En son güncellemeler 17 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-614
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :71
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-614
Şikayetçi:
 Bayrak Gıda Tarım Ürünleri Nak. Turz. Paz. Hayv. Pet. Ürün.Teks. San. Ve Tic. Ltd. Şti., ATATÜRK CAD. ANADOLU İŞMERKEZİ KAT:1 DAİRE:1 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 Şube Müdürlüğü-92 Malatya, Ucbaglar Mahallesı Sıvas Caddesı 58 44300 MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2012 / 41754
Başvuruya konu ihale:
 2012/155666 İhale Kayıt Numaralı "Dsi 92. Şube Müdürlüğü Hizmet Binaları Temizlik İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü 92. Şube Müdürlüğü tarafından 09.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “DSİ 92. Şube Müdürlüğü Hizmet Binaları Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Bayrak Gıda Tarım Ürünleri Nak. Turz. Paz. Hayv. Pet. Ürün.Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 26.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 17.12.2012 tarih ve 41754 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4830 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, kesinleşen ihale kararının 21.11.2012 tarihinde firmalarınca tebellüğ edildiği, ancak bahsi geçen kararda ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olarak belirlenen firmaların teklif ettikleri bedellerin, söz konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olan 135.111,48 TL’nin altında olduğu ve bahsi geçen isteklilerin teklif tutarlarının İdari ve Teknik Şartname’de belirtilen teklif fiyata dâhil giderleri karşılamadığı, sözü edilen isteklilerin tekliflerine ilişkin olarak gerekli inceleme yapılmadan alınan ihale kararında hukuka uyarlık bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler”başlıklı 2’nci maddesine göre ihale konusu işin adı“DSİ 92. Şube Müdürlüğü hizmet binaları temizlik işi” olarak tanımlanmıştır.

 

            Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler”başlıklı 25’inci maddesinde,

“25.1.

1-Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinin tamamı, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

2-Ayrıca, 7 işçi için yemek bedeli (brüt) 10.164,00 TL, yol bedeli (brüt) 8.316,00 TL

giyim bedeli (brüt) 560,00 TL teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamı aşağıdaki gibidir.

7 İşçi x 12 Ay x 1.388,47 =116.631,48 TL'dir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yemek bedeli;

7 İşçi x (5,50 TL/Gün x 22 Gün x 12 Ay ) = 10.164,00 TL,

Yol bedeli;

7 İşçi x (4,50 TL/Gün x 22 Gün x 12 Ay ) = 8.3016 TL,

Giyecek Gideri;

7 İşçi x 80,00 TL = 560,00 TL yüklenici tarafından ödenecek olup, teklif edilen fiyatlara dahildir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

İhale konusu işte kullanılacak iş makinaları, temizlik ekipmanları ve temizlik malzemeleri bedelleri yüklenici tarafından karşılanacak olup, Teklif edilecek fiyata dahildir.

25.3.4. Diğer giderler:

Sözleşme Bedelinin % 2'si oranında sigorta gideri olarak teklif edilecek fiyatlara dahil edilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranı 1,50 tur.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Teknik Şartname’de ihale konusu işin ifasında kullanılacak makine, ekipman, temizlik sarf malzemeleri ile personele verilecek kıyafetlerle ilgili düzenlemeler bulunmaktadır.

 

            İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetveli örneğinde ise işçilere verilecek ücretin yanı sıra giyecek bedeli, sözleşme giderleri ve ihale konusu işte kullanılacak malzeme ve ekipmana ilişkin toplam 32 kalem bulunmaktadır.

           

            Başvuru sahibi firma, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi firmaların teklif ettikleri bedellerin, söz konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olan 135.111,48 TL’nin altında olduğu ve bahsi geçen isteklilerin teklif tutarlarının İdari ve Teknik Şartname’de belirtilen teklif fiyata dâhil giderleri karşılamadığını iddia etmektedir.

 

            14.11.2012 tarihli ilk ihale kararında, başvuru konusu ihalenin Bilal Alan-Alan Tekstil Yem. Tem. ve İlaçlama Tic. üzerinde bırakıldığı belirtilmektedir. Zikredilen ihale kararının başvuru sahibi tarafından 21.11.2012 tarihinde tebellüğ edilmesinin ardından, söz konusu isteklinin şikâyet başvurusunun 26.11.2012 tarihinde idare kayıtlarına girdiği anlaşılmaktadır.

 

            17.12.2012 tarihinde Kamu İhale Kurumu kayıtlarına giren itirazen şikâyet dilekçesinde, idareye yapılan şikâyet başvurusuna yönelik bir cevap verilmediği beyan edilmektedir.

 

            İdarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası sureti dâhilinde, başvuru sahibinin şikâyet başvurusuna verilen 05.12.2012 tarihli bir cevap bulunmakla birlikte, bu cevabın mezkûr istekliye tebliğ edildiğine dair bir bilgiye rastlanılmamıştır.

 

            Başvuru sahibinin şikâyet başvurusuna idarece mevzuatta belirtilen süreler dâhilinde bir cevap verilmediği sonucuna varılmakla birlikte, söz konusu şikâyet başvurusuna istinaden 06.12.2012 tarihli yazı ile ilk ihale kararında ihale üzerinde bırakılan Bilal Alan-Alan Tekstil Yem. Tem. ve İlaçlama Tic.in aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu görülmüştür.

 

            14.12.2012 tarihli ihale komisyon kararında, adı geçen istekli tarafından yapılan 13.12.2012 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edildiği ve ihalenin sözü edilen istekli üzerinde bırakılmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

 

            Bahis konusu 14.12.2012 tarihli ikinci ihale kararının 17.12.2012 tarihinde tebligata çıkarıldığı ve 20.12.2012 tarihinde başvuru sahibince tebellüğ edildiği görülmekle birlikte, idareye yapmış olduğu şikâyet başvurusuna süresi içinde cevap verilmemiş olması nedeniyle sözü geçen isteklinin mevzuatta belirtilen süreler içerisinde Kamu İhale Kurumu’na yapmış olduğu itirazen şikâyet başvurusunun, ikinci ihale kararının tebliğinden evvel 17.12.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına girdiği anlaşılmıştır.

 

            Her ne kadar, başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikâyet başvurusu üzerine idarece düzeltici işlem uygulanmak suretiyle Bilal Alan-Alan Tekstil Yem. Tem. ve İlaçlama Tic.’in aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu görülmekle birlikte, başvuru sahibinin mezkûr şikâyet başvurusunda ve akabinde Kuruma yaptığı itirazen şikâyet başvurusunda dile getirdiği asıl hususun, ekonomik açıdan birinci ve ikinci teklif sahibi konumundaki isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmaları gerektiğinden ziyade, zikredilen isteklilerin teklif tutarlarının teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadığı hakkında olduğu sonucuna varılmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre başvuru konusu malzeme dâhil temizlik alımı ihalesi, personel çalıştırılmasına dayalı bir ihaledir.

 

Bu doğrultuda, başvuru sahibinin iddiasının karşılanabilmesi noktasında, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin hesaplanabilmesi maksadıyla ihale dokümanında yapılmış olan düzenlemeler incelendiğinde, İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan “Teklif fiyata dahil olan giderler”başlıklı 25’inci maddesinde, bir işçi için teklif edilecek ücretin 1.388,47 TL, yemek giderinin 5,50 TL, yol giderinin 4,50 TL, giyim bedelinin ise 80,00 TL olarak belirlendiği görülmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3 numaralı maddesine göre giyim bedelinin aynî olarak belirlenmesi gerekirken, söz konusu giderin idare tarafından mevzuata aykırı olarak sabit bir fiyat üzerinden nakdi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Yine aynı Tebliğ’in 79.1’inci maddesine göre personel çalıştırılmasına dayalı bir ihalede sözleşme ve genel giderler oranının %3 olarak uygulanması gerekirken, İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler”başlıklı 25’inci maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü bendine ve ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetveline göre sözleşme ve genel giderler oranının %2 olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Sözleşme ve genel giderler oranının %2 olarak belirlendiği hususu, ihale işlem dosyasında bulunan yaklaşık maliyet hesap tablosundan da teyit edilmektedir. Söz konusu tabloya göre, işçilik ücreti için idarece tespit edilen toplam tutar üzerinden %2 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanırken, giyim bedeli için sözleşme ve genel gider hesabı yapılmamıştır.

 

Bunun dışında, yukarıda da belirtildiği gibi, İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler”başlıklı 25’inci maddesinde, bir işçi için teklif edilecek ücretin 1.388,47 TL olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Bu tespitle ilgili olarak, idare tarafından yapılan yaklaşık maliyet hesabına ilişkin belgeler incelendiğinde, söz konusu evrak arasında bulunan KİK işçilik hesaplama modülü çıktısında idarece kullanılan asgari ücretin 886,50 TL olduğu görülmektedir.

 

Ancak, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3 numaralı maddesine göre “asgari işçilik maliyetini oluşturan girdiler” arasında “ihale tarihinde yürürlükte bulunan” brüt asgari ücretbulunmaktadır ve idarece yaklaşık maliyet hesabında kullanılan ücret, ihalenin yapıldığı 09.11.2012 tarihinde geçerli olan asgari ücret değil, 01.01.2012-30.06.2012 tarihleri arasındaki dönemde geçerli olan asgari ücrettir. İhale tarihinde geçerli olan brüt asgari ücret ise 940,50 TL’dir.

 

Bunun dışında, İdari Şartname’de bir işçi için teklif edilmesi gereken brüt ücretin tespit edilmesinde 80,00 TL tutarındaki giyim bedelinin de hesaba dâhil edildiği görülmektedir. Yani isteklilerin teklif etmeleri gereken 1.388,47 TL’nin içinde giyim bedeli ile %3 sözleşme ve genel giderlere karşılık gelen bedel de bulunmaktadır. Bahse konu hesap, KİK işçilik hesaplama modülü yardımıyla yapıldığından %3 sözleşme ve genel giderler işçilik maliyeti hesabına otomatik olarak dâhil edilmektedir. Buna karşın, ihale dokümanı kapsamında bulunan birim fiyat teklif cetveline bakıldığında, giyecek bedeli ve %2 sözleşme ve genel giderler için ayrı birer satır açıldığı görülmektedir.

 

Yani idarece isteklilerin teklif etmeleri için şart koşulan işçilik bedeli olan 1.388,47 TL’nin içinde giyim bedeli ile sözleşme ve genel giderler bedeli de bulunmakta, buna mukabil birim fiyat teklif cetvelinde, sözü edilen iki gider için ayrıca mükerrer olarak birer kalem daha açıldığı görülmektedir.

 

Ayrıca, ihalenin yapıldığı 09.11.2012 tarihinde yürürlükteki asgari ücret olan 940,50 TL üzerinden bir hesap yapıldığında ve birim fiyat teklif cetvelindeki düzenlemeye göre ayrıca teklif verilecek olması nedeniyle giyecek bedeli ile %3 oranındaki sözleşme ve genel giderler bu hesaba dâhil edilmediğinde dahi elde edilen tutar 1.406,72 TL olmaktadır. %3 sözleşme ve genel giderler miktarının ilave edilmesi hâlinde ise elde edilen tutar 1.448,92 TL olmaktadır. Söz konusu tutar, idarece isteklilerin teklif etmesini şart koştuğu 1.388,47 TL’den daha fazladır. Bu sonuca göre, başvuru konusu ihalede isteklilerce teklif edilmesi gereken işçilik birim fiyatı olan 1.388,47 TL, yol ve yemek giderleri dâhil, giyim gideri hariç olmak üzere ihale tarihinde geçerli olan asgari ücret üzerinden teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamamaktadır.

 

Bu durum, İş Kanunu’nun “Asgari Ücret”başlıklı 39’uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin “İşverenin Sorumluluğu”başlıklı 12’nci maddesinde yer alan,

“İşçilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez. İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz.

İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz.” hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

Aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan Bilal Alan-Alan Tekstil Yem. Tem. ve İlaçlama Tic.in teklif açıklamasında, yürürlükteki asgari ücretin 940,50 TL olduğu ifade edilmiş, buna karşın İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde belirtilen asgari işçilik birim fiyat ile maliyet toplamının aynen birim fiyat teklif cetveline yazıldığı belirtilmiştir.

 

Buna karşın, yukarıda da ifade edildiği gibi, yürürlükteki asgari ücretin kullanılması durumunda, yol, yemek ve %3 sözleşme ve genel giderler dâhil olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 1.448,92 TL x 7 kişi x 12 ay=121.709,28 TL olmaktadır. %3 oranındaki sözleşme ve genel giderlerin hariç bırakılması hâlinde ise elde edilen tutar 1.406,72 TL x 7 kişi x 12 ay=118.164,48 TL olmaktadır.

 

Bilal Alan-Alan Tekstil Yem. Tem. ve İlaçlama Tic.in aşırı düşük teklif açıklamasında, 1.080,00 TL firma kârı öngörüldüğü belirtilmektedir. İdari Şartname’ye göre isteklilerin teklif etmeleri gereken toplam işçilik maliyeti olan 116.631,48 TL, yürürlükteki asgari ücret üzerinden yapılan ve %3 oranındaki sözleşme ve genel giderlerin hariç bırakılması hâlinde elde edilen toplam tutar olan 118.164,48 TL’den çıkarıldığında geriye kalan meblağ 1.533,00 TL olmakta ve Bilal Alan-Alan Tekstil Yem. Tem. ve İlaçlama Tic. tarafından teklif edilen tutar ile ihale konusu işte çalıştırılacak personele yürürlükteki asgari ücret üzerinden ödeme yapılması mümkün olmamaktadır.

 

Ancak, Bilal Alan-Alan Tekstil Yem. Tem. ve İlaçlama Tic.in işçilik maliyeti için yürürlükteki asgari ücreti karşılamayan bir teklif vermiş olmasının sebebi, idare tarafından İdari Şartname’de yapılmış olan düzenlemedir.

 

Bunun dışında, Bilal Alan-Alan Tekstil Yem. Tem. ve İlaçlama Tic.’in aşırı düşük teklif açıklamasında, birim fiyat teklif cetvelinin %2 sözleşme ve genel giderler kaleminin, söz konusu cetvelin 2’nci kısmında yer alan malzeme giderine ait olduğunun anlaşıldığı ve sadece malzeme giderleri üzerinden bir sözleşme ve genel gider tutarının hesaplandığı ifade edilmektedir.

 

Yukarıda da değinildiği gibi, idarece yapılan yaklaşık maliyet hesabına göre, işçilik maliyeti için teklif edilmesi şart koşulan 116.631,48 TL’nin içinde %3 oranındaki sözleşme ve genel giderler tutarı da bulunmaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.20 numaralı maddesine göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, malzeme ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de %3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca bir sözleşme ve gider hesabı yapılmayacağı açıklanmıştır. Dolayısıyla, birim fiyat teklif cetvelinde ayrıca bir %2 oranında sözleşme ve genel gider kalemi açılmasına ihtiyaç yoktur ve mükerrer bir düzenlemedir. Adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasındaki ifadelerden, işçilik maliyeti için teklif edilmesi şart koşulan 116.631,48 TL’nin içinde %3 oranındaki sözleşme ve genel giderler tutarının bulunduğunun istekli tarafından da anlaşıldığı ve bu sebeple birim fiyat teklif cetvelindeki %2 oranındaki sözleşme ve genel giderler kaleminin istekliyi tereddüde düşüren bir düzenleme olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer isteklilerin birim fiyat teklif cetvellerinde %2 sözleşme ve genel giderler kalemi için teklif ettikleri tutarlar incelendiğinde,

 

Türkmen Tur. Taş. ve Motorlu Araçlar İnş. Sos. Hiz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği tutar olan 2.332,64 TL’nin işçilik maliyeti olan 116.632,00 TL’nin %2’si olduğu,

 

Başvuru sahibi Bayrak Gıda Tarım Ürünleri Nak. Turz. Paz. Hayv. Pet. Ürün. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği tutar olan 2.960,00 TL’nin 148.000,00 TL’nin %2’si olduğu ve bu meblağın toplam teklif tutarından daha fazla olması sebebiyle bir karşılığının bulunmadığı,

 

Med-Al Müşavirlik Müh. Mad. İnş. Taah. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği tutar olan 5.880,00 TL’nin 294.000,00 TL’nin %2’si olduğu ve bu meblağın toplam teklif tutarından daha fazla olması sebebiyle bir karşılığının bulunmadığı görülmektedir.

 

İdarece yapılan yaklaşık maliyet hesap tablosunda %2 oranındaki sözleşme ve genel giderler için hesaplanan tutar 2.332,63 TL’dir ve sözü edilen bedelin, toplam işçilik ücreti tutarı olan 116.631,50 TL’nin %2’si olduğu belirlenmiştir. Yani, yukarıda da ifade edildiği gibi, yaklaşık maliyet içerisinde yer alan işçilik maliyeti KİK işçilik hesaplama modülü yardımıyla hesaplandığından, %3 sözleşme ve genel giderler zaten işçilik maliyetine dâhil edilmiş, daha sonra, bahsi geçen tutar üzerine tekrar bir %2 sözleşme ve genel gider daha ilave edilmiştir.

 

Bu durum da %2 oranındaki sözleşme ve genel giderlere ilişkin olarak ihale dokümanında yapılan düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürücü nitelikte olduğunun bir göstergesidir.

 

Kaldı ki sözleşme ve genel giderler maliyetinin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı birim fiyat kalemi olarak düzenlenmesi hâli Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.21 numaralı maddesindeki “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme giderleri ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir.” açıklamasına aykırılık teşkil etmektedir. 

 

Yukarıdan açıklanan nedenler derlendiğinde, giyecek ile sözleşme ve genel giderler tutarlarının mükerrer olarak hesaba dâhil edilmek suretiyle yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanması, giyecek ile sözleşme ve genel giderlere ilişkin olarak ihale dokümanında yapılan mevzuata aykırı düzenlemelerin isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olması, isteklilerce teklif edilmesi idarece şart koşulan işçilik maliyetinin, yürürlükteki asgari ücret üzerinden yapılan hesap sonucunda bulunan yol ve yemek dâhil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamaması ve bu durumun İş Kanunu mevzuatına aykırılık taşıması sebepleriyle, başvuru konusu ihaledeki tekliflerin değerlendirilmesinin mümkün olmadığı sonucu ile başvuru konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği neticesine ulaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul