• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-475
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :13
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.II-475
Şikayetçi:
 Yu-Em Grup Temizlik. İnş. Bil. Gıda Ür. Paz Ltd. Şti., CUMHURİYET CAD. BELEDİYE SİT. NO : 121 TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 Yetiştirme Yurdu-Tokat Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık, Perakende Mahallesı Behzat Bulvarı 349 60100 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42447
Başvuruya konu ihale:
 2012/153409 İhale Kayıt Numaralı "6 Kişilik Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Tokat Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü tarafından 21.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “6 Kişilik Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yu-Em Grup Temizlik İnş. Bilg. Gıda Ür. Paz. Ltd. Şti.nin 07.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42447 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4970 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında giyim gideri için teklif ettikleri bedellerin ticari hayatın olağan akışına uygun olmadığı, ayrıca, ihale dokümanında yemek bedelinin mi yoksa yol bedelinin mi öngörüldüğü konusunda belirsizlik bulunduğu iddialarına yer verilmiştir. 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Tokat Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü’nün başvuruya konu “6 Kişilik Malzemesiz Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ait birim fiyat teklif cetvelinden işin süresinin 12 ay olduğu anlaşılmış olup, Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde, işe başlama tarihinin 01.01.2013, işi bitirme tarihinin 31.12.2013 olduğu düzenlenmiştir.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde;

 

“25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Hizmet alımı yoluyla temizlik işinde çalışan (6) kişiye brüt asgari ücretin % 30 fazlası ödenecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak toplam (58) gün için;
           Çalışan personele aylık (26 gün) üzerinden ödenecek yemek ücreti teklif fiyata dâhildir, günlük 4,50.-TL (Dört Lira Elli Krş.) olacak şekilde bordroda brüt olarak gösterilecektir.
           Hizmet alımı personelin yemeği, mesaisine denk gelen öğünlerde idarece ayni olarak verilecek olup, bu gider için yüklenici tarafından ayrıca maliyet hesabı yapılmayacaktır.
           Hizmet alımı personeline aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan giyecek ayni olarak verilecektir.
          1 - Yazlık İşçi Kumaş Pantolon
          2 - Kışlık İşçi Kumaş Pantolon
          3 - Yazlık İşçi önlüğü
          4 - Kışlık İşçi Önlüğü

          25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

          25.3.4. Diğer giderler:

          İş kanunu hükümlerince, resmi ve dini bayram günleri yılbaşı, 1 mayıs tatil günlerindeki 4 (dört) Genel Temizlik personeli çalıştırılacak olup, çalışma ücretleri(14,5 gün, her gün için 4 kişi, toplam:58 (ellisekiz) yevmiyedir, teklif fiyata dahildir.

         25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

         25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

         Bu iş için; iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % (1,0)’dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

            Anılan düzenlemede, yemek bedelinin günlük 4,50 TL olarak teklif fiyata dâhil edileceği belirtilmiş olmakla birlikte, hemen ardından gelen paragrafta yemeğin idarece karşılanacağı, bu nedenle yemek için ayrıca bir maliyet öngörülmeyeceği ifade edildiğinden, 4,50 TL’lik tutarın yol bedeline ilişkin olduğu açıktır. Nitekim, Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşme bedeline dâhil olan giderler” başlıklı 7’nci maddesinde yer alan; “… d) Hizmet alımı personeline aylık fiilen çalışılan 26 gün üzerinden bir gün için brüt 4,50 TL (Dört Lira Elli Krş.) yol ücreti, …sözleşme bedeline dâhildir.” düzenlemesi de bu hususu teyit etmektedir..  

 

Kamu İhale Genel Tebliği'nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde;

 

“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Buna göre, ihale dokümanında yer alan düzenlemeler ve sosyal güvenlik mevzuatı doğrultusundaihale konusu iş için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamının, yol bedeli ile % 3 sözleşme gideri dâhil, giyim bedeli hariç 123.667,16 TL olduğu tespit edilmiş olup, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 122.889,12 TL tutarındaki teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer yandan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin giyim için 2,47 TL bedel öngördüğü anlaşılmış olup, teklif fiyatı olan 123.669,60 TL’lik tutardan giyim bedeli çıkarıldıktan sonra kalan tutarın asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı görülmüştür.

 

Bu itibarla, başvuru konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında kalan tekliflerin idarece uygun bulunması yönündeki işlemde mevzuata uyarlık bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Ak Grup Organizasyon İnşaat Taahhüt Mobilya Nakliye Temizlik Turizm Petrol Dayanıklı Tüketim Malları ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Selim Özhan-Özhan İnşaat Temizlik Nakliye Gıda Veri Hazırlama Otomasyon Paketleme Ticaret Taahhüt firmalarının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

 Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul