En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-471
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :9
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.II-471
Şikayetçi:
 Kj Temizlik Sağlık Tekstil Ve Hijyen Hizm. San. Tic. Ltd. Şti., CİHANGİR MAH. KARGICI SOK. NO:11/A İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Valiliği (İl Emniyet Müdürlüğü), Maltepe Mahallesi Eski Çırpıcı Yolu No:6 34010 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43774
Başvuruya konu ihale:
 2012/173061 İhale Kayıt Numaralı "Polisevi Şube Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde (3 Ayrı Mahalde) 2013 Yılı 12 Aylık Malzemesiz Personel Hizmet Alım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğütarafından 25.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Polisevi Şube Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde (3 Ayrı Mahalde) 2013 Yılı 12 Aylık Malzemesiz Personel Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak KJ Tem. Sağ. Teks. ve Hijyen Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nin 19.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43774 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5230 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Teknik Şartname’nin "Çalıştırılacak Personelin Nitelikleri ve Temini ile İlgili Şartlar" başlıklı 4'üncü maddesinde yer alan"Çalıştırılacak personel tercihen lise ve dengi okul mezunu (bulaşıkçı ve ortacı olarak çalışacak elemanlar ortaokul mezunu olabilir)olacak ve 18 yaşından büyük ve işgücünü kaybetmemiş olacaktır." düzenlemesinin 4857 sayılı Kanun'un 30'uncu maddesine aykırı olduğu,  

 

2) Teknik Şartname'nin "Hakediş Ödemelerinin Yapılabilmesi İçin" başlıklı 10'uncu maddesinde yer alan "10.1 .....İşçi maaşları ödenip SGK PRİM ödemeleri yapıldıktan sonra ve gerekli belgeler İdaremize teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Yüklenici firmanın hak edişi ödenecektir. Ödemeler İdarenin belirlediği gün ve miktarda parça parça yapılabilir." düzenlemesinin, "10.4.....-Prim bildirge bedellerinin yatırıldığına dair SGK’dan alınan tahakkuk veya tahsilat makbuzu" düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu,

3) Teknik Şartname'nin "Hakediş Ödemelerinin Yapılabilmesi İçin" başlıklı 10'uncu maddesinde "10.1. Yüklenici; Sözleşmeyi takiben 1 ay içinde her işçi için banka hesabı açacak ve her ayın 1’i ila 5’i arasında işçilerin ücretleri banka hesabına ödenecektir. Ödenmediği tespit edildiği veya banka bilgilerinin idareye teslim edilmemesi gibi durumlarda idarece sözleşmede belirtilen oranda (hak edişinin %1’i) cezai müeyyide uygulanacaktır." düzenlemesine, "Dikkat Edilecek Hususlar başlıklı 8'inci maddesinde "8.17. Yüklenici çalıştırdığı elemanların her türlü özlük haklarını, istihkakını aldıktan sonraki 2 (iki) gün içinde ödemek zorundadır. Ödemediği takdirde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın hak edişinden %1 oranında kesinti uygulanacaktır." düzenlemesine yer verildiği, iki düzenlemenin birbiri ile çeliştiğiiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesinde ihale konusu iş Polisevi Şube Müdürlüğüne bağlı sosyal tesislerde çalıştırılmak üzere 169 işçi ile malzemesiz personel hizmet alımı olarak tanımlanmıştır.

 

            Teknik Şartname’nin “Çalıştırılacak Personelin Nitelikleri ve Temini ile İlgili Şartlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Çalıştırılacak personel tercihen lise ve dengi okul mezunu (bulaşıkçı ve ortacı olarak çalışacak elemanlar ortaokul mezunu olabilir) olacak ve 18 yaşından büyük ve işgücünü kaybetmemiş olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanunu'nun “Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30’uncu maddesinde “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken sakatlananlara öncelik tanınır.

Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.

Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özürlü sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. (Ek cümle: 31/7/2008-5797/10 md.) Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.

(Değişik yedinci fıkra: 11/10/2011-KHK-665/28 md.) Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, özürlülerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, özürlünün iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, özürlünün işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumunun koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok özürlüyü temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel hükümler saklıdır.”hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık” başlıklı 101’inci maddesinde ise “Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için binyediyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde yapılan düzenlemeden işin yürütülmesi aşamasında çalışacak toplam 169 elemanın işini yapmasına engel bedensel sorunu ve sağlık probleminin olmaması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla çalıştırılacak personelin seçiminde İş Kanunu’nun anılan hükümleri saklı kalmak kaydıyla işin gerçekleştirilmesine engel nitelikte özrü bulunmayan özürlü personel de istihdam edilebilecektir. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname'nin "Hakediş Ödemelerinin Yapılabilmesi İçin" başlıklı 10'uncu maddesinde "10.1 .....İşçi maaşları ödenip SGK PRİM ödemeleri yapıldıktan sonra ve gerekli belgeler İdaremize teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Yüklenici firmanın hak edişi ödenecektir. Ödemeler İdarenin belirlediği gün ve miktarda parça parça yapılabilir.

            …

10.4 Ödemenin yapılabilmesi için istenilen belgeler

- Prim bildirge bedellerinin yatırıldığına dair SGK’dan alınan tahakkuk veya tahsilat makbuzu"düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Çalışanların özlük hakları” başlıklı 38’inci maddesinde “Yüklenici çalıştırdığı işçilerin, işin yapılmakta olduğu bir işkolu veya meslekte aynı tipteki bu iş için mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverişli olmayan şartlarda çalışmalarını ve ücret almalarını sağlayacaktır. Ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş olması halinde yüklenici, en yakın ve uygun bir bölgedeki işkolu veya meslekteki aynı tip bir iş için  mevzuatla tespit edilenlerden daha az elverişli olmayan ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarını sağlayacaktır. Yüklenici, varsa alt yüklenicilerinin bu çalışma şartlarına uymalarını sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır.

Kontrol teşkilatı  işyerinde çalışanlar arasında yüklenici veya alt yüklenicilerce ücretleri ödenmeyenlerin bulunup bulunmadığını, vasıflı personel çalıştırılması ihale dokümanında öngörülen işlerde bu personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması istenmişse, belirlenen asgari ödeme tutarının ilgili personele ödenip ödenmediğini kontrol ederek veya bu konuda kendisine gelen talep ve ihbarları değerlendirerek, yükleniciden ve alt yüklenicilerden istenecek bordrolara göre bu ücretlerin yüklenicinin hakedişinden ödenmesini sağlar.

Bu amaçla yüklenicinin hakediş istemesi üzerine, bu istek ve hakedişin ödeneceği tarih (yaklaşık olarak), şantiye şefliği, işyeri ilan tahtası veya işçilerin toplu bulunduğu yerler gibi işçilerin görebileceği yerlere yazılı ilan asılmak suretiyle duyurulur. İlanın yapıldığı, kontrol teşkilatının ve yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin imzaladıkları bir tutanakla tespit edilerek bu tutanağın bir kopyası hakedişin ödeme yerine gönderilir.

Personel alacakları, hakediş raporunun düzenlendiği tarihten önceki (işçi ücretleri ödeme günü öncesindeki) günler için belirlenmiş sayılır. Bu tür alacakların üç (3) aylık tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez.

Bildirilen alacak iddiaları, yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları ile varsa puantaj ve daha önceki hesap pusulalarından incelenip anlaşmaya varılan miktarların (üç aylık ücret tutarını geçmemek üzere) yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir.

Yüklenicinin hakedişinin ödenmesi gereken kısmından indirilen bu bordro tutarı ayrı bir çekle ödeme biriminin ilgili mutemedine verilir ve bordroda gösterilen alacaklar ilgililere kontrol teşkilatı, yüklenici veya vekili ile işçi temsilcisinin önünde ödenir. Bu husus ayrıca bir tutanakla tespit olunur. Yapılacak tebligata rağmen yüklenici veya vekili ödemede hazır bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir.

Yüklenicinin iş verdiği alt yüklenicilerin gündelikçi, haftalıkçı veya aylıkçı olarak işyerinde çalıştırdığı işçi, personel ve teknik elemanların tamamı da yüklenicinin elemanları hükmünde olup, bunların ücretlerinin ödenmesinden de doğrudan doğruya yüklenici sorumludur. Yüklenici, bunların ücretleri hakkında da aynen kendi elemanları gibi ve yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapmak zorundadır.

Personel alacaklarının kontrol edilebilmesi için yüklenici, teknik ve yönetici personeli ile işçilerine yaptığı ödemelerin bordrolarından birer kopyasını, bordroların düzenlenmesi tarihinden başlayarak en çok bir ay içinde, kontrol teşkilatına verecek ve bu bordrolarda teknik ve yönetici personel ile işçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilecektir.

Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin imzası bulunacaktır.”açıklamasına,

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesinde,

“a) Sözleşme bedelinin iş süresince dönemler itibariyle ödenmesi :

Sözleşme konusu hizmetin yüklenici tarafından belli bir süre boyunca devamlı olarak verilmesi (4 üncü maddede tanımlanan sürekli nitelikte bir iş olması) veya işin bölümlere ayrılabilir olması durumunda sözleşmede belirtilen aralıklarla, kesin ödeme mahiyetinde olmamak ve kazanılmış hak sayılmamak üzere geçici hakediş ödemeleri yapılır. Yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri, sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler de çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir.

İdarenin isteği halinde yüklenici, kesin hesapları kontrol teşkilatının denetimi altında olmak üzere işe paralel olarak yürütmek zorundadır. Bu halde, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde, bitmiş iş kısımları için bu kesinleştirilmiş miktarlar dikkate alınır.

Hakediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

1- Toplam Bedel Üzerinden Birim Fiyat Sözleşmelerde;

Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir. Gelecek yıllara sari olmayan sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci (20.) günü düzenlenir.

İşe başladığından beri meydana getirilen işler, kontrol teşkilatı tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanır ve bulunan miktarlar, teklif edilen birim fiyatlarla çarpılmak suretiyle sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna geçirilir.

Düzenlenen hakediş raporunun işleme konulabilmesi için, yüklenici veya işbaşında bulunan vekili tarafından imzalanmış olması gereklidir.

Yüklenici veya vekili, bildirilen günde, hakedişe esas hesaplamaların yapılmasında hazır bulunmazsa kontrol teşkilatı hesaplamaları tek başına yaparak hakediş raporunu düzenler ve yüklenicinin bu husustaki itirazları kabul edilmez.

Hakediş raporu düzenlendikten sonra bir hafta içinde yüklenici raporu imzalamazsa kontrol teşkilatı, hakediş raporunu idareye gönderir ve rapor yüklenici tarafından imzalanıncaya kadar idarede hiçbir işlem yapılmaksızın bekletilir. Yüklenici hakediş raporlarını zamanında imzalamazsa, ödemede meydana gelecek gecikmeden dolayı hiçbir şikayet ve istekte bulunamaz.

Hazırlanan ve iki tarafça imzalanmış bulunan geçici hakediş raporu, tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkili makamlar tarafından düzeltilebilir. Ancak bu düzeltme sırasında eski rakam ve yazıların okunabilir şekilde çizilmiş olarak hakediş raporunda bulunması ve düzeltme yapan yetkililerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak bu düzeltmeler yeniden sayfa düzenlemeyi gerektirecek ölçüde fazla ise, esas sayfa üzerinde düzeltmenin yapıldığına ilişkin açıklama bulunmak şartı ile, yeniden ayrı bir sayfa düzenlenip hakediş raporuna eklenir.

Yüklenicinin geçici hakedişleri, itirazı olduğu takdirde, karşı görüşlerinin neler olduğunu ve dayandığı gerçekleri, idareye vereceği ve bir örneğini de Hakediş Raporuna ekleyeceği dilekçesinde açıklaması ve hakediş raporunun “İdareye verilen ........tarihli dilekçemde yazılı ihtirazı kayıtla" cümlesini yazarak ya da bu anlama gelecek bir itiraz şerhi ile imzalaması gereklidir. Eğer yüklenicinin, hakediş raporunun imzalanmasından sonra tahakkuk işlemi yapılıncaya kadar, yetkililer tarafından hakediş raporunda yapılabilecek düzeltmelere bir itirazı olursa hakedişin kendisine ödendiği tarihten başlamak üzere en çok on gün içinde bu itirazını dilekçe ile idareye bildirmek zorundadır. Yüklenici itirazlarını bu şekilde bildirmediği takdirde hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılır.

Her hakediş tutarına, eğer sözleşmede öngörülmüşse eklenecek miktar dahil edilir. Bulunan miktardan, bir önceki hakediş tutarı çıkarılarak bulunan miktara, ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV) eklenir. Bu miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır…”açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin yukarıda yer verilen açıklamalarından da anlaşılacağı üzere işçilerin ücretlerinin ödenmesi ve yasalardan doğan haklarının yerine getirilmesi hakedişlerin ödenmiş olması koşuluna bağlanmamıştır. Teknik Şartname’de yer verilen söz konusu düzenlemeler sözleşmenin zayıf tarafı olan işçilerin yasalardan doğan haklarının zamanında sağlanmasını güvenceye almaya ve idare ile yüklenici arasında doğabilecek uyuşmazlıktan işçilerin zarara uğramasını önlemeye yönelik olup teklif vermeye engel teşkil etmediği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası uygun bulunmamıştır.

 

 

 

 

           
3 ) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            Teknik Şartname’nin "Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı 8'inci maddesinde "8.17. Yüklenici çalıştırdığı elemanların her türlü özlük haklarını, istihkakını aldıktan sonraki 2 (iki) gün içinde ödemek zorundadır. Ödemediği takdirde herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın hak edişinden  %1 oranında kesinti uygulanacaktır." düzenlemesine,

 

Teknik Şartname'nin "Hakediş Ödemelerinin Yapılabilmesi İçin" başlıklı 10'uncu maddesinde "10.1. Yüklenici; Sözleşmeyi takiben 1 ay içinde her işçi için banka hesabı açacak ve her ayın 1’i ila 5’i arasında işçilerin ücretleri banka hesabına ödenecektir. Ödenmediği tespit edildiği veya banka bilgilerinin idareye teslim edilmemesi gibi durumlarda idarece sözleşmede belirtilen oranda (hak edişinin %1’i) cezai müeyyide uygulanacaktır." düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Yüklenicinin Çalıştırdığı Personel, Çalışanların Hakları ve Çalışma Şartları” başlıklı altıncı bölümünde çalışanların özlük hakları, sağlık işleri, kazaya uğramaları halinde sahip olduğu haklar, yiyeceği ve içeceği konusundaki hakları ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere çalışanların ücret dışında da sahip olduğu hakları bulunmaktadır.

 

Teknik Şartname’nin 10.1’inci maddesinde yer alan düzenleme işçi ücretlerinin ne zaman ödeneceği ve belirlenen zamanda ödenmemesi halinde uygulanacak yaptırıma ilişkindir. Anılan Şartname’nin 8.17’nci maddesinde yer alan düzenlemenin ise ücret dışındaki diğer haklarının ne zaman ödeneceği ve belirlenen zamanda ödenmemesi halinde uygulanacak yaptırıma ilişkindir. Bu nedenle söz konusu düzenlemelerin birbiri ile çelişmediği ve teklif vermeyi etkilemediği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin üçüncü iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            Sonuç olarak, başvuru sahibinin iddialarının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Ancak  başvuruya konu ihalenin idarenin 09.01.2013 tarihli kararı ile iptal edilmesi nedeniyle bu aşamada bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı anlaşıldığından söz konusu başvuruya ilişkin olarak  karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul