En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-468
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :6
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.II-468
Şikayetçi:
 Atn İmar İnşaat Harita Proje Turizm San. Tic. A.Ş., TURAN GÜNEŞ BULVARI GALİP ERDEM CAD. 607 SOK. NO:5 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı (XIII. Bölge Müdürlüğü), Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak No:26 14100 BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2013 / 440
Başvuruya konu ihale:
 2012/154694 İhale Kayıt Numaralı "Akçakoca Balıkçı Barınağı Mendirek Ve Rıhtım İlavesi İmar Planı, Hidrografik Ve Oşinografik Etüd, Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu Hazırlanması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı XIII. Bölge Müdürlüğütarafından 30.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Akçakoca Balıkçı Barınağı Mendirek ve Rıhtım İlavesi İmar Planı, Hidrografik ve Oşinografik Etüd, Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu Hazırlanması” ihalesine ilişkin olarak ATN İmar İnşaat Harita Proje Turizm San. Tic. A.Ş.nin 21.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.01.2013 tarih ve 440 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/81 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede tekliflerinin ekinde iş deneyimine ilişkin olarak sözleşme ve fatura sundukları, ancak idare tarafından sundukları sözleşmede tarih olmadığı faturayla sözleşmeyi ilişkilendiremedikleri belirtilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu durumun 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinden işin adının “Akçakoca Balıkçı Barınağı Mendirek ve Rıhtım İlavesi İmar Planı, Hidrografik ve Oşinografik Etüd, Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu Hazırlanması” hizmet alımı olduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Şartname’nin 7.5.1.’inci maddesi“… İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir…”şeklinde,

 

Sözkonusu Şartname’nin 7.6’ncı maddesi  “Kamu veya Özel sektörde yapılmış olan her türlü Deniz yapıları (liman, tersane, barınak, mahmuz, iskele, rıhtım, sahil tahkimatı vb.) ile ilgili mühendislik tasarım işleri ile bunların yapımlarına yönelik denetleme ve yönetme hizmeti alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanun’un “Danışmanlık hizmetleri” başlıklı 48’inci maddesinde “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.

Danışmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir. Ancak yaklaşık maliyeti 13 üncü maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir. hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde iş deneyimini gösteren belgelerin düzenlenmesi, verilmesi ve değerlendirilmesi” başlıklı 44’üncü maddesinde “Yapımla ilgili hizmet işleri Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde sayılmıştır. Yaklaşık maliyeti, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendindeki üst limit tutarının dört katının altında kalan ve hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilen danışmanlık hizmetlerine ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin düzenlenmesi, verilmesi ve değerlendirilmesinde 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesi ile ikinci kısmının beşinci ve altıncı bölümlerinde yer alan hükümler uygulanır...” hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu işin yukarıda yer alan Kanun hükmü uyarınca danışmanlık hizmeti alımı işi olduğu, ancak yaklaşık maliyetinin anılan Kanun’un 13’üncü maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında olduğu, idarece 4734 sayılı Kanun’un 48’inci maddesine uygun olarak hizmet alımı olarak ihale edildiği anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesi uyarınca başvuru sahibi istekli ATN İmar İnşaat Harita Proje Turizm San. Tic. A.Ş.nin iş deneyimini tevsik için sunduğu belgelerin Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesi ile ikinci kısmının beşinci ve altıncı bölümlerinde yer alan hükümlere uygun olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde, İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

 

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; …

 

…2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 

a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler, …” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan hüküm uyarınca, idarelerce istekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgelerin istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Danışmanlık hizmetlerinin kapsamı” başlıklı 6’ncı maddesinde “…Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen yapımla ilgili hizmet işlerinin tamamı danışmanlık hizmetlerinin kapsamında olup, bu işler aşağıda sayılmıştır:

a) İmar planlarının hazırlanması.

b) Planlama, fizibilite ve yapılabilirlik etüdleri.

c) Yapımla ilgili sondaj –zemin etüdleri.

ç) Topoğrafya çalışmaları ve harita işleri (sayısal kadastral harita hizmetleri hariç).

d) Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanması.

e) Yapımla ilgili mühendislik ve mimarlık tasarım hizmetleri.

f) Yapımla ilgili mühendislik ve mimarlık tasarım kontrollüğü.

g) Yapım işi kontrollüğü ve yapı denetimi.

ğ) Yapım işi ihalesine ilişkin teknik şartname hazırlanması…” hükmü yer almaktadır.

 

İhale konusu işin Akçakoca Balıkçı Barınağı Mendirek ve Rıhtım İlavesi İmar Planı, Hidrografik ve Oşinografik Etüd, Jeolojik-Jeoteknik Etüd Raporu Hazırlanması işi olduğu dikkate alındığında, yukarıda yer alan Yönetmelik maddesi uyarında ihale konusu işin 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen yapımla ilgili hizmet işi olduğu anlaşılmıştır.

 

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin İş deneyim belgesi düzenlenemeyecek işlerde iş deneyimini gösteren belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterlerbaşlıklı 47’inci maddesinde “Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar…

 b) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde, o ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya fatura örneğinin o ülkenin yetkili makamları tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgeler olarak kabul edilir. Bu kapsamda sunulan belgelerin, o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi, sözleşmede; iş sahibinin adı ve soyadı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve iş tanımı, yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim ve/veya kabul tarihinin gösterilmesi zorunludur…

…ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan hüküm uyarınca isteklilerin özel sektöre gerçekleştirdikleri işlerin tevsiki için bedel içeren bir sözleşme ve bu sözleşmeye ilişkin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerini sunmaları gerektiği ve sözleşmenin iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda ise tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuru sahibi istekli ATN İmar İnşaat Harita Proje Turizm San. Tic. A.Ş. iş deneyimini tevsik için Ekmar Denizcilik ve Gemi Acenteliği A.Ş. ile yaptıkları bila tarihli müşavirlik hizmeti alımı işine ait sözleşme ve 37.500 USD tutarında 1 adet fatura sunmuştur.

 

Sözkonusu sözleşme’nin “Hizmetin Tanımı” başlıklı I. maddesiİskenderun İlçesinde inşaatını planladığımız ve onaylı imar planı mevcut olan iskele-dolgu yapılan ile ilgili uygulama projelerinin hazırlanması ve hazırlanan projelerin ilgili resmi Kurumlara onaylattırılması hususunda müşavirlik hizmetleri.” şeklinde,

 

Anılan sözleşme’nin “Yapılacak İşer” başlıklı II. maddesi “a) İskelenin, rıhtım: dolgu ile ilgili uygulama projeleri ve tüm detayları:

Bu kapsamda kazık aplikasyon planlan, kazık imalat detayları, başlık kiirişi yerleşim planlan, başlık kirişi donatı detaylan, tabliye donatı planlan, tabliyede planlanan kanal parapet vs. detaylan, nihai durum (üst görünüş) planlan, tüm kesitler, prekast elemanların yerleşim planlan, toprak perdeleri dahil tüm prekast elemanların imalat detaylan,dolgu ile ilgili tüm plan-kesit ve detaylar, iskele üzerinde gerekli olan baba-halka-usturmaça-tesisat kanalı vs, gibi elemanların yerleşim planlan ve burada bahsedilmese dahi uygulamada gerekli olan tüm detaylar hazırlanacaktır.

b) Yukarıda bahsi geçen tüm yapılana DLH normlarında uyulmak koşulu ile hesapların yapılması.

c) Hazırlanan tüm projelerin ve hesapların ilgili bölge DLH GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Ankara) onaylarının alınması.”şeklinde düzenlenmiştir.

 

Yukarıda yer alan sözleşme maddelerinden, başvuru sahibi istekli ATN İmar İnşaat Harita Proje Turizm San. Tic. A.Ş. tarafından sözleşme kapsamında yaptığı tüm projelere ve hesaplara ilişkin olarak ilgili bölge müdürlüğünün ve DLH Genel Müdürlüğünün onayını alması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İhaleyi yapan idare tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne yazılan (mülga DLH Genel Müdürlüğüne) 05.12.2012 tarih ve 16775 sayılı yazıda “ATN İmar İnşaat Harita Proje Turizm San. Tic. A.Ş. tarafından Ekmar Denizcilik ve Gemi Acenteliği A.Ş.’ne yapılmış ve Genel Müdürlüğünüzce onaylanmış bir proje bulunup, bulunmadığına dair bilgiye ihtiyaç duyulmuştur.” denildiği,

 

Konuya ilişkin olarak Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce 06.12.2012 tarih ve 20133 sayıyla gönderilen yazıda “…Genel Müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemeler neticesinde; Ekmar Denizcilik ve Gemi Acenteliği A.Ş.’ne, ATN İmar İnşaat Harita Proje Turizm San. Tic. A.Ş. tarafından Genel Müdürlüğümüzce onaylanmış bir proje bulunmamaktadır.” denildiği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibi istekli ATN İmar İnşaat Harita Proje Turizm San. Tic. A.Ş. tarafından sözleşme kapsamında yer alan tüm işleri gerçekleştirmediği ve sözleşmenin iş eksilişi yapılarak sona erdirildiğine ilişkin tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin de iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulmadığı bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibi isteklinin iş deneyimini tevsik için sunduğu belgelerin 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddelerinde istenilen şartları taşıyan bir iş deneyimi olarak kabul edilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Kaldı ki, ihaleyi yapan idare tarafından 05.12.2012 tarih ve 16767 sayılı yazıylabaşvuru sahibi istekli ATN İmar İnşaat Harita Proje Turizm San. Tic. A.Ş.den sözleşme konusu işe ilişkin olarak yaptıkları projelerin onaylı örneği istenilmiş, anılan istekli tarafından idareye verilen 07.12.2012 tarihli cevabi yazıda sözleşme konusu işte CSM İnşaat Pazarlama San ve Tic. Ltd. Şti.nin alt yüklenici olarak hizmet verdiği, aralarında yapılan sözleşme ile kesilen faturaların onaylı örneklerin verildiği belirtilmiş ve sözkonusu yazının ekine de sözleşme konusu işe ilişkin onaylı proje antetleri konulduğu görülmüştür.

 

Sözkonusu onaylı proje antetleri incelendiğinde, başvuru sahibi istekli ATN İmar İnşaat Harita Proje Turizm San. Tic. A.Ş.nin adının yer almadığı, projelerin CSM İnşaat Pazarlama San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılarak imzalandığı ve sözkonusu projelerin Adana Ulaştırma Bölge Müdürlüğünce incelenerek, DLH Genel Müdürlüğünce onayladığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi istekli ATN İmar İnşaat Harita Proje Turizm San. Tic. A.Ş.nin iş deneyimini tevsik için Ekmar Denizcilik ve Gemi Acenteliği A.Ş. ile yaptıkları bila tarihli müşavirlik hizmeti alımı işine ait sözleşmeyi ve 37.500 USD tutarında 1 adet faturayı sunduğu anlaşılmakla birlikte, anılan isteklinin bu işi gerçekleştirdiğini tevsik için sözkonusu belgelerin yeterli olmadığı, nitekim başvuru sahibi isteklinin kendi sunduğu belgeler dikkate alındığında bu işi tamamıyla gerçekleştirmediği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak; başvuru sahibi istekli ATN İmar İnşaat Harita Proje Turizm San. Tic. A.Ş.nin iş deneyimini tevsik için sunduğu belgelerin kabul edilmeyerek idarece değerlendirme dışı bırakılmasının, 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddelerine uygun olduğu anlaşıldığından şikâyet başvurusu uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul