• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-466
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :3
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.II-466
Şikayetçi:
 K.Yeni Tur Servis Hizmetleri Taşımacılık Otomotiv Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, FETHİYE MAH. FERHAT SOK. SANPAŞ APT. A BLOK KAT : 1 dAİRE 1 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü (14.Bölge Müdürlüğü), 152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No:286 16330 BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2012 / 43091
Başvuruya konu ihale:
 2012/152029 İhale Kayıt Numaralı "Bölge Müdürlüğümüz Tesisler Ve Bakım Başmühendisliğine Bağlı Şube Ve Şantiye Şeflikleri Emrinde Süreklilik Arz Eden Rutin Hizmetlerinde Malzeme, Araç-Gerç Ve Personel Nakli İçin Toplam 41 (Kırkbir) Adet Araç Çalıştırılması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü 14.Bölge Müdürlüğü tarafından 23.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bölge Müdürlüğü Tesisler ve Bakım Başmühendisliğine Bağlı Şube ve Şantiye Şeflikleri Emrinde Süreklilik Arz Eden Rutin Hizmetlerinde Malzeme, Araç-Gereç ve Personel Nakli İçin Toplam 41 (Kırkbir) Adet Araç Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak K.Yeni Tur Servis Hizmetleri Taşımacılık Otomotiv Tekstil Turizm San.ve Tic. Ltd. Şti.nin 17.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.12.2012 tarih ve 43091 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5101 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye istekli sıfatıyla katıldıkları, idarece tekliflerinin ilk oturumda belge kontrolü sırasında uygun bulunmuşken daha sonra idarece idari şartnamenin 7.4.2. maddesinde belirtilen oranlara uymadıkları ve sundukları K1* taşıma yetki belgesinin ihale ilanının 4.1.1.3. maddesinde istenilen şartları taşımadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, idarece K1 taşıma yetki belgesi istenilmesinin ihale edilen araçlarla hiçbir şekilde ilgisi bulunmadığından rekabet ortamını ortadan kaldırdığı ve ticari faaliyetlerini engellediği, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K türü yetki belgesinin yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verildiği, K 1 taşıma yetki belgesiyle yolcu taşımacılığı yapılamayacağı, bu belgenin sadece ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara verildiği, bu nedenle sözkonusu ihalede K 1 taşıma yetki belgesi istenilmesinin açıkça hukuka aykırı olduğu, K 1 yetki belgesi ile yolcu taşımacılığı yapılamayacağından ihale üzerinde bırakılan Gök-Er Tic. Ltd. Şti. ile de sözleşme yapılmasına imkan bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

           

İdari Şartnamenin 2.1.a maddesinde ihale konusu işin; “Malzeme, araç-gereç ve personel nakli için toplam 41 (kırkbir) adet araç çalıştırılması işi” olduğunun belirtildiği,

 

            İdari Şartnamenin 7.5.2 maddesinde;

 “5 Ad. Binek-Panel (Çift Kabin) (4 Yolcu Kapasiteli) 2010 Model ve Yukarısı

13 Ad. Pikap (Çift Kabin) (4 Yolcu Kapasiteli) 2010 Model ve Yukarısı

6 Ad. Midibüs (14 Yolcu Kapasiteli) 2008 Model ve Yukarısı

14 Ad. Midibüs (17 Yolcu Kapasiteli) 2008 Model ve Yukarısı

3 Ad. Midibüs (Sefer Usulü - 2 Sefer) (17 Yolcu Kapasiteli) 2008 Model ve Yukarısı

olmak üzere Toplam 41 Adet araç çalıştırılacaktır.”

Şeklinde düzenleme yapıldığı,

           19.10.2012 tarihinde yayımlanan ihale ilanının 4.1.1.3 üncü maddesinde; İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

TC. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden alınacak (K1) ve (D2) Taşıma Yetki Belgesi” şeklinde düzenlemeye yer verildiği,

            Aynı düzenlemenin İdari Şartnamenin 7.1.h maddesinde de yer aldığı görülmüştür.

            Yapılan incelemede başvuru sahibi isteklinin teklifinin, teklif dosyası içinde K1 türü taşıma yetki belgesi (yurtiçi eşya taşımacılığı) yerine, K1* türü yetki belgesi (il içi eşya taşımacılığı) sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde;

          (1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

          a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

          b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

          c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

          hakkında başvuruda bulunabilir…”hükmüne,

 

          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin“Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde; 

 

          (1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

 

          (2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

 

          (3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmüne,

 

Aynı Yönetmeliğin“Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16 ncı maddesinde“(1) Başvurular öncelikle;

a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

b) Başvuru ehliyeti,

c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı…yönlerinden sırasıyla incelenir….”hükmüne,

 

Anılan Yönetmeliğin “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17 nci maddesinde ise; “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin iddiasına konu olan düzenlemenin ihale ilanında ve İdari Şartnamede yer aldığı, ihale ilan tarihinin 19.10.2012 olduğu, ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri için şikâyet süresinin ilk ilan tarihinden başladığı ve anılan tarihten itibaren 10 günlük süre içinde şikâyet başvurusunun yapılmamış olduğu, ayrıca ihaleye teklif veren isteklilerin sadece tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik olarak şikâyet ehliyetleri bulunduğu dikkate alındığında, ihalede K1 yetki belgesi istenilmesinin hukuka aykırı olduğuna ilişkin iddianın süre ve ehliyet yönünden reddi gerekmektedir.

 

Öte yandan, ihale üzerinde bırakılan Gök-Er Tic. Ltd. Şti.'nin sunduğu K1 Belgesi ile yolcu taşımacılığı yapılamayacağına ilişkin iddiasına ilişkin yapılan incelemede ise; başvuru sahibinin yukarıda yer verilen mevzuat hükmü uyarınca herhangi bir hak kaybı veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olmasının sözkonusu olmadığı dikkate alındığında belirtilen iddia yönünden de şikâyet ehliyetinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul