• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-618
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :76
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-618
Şikayetçi:
 Ogtim İnş. Tur. Gıda Med. Otom. Tem. San. Tic. Ltd. Şti., DÖGOL CAD. NO:43/15 MEBUSEVLERİ/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Babur Cad. Örnek Mah. No:36 Telsizler 06080 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2013 / 138
Başvuruya konu ihale:
 2012/141546 İhale Kayıt Numaralı "Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım, Sonrası Hizmetleri Ve Mama Mutfağı Hizmetleri" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğitarafından 14.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım, Sonrası Hizmetleri ve Mama Mutfağı Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Ogtim İnş. Tur. Gıda Med. Otom. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.tarafından, 02.01.2013 tarih ve 138 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/01 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Fesleğen Tem. Bilg. Yem. Gıd. Org. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük sorgulamasına verdiği cevapta kolluk için ayrıca fiyat öngörülmemesi gerekçesiyle açıklamanın uygun bulunmadığı, anılan isteklinin idareye yapmış olduğu şikâyet başvurusu üzerine, isteklinin açıklamasının geçerli kabul edildiği ve ihalenin üzerinde bırakıldığı, ancak söz konusu işlemin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdarece alınan 04.12.2012 tarihli ve 2 nolu ihale komisyon kararı ile ihaleye en düşük teklifi veren Fesleğen Tem. Bilg. Yem. Gıd. Org. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının, kolluk için ayrıca fiyat öngörülmemesi gerekçesiyle uygun bulunmadığı, ihalenin başvuru sahibi istekli olan Ogtim İnş. Tur. Gıd. Med. Otom. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, bunun üzerine Fesleğen Tem. Bilg. Yem. Gıd. Org. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, idarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevapta isteklinin yemek için fazladan öngördüğü bedel ile kollukların maliyetini karşılayabileceği değerlendirildiğinden, isteklinin teklifi yeniden değerlendirmeye alınmış ve istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmiştir. 

 

            İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Hizmet süresince yükleniciye kurum mutfağını ücretsiz kullanım hakkı verilecektir. Yükleniciye teslim edilen ve kendisi tarafından getirilecek olan cihaz, demirbaş ve araç gereçlerin bakım onarım giderleri, hizmet üretiminde kullanılacak olan elektrik, su ve doğalgaz giderleri bu giderler için yapılması gerekli ise abonelik giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.
           İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:
            İşçilere (İşin süresi içerisinde teknik şartnamede nitelikleri belirtilen 35 işçi için) mevzuat gereğince ödenecek ücret teklif fiyata dahil olacaktır. Ayrıca işin süresi içerisinde bulunan 14,5 gün ulusal bayram, genel tatil günlerinde 8 saatlik 3 vardiya halinde personel çalıştırılacaktır. 1. Vardiyada: 2, 2. Vardiyada: 12, 3. Vardiyada 4 Personel olmak üzere bir günde 18 personel çalıştırılacaktır. İşin süresi içerisinde bulunan toplam 14,5 Ulusal Bayram ve Genel tatil Gününde toplam çalışılacak gün 261 olarak hesaplanmıştır.
              İşçilerin her birine her ay için verilecek olan 91,00 TL (26 gün x 3,50 TL = 91,00 TL) nakdi yol ücreti ile teknik şartnamede nitelik, sayı ve şartları belirtilen ve ayni olarak verilecek iş kıyafetleri teklif fiyata dahildir. Hastanede çıkan yemekten yüklenicinin idarede çalıştıracağı işçilerine bedelsiz yararlanma imkanı verilecek olup istekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.
            Teknik şartnamede nitelik ve sayıları belirtilen malzeme ve ekipmanlar için yüklenici tarafından yapılacak olan harcamalar teklif fiyata dahil edilecektir.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

           25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

           Bu iş için ödenmesi gereken iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı % 1 (Yüzde bir) dir.” düzenlemesi,

 

            Teknik Şartname’nin 1’inci maddesinde “Personelin Sayıları:

 

1.İşletme Müdürü: 1 Kişi     

2. Aşçı Başı: 1 Kişi

3.Aşçı Yardımcıları: 6 Kişi

4. Bulaşıkçı: 2 Kişi

5.Meydancı: 1 Kişi

6.Garson: 18 Kişi

7.Mama Mutfağı Görevlisi: 6 Kişi” düzenlemesi,

Anılan Şartname’ninPersonelin Kıyafetleri” başlıklı 4’üncü maddesinde,

1.Aşçı Başı ve Aşçılar:

Beyaz aşçı kepi (saçları tamamen kapatacak şekilde olmalı), beyaz yandan düğmeli hakim yakalı gömlek(kenarlarındaki şeritlerin rengi idare tarafında belirlenecektir), beyaz pantolon, kıyafeti koruyucu beyaz önlük, beyaz çorap ve beyaz sabo terlik giyeceklerdir. Yemek servisi sırasında eldiven, maske ve kolluk takacaklardır.

2.Bulaşıkçı:

Gömlek, pantolon, diz kapağına kadar ulaşan çizme, sudan koruyucu naylon önlük giyeceklerdir.

3.Meydancı:

İş kıyafeti giyecektir.

4.Mama Mutfağı Personeli:

Bone (saçları tamamen kapatacak şekilde olmalı), beyaz pantolon, beyaz çorap, beyaz önlük ve beyaz sabo terlik giyeceklerdir. Mama hazırlığı sırasında eldiven, bone, maske ve kolluk takacaklardır.

5.Garson Kıyafeti:

Pantolon, gömlek, kazak veya yelek ve siyah ayakkabı giyecekler  servis esnasında  eldiven, bone ve  maske takacaklardır.

 

6.Diğer Hükümler:

Mutfak, Mama Mutfağı ve servislerde çalışan personelin giyeceği kılık kıyafet idarenin belirlediği şekilde tam ve temiz olacak ve bu kıyafetler, firma tarafından 2’şer takım (mevsimine göre yazlık veya kışlık) olarak temin edilecektir. Çalışacak personelin tırnakları kesilmiş, ayakkabıları boyalı, saç ve sakal, bıyık tıraşı resmi dairede çalışmaya uygun şekilde olacaktır. Personelin iş kıyafetleri her zaman yırtığı veya söküğü olmayacak şekilde ütülü ve temiz olacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdarece Fesleğen Tem. Bilg. Yem. Gıd. Org. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesinden sonra isteklinin yapmış olduğu şikâyet başvurusu üzerine isteklinin teklifi yeniden değerlendirmeye alınmıştır. İdarece istekliye verilen cevapta, kolluk giderinin ihale dokümanı uyarınca teklif fiyatı içinde yer alması gerektiği vurgulanmış, isteklinin teklifi içinde bu gidere yer vermemesi uygun bulunmamış, öngördüğü kârdan kolluk giderinin karşılanabileceği değerlendirmesinin ihale komisyonu yetkisi içinde olmadığı, bu nedenle söz konusu giderin isteklinin fazladan öngördüğü yemek ücreti içinden karşılanabileceği değerlendirmesi yapılmıştır.

 

Fesleğen Tem. Bilg. Yem. Gıd. Org. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, isteklinin toplam teklif tutarının 2.238.429,90 TL olduğu, bu tutar içinde 24.819,66 TL kâr bulunduğu, isteklinin teklifinin, yemek malzemeleri maliyeti, personel maliyeti, kıyafet maliyeti, sözleşme giderleri ve fatura kesintisi, demirbaş malzeme gideri, temizlik ve sarf malzeme gideri, ilaçlama, elektrik, doğalgaz, su, sigorta gibi gider kalemleri ile numune alım maliyeti bileşenlerinden oluştuğu görülmüştür. Anılan istekli tarafından giyim gideri olarak 7.150,00 TL öngörülmüş, bu giderin içinde, Teknik Şartname’de yer verilen kalemlerden “kolluk” dışında kalan tüm kalemlere yer verilmiştir. Öte yandan istekli tarafından, İdari Şartname uyarınca isteklilere yemek verilmeyeceği düzenlenmiş olmasına rağmen işçilik ücreti içinde 24.383,96 TL tutarında yemek ücretine de yer verdiği anlaşılmıştır.

 

Kolluk, Teknik Şartname uyarınca, aşçıbaşı, aşçı ve mama mutfağı personeli tarafından yemek servisi sırasında takılacak olup, istekliler tarafından bir gider kalemi olarak öngörülmesi ve teklif fiyatına dahil edilmesi gerekmekte ise de Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.24’üncü maddesinde yemek hizmeti alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif açıklamalarında, çalıştırılacak personelin giyim gideri için tevsik edici belge sunulmasının istenilmeyeceği düzenlenmiştir.

 

Fesleğen Tem. Bilg. Yem. Gıd. Org. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif bedeli içinde her ne kadar “kolluk” için bir gider öngörülmemiş olsa da “kolluk”un ihale konusu işin esaslı bir bileşeni olmadığı, ihmal edilebilir bir kalem olduğu, öte yandan bu giderin istekli tarafından yemek ücreti olarak fazladan öngörülen tutar içinden rahatlıkla karşılanabileceği değerlendirildiğinden, anılan isteklinin teklifinin idarece yeniden değerlendirmeye alınmasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 


 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

İncelemeye konu ihalede;

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “Fesleğen Tem. Bilg. Yem. Gıd. Org. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük sorgulamasına verdiği cevapta kolluk için ayrıca fiyat öngörülmemesi gerekçesiyle açıklamanın uygun bulunmadığı, anılan isteklinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusu üzerine, isteklinin açıklamasının geçerli kabul edildiği ve ihalenin üzerine bırakıldığı, ancak söz konusu işlemin mevzuata uygun olmadığı” şeklinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurulca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından gerçekleştirilen “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım, Sonrası Hizmetleri Ve Mama Mutfağı Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin piyasa araştırması esas alınarak toplam 3.138.728,72 TLolarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede 30 adet ihale dokümanı satın alındığı, 14.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 16 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, tüm tekliflerin geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

İstekli adı

Teklif Bedeli (TL)

ZAL GIDA YEMEK NAK. SAN.VE TİC .LTD. ŞTİ.

2.059.037,75

NUR GRUP YEMEK GIDA TEMZ. İNŞ. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ.

2.158.977,50

FESLEĞEN GID. ORG. TUR. LTD. ŞTİ.

2.238.429,90

PEGASUS GIDA MADDELERİ TURZ. İNŞ. TAAH TM. YM. VE GÜ. LTD. ŞTİ.-TLŞ, FERAH YEMEKHANE TEMİZLİK NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM YAZILIM SERVİS HİZMETLERİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

2.279.677,00

ÖZ OR-SA TEM. TAŞ. KIRT. TURİZM GIDA İNŞ. SAN TİC. LTD. ŞTİ.- ASOL GIDA TUR. SAN. VE TİC. EĞİT. İNŞ. NAK C. LTD. ŞTİ.

2.310.185,50

TAKDİR İNŞ. SAN. VETİC. LTD. ŞTİ.

2.344.700,00

OGTIM İNŞAAT TURİZM. MED. GI. TEM. OTO. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.

2.380.589,50

HASAD GIDA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

2.511.727,25

NIF-TEM TEMİZLİK MALZEMELERİ VE GIDA TURİZM ÖZEL SAĞLIK SAN. TİC. İNŞAAT VE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

2.574.544,25

DORUK TOPLU YEMEK VE ORGANİZASYON HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

2.597.953,75

MENDİKA GIDA VE YEMEK PAZ. İNŞ. SANAYİ VE TİC. A. Ş.

2.701.125,50

TAŞ-TEM SOS. HİZ. İNŞ. KONF. ÖZEL GÜV. HİZ. SAĞ. HİZ. TAAH.

2.728.424,00

ÖĞÜN YEMEKHANE VE TE MİZLİK HİZMETLERİ TİC. A. Ş.-YÜKSEL YEMEK ÜRETİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI

2.732.460,00

ÜNISAŞ GIDA VE TÜKETİM MADDELERİ MEDİKAL VE HİZMET İŞLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

2.764.454,00

ASIL YEMEK. TEM. BİLG. ÖZEL SAĞ. HİZ. TEM. TAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2.885.077,50

AĞMAR İNŞAAT GIDA SANAYİ İTHALAT İHRACAT LTD. ŞTİ.

3.093.701,25

 

Şeklinde verildiği, 04.12.2012 tarihli ve 2 nolu ihale komisyon kararı ile, en düşük teklif veren iki isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadıkları için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede en düşük teklif olarak kalan Fesleğen Tem. Bilg. Yem. Gıd. Org. Tur. San, Tic. Ltd. Şti.’nin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının, kolluk için ayrıca fiyat öngörülmemesi gerekçesiyle uygun bulunmadığı, ihalenin başvuru sahibi istekli olan Ogtim İnş. Tur. Gıd, Med. Otom, Tem. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, bunun üzerine Fesleğen Tem. Bilg. Yem. Gıd. Org. Tur. San. Tic. Ltd. Şti tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin şikayet başvurusuna verdiği cevapta isteklinin yemek için fazladan öngördüğü bedel ile kollukların maliyetini karşılayabileceği değerlendirildiğinden, isteklinin teklifi yeniden değerlendirmeye alınmış ve istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenerek ihalenin sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, başvuru sahibinin iddiası kapsamında, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul