• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-481
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :19
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.II-481
Şikayetçi:
 Hazar Kömür Taah. Sağ Tem. Gıd. Hay. Turz Nak. San.Tic. Ltd. Şti.- Akdoğan Kömür Hayvancılık Nak. İnş. Otomotiv Tem. Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, KURTULUŞ MAH. ŞİFA SOK. ŞİFA APT. NO : 32 MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Tavşanlı Belediye Başkanlığı (Zabıta Müdürlüğü), Yeni Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:2 KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2012 / 43134
Başvuruya konu ihale:
 2012/168697 İhale Kayıt Numaralı "Zabıta Müdürlüğü Bünyesinde Yardımcı Ve Destek Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere Personel" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Tavşanlı Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğütarafından 03.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Zabıta Müdürlüğü Bünyesinde Yardımcı ve Destek Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere Personel” ihalesine ilişkin olarak Hazar Kömür Taah. Sağ. Tem. Gıd. Hay. Turz. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. -  Akdoğan Kömür Hayvancılık Nak. İnş. Otomotiv Tem. Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 12.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.12.2012 tarih ve 43134 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5117 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından işçilik hesaplama modülü kullanılarak belirlenen asgari işçilik maliyetinin hatalı olduğu, sosyal güvenlik mevzuatına göre ihale konusu işte teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine göre tekliflerinin bu tutara uygun olduğu ve değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği, diğer tekliflerin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, emsal Kurul kararları doğrultusunda ihalenin iş ortaklıkları üzerinde kalması gerekirken teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinden daha düşük teklif veren firma üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı“Zabıta Müdürlüğü bünyesinde yardımcı ve destek hizmetlerinde çalıştırılmak üzere personel” olarak belirlenmiş; söz konusu maddede hizmetin miktarının ve türünün ekte yer aldığı bilgisine yer verilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin eki tabloda ise hizmetin 6 işçi ile 12 ay süreli “Zabıta Müdürlüğü bünyesinde yardımcı ve destek hizmetlerinde çalıştırılmak üzere personel hizmeti” alımı olduğu belirtilmiştir.

 

            Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İdarece çalıştırılacak personelin tamamına brüt asgari ücretin % 10 fazlası maaş verilmesi öngörülmektedir. Fazla mesai yaptırıldığı takdirde fazla mesai ücreti yükleniciye ayrıca idare tarafından ödenecektir.

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli Sigorta prim oranı % 2,50 dir.”düzenlemesi yer almaktadır.

           

            Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; başvuru konusu ihaleye üç isteklinin teklif verdiği, 10.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan iki teklif tutarının eşit olması nedeniyle ihalenin iş deneyim belgesi tutarı yüksek olan Akın Kayhan üzerinde bırakılarak, Tagtaş Tavşanlı Gıda San. ve Tic. A.Ş. firmasının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmektedir.

           

            Konuyla ilgili olarak 4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde“…79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

79.7. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.”açıklaması yer almaktadır.

 

            İhale konusu “Zabıta Müdürlüğü bünyesinde yardımcı ve destek hizmetlerinde çalıştırılmak üzere personel” hizmeti alımının personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olduğu, ihale konusu işin 6 personel ile 12 ay süresince yürütüleceği, ihale konusu işe ilişkin kısa vadeli risk prim oranının %2,50 olduğu anlaşılmıştır.

           

İdarenin yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde, asgari işçilik maliyetinin Kamu İhale Kurumunun internet sayfasında yer alan asgari işçilik hesaplama modülü üzerinden 94.368,24 TL olarak hesaplandığı, yaklaşık maliyet içerisinde %20 oranında kâr öngörüldüğü, 94.368,24 TL’lik tutarın aynı zamanda kârsız yaklaşık maliyet tutarına tekabül ettiği tespit edilmiştir.

 

Ancak, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan veriler üzerinden ve Sosyal Güvenlik mevzuatı doğrultusunda manuel olarak yapılan hesaplamada asgari işçilik maliyeti 94.367,52.-TL bulunmuştur. Bu tutarın aynı zamanda kâr hariç yaklaşık maliyet tutarına tekabül ettiği ve incelemeye konu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde asgari işçilik maliyeti olarak hesaplanan 94.367,52 TL’nin esas alınması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Bu bakımdan ihaleye verilen teklifler bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibi isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetine ve kâr hariç yaklaşık maliyet tutarına eşit olduğu, diğer iki isteklinin tekliflerinin de asgari işçilik maliyetinin ve kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerinde olduğu görüldüğünden; idarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu gerekçesi ile değerlendirilme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Hazar Kömür Taah. Sağ. Tem. Gıd. Hay. Turz. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. -  Akdoğan Kömür Hayvancılık Nak. İnş. Otomotiv Tem. Yemek San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’ne ait teklifin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul