elle yapılan işçilik hesaplaması neticesinde ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 362.652,00 TL olduğu görülmüştür.

 

İhale üzerinde kalan isteklinin 19.11.2012 tarihli ve 2497 sayılı yazı ile aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, istekli tarafından sunulan açıklama incelendiğinde, teklif mektubunda toplam 365.460,00 TL bedel teklif edildiği, işçilik ücreti için 362.654,40 TL bedel öngörüldüğü, söz konusu tutarın teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin (362.652,00 TL) üzerinde olduğu, ihale konusu işte kullanılacak temizlik malzemeleri için 1.902,62 TL, ihale konusu işte çalışacak 20 personele verilecek toplam 160 parça giyim malzemesi için (%3 sözleşme ve genel giderler dahil) 5,00 TL bedel öngörüldüğü, söz konusu bedellerin tevsiki amacıyla Hasat Giyim-Temizlik ve Sarf Malzemeleri/Veli Gürhan’dan alınmış 2 adet proforma fatura ve proforma faturanın eki maliyet/ satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, proforma faturalar ile tutanağın uyumlu olduğu, proforma faturada yer verilen birim fiyatlar ile miktarların teklif cetveli ve ihale dokümanı ile uyumlu olduğu, SMMM onaylı proforma faturaların üzerinde ilgili beyan ifadesinin yer aldığı görüldüğünden anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının ilgili mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            İhalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen başvuru sahibi isteklinin 19.11.2012 tarihli ve 2501 sayılı yazı ile aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, istekli tarafından sunulan açıklama incelendiğinde, teklif mektubunda toplam 374.880,00 TL bedel teklif edildiği, işçilik ücreti için 362.654,40 TL bedel öngörüldüğü, söz konusu tutarın teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin (362.652,00 TL) üzerinde olduğu, ihale konusu işte kullanılacak temizlik malzemeleri için 10.800,00 TL bedel öngörüldüğü, bu bedelin tevsiki amacıyla bir proforma faturanın sunulduğu, ihale konusu işte çalışacak 20 personele verilecek toplam 160 parça giyim malzemesi için (%3 sözleşme ve genel giderler dahil) 1.339,00 TL bedel öngörüldüğü, giyim malzemesi için öngörülen birim fiyatın tevsiki amacıyla bir proforma faturanın ve maliyet/ satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu,  SMMM onaylı proforma faturaların üzerinde ilgili beyan ifadelerinin yer aldığı, proforma fatura ile tutanağın uyumlu olduğu, proforma fatura yer verilen birim fiyatlar ile miktarların teklif cetveli ve ihale dokümanı ile uyumlu olduğu görüldüğünden anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının ilgili mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde: ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında, işçilik ücreti için öngörülen bedelin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu, idari ve teknik şartnamede belirtilen giyim malzemeleri ve temizlik malzemeleri için öngörülen bedellerin tevsiki amacıyla proforma faturaların ve maliyet/ satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, söz konusu belgelerin içeriğinin teklif cetveli ve ihale dokümanı düzenlemeleri ile uyumlu olduğu, yine anılan belgelerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tanzim edildiği görüldüğünden anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının ilgili mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

            İhalede aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülerek ihalenin üzerinde bırakılması Kurul çoğunluğunca da uygun görülen BFM Temz. Yem. Oto. Biliş. Pey. San. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            Anılan isteklitarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 40 adet yazlık-kışlık pantolon için 0,03 TL, 40 adet yazlık ve kışlık gömlek için 0,02 TL birim fiyat, 40 çift yazlık-kışlık ayakkabı için 0,03 TL ve 40 adet iş önlüğü için 0,04 TL birim fiyat üzerinden toplamda 4,80 TL fiyat öngören Hasat Giyim ve Temz. Alım Satım ve Tic.-Veli GÜRHAN tarafından istekli adına tanzim edilen 08.11.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma faturada, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülerek ihalenin üzerinde bırakılması Kurul çoğunluğunca da uygun görülen BFM Temz. Yem. Oto. Biliş. Pey. San. Ltd. Şti.’ninteklifinin yukarıda belirtilen gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesigerektiği hususlarında“düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karar gerekçesine katılmıyorum.

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                                                                                                                                           Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul