En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-422
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :49
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.II-422
Şikayetçi:
 Derya Hazır Yemek Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti., BAYIR MAH. FEVZİ FIRAT CAD. NO:28 KARABÜK
 İhaleyi yapan idare:
 Karabük Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Organize San. Bölgesi No:117 78100 KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2012 / 42818
Başvuruya konu ihale:
 2012/179526 İhale Kayıt Numaralı "Toplam 177.489 Öğün Sabah- Öğle Ve Akşam Yemeği Hazırlanması, Dağıtım Ve Sonrası" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Karabük Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğütarafından 06.12.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Toplam 177.489 Öğün Sabah- Öğle ve Akşam Yemeği Hazırlanması, Dağıtım ve Sonrası” ihalesine ilişkin olarak Derya Hazır Yemek Gıda Turizm Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. nin 12.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2012 tarihli yazısı ile reddi  başvuru sahibince 25.12.2012 tarih ve 42818 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5060 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin Şehit Ünsal Aksoy YİBO Müdürlüğünce gerçekleştirilen 2009/76644 İKN’li ihaleye ilişkin olduğu, 2009/76644 İKN’li ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin, Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi Baştabipliğince doğrudan temin usulü ile yaptırılan 10.000,00.-TL ve 9.000,00.-TL tutarındaki iki ayrı işe ait sözleşme bedellerinin toplanması sonucunda düzenlenen belge tutarı 19.359,20.-TL olan bir belge olduğu, söz konusu iş deneyim belgesinin sahteliğinin ispatlanmış olduğu, başvuruya konu ihalede kullanılan iş deneyim belgesinin birbiri ardına sıralanmış hukuka aykırı işlemler neticesinde edinilmiş olduğu, Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi Baştabipliğince düzenlenen belgenin geçerliliğinin şaibeli olduğunun 2012/UH.I-534 ve 2012/UH.III-3758 sayılı Kurul kararlarından da anlaşılabileceği, 2009/76644 İKN’li ihale konusu iş gerçekleştirilerek, bu ihalede sunulan sahte iş deneyim belgesinin temize çıkarıldığı, 2009/76644 İKN’li ihalede bahse konu isteklinin teklif bedelinin 268.250,00.-TL olduğu, dolayısıyla sunulan iş deneyim belgesi tutarı, teklifi gereği karşılaması gereken iş deneyim tutarını karşılamadığı halde anılan istekli ile kanuna aykırı olarak sözleşme imzalandığı,

 

2) 29 Eylül 2011 tarih ve 7910 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinden ihale üzerinde bırakılan isteklinin imza yetkililerinin Mahir Demirkır ve Handan Demirkır olduğunun görüldüğü, ilgili şirket müdürlerinin Demirkır Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Sağlık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin sahibi ve ortağı olan Erdal, Burhan ve Hikmet Demirkır ile birinci dereceden akrabalık ve kan bağı olduğu, her ne kadar iki şirketin ortakları ile müdürleri farklı kişiler olsa da, Demirkır ve Emmioğlu şirketlerinin aynı tesislerde üretim yaptıkları,  Demirkır Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Sağlık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca açılmış kamu davalarının bulunduğu ve yasaklılık hallerinin halen devam ettiği, Demirkır Tur. Gıda Tem Ltd. Şti.nin yargılandığı davadaki konulardan birinin de Emmioğlu Tem. Hiz. Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Demirkır Tur. Gıda Tem Ltd. Şti.nin alt yüklenici olarak çalıştığı hususuna ilişkin olduğu, ihalede teklif verme ve komisyon toplantısına katılma fiillerini gerçekleştiren kişinin Osman Alper olduğu,  bahse konu kişinin Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Safranbolu savcısının yürüttüğü operasyonda gözaltına alındığı, sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklı bir firma olan Demirkır Tur. Gıda Tem Ltd. Şti. ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilerinin bulunduğunun aşikar olduğu, anılan isteklinin ihale dışı bırakılması gerektiği

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İtirazen şikâyet başvurusu, 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin b bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilen 01.01.2013 - 31.05.2013 tarihleri arasında Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü mutfağında toplam 177.489 öğün sabah- öğle ve akşam yemeği hazırlanması, dağıtım ve sonrası hizmet alımı işine ilişkindir.

 

            İhaleye esas İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesinde istekliler tarafından karşılanması gereken mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlere ilişkin,

 

“İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu yeterlik kriterini karşılamak üzere, Şehit Ünsal Aksoy YİBO Müdürlüğünce 05.10.2010 tarihinde 2009/76644 İKN’li “Yemek Hizmet Alımı” işi için düzenlenmiş bir yüklenici iş bitirme belgesi sunduğu, iş bitirme belgesinin belge tutarı kısmında 220.000,00.-TL yazılı olduğu, ancak bu tutarın 162.708,90.-TL olarak okul müdürü tarafından kaşelenmek ve imzalanmak suretiyle değiştirildiği, belge üzerine “Yukarıdaki rakamlardaki düzeltmeler tarafımdan yapılmıştır.” açıklamasının yazıldığı görülmüştür.

 

 Bahse konu iş deneyim belgesi ekinde yer alan Şehit Ünsal Aksoy YİBO Müdürlüğünce düzenlenmiş yazıda ise, belge tutarının sehven yanlış hesaplandığı, ilgili firmaya ihale konusu iş için  KDV hariç 162.708,90.-TL ödendiği belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibince ihale üzerinde bırakılan isteklinin, 2009/76644 İKN’li “Yemek Hizmet Alımı” ihalesine Kamu İhale Kanunu’na aykırı olarak düzenlenmiş bir iş deneyim belgesi ile katıldığı, anılan iş deneyim belgesinin Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi Baştabipliğince doğrudan temin usulü ile yaptırılan 10.000,00.-TL ve 9.000,00.-TL tutarındaki iki ayrı işe ait sözleşme bedellerinin toplanması sonucunda düzenlenen belge tutarı 19.359,20.-TL olan bir belge olduğu, kaldı ki bu tutarın Emmioğlu Temizlik Hizmetleri Dayanıklı Tüketim Malları Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Şehit Ünsal Aksoy YİBO Müdürlüğünce gerçekleştirilen 2009/76644 İKN’li ihalede teklif ettiği bedel olan 268.250,00.-TL’ye göre yetersiz bir iş deneyim tutarı olduğu iddia edilmektedir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde emsal olarak gösterdiği 2012/UH.I-534 sayılı Kurul kararında,

 

“Kurumun 30.12.2011 tarih ve 3144 sayılı yazısı ile bahse konu iş deneyim belgesinin Şehit Ünsal AKSOY YİBO Müdürlüğü tarafından düzenlenip düzenlemediği, düzenlendi ise iş deneyim belgesine mesnet ihalenin ihale dokümanı, sözleşme, yüklenicinin teklif zarfındaki belgeleri ile sözleşme konusu işin kesin kabul tarihine ilişkin bilgi ve belgeler talep edilmiştir.

 

            09.01.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına giren bilgi ve belgeler incelendiğinde; söz konusu iş deneyim belgesinin Şehit Ünsal AKSOY YİBO Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, kesin kabul tarihinin 18.06.2010 tarihi olduğu, isteklinin teklif bedeli olan 268.250,00 TL üzerinden 09.09.2009 tarihinde taraflar arasında sözleşme imzalandığı, teklif zarfı kapsamında Şehit Ünsal AKSOY YİBO Müdürlüğüne sunulan iş deneyim belgesinin ise başvuru sahibi tarafından sahteliği iddia edilen ve Safranbolu Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen belge olmadığı, Şehit Ünsal AKSOY YİBO Müdürlüğü tarafından yapılan 2009/76644 İKN’li ihalede sunulan 27.04.2009 tarihli iş deneyim belgesinin Karabük Şirinevler Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından Emmioğlu Temizlik Hizmetleri Dayanıklı Tüketim Malları Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketiadına düzenlendiği, belge tutarının 19.359,20 TL olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu işin ihale ilanı incelendiğinde isteklilerden teklif edilen bedelin % 40’inden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimi gösteren belgelerin sunulması istendiği, idari şartnamede ise bu hususta bir düzenlemenin olmadığı görülmüştür.

 

            Sonuç itibariyle, Kuruma gönderilen belgelerden Şehit Ünsal AKSOY YİBO Müdürlüğü tarafından yapılan 2009/76644 İKN’li ihalede Emmioğlu Temizlik Hizmetleri Dayanıklı Tüketim Malları Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile idare arasında iş deneyim belgesi ile ilgili aykırılıklara rağmen sözleşme imzalandığı, işin sonucunda da kesin kabulü yapılarak Şehit Ünsal AKSOY YİBO Müdürlüğü tarafından da teyit edilen iş deneyim belgesinin düzenlendiği, bu belgenin de başvuru konusu ihalede kullanıldığı anlaşılmıştır.

 

            İhalelerde iş deneyim belgesi istenilmesindeki amaç, ihaleye katılan isteklilerin ihale konusu ve/veya benzer iş tanımında yer alan iş kolundaki deneyimini aramak olduğu, iş deneyim belgesinin geçersizliğinin sözleşme konusu işin kabulü/geçici kabulü yapıldıktan sonra tespiti halinde iş deneyim belgesine etkisi hususunda kamu ihale mevzuatında bir hüküm ve açıklama bulunmadığı, iş deneyim belgesinin alındığı sırada mevcut hukuka aykırılıkların daha sonra bu iş deneyim belgesinin kullanıldığı ihalede söz konusu edilemeyeceği, her ihalenin bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiği, Emmioğlu Temizlik Hizmetleri Dayanıklı Tüketim Malları Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yukarıda anılan hükümler gereği olarak sunması gerekli iş deneyim belgesini ihale komisyonuna sunduğu, söz konusu belgenin düzenleyen idare tarafından da teyidinin yapıldığı, iş deneyim belgesini düzenleyen Şehit Ünsal AKSOY YİBO Müdürlüğü tarafından iş deneyim belgesi düzenleme işlemi geri alınmadıkça veya idarenin bu idari işlemi yargı tarafından iptal edilmedikçe iddia konusu iş deneyim belgesinin hukuk dünyasında geçerli bir belge olarak varlığını sürdüreceği görüldüğünden başvurunun yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”ifadelerine yer verilerek,

 

            “Emmioğlu Temizlik Hizmetleri Dayanıklı Tüketim Malları Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ninsunduğu iş deneyim belgesinin incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla belgeyi düzenleyen idarenin üst idaresi olan Milli Eğitim Bakanlığına bildirim yapılmasına” karar verilmiştir. İtirazen şikayet dilekçesinde emsal olarak gösterilen 2012/UH.III-3758 sayılı diğer Kurul kararında da 2012/UH.I-534 sayılı Kurul kararına atıf yapılmıştır.

 

İdare tarafından şikâyet başvurusu üzerine, Şehit Ünsal Aksoy YİBO Müdürlüğüne hitaben yazılan 12.12.2012 tarih ve B.05.1.EGM.0.72.53727(81553)0958 sayılı yazı ile söz konusu iş deneyim belgesinin geçerliliğini halen devam edip etmediği hususunda bilgi istenilmiştir.

 

 Şehit Ünsal Aksoy YİBO Müdürlüğünün cevabi yazısında ise Emmioğlu Temizlik Hizmetleri Dayanıklı Tüketim Malları Gıda Turizm Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Müdürlüğümüzce düzenlenmiş olan iş deneyim belgesi hukuken geçerliliğini sürdürmektedir.”ifadelerine yer verilmiştir.

 

Sonuç olarak, iş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından belgenin geçerliliğini koruduğu bildirildiğinden ve başvuruya konu ihale haricindeki ihalelerin, Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin 8’incifıkrasında “Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.” hükmü gereğince bu başvuru kapsamında incelemesi yapılamayacağından, başvuru sahibinin iddialarının reddi gerekmektedir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde,

 

“17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

 

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket  ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.” Hükmü bulunmaktadır.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan 24 Şubat 2009 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinden şirketin kurucu ortaklarının Serkan Demirkır, Emre Demirkır ve Mahir Demirkır olduğu, anılan kişilere ilişkin olarak yapılan yasaklılık sorgulamasında yalnızca (şirketin %33,4 hissesine sahip) Serkan Demirkır’ın 24.11.2008-14.01.2010 tarihleri arasında hakkında kamu dava açılması sebebiyle yasaklı olduğu, hakkında beraat kararı verilmesi üzerine ise, yasaklılar listesinden çıkarıldığı görülmüştür. Yasaklılık sicilinde kayıtlı Serkan Demirkır’ın T.C. kimlik numarasının 13926039228,  Ticaret Sicili Gazetesinde Emmioğlu  Tem. Hiz. Tur. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ortağı durumunda Serkan Demirkır’ın T.C. kimlik numarasının ise 13926039238 olduğu görülmüştür. Anılan şahsın gerek şirketteki ortaklık oranının % 50’den az oluşu gerek yasaklılık süresi ve şirketteki ortaklığının sona erdiği dikkate alındığında, esasa etkili olmayan bu hususa ilişkin bir hata olup olmadığı araştırılmamıştır.  Şirketin ortaklık oranlarının son durumunu gösterir 29 Eylül 2011 tarihli Ticaret Sicili gazetesine göre şirket ortaklarının Handan ve Mahir Demirkır olduğu, ayrıca teklif dosyasında sunulan imza sirkülerinden Handan ve Mahir Demirkır’ın atacakları münferit imzaları ile şirketi temsile yetkili olduğu anlaşılmıştır. Yapılan yasaklılık sorgulamasında her iki şirket müdürüne ilişkin yasaklılık kaydına rastlanılmamıştır. Ayrıca ihaleye sunulan teklif mektuplarının Mahir Demirkır tarafından imzalandığı, sunulan belgeler üzerinde itirazen şikayet dilekçesinde ismi zikredilen Osman Alper’in imzasının bulunmadığı, bahse konu şahsın şirket ortaklarından da olmadığı tespit edilmiştir.

 

            Emmioğlu Temizlik Hizmetleri Dayanıklı Tüketim Malları Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında yapılan yasaklılık sorgulamasında ise, anılan şirketin 13.05.2010 – 13.05.2011 tarihleri arasında bir yıl süreyle yasaklı olduğu, 13.05.2011 tarihinde yasaklılık süresinin sona erdiği görüldüğünden ilgili şirketin kamu ihalelerine katılmasına engel bir durum bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Türk Ceza Kanunu’nun “Ceza sorumluluğunun şahsiliği” başlıklı 20’nci maddesinde, “Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, ceza ve yaptırımların ancak suç teşkil eden fiilden sorumlu tutulabilecek kişilere uygulanması mümkündür, yasaklı kimselerle olan akrabalık veya kan bağı ihale üzerinde bırakılan istekli hakkında da yasaklılık hükümlerinin uygulanmasını gerektirmez.. Her ne kadar başvuru sahibi tarafından Emmioğlu Temizlik Hizmetleri Dayanıklı Tüketim Malları Gıda Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yasaklı Demirkır Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Sağlık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunduğu, şirketin ortak ve yöneticilerinin Demirkır San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ortakları olan Erdal, Burhan ve Hikmet Demirkır ile birinci dereceden akrabalık ve kan bağı olduğu iddia edilmekte ise de, 4734 sayılı Kanun’un yukarıya aktarılan hükmünden de görüleceği üzere, kanun koyucu yasaklılığın belli şartlar dahilinde ancak şirket ortaklarından şirkete veya şirketten ortaklarına sirayet edebilecektir.  Bu nedenle ihale üzerinde bırakılan şirket, ortakları ile şirketi temsile yetkili kişiler hakkında yapılan yasaklılık sorgulamasında, ilgili şirketin ihaleye katılımına engel bir yasaklılık haliyle karşılaşılmadığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul