• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-611
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :68
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-611
Şikayetçi:
 Marmara Bilişim Temizlik Medikal Ve Yemek Üretim Hizmetleri Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti., İÇERENKÖY MAH. ESKİ ÜSKÜDAR CAD. SERMETBEY APT. NO:12 D:36 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Maltepe Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2013 / 1609
Başvuruya konu ihale:
 2012/164134 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Yol Bakım Onarım İşlerinde İş Makineleri Çalıştırılması Ve İşçilik Hizmet Alım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Maltepe Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğütarafından 07.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Yol Bakım Onarım İşlerinde İş Makineleri Çalıştırılması ve İşçilik Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Marmara Bilişim Temizlik Medikal ve Yemek Üretim Hizmetleri Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 26.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu üzerine, ihalenin iptal edildiği bilgisini içeren yazı 07.01.2013 tarihinde şikâyetçiye bildirilmiş, başvuru sahibince 14.01.2013 tarih ve 1609 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/280 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Tekliflerinin, kendi malı olarak istenilen 1 adet kamyon ve 2 adet kazıcı-yükleyici aracın özelliklerini tevsik eden ruhsatların sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu hususa ilişkin idareye yapmış oldukları şikâyet başvurusu üzerine ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, iptal işleminin gerekçesinin; "ihale yetkilisi tarafından kendi malı istenen araçların Teknik Şartname’de istenilen ancak sunulması zorunlu ruhsat ve demirbaş veya amortisman defterinde olmayan teknik özelliklerin nasıl tevsik edileceği hususu ihale ilanında ve İdari Şartname’de belirtilmediğinden ve bu husus teklif vermeye ve tekliflerin değerlendirilmesine engel nitelikte bir eksiklik olduğundan ve bu durum Kamu İhale Kanunu'nun eşitlik, saydamlık ve şeffaflık ilkesine aykırı olduğundan" şeklinde belirtildiği, ihalede yeterli rekabetin sağlandığı, tekliflerin değerlendirilmesini engelleyen bir durumun söz konusu olmadığı, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41’inci Kamu İhale Genel Tebliği’nin 9’uncu maddesi çerçevesinde, idarece kendi malı olma şartı getirilen araçlara ilişkin gerekli belgelerin teklifleri ile birlikte sunulduğu, idari şartnamede herhangi bir teknik özellik belirtilmediği ve bunlara ait tevsik edici belge istenilmediği dikkate alındığında, araçların Teknik Şartname’de belirtilen özellikleri haiz olduğuna dair bilgilerin, bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiği, 2012/UH.II-4708 sayılı Kurul kararının da emsal nitelik taşıdığı, dolayısıyla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi ile birlikte ihalenin iptali işleminin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunmuş olduğu sözleşmenin, ihalede aranan benzer iş şartını karşılamadığı, sunulan sözleşmeye ait işyeri açılış bildirgesi ile SGK bildirgelerinin bulunmadığı, dolayısıyla bu teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde şikâyet veya itirazen şikâyet başvuruları üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline karar verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Anılan Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde,  idarenin, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alacağı hükme bağlanmıştır.

 

            Anılan Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde ise,

 

            “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Kurum tarafından inceleme” başlıklı 18’inci maddesinin üçüncü fıkrasında şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararına karşı yapılacak itirazen şikâyet başvurularının idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı inceleneceği düzenlenmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 2’nci maddesinin ikinci, üçüncü ve son fıkrasında,

 

“(2) Ancak, idare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı idareye şikayet başvurusunda bulunulmadan, doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

 

(3) İhalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle veya ihalede geçerli teklif olmakla birlikte bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ihalenin idare tarafından iptal edildiği durumlarda, aday veya istekliler tarafından başvuru veya teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına veya ihalenin iptali ile birlikte başvuru veya teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karşı yapılan başvurular, ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılan başvuru olarak değerlendirilmez. Bu başvurular ihalenin iptaline yönelik bir başvuru olarak değerlendirilmediğinden, başvuruların öncelikle idareye yapılması, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içerisinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Ancak ihalenin iptali işleminden önce bir şikayet başvurusunun olduğu hallerde, başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bırakılan aday veya isteklinin, teklifinin geçerli olduğuna ve bu nedenle ihalenin iptal edilmemesi gerektiğine yönelik olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen beş günlük süre içerisinde doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması da mümkündür.

 

(4) Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından başvuru sahibinin teklifinin geçerli olduğuna dair düzeltici işlem kararı verilen hallerde, idarenin ihalenin iptali kararını geri alarak düzeltici işlem kararının gereğini yerine getirmesi zorunludur. İdarenin ihalenin iptali kararını geri almaması durumunda iptal kararına karşı yapılacak başvurunun doğrudan idari yargı mercilerine yapılması gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdarece ihalenin iptali, ihalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle veya ihalede geçerli teklif olmakla birlikte bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçelerinden herhangi birine dayandırılmadığı, dokümanın sağlıklı teklif vermeye engel olduğu görüşüne istinaden ihale yetkilisince ihalenin iptal edildiği görüldüğünden, başvurunun ihalenin iptali gerekçesi ile sınırlı incelenmesi, tekliflerin geçerli olup olmadığının inceleme konusu yapılmaması gerekmektedir.

 

Bu çerçevede iptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Şikâyete konu hizmet alımına ilişkin hazırlanan İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5.2’nci maddesinde 90 Hp gücünde 2 adet lastik tekerlekli kazıcı-yükleyici ile 200 Hp gücünde 1 adet damperli kamyonun isteklinin kendi malı olması şartı getirilmiş ve,

 

“İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir.

 

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Özel Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde hizmet kapsamında çalışacak iş makinelerinin sayısı ve niteliği belirlenmiş, bu çerçevede isteklinin kendi malı olma şartı getirilen;

 

- Lastik tekerlekli kazıcı-yükleyicinin 2010 model ve üzeri, 90 Hp, 1 m3 kepçe kapasiteli kırıcı ve palet indirme aparatlı, 3 CX ayarında olması,

 

  • Damperli kamyonun 2008 model ve üzeri 15 ton kapasiteli 10 tekerli, yan kapakları açılır, çift dingilli, 200 Hp gücünde olması gerektiği düzenlenmiştir.

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

           

          Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir…”hükmüne,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 9’uncu maddesinde de “9.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen maddelerinde kendi malı olma şartının aranmamasının esas olduğu hükme bağlanmıştır. İdareler tarafından bazı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için aday veya isteklinin kendi malı olma şartının aranması durumunda; kendi malı olması istenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik kriter ve özelliklerine ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilecek, aday veya istekliler de kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir. Makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma koşulunun aranmaması durumunda ise aday veya isteklilerden başvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi, vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmeyecektir…” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Yukarıya aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, idarece kendi malı olma şartı aranan iş makineleri için ihale dokümanında teknik özelliklere yer verilmesi halinde, isteklilerce idarenin belirlediği teknik özelliklerin teklif ettikleri kendi araçlarında bulunduğu hususunun ayrıca teklif ile birlikte belgelendirilmesi zorunludur. Sunulması zorunlu olan belgelerin hiç sunulmaması halinde, tamamlatılmasına ise mevzuat cevaz vermemektedir.

 

Ancak, bu belgelendirmeye ilişkin olarak idarece ihale dokümanında da belirleme yapılması, istenilen teknik özelliklerin hangi tür belgelerle yapılacağının açık olarak belirtilmesi, sağlıklı teklif verilmesi ve tekliflerin eşit şartlarda ve objektif değerlendirilmesi bakımından önem taşımaktadır.

 

Dolayısıyla, idarenin başvuru sahibi Marmara Bilişim Tem. Med. ve Yemek Ür. Hiz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine, “kendi malı istenen araçların teknik şartnamede istenilen ancak sunulması zorunlu ruhsat ve demirbaş veya amortisman defterinde olmayan teknik özelliklerin nasıl tevsik edileceği hususu ihale ilanında ve idari şartnamede belirtilmediğinden ve bu husus teklif vermeye ve tekliflerin değerlendirilmesine engel nitelikte bir eksiklik olduğundan ve bu durum Kamu İhale Kanunu'nun eşitlik, saydamlık ve şeffaflık ilkesine aykırı olduğu” gerekçesine dayanan ihalenin iptaline yönelik işleminin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin “İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyimini tevsik etmek üzere sunmuş olduğu sözleşmenin, ihalede aranan benzer iş şartını karşılamadığı, sunulan sözleşmeye ait işyeri açılış bildirgesi ile SGK bildirgelerinin bulunmadığı, dolayısıyla bu teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,” yönündeki iddiası açısından, yukarıya aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca inceleme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

            Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 02.01.2013 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul