• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-609
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :91
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-609
Şikayetçi:
 Marmara Ambulans Sağlık Temizlik Ve Ulaştırma Hizmetleri San.Ve Tic.Ltd. Şti., KOŞUTOLU MAH. ASMA DALI SOK. NO : 3 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziemir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü - İhale Bürosu, Gazı Mahallesı Önder Caddesı 41 35410 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43357
Başvuruya konu ihale:
 2012/159922 İhale Kayıt Numaralı "Gaziemir Belediyesi Sınırları İçerisinde Yaşayan Vatandaşlara; Yenidoğan Bakımı, Evde Bakım Hizmetleri, Hasta Nakil Ambulansı, Ölü Muayenesi Ve Cenaze Nakli İle Halk Sağlığı Hizmetlerinin Sunulması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Gaziemir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 26.11.2012 tarihinde “açık ihale usulü” ile yapılan “Gaziemir Belediyesi Sınırları İçerisinde Yaşayan Vatandaşlara; Yenidoğan Bakımı, Evde Bakım Hizmetleri, Hasta Nakil Ambulansı, Ölü Muayenesi Ve Cenaze Nakli İle Halk Sağlığı Hizmetlerinin Sunulması” ihalesine ilişkin olarak Marmara Ambulans Sağlık Temizlik ve Ulaştırma Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 19.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012 tarih ve 43357 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5161 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde kalan isteklinin iş bitirmesinin gerçek ve mevzuata uygun bir belge olmadığı, iş bitirmenin alındığı özel kuruluş nezdinde işin sorgulanması, mevzuatın gerektirdiği sözleşme bilgilerinin ibraz edilmesi ve işle ilgili çalışanların SGK listelerinin incelenmesi gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklinin iş deneyim belgesinin % 40 yeterlilik şartını sağlamadığı,

 

2) Savunmalarında açıkça ifade edildiği üzere eksik bulunan maliyet kalemlerinin toplam proje karlılıkları içinden sübvanse edileceği, bunun için yeterli miktar bulunduğu, bu nedenle savunmalarının kabul edilmesi gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmüne,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

            “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

 

            a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

 

            b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

 

            c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilir.

 

            (2) Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde oluşturulan şartları netleştirilmiş teknik şartname, birinci fıkranın (c) bendi kapsamında idari işlem veya eylem sayılır.”hükmüne yer verilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanun ile anılan Yönetmeliğin yukarıda yer alan hükümleri dikkate alındığında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekliler, yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceklerdir. Ancak isteklilerin yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilmeleri için ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

 

            Başvuru sahibi olanMarmara Ambulans Sağlık Temizlik ve Ulaştırma Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi, aşırı düşük teklif açıklamaları mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Anılan istekli incelemeye konu ihalede en düşük teklifi vermiş olup, aşağıda ikinci iddiasına ilişkin yapılan değerlendirmelerde aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Marmara Ambulans Sağlık Temizlik ve Ulaştırma Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nintekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğramadığı, gelinen aşama itibariyle de Marmara Ambulans Sağlık Temizlik ve Ulaştırma Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde ihalenin kalması imkanı bulunmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin birinci iddia bakımından başvuru ehliyetinin bulunmadığı soncuna varılmış olup, birinci iddia yönünden başvurunun reddedilmesi gerekmektedir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde;

 

“25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuatı gereğince yapılacak her türlü vergi (KDV Hariç), resim, harç ile ulaşım ve sigorta giderleri teklif fiyata dahil olup, Yükleniciye aittir.

 

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

 

İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1- İşçi ücretleri hesabı; İşin özelliği dikkate alınarak; 4 evde bakım elemanı Personeli için brüt asgari ücretin %30 fazlası, 1 adet (büro elemanı) Personeli için brüt asgari ücretin %70 fazlası ödeme yapılacaktır. 6 adet Şoför brüt asgari ücretin %40 fazlası, 6 adet Hemşire, Att, Paramedik ve Ebe Personeli için brüt asgari ücretin %100 fazlası ödeme yapılacaktır. 1 PDR veya Psikolog uzmanı Personeli için brüt asgari ücretin %170 fazlası, 1 adet Hekim için brüt asgari ücretin %350 fazlası ödeme, 1 adet diyetisyen için brüt asgari ücretin %190 fazlası ödeme yapılacaktır.

 

2- İş süresince çalıştırılacak personel sayısı; 01.01.2013 ve 31.12.2013 tarihi arasında 6 adet Şoför ve 6 adet Sağlık Personeli,4 adet evde bakım personeli, 1 adet büro elemanı, 1 adet PDR veya psikolog uzmanı, 1 adet diyetisyen ile 1 adet hekim toplam 20 personel çalıştırılacaktır.

 

3- İstekliler Teklif fiyatların içinde yer alması gerekli ücretleri SSK İşveren paylarını, işsizlik sigortası işveren paylarını, genel gider, yüklenici karı ve sözleşme giderlerini koymak zorundadır. Teklif edilen Fiyatın kar dâhil fiyat olduğu kabul edilecektir.

 

4- Tüm Personel ücreti hesaplamaları 2012 yılı Temmuz ayı sonrası belirlenen asgari ücret dikkate alınarak yapılacaktır.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

1- Tüm personel için aylık 22 gün üzerinden hesaplanacak brüt günlük 9,52 TL yemek ücreti nakdi olarak verilecek olup teklif fiyata dahildir.

 

2- Tüm personel için aylık 22 gün üzerinden hesaplanacak brüt günlük 4,04 TL yol ücreti nakdi olarak verilecek olup teklif fiyata dahildir.

 

3-Ayrıca; İş süresince çalışacak 20 personel için teknik şartnamede özellikleri belirtilen üniformalar yazlık ve kışlık 2 er takım olarak verilecek olup teklif fiyata dahildir.

 

25.3.3. Malzeme giderleri:

Ayrıca; Teknik şartnamede özellikleri ve miktarları belirtilen iş süresince kullanılacak olan sarf malzemesi giderleri teklif fiyata dahildir.

 

Yüklenici tarafından sağlanacak Araçlar için hesaplama; İdari Şartnamenin 7.5.2 Maddesinde istenen miktarları ve teknik özellikleri belirtilen yüklenicinin temin edeceği araçların amortisman, yedek parça, tamir-bakım, sigorta ve diğer giderleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığının aşağıda belirtilen formül ve katsayılarına göre her bir araç için ayrı, ayrı şu şekilde hesaplanacaktır.

 

Araç Rayiç Bedeli (A) :

Amortisman Gideri : (A x 0,000083)

Yedek Parça Gideri: (Ax0.000044)

Tamir Bakım Gideri: (Ax0.000011)

Sigorta, Diğer gider: (Ax0.000023)

 

Yüklenici tarafından temin edilmesi gereken araçların amortisman, yedek parça, tamir-bakım, sigorta ve diğer giderleri; yukarıda verilen formül yardımıyla TL/ saat olarak hesaplanıp, bu değerler ortalama günlük çalışma saati olan 7,5 saat ile çarpılarak, çıkan değerlerin toplanması ile araca ait bir günlük amortisman, yedek parça, tamir-bakım, sigorta ve diğer giderleri bulunacaktır. Böylece bir aracın günlük bedeli tespit edilecektir.

 

Yüklenici tarafından sağlanacak Araçlar için dikkate alınacak çalışma süreleri:

2 adet Hasta nakil aracı ve 4 adet binek araç için çalışma süresi 248,5 gündür.
Bu idari şartnamenin 7.5.2 maddesinde miktarları yer alan Yüklenicinin temin edeceği, teknik özellikleri verilen ve nasıl hesaplanacağı idari şartnamenin 25.3.3 inci maddesinde tarif edilen, Yüklenici tarafından karşılanacak araçların amortismanı, yedek parça temini, onarımı, sigorta ve diğer giderleri ile akaryakıt giderleri teklif fiyata dahildir. Akaryakıt gideri hesabında idari şartnamenin 25.3.3 inci maddesindeki Araç çalışma süreleri ve günlük ortalama 60 km yol üzerinden yapılacaktır. Ayrıca akaryakıt gideri için dikkate alınacak Mazot tüketim fiyatı İzmir ili Gaziemir ilçesi için geçerli KDV hariç birim fiyatlar üzerinden hesap edilmiştir.

 

25.3.4. Diğer giderler:

1. Ölüm raporu düzenleme ücreti: Gaziemir sınırları dahilinde vefat eden vatandaşlarımızın 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 365 gün boyunca 1 tıp doktoru ile vefat eden vatandaşımızın ölüm raporunun düzenlenmesi teklif fiyata dahildir.

 

2. Cenaze Nakil hizmeti ücreti Şehirler arası yapılacak olup 1 km fiyatı ile toplam 28.500 Km yapılmasıdır.

 

3. 1 adet acil yardım ambulansının idarece belirlenecek gün ve saatlerde personelli olarak 300 saat çalıştırma ücreti teklif fiyata dahildir.

 

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 2,5 olarak hesaplanacak olup teklif fiyata dâhildir.”düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İncelemeye konu ihalede başvuru sahibi olan Marmara Ambulans Sağlık Temizlik ve Ulaştırma Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatı sınır değer altında kaldığı gerekçesiyle aşırı düşük olarak değerlendirilmiş, idarenin 26.11.2012 tarihli ve 4100 sayılı yazısı ile İdari şartnamenin 25 inci maddesinde yer alan maliyet kalemleri ile tekliflerini oluşturan maliyet bileşenlerinin aşırı düşük teklif kapsamında 03.12.2012 tarihine kadar açıklanması istenmiştir. Anılan istekli aşırı düşük teklif açıklamalarını 03.12.2012 tarihinde idareye sunmuştur.

 

Marmara Ambulans Sağlık Temizlik ve Ulaştırma Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin işçilik ücretini; işçilik ücreti, yemek, yol ve sigorta risk primi dahil Kamu İhale Kurumu işçilik modülünü kullanarak hesapladığı, giyim gideri için Saygınlar İş Güvenliği ve Tekstil Ürünleri Üretim Pazarlama İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden 1.625,00 TL bedelli proforma fatura aldığı, poforma faturanın Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.4 üncü maddesine uygun olduğu, aşırı düşük teklif açıklamasında toplam maliyetler kısmında işçilik için 623.108,16 TL bedel öngördüğü, sağlık personeli iş kıyafeti için 1.625,00 TL bedel öngördüğü, personel maliyetine ilişkin bu iki bedelin toplamının 624.733,16 TL olduğu, anılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin personel maliyeti toplamının 623.820,00 TL olduğu, aşırı düşük teklif açıklamasındaki personel gideri ile teklif cetvelindeki personel gideri arasında farklılık olduğu,  birbiriyle uyumlu olmadığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.3 üncü maddesinde; “Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)”açıklamasına,

 

79.4.2.8 inci maddesinde; “İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Akaryakıt gideri için 24.11.2012 tarihli İzmir İli Gaziemir İlçesi Opet akarkayıt pompa fiyatına ilişkin internet çıktısı ile Opet tarafından verilen %4 iskonto uygulandığına ilişkin yazıyı sunduğu, motorin ecoforce diesel akaryakıtın fiyatını öngördüğü, bu akaryakıtın KDV dahil fiyatının 4,17 TL, KDV oranı indirilmiş fiyatının 3,53 TL, %4 iskonto oranı düşüldüğünde İzmir İli Gaziemir İlçesi akaryakıt maliyetlerinin 3,39TL olduğunun beyan edildiği anlaşılmıştır.

 

Akaryakıta ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Genel tebliğinin 79.4.2.3 ve 79.4.2.8 inci maddelerinde yer alan belgelerle yapılması gerekirken akaryakıta ilişkin olarak sunulan belgelerin anılan maddelerde yer alan belgelerden olmadığı anlaşılmış olup, akaryakıt giderine ilişkin açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.1 inci maddesinde; “İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.” açıklamasına,

 

79.4.24. ve 79.4.2.5 inci maddelerinde;

 

“Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.”açıklamasına,

 

79.4.2.12 nci maddesinde; “İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar,

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olamaz.

İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.

İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.”açıklamasına,

 

79.4.2.16 ncı maddesinde; “İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Birim fiyat teklif cetvelinin ikinci kısım 2 nci sırasındaki 6 adet hasta nakil ambulansı ve binek araç giderleri için başvuru sahibinin teklif cetvelinde bu iş kalemi için 71.816,50 TL bedel öngörüldüğü, aşırı düşük teklif açıklamalarında 3 adet araç ruhsat fotokopisi sunduğu, bu belgelerin noter onaylı olmadığı, Fiat firmasından alınan müşteri bilgi formunun sunulduğu, belge üzerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.24. ve 79.4.2.5 inci maddelerinde yer alan ibarelerin olmadığı, meslek mensubunun imzası ile kaşesinin/mührünün olmadığı,

 

Birim fiyat teklif cetvelinin ikinci kısım 3 üncü sırasındaki cenaze nakil aracı iş kalemi için teklif cetvelinde 76.380,00 TL bedel öngörüldüğü, aşırı düşük teklif açıklamalarında bu kaleme ilişkin olarak İstanbul Cenaze Hizmetleri Levent Kutlu’dan alınan 29.11.2012 tarihli belge sunulduğu, kilometre başına şehirler arası fiyat tekliflerinin 2,25 TL olduğunun belirtildiği, belge üzerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.24. ve 79.4.2.5 inci maddelerinde yer alan ibarelerin olmadığı, meslek mensubunun imzası ile kaşesinin/mührünün olmadığı, bu kaleme ilişkin Ankara Özel Ambulans ve Cankurtaran Servisleri Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen faks çıktısının fotokopi olarak sunulduğu, belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.3 maddesine uygun olmadığı,

 

Birim fiyat teklif cetvelinin ikinci kısım 4 üncü sırasındaki acil yardım ambulansı aracı iş kalemi için teklif cetvelinde 30.000,00 TL bedel öngörüldüğü, aşırı düşük teklif açıklamalarında bu kaleme ilişkin olarak İstanbul Kültür Üniversitesi ile firma arasında imzalanmış sağlık destek konulu acil tıbbi hizmetler sözleşmesinin sunulduğu, her hangi bir bedel olmadığı, sözleşmenin eki olarak 6 sayfadan oluşan ve içeriğinde fiyatlar yer alan ek protokoller yer aldığı, belgeler üzerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.24. ve 79.4.2.5 inci maddelerinde yer alan ibarelerin olmadığı, meslek mensubunun imzası ile kaşesinin/mührünün olmadığı,

 

Birim fiyat teklif cetvelinin ikinci kısım 5 inci sırasındaki sarf malzemesi iş kalemi için teklif cetvelinde 3.000,00 TL bedel öngörüldüğü, aşırı düşük teklif açıklamalarında bu kaleme ilişkin olarak 3.000,00 TL bedel öngörüldüğü, aylık sarf malzemelerinin ortalamasının Tekin Medikalden alım yapılmak sureti ile sağlandığı, buna ilişkin olarak Ekim ve Kasım 2012 faturalarının sunulduğu, bunların ortalamasının 1.348,44 TL olduğunun belirtildiği, 6 adet fatura koçanı suretinin sunulduğu,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.16 ncı maddesinde yer alan; “İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması gereğince sarf malzemesi giderlerine ilişkin açıklamanın mevzuata aykırı olduğu,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.12. maddesinde yer alan açıklama gereğince, isteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulması gerekirken Ek.O-7 nin sunulmadığı,

 

Birim fiyat teklif cetvelinin ikinci kısım 6 ncı sırasındaki ölüm vakaları rapor düzenleme gideri iş kalemi için teklif cetvelinde 14.625,00 TL bedel öngörüldüğü, aşırı düşük teklif açıklamalarında bu kaleme ilişkin olarak 9.750,00 TL bedel öngörüldüğü, bu iş kalemine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.3 üncü maddesinde yer alan belgelerden herhangi birisinin sunulmadığı, teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmalarının gerektiği, isteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamaların belgelere dayanması gerektiği, belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamaların kabul edilmeyerek söz konusu tekliflerin reddedileceği, ölüm vakaları rapor düzenleme gideri iş kalemine ilişkin açıklamanın mevzuata uygun yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle başvuru sahibi olan Marmara Ambulans Sağlık Temizlik ve Ulaştırma Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan Kanun maddesinde yer alan ilkelerden birisi eşit muamele ilkesidir. Bu ilke gereğince idarenin bütün isteklilere eşit işlem yapması gerekmektedir.

 

İncelemeye konu ihalede idarenin yaklaşık maliyetinin 1.318.263,67 TL, kârsız yaklaşık maliyetinin 1.098.553,06 TL, Marmara Ambulans Sağlık Temizlik ve Ulaştırma Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatının 839.273,00 TL, Çiğli Özel Sağlık Tes. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatının 1.069.167,50 TL olduğu, her iki isteklinin teklif fiyatının kârsız yaklaşık maliyetin altında kaldığı, idare sadece Marmara Ambulans Sağlık Temizlik ve Ulaştırma Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, teklif fiyatı kârsız yaklaşık maliyetin altında kalan Çiğli Özel Sağlık Tes. Tic. Ltd. Şti.’nden aşırı düşük teklif açıklaması istenmediği, bu durumun eşit muamele ilkesine aykırı olduğu anlaşıldığından, Çiğli Özel Sağlık Tes. Tic. Ltd. Şti.’nden de aşırı düşük teklif açıklaması istenip, anılan isteklinin açıklamalarının mevzuata uygunluğu idarece değerlendirildikten sonra ihalenin sonuçlandırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Çiğli Özel Sağlık Tes. Tic. Ltd. Şti.’ne aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

Başvuru sahibinin 1’inci iddiası,ihale üzerinde kalan isteklinin iş bitirmesinin gerçek ve mevzuata uygun bir belge olmadığı, iş bitirmenin alındığı özel kuruluş nezdinde işin sorgulanması, mevzuatın gerektirdiği sözleşme bilgilerinin ibraz edilmesi ve işle ilgili çalışanların SGK listelerinin incelenmesi gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklinin iş deneyim belgesinin % 40 yeterlilik şartını sağlamadığı,

 

2’nci iddiası,savunmalarında açıkça ifade edildiği üzere eksik bulunan maliyet kalemlerinin toplam proje karlılıkları içinden sübvanse edileceği, bunun için yeterli miktar bulunduğu, bu nedenle savunmalarının kabul edilmesi gerektiği, yönündedir.

 

Esas inceleme raporunda da itirazen şikâyet dilekçesindeki sıralama çerçevesinde iddialar incelenmiştir. Kurul çoğunluğunca ise, itirazen şikayet dilekçesindeki iddiaların sıralaması değiştirilerek, ikinci iddia birinci iddia olarak incelenmiş ve ilk iddia sonucu, isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasının reddedilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, ikinci iddia açısından ise artık ihalenin üzerinde kalma ihtimali kalmadığından ehliyet yönünden reddine karar verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, 55. maddesinin birinci fıkrasında ise; şikâyet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce yapılacağı, 56. maddesinin birinci fıkrasında ise; idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ikinci fıkrasında ise; Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte de, anılan yasal düzenleme çerçevesinde konu netleştirilmiştir.

 

Öncelikle değerlendirilmesi gereken konu Kurulun incelemesini itirazen şikâyet dilekçesindeki iddiaların sırasına göre mi yapacağı, Kurulun bir iddiadan da olsa teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olduğuna karar vermesi veya eşit muamele çerçevesinde şikâyetçinin teklifini değerlendirme dışı bırakması halinde diğer iddiaları incelemeksizin ehliyet kararı verip veremeyeceğidir.

 

Kanımca, itirazen şikayet dilekçesindeki iddia sıralamasının bir önemi yoktur. Bu kapsamda elbette Kurul da iddiaları istediği sırada inceleyebilir. Ancak önemli olan iddiaların ihale sürecindeki aşamasıdır. Dolayısıyla, inceleme sırasını, iddianın aşama itibariyle öncelik sırası belirler. 

 

Bu açıdan itirazen şikâyet dilekçesinde de birinci sırada olan, ihale sürecinde aşama itibariyle de önde olan ( yeterlik aşaması) ve raporda da öncelikle incelenmiş bir konunun, öncelikle değerlendirilerek karara bağlanması gerekirken, aşama itibariyle sonradan ve dilekçede de ikinci sıradaki (aşırı düşük teklif aşamasına ilişkin) iddiaları birinci sıraya alınarak incelenmesi  mevzuata aykırıdır.

 

Bu kapsamda yapılan inceleme sonucu,

 

Hizmet Alımı İhaleleri uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47 nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) (Değişik 16/3/2011–27876 R.G./11.md.) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.”hükmüne,

 

İdari Şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5 inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer alan, ihale üzerinde kalan isteklinin iş bitirmesinin gerçek ve mevzuata uygun bir belge olmadığı, iş bitirmenin alındığı özel kuruluş nezdinde işin sorgulanması, mevzuatın gerektirdiği sözleşme bilgilerinin ibraz edilmesi ve işle ilgili çalışanların SGK listelerinin incelenmesi gerektiği iddiası idareye yapmış olduğu şikayet başvurusunda yer almamaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin onuncu fıkrasında, idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikayet başvurusuna konu edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan mevzuat hükmü uyarınca, idareye şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemeyeceğinden, söz konusu iddialara ilişkin başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin %40 yeterlik şartını sağlamadığı iddiası açısından ise;

 

İstekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin belge tutarlarının teklif ettikleri bedelin % 40’dan az olmaması gerekmektedir. İhale üzerinde kalan istekli olan Çiğli Özel Sağlık Tes. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatı1.069.167,50 TL olup, bu bedelin %40’nın 427.667,00 TL olduğu, sunduğu iş deneyim belgesinin belge tutarının en az 427.667,00 TL olması gerekmektedir.

 

İhale üzerinde kalan istekli olan Çiğli Özel Sağlık Tes. Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesi olarak 3 adet belge sunduğu,

 

Birinci iş deneyim belgesi olarak, İzmir Gaziemir Belediye başkalığından aldığı belge tutarı 315.480,00 TL, sözleşme tarihi 26.11.2008 olan yüklenici iş bitirme belgesini sunduğu, güncellenen belge tutarının 401.182,03 TL olduğu, %40 yeterlik şartını karşılamadığı,

 

İkinci iş deneyim belgesi olarak, İzmir Gaziemir Belediye başkalığından aldığı belge tutarı 222.310,00 TL, sözleşme tarihi 11.02.2008 olan yüklenici iş bitirme belgesini sunduğu, güncellenen belge tutarının 315.610,37 TL olduğu, %40 yeterlik şartını karşılamadığı,

 

Üçüncü iş deneyim belgesi olarak, İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile yaptığı 14.01.2009 tarihli ve sağlık hizmeti satın alma konulu sözleşme ve 12 adet fatura ile hizmet bedellerine ilişkin belgeyi sunduğu, sözleşmede bedel bulunmadığı, sözleşmenin eki olan ödemeye ilişkin ücret tarifesinin sözleşme ekinde olmadığı, fatura bedellerinin toplamının 699,970,03 TL olduğu, %40 yeterlik şartını sağladığı, ancak faturaların 11 adedinin 2008 tarihli, 1 adedinin 10.01.2009 tarihli olduğu, faturaların tarihlerinin sözleşme tarihinden önce olduğu, sözleşme dikkate alındığından faturaların sunulmadığı, faturalar dikkate alındığında ise sözleşmenin sunulmadığı sonucunun ortaya çıktığı, Çiğli Özel Sağlık Tes. Tic. Ltd. Şti.’nin sunması gereken belgeleri sunmadığı ve yeterlik kriterini sağlamadığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Bu durumda, ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, “düzeltici işlem belirlenmesine” ilişkin karara katılmıyorum.

 

 

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul