• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-477
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :15
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.II-477
Şikayetçi:
 İnceler Marketçilik Gıda Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti., GÖLBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. NO:1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Elbistan Nuri Taphasanoğlu Huzurevi Müdürlüğü, Kızılcaoba Mahallesi Veysel Karani Caddesi İbni Sina Sokak No: 7/9 46300 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 259
Başvuruya konu ihale:
 2012/155050 İhale Kayıt Numaralı "Elbistan Nuri Taphasanoğlu Huzurevi Müdürlüğüne Malzemeli Mamul Yemek Alımı Hizmeti İşi." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Elbistan Nuri Taphasanoğlu Huzurevi Müdürlüğütarafından 22.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Elbistan Nuri Taphasanoğlu Huzurevi Müdürlüğüne Malzemeli Mamul Yemek Alımı Hizmeti İşi” ihalesine ilişkin olarak İnceler Marketçilik Gıda Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 21.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.01.2013 tarih ve 259 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/44 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin idari şartnamenin 7.1.h maddesinde istenilen belgenin teklif dosyasında sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, halbuki teklif dosyalarında söz konusu belgenin “aslı idarece görülmüştür” kaşesi taşıyan bir örneğinin yer aldığı, tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 7.1.h maddesinde “İSTEKLİLER ADINA DÜZENLENMİŞ GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ'NİN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ SUNMAK ZORUNDALAR”  düzenlemesinin bulunduğu,

 

            Başvuru sahibinin teklif dosyasında gıda üretim belgesinin sunulduğu, belgenin üzerinde idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” şeklinde şerh düşüldüğü görülmüştür.

 

            İhale komisyonu kararıyla başvuru sahibinin teklifinin idari şartnamenin 7.1.h bendinde istenilen evrakın sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin “Belgelerin sunuluş şekli” 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

 

            (2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Yönetmelik maddesi doğrultusunda idari şartnamenin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinde “7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

 

7.7.2.Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

 

7.7.3.İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.1.h maddesinde gıda üretim izin belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin sunulmasının istenildiği, anılan Yönetmeliğin 31’inci maddesi ve idari şartnamenin 7.7’nci maddesi uyarınca ihale dokümanında özellikle belirtilmese dahi teklif dosyasında yeterlik kriteri olarak sunulması gereken tüm belgelerin (ticaret sicil gazetesi ve kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen belgelere ilişkin hükümler müstesna) aslının veya noter onaylı örneğinin sunulmasının zorunlu olduğu, aynı madde düzenlemelerinde idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülmüş suretlerin belgelerin aslı yerine sunulabileceğinin düzenlendiği görülmüş, dolayısıyla, idari şartnamenin 7.1.h maddesinde gıda üretim belgesinin aslı veya noter onaylı suretlerinin sunulmasının istenildiği görülmekle birlikte söz konusu belgenin “aslı idarece görülmüştür” vb. şerh düşülmüş suretlerinin sunulmasının yeterli olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

             Bu itibarla, idarece “aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülmüş gıda üretim izin belgesi suretini sunan başvuru sahibinin belgenin aslı veya noter onaylı örneğini sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul