• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-476
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :14
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.II-476
Şikayetçi:
 Re-Ko Grup Temizlik Güvenlik Reklam İnşaat Turizm Tic. Ve San. Ltd. Şti., KOZLUK MAH. E-5 KARAYOLU ÜZERİ BULVARI APT. nO:50 A BLOK ZEMİN KAT D:2 KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Elmalık Köyü Derbent Mevkii No: 51 14100 BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43649
Başvuruya konu ihale:
 2012/168722 İhale Kayıt Numaralı "Özel Hizmet Alımı(Temizlik-Danışma Ve Yönlendirme-Kalorifer İşi)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğütarafından 12.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Özel Hizmet Alımı (Temizlik-Danışma ve Yönlendirme-Kalorifer İşi)” ihalesine ilişkin olarak Re-Ko Grup Temizlik Güvenlik Reklam İnşaat Turizm Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 21.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43649 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5224 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

  1. Teklif dosyası içerisinde sundukları evrakların ihale saatinden önce idare yetkilisi tarafından asılları görülerek “aslı gibidir” şeklinde onaylandığı, ancak kesinleşen ihale kararında tekliflerinin aslı idarece görülmüştür işleminin ihale tarihinden önce yapılması gerektiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, işlemin emsal Kurul kararlarına ve mevzuata aykırı olduğu,

 

  1. İhalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, bu sebeple değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale günü düzenlenen Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanakta, başvuru sahibi tarafından sunulan Ticaret Sicili Gazetesi, iş bitirme belgesi, sicil tasdiknamesi ve imza sirkülerinin asıllarının idarece görülerek “aslı gibidir” şeklinde onaylanması işleminin ihale günü yapıldığı, bunun da İdari Şartname’nin 7.7.3’üncü maddesi kapsamında uygun olmadığı tespit edilmiş, aynı tarihli ihale komisyon kararında da, başvuru sahibinin teklifinin İdari Şartname’nin anılan maddesi gereği değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin 7.7.3’üncü maddesinde,

 

“İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.” düzenlemesinin yer aldığı, aynı Şartname’nin 3’üncü maddesinde de ihale tarihinin 12.12.2012, ihale saatinin 14:00 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Anılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, sicil tasdiknamesi, faaliyet belgesi ile iş bitirme belgesinin üzerinde “aslı idarece görülmüştür” şerhinin bulunduğu, şerhin yanında 12.12.2012 tarihinin yer aldığı belirlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde,

 

            “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

 

            (2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez….” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmelik düzenlemesinde isteklilerin, idarece istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından“aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini teklifleri kapsamında sunabilecekleri belirtilerek, bu yönde idareye yapılacak başvuruların, “ihaleden önce” idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanmasının zorunlu olduğuhüküm altına alındığından, başvuru konusu ihalede, ihale günü olan 12.12.2012 tarihinde, ihale saati olan 14:00’dan önceki bir mesai saati içerisinde, idarece istenen ilgili belgelere “aslı idarece görülmüştür” şerhlerinin düşülmesi işleminin yapılması ve bu şerhleri taşıyan suretleri içeren tekliflerin idareye sunulmasının mümkün olduğu açıktır.

 

Ayrıca, Şartname düzenlemesinin amacının isteklilerce sunulacak belgelerin asıllarının ihaleden önce idarece görülerek gerçekliklerinin teyit edilmesi ve isteklilerin belge asıllarını sunma külfetinden kurtarılması olduğu, dolayısıyla, istekliler lehine düzenlenmiş bir Şartname hükmünün lafzına bağlı kalarak, amacına aykırı şekilde ve istekliler aleyhine uygulanmasının genel hukuk ilkelerine uygun düşmeyeceği anlaşılmakta olup, 14:00 olan ihale saatinden önce idarece asılları görülerek “aslı gibidir” şerhi düşülen belgeler gerekçe gösterilerek ve işlemin ihale tarihinden bir gün öncesinde yapılmadığından bahisle, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uyarlık bulunmamıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhalede yaklaşık maliyetin 190.661,83 TL olarak belirlendiği, ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklifin 192.778,00 TL, ikinci teklifin ise 209.745,93 TL olduğu görülmüştür.

 

            Kamu ihale mevzuatında yaklaşık maliyetin üstündeki tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine ilişkin herhangi bir emredici hüküm yer almamakta olup, konuya yönelik olarak Kamu İhale Tebliği’nin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesinde,

 

“Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.” açıklamasına yer verilmiş olup, idarece yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmayarak ihalenin üzerlerinde bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İhalede istekli sıfatını haiz Arda Şentürk’ün teklifinin, ticaret sanayi odası belgesi, teklif vermeye yetkili olduğuna dair belge ile iş deneyim belgesinin İdari Şartname’nin 7.7.3’üncü maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

          Anılan isteklinin teklif dosyasında sunduğu Ticaret Sicil Gazetesi, oda sicil kayıt sureti, imza beyannamesi ve iş bitirme belgesinin üzerinde “aslı idarece görülmüştür” şerhinin bulunduğu, şerhin yanında 12.12.2012 tarihinin yer aldığı görülmüş, kararın (A) bölümünde birinci iddia konusu hususa ilişkin yapılan değerlendirmelerin bahse konu istekli açısından da geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu itibarla, anılan isteklinin teklifinin belirtilen gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Re-Ko Grup Temizlik Güvenlik Reklam İnşaat Turizm Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Arda Şentürk’ün tekliflerinin değerlendirmeye alınması bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul