En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-423
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :50
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.II-423
Şikayetçi:
 Ak Gün Turizm Nakliye Otomotiv Temizlik Gıda Tarım Ve Hayvancılık İmalat İthalat İhracat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi, MEHMET PAŞA MAH. SARAYBOSNA CAD. YUVAM APT. C BLOK NO : 7 SİVAS
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas Beton Travers Fabrika Müdürlüğü, Ankara Karayolu 7. Km 58190 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2013 / 1136
Başvuruya konu ihale:
 2012/133749 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Tcdd Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Personel Taşıma" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sivas Beton Travers Fabrika Müdürlüğütarafından 18.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı TCDD Sivas Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Personel Taşıma” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 10.01.2013 tarih ve 1136 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/217 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

10.12.2012 tarihinde 40517 evrak numaralı itirazen şikâyet dilekçesinin Kamu İhale Kurumuna sunulduğu, aynı gün içinde başvuru evraklarının eksik olduğu yönündeki Kurumun internet sitesinde yayınlanan bildirime göre, 12.12.2012 tarihinde 40959 evrak numaralı dilekçe ile eksikliklerin giderildiği, 08.01.2012 tarihinde itirazın reddedildiği yönünde alınan Kurul kararının öğrenildiği,  12.12.2012 tarihli dilekçelerinin gündeme alınmadığı, söz konusu dilekçenin tekrar incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin 10.12.2012 tarihinde 40517 sayı ile kayda alınan itirazen şikâyet dilekçesinin incelenmesi neticesinde, Kurumun internet sayfasında, 

 

“Başvuru dilekçesinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmediği, dilekçenizde belirtilen iddialarınızla ilgili olarak, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılabilmesi için, anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki itirazen şikâyet süresi içerisinde, yukarıda belirtilen eksikliklerin giderildiği DİLEKÇE ile Kamu İhale Kurumuna başvurulması gerekmektedir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerine belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçesinde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir.” hususlarında eksiklik yayımlanmıştır. Söz konusu bildirimin üzerine başvuru sahibi tarafından 10.10.2012 tarihinde 40738 sayı ile kayda alınan ikinci bir dilekçenin sunulduğu, ancak sunulan ikinci dilekçenin içeriğinin birinci dilekçe ile aynı olduğu görülerek, itirazen şikayet dilekçesindeki eksikliğin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmemesine ilişkin dilekçedeki eksikliği tamamlamak üzere,başvuru sahibi tarafından 12.12.2012 tarihinde 40959 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan üçüncü bir dilekçenin daha sunulduğu, bahse konu dilekçe incelendiğinde, bahse konu eksikliğin tamamlanmadığı ve dilekçede,

 

“…işçilerin mesai ve tatil mesaileri ile dini ve resmi tatil çalışmalarından kaynaklanan mesai ücretleri işçilik modülünde yansıtılıp yansıtılmadığı, ayrıca 2013 yılı için asgari ücrete gelen zamların düşük bedel sorgulaması cevabında gösterilip gösterilmediğinin incelenmesi vb diğer teklif fiyatını oluşturan bileşenlerin

SİVAS/İpekyolu Turizm Taşıma ve San. Ltd. Şti. teklif fiyatının makul düzeyde olmadığı ve ortaya çıkan fiyat farklarının rekabet ortamının ortaya çıkardığı doğal bir sonuç olarak görülmesinin de mümkün olmadığı, ayrıca ticari akışın olağan akışına uygun düşmediği aşikardır.

Şikayet başvurumuz üzerine idare tarafından red kararına karşı itirazen şikayet başvurumuzun kurumunuzca da değerlendirilerek idari işlemin yerinde olup olmadığı, yapılan aşırı düşük maliyet açıklamasının Kanuna ve Tebliğe göre hazırlanıp hazırlanmadığı ve idarenin izlediği süreci incelenmesini ve çıkacak karar ile Sivas/İpekyolu firmasını elenmesi gerektiği hususu lehine karar alınmasını talep etmekteyiz.”ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Bu çerçevede itirazen şikâyete konu edilen iddiaların dayandığı deliller ile birlikte,hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin, sadece aşırı düşük teklif açıklamasının tekrar incelenmesi yönünde bir talep içeren itirazen şikâyet dilekçesinin,  sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının idareden sonra bir kez de Kamu İhale Kurumunca değerlendirilmesi gerektiği anlamına geldiği, bu iddianın mevzuat hükümlerinde istenilen şekil şartlarını taşımadığı, bu itibarla net bilgi veya somut bir iddia olmaksızın idare işlemlerinin tekrar incelenmesi talebini içeren başvurunun 07.01.2013 tarih ve 2013/UH.II-130 sayılı Kurul kararında,  4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

 Sonuç olarak başvuru sahibinin sunmuş olduğu ikinci ve üçüncü dilekçelerde de başvurunun konusu, sebepleri ve delillerinin belirtilmediği anlaşılmıştır. 07.01.2013 tarih ve  2013/UH.II-130 sayılı Kurul kararına dayanak incelemede başvuru sahibinin 12.12.2012 tarihli dilekçesi de dikkate alınmıştır.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde yer alan hususların 07.01.2013 tarih ve  2013/UH.II-130 sayılı Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinde, Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan, anılan Kanun’un 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiştir. Bu nedenle Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu anlaşılan başvurunun reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,  

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul