• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-612
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :69
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-612
Şikayetçi:
 Aşhane Yemek Hiz. İnş. Taah. Nak. Tur. Tem. Tic. Ltd. Şti., SANAYİ SİTESİ NO:1/A TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Türkeli Devlet Hastanesi, Tümerkan Mahallesı Tevfık Özcan Sokak 10 57900 SİNOP
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43603
Başvuruya konu ihale:
 2012/147966 İhale Kayıt Numaralı "2013 Mali Yılı 4 İşçili Ve Malzemeli Yemek Pişirme,Dağıtım Ve Sonrası" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Türkeli Devlet HastanesiBaşhekimliği tarafından 08.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Mali Yılı 4 İşçili ve Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası” ihalesine ilişkin olarak Aşhane Yemek Hiz. İnş. Taah. Nak. Tur. Tem. Tic. Ltd. Şti.nin 14.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43603 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5216 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Teklifi aşırı düşük olarak belirlenen isteklilerden tekliflerine dair yazılı açıklamaların, tekliflerinin tamamı üzerinden değil, belli kalemler seçilerek istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifine ilişkin sunmuş olduğu açıklamaların mevzuata uygun olmadığıiddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu hizmet alımı ihalesinin, 01.01.2013 tarihi ile 31.12.2013 tarihi arasında, idarenin mutfağında gerçekleştirileceği, alım kapsamında 27.000 öğün normal yemek, 7.000 öğün diyet yemek, 15.000 öğün normal kahvaltı, 5.000 öğün diyet kahvaltılık verilmesinin öngörüldüğü, ihale konusu işin gerçekleştirilmesinde kullanılacak malzemelerin yüklenici tarafından karşılanacağı anlaşılmaktadır.

 

İhale komisyonunca, 280.853,68.-TL tutarındaki kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif veren Yarenler Yemek Yusuf Tiryaki ile Aşhane Yemek Hiz. İnş. Taah. Nak. Tur. Tem. Tic. Ltd. Şti.nden tekliflerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine karar verildiği, Öğün Yemekhane ve Tem. Hizm. Tic. A.Ş.nin teklif bedeli de idarece belirlenen kârsız yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen, adı geçen istekliden açıklama istenilmediği görülmüştür.

 

08.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararına göre Yarenler Yemek Yusuf Tiryaki’den normal öğün için vermiş olduğu 5,30.-TL tutarındaki teklif ve diyet öğün için vermiş olduğu 5,50.-TL tutarındaki teklife ilişkin açıklama istenildiği, Aşhane Yemek Hiz. İnş. Taah. Nak. Tur. Tem. Tic. Ltd. Şti.nden normal ve diyet kahvaltı için vermiş olduğu 1,75.-TL tutarındaki teklifine ilişkin açıklama istenildiği anlaşılmaktadır.

 

İdarece, aşırı düşük teklif açıklaması istenilen her iki istekliden, farklı kalemlere ilişkin açıklama istenildiği, kalemlerin tespitinde, idarece kalem bazında belirlenen maliyetlerin dikkate alındığı anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde de,

         

          “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

         

          (2) İhale komisyonu;

          a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

          b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

          hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

 

          (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

 

          (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.”hükmü yer almaktadır.

 

          4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin açıklamalar, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca, ihale komisyonlarının aşırı düşük teklifleri, isteklilerin toplam teklif bedellerini göz önünde bulundurarak tespit edecekleri ve teklifte önemli olan bileşenler ile ilgili ayrıntılı açıklama isteyecekleri açıktır. Buradaki bileşen tanımının teklifi oluşturan kalemler olarak değil, kalemlerin ve dolayısıyla teklifin içinde olması gereken giderler olarak anlaşılması gerekmektedir.

 

Dolayısıyla, sorgulamanın kalem bazında değil, teklifin tümü üzerinden istenilmesi ve yapılması gerekmekte olup, idarece tesis edilen işlemin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu aşamada, aşırı düşük teklif sorgulamasının, açıklama istenilmeyen istekli de dâhil olmak üzere tüm isteklilerden ve tüm kalemlere ilişkin olarak yeniden yapılması gerekmektedir.

 

            Ancak, yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasının mümkün olup olmadığının tespiti için, ihale dokümanı da incelenmiş ve bu çerçevede mevcut dokümanla ihalenin sonuçlandırılamayacağı anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Şöyle ki; şikâyete konu alıma ilişkin düzenlenen İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesi,

 

            “25.1. Ulaşım, vergi ve harç gibi giderler

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Hizmet en az işçi ile verilecek olup, Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ,akşam yemeği ve ara öğünü kapsamaktadır.

Resmi Milli ve dini bayramlar 14,5 gün olarak öngörülmüş olup, hizmet bu dönemde en az 1 işçi ile aksamadan devam edecektir.

Yol ve giyecek bedelleri İşçiler için günde 4 TL olmak üzere 26 gün üzerinden yol gideri öngörülmektedir ve bordroda belirtmek zorundadır. İşçiler için bir yıl boyunca 1 işçi için 2 adet kep, 1 çift sabo terlik, 2 adet pantolon ve ikişer adet iş gömleği öngörülmektedir.

Teknik Şartnamede düzenlenmiş bütün hususlar

İşin yapılacağı bütün alanların ve malzemelerin temizliği için gerekli olabilecek ve teknik şartnamede öngörülen miktarlarda temizlik malzemeleri ve haşerelere karşı ilaçlama masrafları

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

% 1 olarak hesaplanmıştır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Teknik Şartname’nin “İşin yürütülmesi için gerekli personel ve görevleri” başlıklı 6’ncı maddesinde hizmetin 1 aşçı, 1 aşcı yardımcısı, 1 servis görevlisi ve 1 bulaşıkçı eliyle yürütüleceği düzenlenmiştir.

 

“İşin konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “Hastanemizde, yatarak tedavi gören hastaların, personelin ve nöbetçi personelin tüm resmi ve idari tatiller dahil haftanın yedi günü beslenme gereksinimlerini, idarenin öngördüğü ilkeler doğrultusunda kahvaltı, yemek, diyet yemeği, ara öğün’lerinin (malzeme ve personel giderleri dahil) hazırlanması, pişirilmesi, dağıtılması, bulaşıkların yıkanması ve kullanılan alanların temizlenmesi hizmetlerini kapsar.” düzenlemesi,

 

“Hizmetin yapılma şekli (iş akışı)” başlıklı 7.1.3’üncü maddesinde “Başhemşirelik tarafından, servislerden gelen günlük hasta rasyonları kontrol edilir yanlışlık varsa düzeltmeler yapılır ve diyet listesine göre de diyet yemeği alan hastalara ait kahvaltı, yemek ve ara öğün sayılarına ,günlük personel sayısı, nöbetçi personel sayıları eklenir. Yatan hasta ve kliniklerden bildirilen izinli hasta sayıları kontrol edilerek, toplam rasyon düzenlenir ve satın alma birimine gönderilir. Satın alma birimince toplam rasyon oluşturulur ve yemekhaneye gönderilir.” düzenlemesi,

 

7.1.4’üncü maddesinde “Mutfakta, idarenin mutfaktan sorumlu Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmeti Muayene - Kabul Komisyonu, yüklenici firmanın bünyesindeki görevli ile birlikte, gelen rasyonlara uygun yemeklerin yapımında, çeşit ve sayılarının kontrollerinde, kahvaltı, ara öğün, ve yemeklerin dağıtımında bizzat bulunurlar. Yemekler aynı gün pişirilir ve yine rasyonlar doğrultusunda idarenin mutfaktan sorumlu görevlisi tarafından, denetlenerek personelin ve her servisin yemekleri, diyet yemekleri ayrı gönderilir ve özelliklerine göre servis ettirilir (tuzlu-tuzsuz, diyet yemeği ve benzeri)” düzenlemesi,

 

“Yemeklerin Hazırlanması” başlıklı 7.3.1’inci maddesinde “Aylık yemek listeleri (kahvaltı, öğle, akşam ve diyet yemekleri v.b.) İdarenin Yemek Planlama Komisyonu tarafından ekteki örnek listelere uygun şekilde, mevsim koşulları dikkate alınarak hazırlanır ve Yemek Pişirme ve Dağıtımı Hizmeti Muayene Kabul Komisyonu onayına sunulur. Her ayın 15-20 tarihleri arasında bir sonraki aya ait yemek listeleri yazılı olarak yükleniciye bildirilir.” düzenlemesi,

 

“Yemeklerin Dağıtımı” başlıklı 7.4.3’üncü maddesinde “Yemekler, hastalara tek kullanımlık (disposable) self servis tepsisiyle dağıtılacaktır. İdare yemek dağıtım sisteminde bir değişikliğe ( termotepsi, çelik self servis tepsisi, tabak vb ) giderse yüklenici bu değişikliği itirazsız uygulamak zorundadır. Kahvaltılar tek kullanımlık (disposable) kahvaltılık self servis tepsisiyle dağıtılacaktır. Ara öğünde sunulacak yiyecekler tek kullanımlık (disposable) tabaklarda streçlenmiş olarak dağıtılacaktır. Tatlılar (komposto, muhallebi, sütlaç, pelte vb) en az 200 gramlık ve tek kullanımlık (disposable) kaselerde dağıtılacaktır. Ekmekler 50 gr somun halinde dağıtılacaktır. Ekmek diyet hastası hariç kişi başına her öğün için en az 100 gr verilecektir. İdarece belirlenen sorumluların gerekli gördüğü durum ve birimlerde ekmek gramajı artırılacak ve bunun için ek ücret talep edilmeyecektir.” düzenlemesi,

 

7.4.5’inci maddesinde “Yemeklerin ve kahvaltılıkların dağıtımının idarenin belirleyeceği saatlerde yapılması zorunludur. Kahvaltı 06:00 -7:00, öğle yemeği 12:00 — 13:00 ve akşam yemeği 18:00 - 19:00 saatleri arasında dağıtılacaktır. Diyet ve ara öğün yemekleri, idarenin belirlediği hastalara, belirlenen saatlerde, öğün sayısına göre verilecektir. Dağıtımı yapılacak kahvaltılıklar ve yemekler dağıtım saatinden önce hazır bulundurulacaktır. İdare yemek dağıtım saatlerinde değişiklik yapabilecektir. Yüklenici idarenin yapmış olduğu değişikliklere uymak zorundadır. Yüklenici idareden izinsiz değişiklik yapmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’nin “Kahvaltı, yemek, diyet yemekleri, ara öğün menülerinin çeşidi ve şekli” başlıklı 8’inci maddesinde kahvaltı çeşitlerine, 6 grup altında öğle ve akşam yemeğinde verilecek yemek çeşitlerine, 7 grup altında diyet yemek çeşitlerine, ara öğünde verilecek yiyecek çeşitlerine yer verildiği,

 

“Yiyecek Maddelerinin Gramajları” başlıklı 9’uncu maddesinde ise, normal ve diyet kahvaltı, diyet yemekleri ile ara öğün ve gavaj gramajlarına yer verildiği görülmüştür.

 

Teknik Şartname ekinde yemek rasyonlarına ilişkin bir tablo yer almaktadır.

 

            Söz konusu Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin İdareye ve İşçilerine Karşı  Yükümlülükleri” başlıklı 11.20’nci maddesinde“Yüklenici tarafından yemeklerde kullanılan su hastanenin su şebekesinden temin edilen su olacaktır. Bu suyun kullanılmadan önce Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun olacak şekilde filtrelerden geçmiş olması gerekmektedir. Ayrıca her iki ayda bir su analizi yaptıracak ve analiz sonuçlarını idareye yazılı olarak bildirecektir. Tüm verilecek içme suları Gıda Maddeleri Tüzüğüne uygun şişelenmiş 19-20 litrelik damacanada, kaynak suyu ve yeterli sayıda olacaktır. Su şebeke suyunun kesilmesi halinde, yüklenici tarafından yemek hizmeti olarak getirilecek su, içme suyu niteliğinde olacak, su analizleri suyun temin edildiği kaynak ile ilgili raporlar idareye sunulacaktır.” düzenlemesine,

 

11.31’inci maddesinde “3 ayda bir (En az üç ay etkili şekilde), anılan izin belgesine sahip bir kişiye ve ya belgeye kendisi sahip ise kendisi ilaçlamak zorundadır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

“Diğer Hususlar” başlıklı 14.3’üncü maddesinde,

 

“14.3. Mutfakta kullanılan, su, yakıt ve elektrik bedeli (sanayi tüpü) yüklenici tarafından karşılanacaktır. Elektrik ve su giderleri ise, yüklenicinin kullanım alanı girişine taktıracağı saatlerden okunarak, faturada belirtilen su ve elektrik birim fiyatı ile tüketim miktarı çarpılarak hesaplanacak, bedel yüklenici adına tahakkuk ettirilerek dönem alacağından düşülecektir. Servis ofislerinde kullanılan tüp su, elektrik vs. ile mutfak, yemekhane ve ofislerde hem demirbaş malzemelerde hem de tesisat onarımlarında kullanılacak her türlü sarf malzemesi (ampul, musluk, conta, sifon, hortum vb. malzemeler) yüklenici tarafından sağlanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale dokümanı bir bütün olarak incelendiğinde; isteklilere sağlıklı teklif vermelerini sağlayacak örnek menünün hazırlanmadığı, teknik şartnamede ara öğün verileceğine ilişkin düzenleme ve ara öğünün mahiyetine dair ayrıntılı düzenleme yer almasına rağmen, birim fiyat teklif cetvelinde ara öğün için satır açılmadığı, ihale dokümanında ara öğünün hangi öğüne (normal/diyet kahvaltı veya normal/diyet yemek) karşılık geldiğine ilişkin bir belirleme yapılmadığı, işin yürütülmesi aşamasında kullanılan su, gaz, elektrik bedellerinin yüklenici tarafından karşılanacağı düzenlenmiş iken, ortalama sarfiyat miktarlarının belirtilmediği, yemeklerde kullanılacak suyun filtrasyonu istenirken, mevcut şebeke suyunda filtre cihazı olup olmadığının, ne tip bir filtrasyon istenildiğinin belirtilmediği, içme suyu için 19-20 litrelik damacana kaynak suyu istenildiği ancak yeterli sayıda denilerek, günlük ortalama tüketim miktarının belirtilmediği, dolayısıyla ihale dokümanının mevcut halinin sağlıklı teklif verilmesine ve tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesine imkân sağlamadığı, dolayısıyla ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Kaldı ki, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihale süresi boyunca 45 kg’lık sanayi tüpünün 24 adet kullanılacağı öngörülmüş, idarenin yaklaşık maliyet hesabında tüp tüketimi 37 adet üzerinden dikkate alınmıştır.

 

Aynı şekilde ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihale süresi boyunca 600 m3 su tüketileceğinden hareket edilmiş, idarece su tüketimi 190 m3 olarak yaklaşık maliyete dâhil edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından ara öğün maliyeti işin süresi boyunca 5000 öğün üzerinden tespit edilmiş, idarece yaklaşık maliyette ara öğün sayısı dikkate alınmamıştır.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen şikâyetçi Aşhane Yemek Hiz. İnş. Taah. Nak. Tur. Tem. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu açıklamalar incelendiğinde ise bu nevi giderler için herhangi bir açıklama yapılmadığı görülmüştür.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale üzerinde bırakılan Yarenler Yemek Yusuf Tiryaki tarafından teklifine ilişkin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasında;

 

            Normal yemek ve diyet yemekte kullanılan malzemelere ait proforma fatura ve teklif mektuplarının ayrı ayrı sunulduğu, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığından Gıda-Eşya-Levazım Kontrolüne yönelik analiz fiyatlarına dair rapor hazırlandığı, LPG piyasası ürün fiyatlarına dair belgenin, elektrik giderine ait maliyet tablosunun, su gideri ile ilgili teklifin ve maliyet tablosunun sunulduğu, personel giderlerine ait ayrıntılı maliyetlerin belirlendiği ve bütün bunlara bağlı olarak normal ve diyet yemeğe ilişkin ayrıntılı maliyet cetvellerinin oluşturulduğunun görüldüğü, sunulan belgelere dayalı yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun olduğunun belirtildiği ve şikâyet başvurusunun reddedildiği görülmüştür.

           

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifine ilişkin sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde;

 

            Adı geçen isteklinin çiğ girdi maliyetlerine ilişkin olarak, 01.08.2012 tarihli ve 29.09.2012 ile 01.10.2012 tarihleri arasında “Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halinde Satılan Sebze ve Meyvenin Tahmini Asgari ve Azami Fiyat Listesi”nin sunulduğu,

 

Süt ve süt ürünleri için Ankara’da faaliyet gösteren bir firmadan alınan proforma faturanın sunulduğu,

 

Bakliyat, baharat ve yumurta, kahvaltılık malzemeler, damacana su, et, ekmek ve yufka, bisküvi, makarna, margarin vb. ürünler için ayrı ayrı Ankara’da faaliyet gösteren firmalardan alınmış proforma faturaların sunulduğu, söz konusu proforma faturalar üzerinde “Malzemeler alıcının işyerine teslim edilecektir.” şeklinde beyanın yer aldığı görülmüştür.

 

            İhale konusu işin yürütüleceği mutfağın, Sinop İli, Türkeli İlçesinde kurulu olduğu ve proforma fatura alınmak suretiyle açıklanan girdilerin çoğunun günlük tüketime konu ürünler olduğu dikkate alındığında, Ankara’da faaliyet gösteren firmalardan alınan fiyat tekliflerinin kabulünün mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından, sunmuş olduğu açıklamaların tümü incelenmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen şikâyetçi Aşhane Yemek Hiz. İnş. Taah. Nak. Tur. Tem. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu açıklamalar incelendiğinde;

 

          Adı geçen isteklinin açıklanması istenilen normal ve diyet kahvaltıda sunulması gereken ürünler için proforma faturalara dayalı maliyet oluşturduğu, ayrıca personel ücretlerinin hesaplanarak teklife dahil edildiği görülmektedir.

 

          Ancak söz konusu iki kalem ve personel ücretleri haricinde, teklife dahil edilmesi gereken normal ve diyet yemek ile ara öğün, ilaçlama gideri, elektrik, su, tüpgaz gideri için herhangi bir açıklama yapılmadığı, fiyat öngörülmediği anlaşılmış olup, bu nevi giderlerin teklifin oluşturulmasında dikkate alınıp alınmadığı, dolayısıyla teklifin sağlıklı olup olmadığının tespiti mümkün bulunmamaktadır.

 

          Dolayısıyla, yapılan açıklamanın bu haliyle kabulünün mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

          Yapılan tespit ve değerlendirmeler sonucunda;

 

          İdarece aşırı düşük teklif olarak kabul edilerek kendilerinden açıklama istenilen isteklilerden aşırı düşük teklif açıklanma istenilmesine dair işlemlerin, teklifin tümü üzerinden yapılması, teklifi aşırı düşük teklif olduğu halde açıklama yapılması istenilmeyen istekliden de aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi yönünde düzeltici işlem tesis edilmesine karar verilmesi gerekmekte ise de, ihale dokümanında örnek menünün olmadığı, ara öğün verileceği belirtilmişken, birim fiyat teklif cetvelinde ara öğüne ilişkin bir satır açılmadığı ya da ara öğünün tekabül ettiği öğün tipi ve adedinin belirtilmediği, yüklenicinin karşılaması öngörülen elektrik, su, tüp gaz gideri için ortalama tüketim miktarının belirtilmediği dikkate alındığında, sağlıklı teklif verilemeyeceği ve tekliflerin sağlıklı değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 


 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifine ilişkin sunmuş olduğu açıklamaların mevzuata uygun olmadığı,” şeklinde dile getirdiği ikinci iddiası kapsamında Kurulca, ihale dokümanında örnek menünün olmadığı, ara öğün verileceği belirtilmişken, birini fiyat teklif cetvelinde ara öğüne ilişkin bir satır açılmadığı ya da ara öğünün tekabül ettiği öğün tipi ve adedinin belirtilmediği, yüklenicinin karşılaması öngörülen elektrik, su, tüp gaz gideri için ortalama tüketim miktarının belirtilmediği dikkate alındığında, sağlıklı teklif verilemeyeceği ve tekliflerin sağlıklı değerlendirilemeyeceği gerekçesi ile “ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin ikinci iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Türkeli Devlet Hastanesi tarafından gerçekleştirilen “2013 Mali Yılı 4 İşçili ve Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin, piyasa araştırması yapılmak ve örnek menü hazırlanmak suretiyle aşağıda verilen tabloda belirtilen,

           

Diyet Yemek 7000 öğün x 6,47.-TL

45.290,00 TL

Diyet Kahvaltı 5000 öğün x 2,92.-TL

14.600,00 TL

Normal Yemek 27.000 öğün x 6,56.-TL

177.148,08 TL

Normal Kahvaltı 15.000 öğün x 2,92

43.815,60 TL

 

Bileşenler üzerinden  % 4 oranında kar dahil olmak üzere toplam 292.087,83.-TL olarak hesaplandığı;

 

Bahse konu ihalede 5 adet ihale dokümanı satın alındığı, 08.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 3 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, tüm tekliflerin geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Yarenler Yemek Yusuf Tiryaki

238.600,00

Aşhane Yemek Hiz. İnş. Taah. Nak. Tur. Tem. Tic. Ltd. Şti.

239.000,00

Öğün Yemekhane ve Tem. Hizm. Tic. A. Ş.

264.000,00

 

Şeklinde verildiği, idarece, 280.853,68.-TL tutarındaki kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif veren Yarenler Yemek Yusuf Tiryaki ile Aşhane Yemek Hiz. İnş. Taah. Nak. Tur. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nden tekliflerine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesine karar verildiği, anılan istekli tarafından yapılan açıklamaların uygun bulunarak ihalenin bu istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırıldığı,

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, başvuru sahibinin ikinci iddiası kapsamında, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “ihalenin iptaline” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul