• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-472
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :10
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.II-472
Şikayetçi:
 Yıldırım Temizlik Organizasyon Ve Tic. Ltd. Şti., İZMİR CAD. 36/2 KIZILAY ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İspark İstanbul Otop Ark İşletmeleri Ticaret A.Ş., Büyükdere Cad. 1. İmar İşhanı No:48/7 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2012 / 43097
Başvuruya konu ihale:
 2012/134906 İhale Kayıt Numaralı "Yardımcı Büro Personeli (2013 Yılı) Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş.tarafından 09.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yardımcı Büro Personeli (2013 Yılı) Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yıldırım Temizlik Organizasyon ve Tic. Ltd. Şti.nin 17.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.12.2012 tarih ve 43097 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5104 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) UCS Hizmet Yönetim San. ve Tic. A.Ş. ile Asgün Turz. Teks. İnş. ve Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektuplarının yetkisiz kişiler tarafından imzalanmış olması nedeniyle anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) İhale konusu işe ait asgari işçilik maliyeti tutarının 6.705.810,58 TL olduğu, bu tutarın altında teklif veren isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ayrıca, Asgün Turz. Teks. İnş. ve Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif etmiş olduğu toplam tutara bakılmaksızın birim fiyat teklif cetvelinin 1. Kısmında yer alan 1-2-5-7 nolu iş kalemleri ile 2. Kısımında yer alan 2-5-7-8-9-11-14 nolu iş kalemlerine ilişkin teklif etmiş olduğu birim fiyatların bu kalemlere ait asgari işçilik maliyetinin altında olması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            UCS Hizmet Yönetim San. ve Tic. A.Ş. nin teklif mektubunun şirketi temsil ve ilzamı hususunda yetkili yönetim kurulu başkan yardımcısı Fatih Turan tarafından imzalandığı görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Asgün Turz. Teks. İnş. ve Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubunun Erhan Tekin tarafından imzalandığı görülmüştür.

 

06.07.2010 tarihinde Büyükçekmece 5. Noterliği tarafından düzenlenen vekaletnamede, Erhan Tekin’in şirket müdürleri Kenan Güneş ile Necati Aslan tarafından şirketi temsilen ihalelere katılmaya ve teklifte bulunmaya vekil tayin edildiği görülmüştür.

 

Asgün Turz. Teks. İnş. ve Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi ile birlikte sunmuş olduğu 03.02.2005 tarihli ve 6232 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde; Kenan Güneş ve Necati Aslan’ın ilk on yıl için müşterek atacakları imzalar ile şirket müdürü seçildikleri, ortaklar kurulu tarafından şirket müdürlerinin şirket adına vekalet vermeye yetkili kılındığı belirtilmiştir.

 

            Asgün Turz. Teks. İnş. ve Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 14.04.2010 tarihinde alınan ortaklar kurulu kararı ile “1- Şirket ortakları dışında T.C. Uyruklu Isparta Kule Tahtakale Mah. T31 Cad. Blok 4 Bina 2 Daire 60 Avcılar/İSTANBUL adresinde mukim 30319120526 T.C. Kimlik Numaralı Cengiz ÖZGÜR’ün 5 yıl boyunca şirket müdürü olarak seçilmesine,

            2- Şirket müdürlüğü görevini yürütmekte olan Kenan GÜNEŞ, Necati ASLAN ve Metin ASLAN’ın görevlerinin devam etmesine,

3- Şirket kaşesi altında atılacak imza ile şirketin temsil ve ilzam edilmesi hususunda müştereken, Kenan GÜNEŞ veya Cengiz ÖZGÜR ile beraber Necati ASLAN ve Metin ASLAN’dan herhangi birinin yetkili kılınmasına,”karar verilmiştir.

 

Asgün Turz. Teks. İnş. ve Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubunu imzalayan Erhan Tekin’e şirketi ihalelerde katılma ve teklifte bulunma adına temsil etme konusunda vekil tayin eden şirket müdürleri Kenan Güneş ile Necati Aslan’ın ortaklar kurulu kararı ile şirket adına vekalet vermeye yetkili olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İSPARK İstanbul Otop Ark İşletmeleri Ticaret A.Ş. tarafından “Yardımcı Büro Personeli (2013 Yılı) Hizmet Alımı” işinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, yaklaşık maliyetin 7.356.560,38 TL olarak hesaplandığı bahse konu ihalede 28 adet ihale dokümanı satın alındığı, 09.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye 9 isteklinin katıldığı, 6 isteklinin teklifinin geçerli bulunduğu, geçerli tekliflerin; Girişim Telekomünikasyon İnş. Taah. Turz. Elek. Proje Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. (6.697.815,90 TL), Haktok İnş. Taah. Eğ. Turz. Sağ. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. (6.705.551,92 TL), UCS Hizmet Yönetim San. ve Tic. A.Ş. (6.705.553,36 TL), Asgün Turz. Teks. İnş. ve Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. (6.836.330,63 TL), Yıldırım Tem. Org. ve Tic. Ltd. Şti. (6.886.994,00 TL) ve Kent Sos. Hiz. Turz. Dağ. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (6.973.921,25 TL) olduğu, ihale komisyonu tarafından Girişim Telekominikasyon İnş. Taah. Turz. Elek. Proje Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Haktok İnş. Taah. Eğ. Turz. Sağ. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve isteklilerden teklifleri ile ilgili açıklama istenildiği, anılan istekliler tarafından yapılan açıklamaların uygun bulunmadığı, 04.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin UCS Hizmet Yönetim San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde“25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden tümü, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Yardımcı Hizmetler Personeli için aylık Brüt asgari ücretin en az % 130 fazlası (2,30 ile çarpımı)

Yardımcı Büro Personeli 3. Derece için aylık Brüt asgari ücretin en az % 165 fazlası (2,65 ile çarpımı)

Yardımcı Büro Personeli 2. Derece için aylık Brüt asgari ücretin en az % 200 fazlası (3,00 ile çarpımı)

Yardımcı Büro Personeli 1. Derece için aylık Brüt asgari ücretin en az % 235 fazlası (3,35 ile çarpımı)

Uzman Personel için aylık Brüt asgari ücretin en az % 250 fazlası (3,50 ile çarpımı)

Sorumlu Uzman Personel için aylık Brüt asgari ücretin en az % 315 fazlası (4,15 ile çarpımı)

Mühendis için aylık Brüt asgari ücretin en az % 400 fazlası (5,00 ile çarpımı)

25.3.1.2. Yardımcı Hizmetler Personeli, Yardımcı Büro Personeli 3. Derece, Yardımcı Büro Personeli 2. Derece, Yardımcı Büro Personeli 1. Derece, Uzman Personel, Sorumlu Uzman Personel ve Mühendise verilecek olan Brüt ücret dışında ( 36.960 ) saat fazla çalışma yaptırılacaktır.

Yardımcı Hizmetler Personeli; = 27 Kişi 7.128 saat

Yardımcı Büro Personeli 3. Derece = 55 Kişi 14.520 saat

Yardımcı Büro Personeli 2. Derece = 30 Kişi 7.920 saat

Yardımcı Büro Personeli 1. Derece = 12 Kişi 3.168 saat

Uzman Personel; = 12 Kişi 3.168 saat

Sorumlu Uzman Personel; = 2 Kişi 528 saat

Mühendis; = 2 Kişi 528 saat

-------------------------------------------------------------------------------
Toplam Fazla çalışma saati = 140 Kişi 36.960 saat

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 41 Fazla Çalışma Ücreti)

25.3.1.3. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde,(14,5 Gün) 27 Yardımcı Hizmetler Personeli, 55 Yardımcı Büro Personeli 3. Derece, 30 Yardımcı Büro Personeli 2. Derece, 12 Yardımcı Büro Personeli 1. Derece, 12 Uzman Personel, 2 Sorumlu Uzman Personel ve 2 Mühendis çalıştırılacaktır. Hesaplamalar 4857 sayılı iş kanununun 47.Maddesine göre yapılacaktır.(4857 Sayılı İş Kanunu Madde 47 Genel Tatil Ücreti)

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yardımcı Hizmetler Personeli, Yardımcı Büro Personeli 3. Derece, Yardımcı Büro Personeli 2. Derece, Yardımcı Büro Personeli 1. Derece, Uzman Personel, Sorumlu Uzman Personel ve Mühendisin Yemek bedeli ayni olarak İdare tarafından karşılanacaktır.

Yardımcı Hizmetler Personeli, Yardımcı Büro Personeli 3. Derece, Yardımcı Büro Personeli 2. Derece, Yardımcı Büro Personeli 1. Derece, Uzman Personel, Sorumlu Uzman Personel ve Mühendis skalalarıyla çalışacak Personelin yol gideri idare tarafından karşılanacaktır.

Yardımcı Hizmetler Personeli, Yardımcı Büro Personeli 3. Derece, Yardımcı Büro Personeli 2. Derece, Yardımcı Büro Personeli 1. Derece, Uzman Personel, Sorumlu Uzman Personel ve Mühendisin Giyim Bedelleri yılda iki kez (yazlık ve kışlık) olmak üzere İdare tarafından karşılanacaktır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası risk prim oranı (Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı) % 1,50 (yüzdebirbuçuk) olacaktır.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İşe ait birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 

A

B

Sıra No

 

İş Kaleminin Adı Ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/Gün/Saat

1

Yardımcı Hizmetler Personeli

Ay

27

12

 

 

2

Yardımcı Büro Personeli_3.Derece

Ay

55

12

 

 

3

Yardımcı Büro Personeli_2.Derece

Ay

30

12

 

 

4

Yardımcı Büro Personeli_1.Derece

Ay

12

12

 

 

5

Uzman Personel

Ay

12

12

 

 

6

Sorumlu Uzman Personel

Ay

2

12

 

 

7

Mühendis

Ay

2

12

 

 

                                                                              I. Ara Toplam (K.D.V Hariç)

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı Ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Yardımcı Hizmetler Personeli (Bayram)

Gün

391,5

 

 

2

Yardımcı Büro Personeli_3.Derece (Bayram)

Gün

797,5

 

 

3

Yardımcı Büro Personeli_2.Derece (Bayram)

Gün

435

 

 

4

Yardımcı Büro Personeli_1.Derece (Bayram)

Gün

174

 

 

5

Uzman Personel (Bayram)

Gün

174

 

 

6

Sorumlu Uzman Personel (Bayram)

Gün

29

 

 

7

Mühendis (Bayram)

Gün

29

 

 

8

Yardımcı Hizmetler Personeli (Fazla Mesai)

Saat

7.128

 

 

9

Yardımcı Büro Personeli_3.Derece (Fazla Mesai)

Saat

14.520

 

 

10

Yardımcı Büro Personeli_2.Derece (Fazla Mesai)

Saat

7.920

 

 

11

Yardımcı Büro Personeli_1.Derece (Fazla Mesai)

Saat

3.168

 

 

12

Uzman Personel (Fazla Mesai)

Saat

3.168

 

 

13

Sorumlu Uzman Personel (Fazla Mesai)

Saat

528

 

 

14

Mühendis (Fazla Mesai)

Saat

528

 

 

                                                                           II.  Ara Toplam(K.D.V. Hariç)

 

Toplam Tutar  (K.D.V Hariç)

 

 

 

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.”…

 

“Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı maddesinin 16.5’inci maddesinde “16.5.2.1. İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.” açıklamaları yer almaktadır.

 

Kurumuzca, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden asgari işçilik maliyet hesabında işveren sigorta prim oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranının nasıl hesaplanması gerektiği hususunda görüş istenilmiş, anılan Genel Müdürlükten gelen 03.12.2012 tarih ve M-20518196 sayılı yazıda “…yuvarlamanın her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerekmektedir. Öte yandan, Kurumumuza ödenecek sigorta prim tahakkuku oluşturulurken, belirlenen prime esas kazanç tutarı üzerinden, gerek işveren gerekse sigortalı hisseleri 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir… ” denilmiştir.

 

            İhale konusu işe ait asgari işçilik maliyetinin 6.705.810,58 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

UCS Hizmet Yönetim San. ve Tic. A.Ş.nin teklif etmiş olduğu tutar (6.705.553,36 TL) asgari işçilik maliyet tutarının (6.705.810,58 TL) altında olup, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesi uyarınca personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve %3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamayan isteklilerin teklifleri reddedileceğinden, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Asgün Turz. Teks. İnş. ve Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif etmiş olduğu tutarın (6.836.330,63 TL) asgari işçilik maliyet tutarının (6.705.810,58 TL) üzerinde olduğu görülmüştür. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinin son fıkrası uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyeceğinden, asgari işçilik maliyet tutarının üzerinde teklif veren Asgün Turz. Teks. İnş. ve Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan, Asgün Turz. Teks. İnş. ve Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında 09.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl olmak üzere kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verildiği anlaşılmıştır.

           

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 28.1.8.2’nci maddesinde “İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan veya haklarında kamu davası açılmamış aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi veya haklarında kamu davası açılması durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden veya haklarında kamu davası açıldığı tarihten önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 5812 sayılı Kanunla değişik 40 ıncı maddesinin son fıkrası gereğince ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin her ikisinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

            Bu nedenle, Asgün Turz. Teks. İnş. ve Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin anılan Tebliğ açıklamaları uyarınca teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, UCS Hizmet Yönetim San. ve Tic. A.Ş. ve Asgün Turz. Teks. İnş. ve Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul