En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-427
  • Toplantı No: 2013/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.01.2013
(Aşağıdaki metin 1/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/007
Gündem No :85
Karar Tarihi:21.01.2013
Karar No :2013/UH.II-427
Şikayetçi:
 Güney İlaçlama Turizm Ve Tic. Ltd. Şti., KIZILIRMAK MAH. 1443. CAD. 22/10 ÇUKURAMBAR ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Kızıltoprak Mahallesi Termesos Bulvarı No:3 07100 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42405
Başvuruya konu ihale:
 2012/149841 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Personel Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 19.11.2012 tarihinde “açık ihale usulü” ile yapılan “2013 Yılı Personel Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Güney İlaçlama Turizm ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42405 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4957 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

İdari Şartnamenin 7.6’ncı maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: İstekli; benzer iş olarak daha önce Personel Hizmet Alımı işi yapmış olduğunu belgelendirecektir” düzenlemesine,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.3’üncü maddesinde; “Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir” açıklamasına yer verildiği,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.3’üncü maddesinde belirtildiği üzere makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilemeyeceğinden, gerçekleştirilmiş olan işlerin sonucunda alınan iş deneyim belgelerinin personel hizmet alımına ilişkin olmayacağı,

 

İhale üzerinde bırakılan MÇ Grup Temizlik İnşaat Turizm Otomotiv Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin, kent temizliği ile ilgili olduğu, İdari Şartnamenin 7.6’ncı maddesindeki benzer iş tanımına uymadığıiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde; “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarım isteyebilir.” hükmüne,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde;

 

            “a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri ifade eder.” hükmüne,

 

            İdari Şartnamenin 7.5.1 inci maddesinde; “İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.”düzenlemesine,

 

Aynı Şartnamenin 7.6’ncı maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

 

İstekli; benzer iş olarak daha önce “Personel Hizmet Alım” işi yapmış olduğunu belgelendirecektir.”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 2’nci maddesinde ihale konusu hizmetin adının; “2013 Yılı Personel Hizmet Alımı İşi”, miktarı ve türünün de; “Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır” olduğu belirtilmiş olup, birim fiyat teklif cetveli ile Teknik Şartnameden ihale konusu işte, 10 adet Büro Personeli, 32 adet Toplu Taşım Araç İzleme ve Denetim Personeli, 11 adet Teknik Personel (3 Teknisyen, 7 Tekniker, 1 Mühendis), 27 adet Yardımcı Hizmet Personeli (4 Hizmetli, 12 Düz İşçi, 2 İnşaat Ustası, 2 Boya Ustası, 2 Demir/Kaynak Ustası, 2 Elektrik/Elektronik Ustası, 3 Şoför) çalıştırılacağı anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartnamenin 19’uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri, ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacağı düzenlenmiştir.

 

İncelemeye konu ihalede, ihale üzerinde kalan istekli olan MÇ Grup Temizlik İnş. Tur. Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.’nin ünvan değişikliği yaptığı, daha önceki ünvanının Aydemir Peyzaj Harita Tem. İnş. Elk. Oto. Tarım Hayv. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. olduğu, iş deneyim belgesi olarak Niğde Belediye Başkanlığından aldığı 2009/94809 İKN’li “15 Ay Süre ile Park ve Mezarlıkların Bitkisel Bakımı İşi” ihalesine ilişkin alt yüklenici iş bitirme belgesini sunduğu, anılan belgede esas işin tanımının; “96 Adet Park ve Mezarlıklarda Sulama Yapılması, Çim Biçme, Temizlik, Arazözle Sulama Yapılması, Budama ve Bitkisel Düzenlemeler İçin Fidan Temin Edilmesi Hizmetleri”, alt yüklenici tarafından yapılan iş kısmının adı ve tanımının; “96 Adet Park ve Mezarlıklarda Sulama Yapılması, Çim Biçme, Temizlik, Arazözle Sulama Yapılması, Budama ve Diğer Bitkisel Bakım İmalatları” olduğu, esas işin ilk sözleşme bedelinin 2.778.000,00 TL, esas işin toplam sözleşme tutarının 3.327.803,22 TL, alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin bedelinin 2.200.000,00 TL olduğu, 2009/94809 İKN’li “15 Ay Süre ile Park ve Mezarlıkların Bitkisel Bakımı İşi” ihalesinde malzeme alımının da olduğu, malzeme alımı kısmını yüklenicinin yaptığı, Aydemir Peyzaj Harita Tem. İnş. Elk. Oto. Tarım Hayv. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin ise personel çalıştırma kısmını yaptığı,

 

İdarenin ihale üzerinde kalan istekli olan MÇ Grup Temizlik İnş. Tur. Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.’nden 23.11.2012 tarihli ve 33186 sayılı yazı ile 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince iş deneyim belgesine ilişkin tevsik edici belgeleri istediği, anılan isteklinin 28.11.2012 tarih ve 39059 sayı ile idare kayıtlarına alınan yazısı ekinde, belediye ile yapılan sözleşme, alt yüklenici sözleşmesi, birim fiyat teklif cetveli, personel SGK tahakkuk ve hizmet listeleri ile personel ücret bordrolarını idareye sunduğu,

 

Niğde Belediye Başkanlığı ile yüklenici olan Alsancak Yapı Peyzaj ve Tic. Ltd. Şti. arasında yapılan 2009/94809 İKN’li “15 Ay Süre ile Park ve Mezarlıkların Bitkisel Bakımı İşi” ihalesine ilişkin 13.10.2009 tarihli sözleşmede alt yüklenicinin yapacağı işin “bitkisel bakım işleri” olduğu, işin 16.10.2009 tarihinde başlayıp 31.12.2010 tarihinde biteceği, söz konusu işe ilişkin olarak yüklenici Alsancak Yapı Peyzaj ve Tic. Ltd. Şti. ile alt yüklenici olan Aydemir Peyzaj Harita Tem. İnş. Elk. Oto. Tarım Hayv. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. arasında 16.11.2009 tarihinde alt yüklenici sözleşmesi yapıldığı, anılan sözleşmede sözleşme konusunun; “Yüklenicinin, işveren Niğde Belediye Başkanlığına (15 ay) mukavele ile taahhüt ettiği “Park Refüjler ve Mezarlıkların Bitkisel Hizmet Alımı” işinin17.11.2009 ile 31.12.2010 tarihleri arasındaki kısmının alt yükleniciye yüklenilmesi” olduğu anlaşılmıştır.

 

İncelemeye konu ihalede, ihale konusu işin “2013 Yılı Personel Hizmet Alımı İşi” olduğu, benzer işinde “Personel Hizmet Alımı İşi” olduğu, ihale konusu iş ile benzer işin aynı olduğu, isteklilerin sundukları iş deneyim belgesinin ihale konusu işe veya benzer işlere ilişkin olması, dolayısıyla sunulan iş deneyim belgesinin personel hizmet alımına ilişkin olması gerekmektedir.

 

İhale üzerinde kalan istekli olan MÇ Grup Temizlik İnş. Tur. Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklama kapsamında idareye sunduğu belgelerden “96 Adet Park ve Mezarlıklarda Sulama Yapılması, Çim Biçme, Temizlik, Arazözle Sulama Yapılması, Budama ve Diğer Bitkisel Bakım Hizmeti” diğer bir ifadeyle “Bitkisel Bakım İşleri” işini yaptığı, birim fiyat teklif cetveli, personel SGK tahakkuk ve hizmet listeleri ile personel ücret bordroları dikkate alındığında personel çalıştırdığı, dolayısıyla personel hizmet alımı işi yaptığı anlaşılmış olup, anılan isteklinin teklif zarfı içerisinde sunduğu iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul