• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-480
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :18
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.II-480
Şikayetçi:
 Miroğlu Temizlik Yemek İnşaat Medikal Gıda Nakliye Reklamcılık Petrol Ve Petrol Ürünleri Emlak Ve Otomotiv Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, 3. VAKIF İŞHANI NO : 24 AFYONKARAHİSAR
 İhaleyi yapan idare:
 Akşehir Belediye Başkanlığı (Destek Hizmetleri Müdürlüğü), Selçuk Mah. Belediye Sokak No:6 KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43472
Başvuruya konu ihale:
 2012/160493 İhale Kayıt Numaralı "Belediyemiz Hizmet Binalarının Genel Temizliği" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Akşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 27.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Belediyemiz Hizmet Binalarının Genel Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Miroğlu Temizlik Yemek İnşaat Medikal Gıda Nakliye Reklamcılık Petrol ve Petrol Ürünleri Emlak ve Otomotiv Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 17.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012 tarih ve 43472 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5187 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Kamu İhale Kurumu İşçilik Hesaplama Modülüne göre giyim gideri ve temizlik malzemesi gideri hariç işçilik ücreti, resmi tatil farkı, fazla çalışma ücreti ve %3 sözleşme gideri dâhil maliyet fiyatının 279.499,98 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin 279.683,52 TL olduğu ve giyim gideri ve temizlik malzemesi gideri için 183,54 TL tutarında teklif verildiği, günümüz ekonomik şartlarında bu tutar ile %3 sözleşme gideri dâhil giyim gideri ile temizlik malzemesi giderinin karşılanmasının mümkün olmadığı, malzeme tedarikçisi imalatçı bile olsa söz konusu bedelle bu malzemelerin alınmasının mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin 5’inci fıkrasında “İdareye şikâyet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise “Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olması veya itirazen şikâyet başvurusundan feragat edilmesi itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesine ve 54 üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmez.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihalede, idarece 18.12.2012 tarihli işlemle, başvuru sahibinin şikâyetinin reddine karar verilmiş olup, bu karar 19.12.2012 tarihinde başvuru sahibi istekliye tebliğ edilmiştir. Anılan Kanun hükmüne göre, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden sözleşmenin imzalanamayacağı açıktır. Kuruma yapılacak itirazen şikâyet başvurusu için öngörülen on günlük süre beklenilmeden, ihale üzerinde bırakılan istekli ile 25.12.2012 tarihinde sözleşme imzalandığı tespit edilmiş olup, sözleşmenin 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesine aykırı olarak imzalandığı, ancak idarenin 28.12.2012 tarihli yazı ile Kuruma itirazen şikâyet başvurusunun olmasını gerekçe göstererek sözleşmenin askıya alınması hususunda ihale üzerinde bırakılan Şan Telekomünikasyon Bilişim. Tem. Med. Yem. Sos. Hiz. ve İnş. Tic. San. Ltd. Şti. ile yazışma yaptığı görülmüştür.

           

            Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı “Belediyemiz hizmet binalarının genel temizliği” olarak belirlenmiştir.

 

            Söz konusu Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1 - 15 işçi x 12 ay süreli Asgari Ücretin %5 fazlası verilerek 1500 saat fazla çalışma ve 100 gün resmi tatil günleri çalıştırılması

2 - 1 işçi 12 ay süreyle asgari ücretin %25 fazlası verilerek 50 saat fazla çalışma ve 6 gün resmi tatil günleri çalıştırılması

3- 1 işçi 12 ay süreyle asgari ücretin %50 fazlası verilerek çalıştırılması

4- 1 işçi 12 ay süreyle asgari ücretin %25 fazlası verilerek 50 saat fazla çalışma ve 6 gün resmi tatil günleri çalıştırılması

5- 4857 Sayılı İş Kanununa göre çalışan işçilerin Hafta tatilleri iş programı aksatılmayacak şekilde ayarlanarak işçilere izin kullandırılacaktır.

Çalışan işçilere Bayram tatili iş programı aksatılmayacak şekilde ayarlanacaktır.

Yüklenici ihale konusu işten 4857 sayılı iş yasası, 5510 sayılı SGK yasası, 506 sayılı yasa ve diğer yasal düzenlemeler ile kendine verilmiş yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek zorundadır. Bu yükümlülüklerin aksatılmasında veya yerine getirilmemiş olmasından dolayı oluşacak borç ve cezalardan Belediye sorumlu tutulmayacaktır

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Malzeme giderleri teklif fiyata dahildir

25.3.4. Diğer giderler:

Çalışan personelin tamamına Yazlık ve Kışlık olmak üzere 1'er takım İş elbisesi (İş gömleği ve pantolon olarak), 1'er çift Bot ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

%1”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’nin “Temizlikte kullanılacak malzeme ve gereçler” başlıklı 4’üncü maddesinde 22 kalem temizlik malzemesi listesine yer verildiği görülmektedir.

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İş tanımı” başlıklı 5’inci maddesinde “Sözleşme konusu iş; Akşehir Belediyesi Hizmet Binalarının ( AKM , Otogar, çorba çeşmesi, yeni ve eski binalar ile diğer hizmet binaları ) genel temizlik hizmet alımı 17 kişi 12 ay sürelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 29.11.2012 tarihli yazılar ile geçerli teklif olarak belirlenen ihale üzerinde bırakılan istekli ile başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, her iki isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunduğu ve 27.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Şan Telekomünikasyon Bilişim. Tem. Med. Yem. Sos. Hiz. ve İnş. Tic. San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmektedir.

 

            Konuyla ilgili olarak “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. …

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.4.2.16….

Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur.

79.4.2.20. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; malzeme ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

79.4.2.22. Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemeler, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

…”açıklaması yer almaktadır.

 

            İdarece belirlenen 287.631,23 TL kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında teklif sunan ihale üzerinde bırakılan Şan Telekomünikasyon Bilişim. Tem. Med. Yem. Sos. Hiz. ve İnş. Tic. San. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu belgeler incelendiğinde;

 

            Temizlik malzemesi gideri olarak 181,50 TL, giyim gideri olarak ise 0,88 TL öngörüldüğü, temizlik malzemesi giderini tevsik etmek için Elçi Tem. Teks. Ambalaj firması tarafından anılan istekli adına düzenlenen 26.11.2012 tarihli proforma fatura ile tedarikçiden alınan proforma faturayla açıklamaya ilişkin Ek-O.5 maliyet/satış tutarı tespit tutanağı; giyim giderini tevsik etmek için ise yine Elçi Tem. Teks. Ambalaj firması tarafından anılan istekli adına düzenlenen 26.11.2012 tarihli proforma fatura ile tedarikçiden alınan proforma faturayla açıklamaya ilişkin Ek-O.5 maliyet/satış tutarı tespit tutanağı sunulduğu görülmektedir.

 

            Ancak söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında temizlik malzemesi giderine ilişkin olarak sunduğu proforma fatura ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında meslek mensubunun kaşesi bulunmakla birlikte imzasının yer almadığı, bu durumun ise Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci bendinin dördüncü ve on beşinci bentlerine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir.

 

Belirtilen sebeplerden, aşırı düşük teklif açıklaması kamu ihale mevzuatına uygun olmayan ihale üzerinde bırakılan Şan Telekomünikasyon Bilişim. Tem. Med. Yem. Sos. Hiz. ve İnş. Tic. San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Ayrıca başvuru sahibi isteklinin teklifinin de idarece belirlenen 287.631,23 TL kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerinde olması nedeniyle, anılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmaması gerektiği tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Şan Telekomünikasyon Bilişim. Tem. Med. Yem. Sos. Hiz. ve İnş. Tic. San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul