• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-474
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :12
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.II-474
Şikayetçi:
 Ucs Hizmet Yönetim Sanayi Ve Ticaret A.Ş., ZEYTİNOĞLU CAD. NO:51 AKATLAR/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Maltepe Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü, Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292 34843 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.12.2012 / 42942
Başvuruya konu ihale:
 2012/151396 İhale Kayıt Numaralı "Danışma, Servis Ve Bakım Faaliyetleri İçin Destek Hizmeti Alım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Maltepe Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 21.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Danışma, Servis ve Bakım Faaliyetleri İçin Destek Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ucs Hizmet Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 19.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.12.2012 tarih ve 42942 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5080 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen isteklilere ait tekliflerin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen isteklinin giyim gideri olarak öngördükleri bedelin hayatın olağan akışına uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            Şikâyete konu alıma ilişkin düzenlenen İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde;

 

            25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin tümü, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Sözleşme kapsamında çalıştırılacak 3 kişi Büro İnformasyon Elemanı asgari ücretin %230 fazlası, 13 kişi Sevk ve İdari Personel asgari ücretin %140 fazlası, 12 kişi Büro ve Destek Hizmet Elemanı asgari ücretin %130 fazlası, 23 kişi Yönlendirme Personeli asgari ücretin %125 fazlası, 15 kişi Teknik Personel asgari ücretin %85 fazlası, 44 kişi Yönlendirme ve Danışma Personeli asgari ücretin %80 fazlası, 3 kişi Kalifiye İşçi asgari ücretin %75 fazlası, 12 kişi Destek Hizmet Elemanı asgari ücretin %60 fazlası ödenecektir.

İhale konusu hizmete ait sözleşme süresi içinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yaptırılmayacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Sözleşme kapsamında çalıştırılacak her bir personele her ay 26 gün üzerinden günlük brüt 5,59 TL yemek bedeli olarak; her ay 26 gün üzerinden günlük brüt 7,42 TL yol bedeli olarak ödenecektir. Yemek ve yol bedeli nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

Giyim bedeli öngörülen 10 bayan Yönlendirme ve Danışma personeline, Teknik Şartname çerçevesinde ayni olarak verilmesi öngörülen ikişer takım elbise (etek-ceket, yazlık), ikişer takım elbise (pantolon-ceket, kışlık), ikişer kısa kollu gömlek (yazlık), ikişer uzun kollu gömlek (kışlık) bedeli.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu hizmetin yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 1'dir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartnamenin, 6 ncı maddesinde;

 

“Yüklenici firma çalıştıracağı 10 bayan danışma görevlisine, İdarece belirlenen ve aşağıda gösterilen kıyafetleri vermekle yükümlüdür.

 

KIYAFET

Sıra

No

Malzemenin Cinsi

Adedi

1

Takım Elbise (Etek-Ceket, Yazlık)

2

2

Takım Elbise (Pantolon-Ceket, Kışlık)

2

3

Kısa kollu gömlek, yazlık

2

4

Uzun kollu gömlek, kışlık

2

 

 

BAYAN TAKIM ELBİSE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Takım elbise kumaşı mevsimlik olacaktır. Yazlık takım elbisede etek, kışlık takım elbisede pantolon olacaktır.

Kumaştaki yün veya pamuk oranı yazlık takım elbise için en az  %50 kışlık takım elbise için en az % 60 olacaktır.

Takım elbiselerde 1. sınıf  işçilik ve 1. sınıf kumaş ve astar kullanılmış olacaktır.

Takım elbise ceketi iki düğmeli iki yan cep bir mendil cebi bulunacaktır.

Takım elbise ceketi yakası erkek yakası şeklinde etek ise yırtmaçlı olacaktır.

Takım elbiselerin dikişleri kumaş rengine uygun 1. kalitede ve hatasız olacaktır.

Takım elbiseler koyu tonlardaki renklerde olacaktır.

Pantolonlar kışlık kumaşı; en fazla %40 polyester ve en az % 60 yün veya pamuk desensiz kumaştan yazlık etek ise en fazla % 60 polyester en az % 40 yün veya pamuk desensiz olacaktır.

 

YAZLIK BAYAN GÖMLEK KISA KOLLU

Gömlek kumaşı %70 ± pamuklu, %30 + polyester, teri çeken koton kumaştan imal olacaktır.

 

KIŞLIK BAYAN GÖMLEK UZUN KOLLU

Gömlek kumaşı %70 ± pamuklu, %30 + polyester, teri çeken koton kumaştan imal olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Toplam 125 personelin 12 ay süresince çalışması öngörülen ihalede, personele ödenecek aylık ücretler, yol ve yemek giderleri KİK işçilik modülü üzerinden belirlenmiş, giyim bedeli için 4.204,20.-TL bedel öngörüldüğü anlaşılmıştır. İdarece personel çalıştırılmasına dayalı başvuruya konu ihalede, %14 oranında yüklenici kârı öngörülmüş ve kârsız yaklaşık maliyet 4.180.162,88.-TL olarak tespit edilmiştir.

 

Kurumca yapılan incelemede ise, İdari Şartnamenin 25’inci maddesinde yer verilen düzenlemeler uyarınca ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 4.180.164,40.-TL olarak tespit edilmiştir.

 

Şikâyete konu ihalede, giyim bedeli her bir istekli tarafından farklı olarak belirlenebileceğinden, tekliflerin değerlendirilmesinde, giyim hariç asgari işçilik maliyetinin 4.175.833,80.-TL olduğundan hareket edilmesi ve isteklilerin giyim için öngördükleri bedelin %3 sözleşme ve genel giderler dahil maliyetinin ayrıca ilave edilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede;

 

- İhale üzerinde bırakılan Simge Tem. İnş. Bilg. Gıda Hizm. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.-Meçe İnş. Tem. Hay. Yem. Müh. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına ait teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde;

 

Adı geçen iş ortaklığının ihalede 4.176.902,64.-TL bedel teklif ettiği aşırı düşük teklif açıklamasında, İdari Şartnamenin 25’inci maddesi gereğince 10 personele verilecek giyim bedeli için 1.040,00.-TL tutarında proforma fatura aldığı, asgari işçilik maliyetini giyim gideri hariç olmak üzere 4.175.831,04.-TL olarak hesapladığı, 0,40.-TL kâr öngörmek suretiyle teklifini açıkladığı görülmüştür.

 

Asgari işçilik maliyeti nakdi karşılanacak yol, yemek bedeli ve aylık ücretler toplamı, %3 sözleşme ve genel giderler dahil, giyim gideri hariç, 4.175.833,80.-TL olduğundan, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığına ait teklifin 4.176.905,40.-TL olması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, ihale üzerinde bırakılan Simge Tem. İnş. Bilg. Gıda Hizm. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.-Meçe İnş. Tem. Hay. Yem. Müh. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına ait 4.176.902,64.-TL tutarındaki teklifin, giyim için 1.040,00.-TL bedel öngördüğü şeklindeki isteklinin kendi beyanına göre, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı görüldüğünden, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Makro Tem. Otom. Bilgi İşl. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 4.177.643,04.-TL bedel teklif edildiği,

 

Aşırı düşük teklif açıklamasında, İdari Şartnamenin 25’inci maddesi gereğince 10 personele verilecek giyim bedeli için 1.700,00.-TL tutarında proforma fatura aldığı, asgari işçilik maliyetini giyim gideri hariç olmak üzere 4.175.831,04.-TL olarak hesapladığı, 61,00.-TL kâr öngörmek suretiyle teklifini açıkladığı görülmüştür.

 

Asgari işçilik maliyeti nakdi karşılanacak yol, yemek bedeli ve aylık ücretler toplamı, %3 sözleşme ve genel giderler dahil, giyim gideri hariç, 4.175.833,80.-TL olduğundan, adı geçen istekli tarafından teklif edilmesi gereken asgari bedelin 4.177.645,80.-TL olması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Makro Tem. Otom. Bilgi İşl. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait 4.177.643,04.-TL tutarındaki teklifin, giyim için 1.700,00.-TL bedel öngördüğü şeklindeki isteklinin kendi beyanına göre, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı görüldüğünden, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekliye ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul