En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-610
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :92
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-610
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. Ve Tic. A.Ş., ATATÜRK BULVARI ŞEKERBANK ÜSTÜ ABDULLATİF YETKİN İŞHANI NO : 68 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Devlet Hastanesi Baştabipliği, Sehitler Mahallesi Akhisar No:1 45010 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43539
Başvuruya konu ihale:
 2012/120997 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Malzemesiz Hastane Genel Temizlik Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Manisa Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 17.10.2012 tarihinde “açık ihale usulü” ile yapılan “2013 Yılı Malzemesiz Hastane Genel Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.’nin 05.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012 tarih ve 43539 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5205 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde kalan isteklinin sunmuş olduğu teklif bedeli ile açıklama ekinde giyim miktarlarına eksik yer verdiği, teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, giyim bedeline ilişkin sunulan açıklamaların teklif edilen birim fiyat kalemleriyle birebir uyumlu olması gerektiği (%3 sözleşme giderine karşılayacak şekilde),

 

İhale üzerinde kalan isteklinin sunmuş olduğu proforma fatura ve fiyat tekliflerinin piyasada faaliyet gösteren firmalardan alınmasının zorunlu olduğu, bu proforma fatura ve fiyat tekliflerinin o alanda faaliyet gösteren firmalardan alındığına ilişkin tespitin yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının eksiklik olacağı, bu şekilde araştırma yapıldıktan sonra ihalenin sonuçlandırılması gerektiği,

 

2) İhale üzerinde kalan isteklinin giyim giderine ilişkin sunmuş olduğu proforma faturalara ait verilmesi gereken EK.O5 Maliyet Satış Tespit Tutanaklarının ilgilisinden istenilmesi, tutanakla proforma faturanın doğruluğunun teyit edilmesi, şirketin faaliyet konularını gösteren belgelerin istenilmesi, EK.O5 Maliyet Satış Tespit Tutanağı sunması durumunda bu tutanakta ilgili malın döneminin belirtilmesi, her bir giyim için ayrı ayrı satır açılması ve yevmiye kayıt adetlerine yer verilmesi gerektiği,

 

3) İhale üzerinde kalan isteklinin sunmuş olduğu açıklamada ihale konusu işte çalışacak olan personelin tatil gününe ilişkin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 39,40 TL olması gerektiği, işçilik modülünün hata verdiği, bu durumun ekte sunmuş oldukları Kurul kararından anlaşıldığı, ihale üzerinde kalan isteklinin KİK işçilik modülünü kullanarak tatil günlerine ilişkin asgari maliyeti 39,39 TL öngörmüş ise bu maliyetin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

Ekte sunmuş oldukları Kurul kararından da anlaşılacağı üzere hesaplamanın aşağıda belirtilen şekilde yapılması gerektiği,

 

940,50/30        : 31,35

31,35*0,20      : 6,27

31,35*0,02      : 0,63

Toplam            : 38,25

 

KİK kararı doğrultusunda yapılan işlem sonucunda %3 sözleşme gideri hariç 38,25 TL işveren maliyetine ulaşılması gerektiği, bu doğrultuda, %3 sözleşme gideri (38,25*%3= 1,15 TL) eklendiğinde, resmi tatil günlerine ilişkin teklif edilmesi gereken asgari maliyetin (38,25 TL + 1,15TL) 39,40 TL olması gerektiği, teklifine resmi tatil günü maliyetini 39,39 TL olarak ekleyen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:

           

            Başvuruya konu ihalede, MN Tem. Hiz. Taah. Gıda İnş. Med. San. Tic. A.Ş., Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş. ve Baybora Hiz. Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti.’nin teklifleri idarece yaklaşık maliyete göre aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmiş, anılan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmaları istenmiştir. Anılan istekliler aşırı düşük teklif açıklamalarını istenilen sürede idareye sunmuşlardır.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde;

 

“25.1. vergi(KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler, teklif fiyata dahil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin Süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Ekip Sorumlusu 1 Kişi pozisyonu için Asgari Ücretten % 15 fazlası.

Temizlik personeli 127 Kişi (Asgari ücret verilecektir.) pozisyonu için Asgari Ücretten % 0 fazlası.

2013 yılı içerisinde, resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günlerinde temizlik personeli elemanı çalıştırılacak bir günde çalışacak eleman sayısı 46 (kırkaltı) kişidir. Satın alınacak hizmet süresi 1 yıl olduğundan resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günleri toplam 14,5 gün üzerinden hesaplanacak,  4857 Sayılı İş kanununun 47 maddesine uyarınca resmi tatil mesai ücreti hesaplanacaktır. Ayrıca temizlik personeli olarak çalıştırılacak olan personellere 1.000 Saat fazla mesai hesaplanacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) esas alınacaktır. Personelin yol gideri günlük brüt (4 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır. (Giyim teknik şartname çerçevesinde öngörülen miktarlar ve özelliklere göre) ayni olarak karşılanacaktır. Personelin yemek ihtiyaçları hastanemiz tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz karşılanacaktır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 (bir virgül beş) olarak tespit edilmiştir.”düzenlemesine,

 

Teknik şartnamenin 3.3.3 üncü maddesinde; “Çalıştırılacak personele yüklenici tarafından, rengi idarece tespit edilecek aşağıda teknik özellikleri belirtilen iş kıyafeti 122 personel için 1’er adet kışlık, 1’er adet yazlık verilecek. Bahçe çalışanları ve çöp toplayan 5 Kişi için 2’ er adet yazlık, 2’ er adet kışlık verilecektir.” düzenlemesine,

 

Aynı şartnamenin teknik özellikler bölümünde; “Personelin hangi tip ve renkte iş önlüğü giyileceği hastane idaresince belirlenecektir.

1-KUMAŞ ÖZELLİKLERİ:

            -Kloraktan etkilenmeyecek.

            -Kışlık takımlar alpaka poliviskon, 300 gr/m2 kumaştan yapılacaktır.

            -Yazlık takımlar alpaka poliviskon, 300 gr/m2 kumaştan yapılacaktır.

2-GENEL ÖZELLİKLER:

            ÜST: Omuz ve kol evleri gaze dikişli, cep takımı, çift iğne, etek ucu 1,5 -2 cm içe kıvırmalı olacaktır. Forma boyu baylarda diz üstü, bayanlarda diz altı olacaktır. İki yan bir üst cep olacaktır. Uzun kollu olacaktır. Cepler bayanlarda yan kesim ve kıl biyeli, baylarda düz kesim ve kıl biyeli olacaktır. Üst cepte firma logosu nakış işlemeli olacaktır.

            ALT: Ön arka ağ ve yan, gaze dikişli olacaktır. Kemer 3 cm eninde olacak, bayanlarda belden komple lastikli, baylarda arka kemer ortasında 15 cm kemer içi lastik olacaktır. Bayanlarda iki yan, bir arka cep olacaktır.

            İŞ TULUMU: Omuz ve kol evleri gaze dikişli, cep takımı, çift iğne, paça ucu lastikli olacaktır. Uzun kollu, kollar lastikli önden fermuarlı ve çift korumalı olacaktır. Tulumlar alpaka poliviskon, 300 gr/m2 kumaştan yapılacaktır.  Bahçe çalışanları ve çöp toplayan 5 Kişi için 2’ er adet yazlık, 2’ er adet kışlık verilecektir.

            Tıbbi atıkları taşımakla görevlendirilen temizlik personeli çalışma sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanır; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyer. Taşıma işleminde kullanılan özel giysi ve ekipmanlar ayrı bir yerde muhafaza edilir.

Tıbbi atıkları toplayan personelin iş tulumu omuz ve kol evleri gaze dikişli, cep takımı, çift iğne, paça ucu lastikli olacaktır. Uzun kollu, kollar lastikli önden fermuarlı ve çift korumalı olacaktır. Tulumlar alpaka poliviskon, 300 gr/m2 kumaştan yapılacaktır. Tıbbi atıkları 1 kişi toplayacaktır ve bu bir personel için 3 adet yazlık, 3 adet kışlık verilecektir. Bu personelin kullanacağı eldiven, koruyucu gözlük, maske ve çizme hastanemizce karşılanacaktır.”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamede yer alan yukarıdaki düzenlemeden, ihale konusu işte, 122 adet yazlık, 122 adet kışlık toplam 244 adet alt üst takım iş kıyafeti, 2 adet kışlık, 2 adet yazlık toplam 20 adet iş tulumu, 3 adet yazlık, 3 adet kışlık toplam 6 adet tıbbi atık iş tulumu verileceği anlaşılmaktadır.

 

            İhale üzerinde kalan istekli olan MN Tem. Hiz. Taah. Gıda İnş. Med. San. Tic. A.Ş.’nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yaptığı açıklamadan, 122 adet yazlık, 122 adet kışlık toplam 244 adet alt üst takım iş kıyafeti, 2 adet kışlık, 2 adet yazlık toplam 20 adet iş tulumu, 3 adet yazlık, 3 adet kışlık toplam 6 adet tıbbi atık iş tulumu öngördüğü, giyim miktarlarına eksiksiz yer verdiği, giyime ilişkin %3 sözleşme ve genel giderleri dahil ettiği anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.14 üncü maddesinde; “Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            İhale üzerinde kalan isteklinin giyime ilişkin olarak Kantaş Tekstil İş Elbiseleri Üniforma Pazarlama Kadir Kantaş’tan proforma aldığı, proforma fatura alınan firmanın ticaret ünvanı ile işletme adından proforma faturaya konu alanda faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır. Bu nedenlerle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

           

           
2 ) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

           

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.4 üncü maddesinde; “Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.”açıklamasına,

 

            79.4.2.15 inci maddesinde; “Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.”açıklamasına,

 

            79.4.2.16 ncı maddesinde; “İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur.”açıklamasına yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde kalan istekli olan MN Tem. Hiz. Taah. Gıda İnş. Med. San. Tic. A.Ş. ihale konusu işte kullanılacak kıyafetlere ilişkin olarak Kantaş Tekstil İş Elbiseleri Üniforma Pazarlama Kadir Kantaş’tan proforma aldığı, maliyete dayalı açıklama yapıldığı, idarenin 07.11.2012 tarihli ve 3579 sayılı yazı ile SMMM Gürsel Özen’den Ek-O.5 maliyet/satış tutarı tespit tutanağını istediği, anılan SMMM’nin istenilen belgeyi idareye sunduğu, proforma faturadaki birim satış tutarının maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmadığı, meslek mensubu SMMM Gürsel Özen tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalandığı, iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği/mühürlendiği, Ek-O.5 maliyet/satış tutarı tespit tutanağının SMMM Gürsel Özen tarafından düzenlendiği, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalandığı ve kaşelendiği, tutanakla proforma faturanın birbiriyle uyumlu olduğu, Ek-O.5 maliyet/satış tutarı tespit tutanağının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlendiği, ilgili malın döneminin belirtildiği, her bir giyim için ayrı ayrı satır açıldığı ve kayıt adetlerine yer verildiği, proforma fatura ile Ek-O.5 maliyet/satış tutarı tespit tutanağının Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olarak düzenlendiği anlaşılmıştır. Bu nedenlerle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5 inci maddesinde; “Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 25 inci maddesinde düzenlenen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınarak yapılan hesaplamada incelemeye konu ihalede, işçilik ücreti, yol gideri, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı ile %3 sözleşme ve genel giderler dahil, giyim gideri hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 2.052.333,00 TL olduğu, ihale üzerinde kalan istekli olan MN Tem. Hiz. Taah. Gıda İnş. Med. San. Tic. A.Ş.’nin teklif fiyatının ise 2.052.326,40 TL olduğu, anılan isteklinin teklif fiyatının asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamadığı anlaşıldığından, teklifinin reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenlerle başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, MN Tem. Hiz. Taah. Gıda İnş. Med. San. Tic. A.Ş.’nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:


 

EK GEREKÇE

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle, “İhale üzerinde kalan isteklinin sunmuş olduğu açıklamada ihale konusu işte çalışacak olan personellerin tatil gününe ilişkin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 39,40 olması gerektiği, işçilik modülünün hata verdiği, bu durumun ekte sunmuş oldukları kurul kararından anlaşıldığı, ihale üzerinde kalan isteklinin KİK işçilik modülünü kullanarak tatil günlerine ilişkin asgari maliyeti 39,39 TL öngörmüş ise bu maliyetin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği” şeklinde dile getirdiği üçüncü iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca verilen karar ile, idari şartnamenin 25 inci maddesinde düzenlenen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınarak yapılan hesaplamada incelemeye konu ihalede, işçilik ücreti, yol gideri, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı ile % 3 sözleşme ve genel giderler dahil, giyim gideri hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 2.052.333,00 TL olduğu, ihale üzerinde kalan istekli olan MN Tem. Hiz. Taah. Gıda İnş. Med. San. Tic. A. Ş.’nin teklif fiyatının ise 2.052.326,40 TL olduğu, anılan isteklinin teklif fiyatının asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamadığı, ulusal bayram ve genel tatil günleri için teklif edilmesi gereken günlük birim fiyatın 39.40 TL olduğu, ihale üzerinde kalan isteklinin 39.39 TL teklif ettiği anlaşıldığından MN Tem. Hiz. Taah. Gıda İnş. Med. San. Tic. A. Ş.'nin teklifinin reddedilmesive ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği hususlarında “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği üçüncü iddiasına yönelik olarak MN Tem. Hiz. Taah. Gıda İnş. Med. San. Tic. A. Ş.’ninteklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kurulca verilen karara katılmakla beraber, başvuru sahibinin üçüncü iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

            İhalede aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması Kurul çoğunluğunca yerinde bulunmayan MN Tem. Hiz. Taah. Gıda İnş. Med. San. Tic. A. Ş. ile aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş.’nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sundukları bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            İhalede aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması Kurul çoğunluğunca yerinde bulunmayan MN Tem. Hiz. Taah. Gıda İnş. Med. San. Tic. A. Ş.tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 244 adet yazlık-kışlık iş kıyafeti için 0,04 TL, 20 adet yazlık-kışlık iş tulumu için 0,15 TL ve 6 adet tıbbi atık iş tulumu için 0,25 TL şeklinde önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 14,26 TL fiyat öngören Kantaş Tekstil-Kadir KANTAŞ tarafından istekli adına tanzim edilen 30.10.2012 tarihli proforma faturanın sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma faturada, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile de, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Diğer yandan, başvuru sahibinin üçüncü iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesindeki eşit muamele açısından aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş.tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 244 adet yazlık-kışlık iş kıyafeti için 0,01 TL, 20 adet yazlık-kışlık iş tulumu için 0,01 TL ve 6 adet tıbbi atık iş tulumu için 0,01 TL şeklinde önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 2,70 TL fiyat öngören Ezel Ends. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 05.12.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle,başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği üçüncü iddiasına yönelik olarak MN Tem. Hiz. Taah. Gıda İnş. Med. San. Tic. A. Ş.’ninteklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin Kurulca verilen karara katılmakla beraber,  başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen,ihalede aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması Kurul çoğunluğunca yerinde bulunmayan MN Tem. Hiz. Taah. Gıda İnş. Med. San. Tic. A. Ş. ile, aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A. Ş.’nin tekliflerinin bu gerekçeler üzerinden de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve bu gerekçelerin de Kurul kararı gerekçeleri içerisinde de yer alması gerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karar gerekçesine katılıyorum.

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                Kurul Üyesi


 

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesinin (a) fıkrasında;Kamu İhale Kurumunun, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkili olduğu, (b) fıkrasının 9. bendinden sonraki 2. alt bendinde de; Kurumun Kurul kararıyla bu Kanunun ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin standart ihale dokümanı, tip sözleşme, yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya yetkili olduğu, Kurul ve Kurumun yetkilerini, düzenleyici işlemler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak kullanacağı, standart ihale dokümanları, tip sözleşmeler, yönetmelik ve tebliğlerin Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulacağı hükme bağlanmıştır.

 

Anılan düzenleme uyarınca, Kamu İhale Kurulunun 4734 ve 4735 sayılı Kanunların uygulanması konusunda genel düzenleyici işlemler yapma yetkisini haiz olduğu kuşkusuzdur.

 

Anılan yetki çerçevesinde yürürlüğe konulan Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.18 maddesinde; “İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İnceleme kapsamında karşılaşılan proforma faturalardaki ekonomik değerlerin hayatın olağan akışına uygun olup olmadığının objektif bir kriterinin olamayacağı açık ise de, olağandışılık konusundaki makul şüphe yeterlidir.

 

İhalenin iptal edilmiş olması ya da aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmış olması dahi giyim bedeline ilişkin olarak düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağından;

 

İnceleme konusu ihalede,

 

İhale üzerinde bırakılan MN Tem. Hiz. Taah. Gıda İnş. Med. San. Tic. A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamasında, Kantaş Tekstil İş Elbiseleri Üniforma Pazarlama – Kadir Kantaş tarafından düzenlenen proforma faturada, 244 adet (alt üst takım) yazlık kışlık iş kıyafetinin 0,04 TL birim fiyat ile toplam 9,76 TL, 20 adet yazlık kışlık iş tulumunun 0,11 TL birim fiyat ile toplam 3,00 TL, 6 adet tıbbi atık iş tulumunun 0,25 TL birim fiyat ile toplam 1,50 TL  olduğunun belirtildiği, proforma faturadaki bilgiler mevzuata aykırılık görülmeyerek açıklaması kabul edildiğinden, anılan proforma faturanın ve proforma faturanın dayanağı maliyet/satış tutarı tespit tutanağının ilgili meslek mensubundan idarece istenilerek gönderilmek suretiyle, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı tespitinin yapılacak incelemelerde değerlendirilmek üzere, anılan proforma faturayı düzenleyen Kantaş Tekstil İş Elbiseleri Üniforma Pazarlama – Kadir Kantaş’ın bağlı olduğu Üçpınarlar Vergi Dairesine bildirimde bulunulması,

 

Anılan Tebliğ gereği olduğundan, bu hususun anılan Kurul Kararı gerekçeleri arasında yer alması gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul