En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-425
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :52
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.II-425
Şikayetçi:
 Barla Peyzaj Temizlik İnşaat Oto Kiralama Nakliyat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, HUZUREVLERİ MAH. 77155 SOK. NO : 6 NECMİYE HANIM APT. K: 1 D: 1 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı), Yeşiloba Mah. Öğretmenler Bulvarı 46278 Sok. No: 3 ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2012 / 42267
Başvuruya konu ihale:
 2012/144271 İhale Kayıt Numaralı "Genel Temizlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)tarafından 09.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Genel Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Barla Peyzaj Temizlik İnşaat Oto Kiralama Nakliyat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 07.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.12.2012 tarih ve 42267 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4914 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan ve düşük teklif veren isteklilerin giyim malzemelerini ihale dokümanına uygun olarak belirlemediği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin Kamu İhale Genel Tebliği'ne uygun açıklama sunmadığı, ayrıca itirazen şikâyet dilekçesinde “…imza beyannamesinde “aslı gibidir” şerhi ile mükellefin ve SMMM’nin kaşe ve imzalarının bulunduğu, belgenin aslı veya noter onaylı örneği olup olamadığı kanaatindeyiz.” ifadesine yer verildiği,

 

2) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranının olması gerekenden düşük olarak tespit edildiği, ilgili SGK İl Müdürlüğünce ihale dokümanında yapılan düzenlemeler esas alınarak ayrıntılı bir şekilde prim oranının belirlenmediği, eksik olarak belirlenen prim oranının mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihale, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü hizmet binası ile ek hizmet binalarının genel temizlik işlerinin toplam 50 kişi (1 şef, 49 temizlik görevlisi) ile 01.01.2013 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar yapılması işine ilişkindir.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

49 işçiye asgari ücretin ödeneceği,

 

İhale konusu işin sevk ve idaresinden sorumlu 1 (bir) koordinatör şefe asgari ücretin %75 fazlasının ödeneceği,

 

Fazla çalışma ve ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yaptırılmayacağı,

 

Personele günlük brüt 6,50.-TL tutarındaki yemek bedelinin aylık 22 gün üzerinden nakdi olarak ödeneceği,

 

Personele günlük brüt 5,00.-TL tutarındaki yol bedelinin aylık 26 gün üzerinden nakdi olarak ödeneceği,

 

Çalıştırılacak temizlik personeline, Teknik Şartname’de belirtilen kıyafetlerin ayni olarak verileceği ve  bu kıyafetlerin yüklenici tarafından karşılanacağı

 

İşveren sigorta priminin %18,5, işveren işsizlik priminin %2 ve iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının % 1 olduğu düzenlenmiştir.

 

            İhale komisyonu kararından, 09.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 8 isteklinin katıldığı, 8 isteklinin teklif dosyalarının tetkiki neticesinde ihaleye katılım belgelerinin tam olarak sunulduğunun tespit edildiği, ancak tüm isteklerin teklif fiyatının kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında olduğu görülerek, isteklilerin işçilik maliyeti, giyim bedeli ve sözleşme gideri maliyetinden oluşan tekliflerine ilişkin açıklama sunmalarının talep edildiği anlaşılmıştır.

 

            Ünka Temizlik Pak. Hiz. Taş. İnş. Elekt. Par. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Gök Sofra Yemekçilik Gıd. Tem. Orm. Ürn. Tar. İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Dicle Temizlik Sosyal Hizmetler İnşaat Turizm Yemek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. belirlenen süre içerisinde aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığından ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İdarece diğer istekliler tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelenerek,

 

Adapark İnşaat Danışmanlık Tem. Tur. Gıda San. Ltd. Şti.ye ait teklifin, aşırı düşük teklif açıklamasında ihale dokümanına göre 200 takım elbise için teklif edilen fiyatın tevsik edilmesi gerekirken, giyim malzemesine ilişkin açıklamanın 100 takım elbise üzerinden yapıldığı gerekçesiyle, Öztaş Müteahhitlik Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi’ne ait teklifin ise,  aşırı düşük teklif açıklamasında giyim malzemelerinin stoğunda bulunduğu belirtilerek giyim bedeli olarak fiyat öngörülmediği gerekçesiyle değerlendirme ışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak, aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun görülen isteklilerden en düşük teklif sahibi olan Paytem İnşaat Temizlik Elektrik Medikal San. Tic. Ltd. Şti. ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmiştir.

 

İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan düzenlemeler göz önünde bulundurularak, 49 temizlik işçisi için nakdi olarak ödenecek yol ve yemek bedeli de dahil edilmek suretiyle asgari ücret üzerinden hesaplanan bir aylık işçilik maliyetinin 1.509,48.-TL olduğu, 12 aylık toplam maliyetin ise 887.574,24.-TL olduğu tespit edilmiştir.

 

Asgari ücretin %75 fazlası ödenecek olan bir koordinatör şef için nakdi olarak ödenecek yol ve yemek bedeli de dahil edilmek suretiyle hesaplanan aylık işçilik maliyetinin 2.392,23.-TL olduğu, 12 ay için toplam işçilik maliyetinin ise, 28.706,76.-TL olduğu tespit edilmiştir.

 

İstekliler tarafından teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti tutarına ilişkin yukarıda yapılan belirlemenin yanı sıra, Teknik Şartname’nin 3.31’inci maddesinde yer alan,

 

İşçilerin özel kıyafeti (elbisesi) olacak ve yüklenici tarafından temin edilecektir. İşçilerin kıyafeti pantolon ve yarı boy önlük (iki parça) olacaktır. Kıyafetler işçilerin beden ölçüsüne uygun, kumaşı terlemeyi önleyici özelliklerde olacaktır. Bu kıyafetler aynı kumaş, renk ve dikiş özelliklerinde yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. İşçiler çalışma süresince yalnız bu iş kıyafetiyle çalışacak olup, başka herhangi kıyafet giyilmeyecektir. İşçilerin kıyafetleri daima temiz ve düzenli olacak, yırtık, sökük ve lekeli kıyafet giyilmeyecektir. İşçilerin kılık, kıyafet, tertip ve düzeninden Yüklenici sorumlu olacaktır.”

 

Genel Temizlik Personeline Verilecek Giyecek Eşyası

Birimi

Adedi

İş Elbisesi  (Pantolon ve Önlük - 2 Takım Kışlık, 2 Takım Yazlık)

Takım

200

TOPLAM 50 İŞÇİYE VERİLECEK İŞ ELBİSESİ

Takım

200

 

 düzenlemesine uygun olarak öngörülen giyim maliyetinin de teklif fiyata dahil edilmesi gerekmektedir.

 

Bu bilgiler ışığında,ihale üzerinde bırakılan Paytem İnşaat Temizlik Elektrik Medikal San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde,

 

49 temizlik işçisi için yol, yemek ve sözleşme gideri dahil işçilik maliyetinin 887.574,24.-TL olarak hesaplandığı,

 

Asgari ücretin % 75 fazlası ödenecek şef için yol, yemek ve sözleşme gideri dahil işçilik maliyetinin 28.706,76.-TL olarak hesaplandığı,

 

100 takım kışlık iş elbisesi için, 0,01.-TL birim fiyat üzerinden 1,00.-TL, 100 takım yazlık iş elbisesi için, 0,01.-TL birim fiyat üzerinden 1,00.-TL olmak üzere giyim gideri olarak toplam 2,00.-TL öngörüldüğü, giyime ilişkin sözleşme ve genel giderler karşılığı tutarın 0,06.-TL olarak hesaplandığı,

 

0,10.-TL olarak belirlenen kârın da maliyete ilave edilmesi sonucunda 916.283,16.-TL olan teklif fiyata ulaşıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen yol, yemek ve sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyeti ile yapılan inceleme kapsamında belirlenen asgari işçilik maliyetinin birbiriyle uyumlu olduğu görülmüştür.

 

Giyim bedelini tevsik etmek üzere proforma fatura sunulduğu, faturada pantolon ve önlükten oluşan yazlık ve kışlık iş elbiselerinin her birine ait birim fiyatın 0,01 olarak belirlendiği, Teknik Şartname’de 200 takım iş elbisesi istenildiğinden, toplam 0,01x200= 2,00.-TL giyim maliyeti hesaplandığı anlaşılmıştır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.4’üncü maddesinde proforma fatura sunulmak suretiyle açıklama yapılması durumuna ilişkin olarak,

 

“ Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.”açıklaması yer almaktadır.

 

 İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan proforma faturada “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresine yer verildiği ve proforma faturanın SMMM tarafından, iletişim bilgilerinin yer aldığı kaşe ve TÜRMOB kaşesi kullanılmak suretiyle kaşelendiği görülmüştür.

 

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında proforma fatura ile birlikte maliyet/satış tutarı tespit tutanağının da sunulduğu, tutanağın her sayfasının mükellef ve meslek mensubu tarafından imzalanmış olduğu, maliyet/satış tutarı tespit tutanağının satışlar üzerinden açıklama yapılması durumunda doldurulacak bölümünde kışlık ve yazlık iş elbisesi (pantolon ve önlük) birim fiyatının 0,01.-TL olduğunun belirtildiği görülmüş olup, proforma fatura ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan bilgilerin birbiri ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

 

Ayrıca, Paytem İnşaat Temizlik Elektrik Medikal San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan proforma fatura ile maliyet satış tutarı tespit tutanaklarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.15’inci maddesinde yer alan “İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.” açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bildirim yapıldığı görülmüştür.

 

Diğer taraftan itirazen şikâyet dilekçesinde  “…söz konusu firmanın aşırı düşük sorgulamasına ait vermiş olduğu belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğine uygun açılama vermediği, imza beyannamesinde “aslı gibidir” şerhi ile mükellefin ve SMMM’nin kaşe ve imzalarının bulunduğu, belgenin aslı veya noter onaylı örneği olup olamadığı kanaatindeyiz.” ifadesine yer verilmiştir. Söz konusu ifadeden iddia konusunun ne olduğunun tam olarak anlaşılamadığı, zira aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında imza beyannamesi sunulması gibi bir zorunluluk bulunmadığı,  aşırı düşük teklif açıklama dosyasında giyim malzemelerine ilişkin proforma faturanın alındığı firmaya ait imza sirkülerinin bulunduğu, ancak bahse konu belgenin de açıklama kapsamında sunulması gerektiğine ilişkin kamu ihale mevzuatında bir düzenleme bulunmadığı, kaldı ki imza sirküleri veya imza beyannameleri üzerinde meslek mensubunun imza ve kaşesinin yer alamayacağı anlaşılmıştır.

 

Tüm bu tespit ve değerlendirmeler neticesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı olan916.283,16.-TL’nin, toplam işçilik maliyeti olan 887.574,24 + 28.706,76 =916.281,00.-TL’yi karşıladığı anlaşılmıştır. Anılan istekli tarafından % 3 oranında hesaplanan sözleşme ve genel giderler karşılığı tutar da dahil edilmek suretiyle giyim maliyetinin 2,06.-TL olarak açıklandığı, dolayısıyla giyim dahil işçilik maliyetinin 916.283,06.-TL olduğu, teklif tutarı ile maliyet arasındaki 0,10.-TL’nin de kâr olarak belirlendiği görülmüş olup, idarece tesis edilen sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 25.5’inci maddesinde,

 

“Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

 

İşveren sigorta primi %18,5 İşveren işsizlik primi %2 ve iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 1 dir.”düzenlemesi yer almaktadır. Başvuru sahibi iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının hatalı olarak düşük belirlendiğini iddia etmektedir.

 

          Ancak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde,

 

          Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.”hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibinin İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının % 1 olarak belirlenmesinin hatalı olduğu yönündeki iddiasının ihale dokümanına yönelik itiraz niteliğinde olduğu, başvuru sahibinin ihale dokümanını 20.10.2012 tarihinde EKAP üzerinden indirdiği, dolayısıyla şikâyete konu hususun farkına varıldığı tarih olarak 20.10.2012 tarihinin esas alınması gerektiği anlaşılmıştır.

 

 Kanun hükmü gereği, bu iddianın ihale dokümanının satın alındığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde ve ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar idareye yapılan şikâyet başvurusuna konu edilmesi gerekmekte iken, başvuru sahibinin idareye başvuru tarihinin 07.12.2012, Kuruma itirazen şikâyet başvuru tarihinin ise 20.12.2012 olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla, başvuru sahibinin ikinci iddiası yönünden esasın incelenmesine geçilemeyeceği ve başvurunun süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul