• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-616
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :74
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-616
Şikayetçi:
 Abayrak Temizlik Hiz.Org.İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti., STARZBURG CAD. 15/24 SIHHİYE ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Belediye Başkanlığı (Temizlik İşleri Müdürlüğü), Sanayi Mahallesi Deliklitaş Mevk. Trabzon Belediyesi Teknik Hizmetler Birimi Temizlik İşleri Müdürlüğü 61100 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43837
Başvuruya konu ihale:
 2012/105530 İhale Kayıt Numaralı "Trabzon Belediyesi Sınırları İçerisinde Temizlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Trabzon Belediye Başkanlığı, Temizlik İşleri Müdürlüğütarafından 15.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Trabzon Belediyesi Sınırları İçerisinde Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Abayrak Temizlik Hiz. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 12.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43837 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5249 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından bilgi tamamlama için verilen iki günlük sürenin mevzuata uygun olmadığı, verilecek sürenin en az iki iş günü olmak üzere makul olması gerektiği ancak idarenin işleminde makullük de bulunmadığı, ayrıca idarenin istediği bilgilerin tamamlanabilir nitelikte olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6.1’inci maddesinde “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.” açıklaması,

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinin 2’nci fıkrasında “Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.” hükmü bulunmaktadır.

           

Yukarıda aktarılan mevzuattan hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin kendi malı olan makinelerin ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenebileceği, isteklilerin buna ilişkin belgeleri sunma sorumluluklarının bulunduğu, sunulan belgelerdeki teklifin esasına etkili olmayan bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceği, bu işlem için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verileceği, süresinde bilgi eksikliğini tamamlamayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı ve geçici teminatının gelir kaydedileceği anlaşılmaktadır.

İncelenen ihalenin İdari Şartnamesi’nin 7.5.2’nci maddesinde “Araçlardan özellikleri teknik şartnamede belirtilen, vakumlu Yol Süpürme Aracı 6 m3 Atık Kapasiteli, Damperli Kamyon 7 m3 (En Az 5 Ton Atık Taşıma Kapasiteli), Hidrostatik Yol Süpürme Aracı (2m3 kapasiteli vakumlu makine en az 80 hp motor gücünde) olmak üzere toplam 3 ( üç ) adet araç için kendi malı olma şartı aranmaktadır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Başvuru sahibi tarafından bu düzenleme gereğince kendi malı olması gereken araçlara ilişkin serbest muhasebeci mali müşavir beyanı ile demirbaş defteri sunulmuştur. İdare tarafından bu araçlarının özelliklerinin ihale dokümanına uygunluğu konusunda bilgi eksikliği tespit edilerek 18.10.2012 tarihinde başvuru sahibine yazı gönderilmiş ve bu yazı 24.10.2012 tarihinde tebliğ edilmiştir. Daha sonra 07.11.2012 tarihinde idare tarafından ilk yazıya cevap verilip verilmediği sorulmuş, bunun üzerine başvuru sahibinin 13.11.2012 tarihli ve 14.12.2012 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçesiyle bilgi eksiklikleri tamamlanmıştır. Ancak idare tarafından tamamlama işleminin süresinde yapılmadığı gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatı gelir kaydedilmiştir.

İtirazen şikâyet dilekçesinde esas olarak idare tarafından bilgi tamamlama için verilen iki günlük sürenin mevzuata uygun olmadığı, verilecek sürenin en az iki iş günü olmak üzere makul olması gerektiği ancak idarenin işleminde makullük de bulunmadığı, ayrıca idarenin istediği bilgilerin tamamlanabilir nitelikte olmadığı iddia edilmektedir.

Öncelikle idarenin bilgi tamamlama işlemi incelendiğinde, başvuru sahibinin beyan ettiği makinelerin kendi malı olduklarına ilişkin kuşku bulunmadığı, ancak yukarıda atıf yapılan İdari Şartname düzenlemesindeki kriterlere uygunluk konusunda tereddüt oluştuğu, dolayısıyla anılan uygunluk bilgisinin teklifin esasına değiştirmeyecek nitelikte değerlendirilerek tamamlama işlemi tesis edilmesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. Öte yandan başvuru sahibinin bu iddiası usul yönünden incelendiğinde de anılan iddiaya ilişkin başvurunun bilgi tamamlama yazısı tebellüğ edildikten on gün sonra idareye yapılması gerekirken bu süre geçtikten sonra başvuru yapıldığı görülmüştür.

İkinci olarak idarenin istekliye iki günlük tamamlama süresi vermesi durumu incelendiğinde, ilgili mevzuatında iki iş gününden az olmamak üzere düzenlemesinin bulunması karşısında 18.10.2012 tarihinde gönderilen yazıda belirtilen iki günlük süre usul yönünden kamu ihale mevzuatına aykırıdır. Ancak belirtilen aykırılığın başvuru sahibinin hakkını ihlal etmesi için ihale sürecinin esasına etki etmesi gerektiği de açıktır. Bir başka ifadeyle verilen sürenin başvuru sahibinin bilgiyi tamamlaması için yetersiz olması veya en azından bu durumu idareye bildirmesi gerekmektedir. Ancak somut olay incelendiğinde başvuru sahibinin idare tarafından gönderilen yazıyı 24.10.2012 tarihinde tebellüğ ettiği, dolayısıyla bu tarihte bilgi tamamlaması gerektiği bilgisini edindiği, aradaki resmi tatil günü dikkate alınmasa dahi sonraki iş günlerinde de yazıya ilişkin hareketsiz kaldığı, idarenin ikinci yazısı eline geçtikten sonra bilgiyi tamamlamak için cevap verdiği ve bu yazının içeriğinde de iş yoğunluğu ve sehviyattan dolayı ilk yazıya cevap verilemediğinin açıkça beyan edildiği görülmüştür. Aktarılan olaylar bir arada değerlendirildiğinde her ne kadar idare usule uygun bir tamamlama süresi vermese de başvuru sahibinin gerekli bilgiyi edindikten sonraki yaklaşık on iş günü hareketsiz kalarak yazıya yanıt vermediği açık olduğundan incelenen ihalede 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki durumun gerçekleştiği, isteklinin süresinde bilgi eksikliğini tamamlamadığı görülmektedir. Bu nedenle idare tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, itirazen şikayet başvurusunun reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Esasta
   Oybirliği, usulde oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

I - Usul yönünden;

 

4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin 1. fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği; 55. maddesinin 1. fıkrasında; şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılacağı; 56. maddesinin 1. fıkrasında ise; idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, ihalenin iptaline ilişkin işlem ve kararlardan, sadece şikâyet ve itirazen şikâyet üzerine alınanlar itirazen şikâyete konu edilebileceği ve bu kararlara karşı beş gün içinde doğrudan Kuruma başvuruda bulunulabileceği hükümleri yer almaktadır.

 

Anılan hükümden, ihalenin idare tarafından iptali hallerinde, belirtilen sınırlı hallerde itirazen şikâyet yoluna gidilebileceği, bu hallerin de ancak şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine alınanlar olduğu, Yasada iptal sebeplerine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı ve istisnasının yer almadığı anlaşılmaktadır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde de; İsteklilerin; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği, 6. maddesinin 3. fıkrasında; Kuruma itirazen şikâyet süresinin; şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gün olduğu, 14. maddesinin 1.fıkrasında; idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, 15. maddesinin 1. fıkrasında; Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16. madde çerçevesinde inceleneceği, 16. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde; başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı yönüyle inceleneceği, 4. fıkrasında ise; yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenleneceği, 21. maddesinin (c) bendinde ise; başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verileceği hükümlerine yer verilmiştir.

 

İdare tarafından, 17.08.2012 tarihinde yapılan ihalenin 22.11.2012 tarihinde geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından iptal edildiği, ihalenin iptal edilmesinden önce idareye herhangi bir şikâyette bulunulmadığı ve iptal kararının itirazen şikâyet üzerine alınmadığı, idarece alınan ihalenin iptali kararından sonra, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla, idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşıldığından, anılan mevzuat hükümleri uyarınca ihalenin iptaline ilişkin hususlarda ayrık düzenleme bulunmadığından, başvuru sahibinin iddialarının da ihalenin iptaline ilişkin açılabilecek dava kapsamında incelenecek olması karşısında, şikâyet başvurusunun görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunmadığı anlaşıldığından, işin esasının incelenmesine geçilmesine ilişkin Kurul kararına katılmıyorum.

 

2- İşin esası açısından ise;

 

Usul yönünden karara katılmamakla beraber, işin esası hakkında yapılan tespit ve değerlendirmeler sonucu verilen, “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.

 

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul