En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-619
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :77
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-619
Şikayetçi:
 Atakent Yalova Gençer Turizm Taşıma Temizlik İnşaat Tic. Ve San. Ltd. Şti., ATAKENT YALOVA GENCER TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. YALOVA
 İhaleyi yapan idare:
 Yalova Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Rüstem Paşa Mah. Şehit Ömer Faydalı Cad. N:146 77100 YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2013 / 1074
Başvuruya konu ihale:
 2012/187324 İhale Kayıt Numaralı "Yalova Üniversitesi Yerleşkelerinde Çalışan Personelin İşe Geliş Ve Gidişlerini Teminen Personel Taşıma İşi (02.01.2013-31.12.2013 Tarihleri Arasında 250 İş Günü- 2 Adet Araç)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Yalova Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıtarafından 19.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yalova Üniversitesi Yerleşkelerinde Çalışan Personelin İşe Geliş ve Gidişlerini Teminen Personel Taşıma İşi (02.01.2013-31.12.2013 Tarihleri Arasında 250  İş Günü- 2 Adet  Araç)” ihalesine ilişkin olarak Atakent Yalova Gençer Turizm Taşıma Temizlik İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 24.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.01.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.01.2013 tarih ve 1074 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/200 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Yalova Tur- Kadir Sunker'in teklif bedelinin aşırı düşük olduğu, teklif edilen bedel ile işçilik ve akaryakıt maliyetinin karşılanmasının mümkün olmadığı, bu nedenle ihalenin anılan istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden sonuçlandırılmasının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “Yalova Üniversitesi yerleşkelerinde çalışan personelin işe geliş ve gidişlerini teminen personel taşıma işi (02.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında 250 iş günü- 2 adet araç)” şeklinde belirtildiği,

 

            Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 ‘inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İhale konusu işin yürütülmesi sırasında oluşacak her türlü muhtelif giderler.” düzenlemesine yer verildiği,

           

Aynı Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.5- Araçların Fenni Muayenesi, Zorunlu Mali Trafik Sigortası,Ferdi Kaza Koltuk (yolcu) sigortası,egzos muayenesi yapılmış olacaktır. Bu belgeler sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde idareye teslim edilecektir.

            …47.8- Yüklenici arıza,bakım,kaza vb. sebeplerden dolayı servise çıkamayacak durumda olan araçların yerine başka bir araç tahsis etmesi ihtiyacı doğduğunda, bu değişikliği yapmadan önce idareye bildirmek zorundadır. Araçların her türlü tamir,bakım,vergi,sigorta giderleri yükleniciye aittir.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

            Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin (Taşımacının) Yükümlülüğü” başlıklı (B) maddesinde “1. Yüklenici, kendisine ait personelin ve kiralamış olduğu araçlarda çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işlemlerinden ve her türlü özlük haklarından tek taraflı olarak sorumludur.

2. Yüklenici Üniversitemiz yerleşkelerinde işin takibinden sorumlu personel bulunduracak ve bu kişileri işe başlamadan önce İdareye yazılı olarak bildirecektir. Bu personellerin değişmesi durumunda 3(üç) iş günü içinde değişikliği yazılı olarak bildirecektir.” düzenlemesinin bulunduğu görülmüştür.

 

Başvuru konusu ihaleye ilişkin ihale dokümanı incelendiğinde ihale konusu işte kullanılacak araçların temin edilmesi, araçların sürücü gideri, iş takibinden sorumlu personel gideri, araçların fenni muayene, egzoz muayenesi, vergi, sigorta, tamir ve bakım giderinin yüklenici tarafından karşılanmasının öngörüldüğü tespit edilmiştir.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda söz konusu ihaleye 4 teklif verildiği, Referans Tem. Oto. Med. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “teklif mektubu uygun olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan 20.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile Kadir Sunker-Yalova Tur’un üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

          (2) İhale komisyonu;

          a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

          b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

          hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

          (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

          (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.”hükmü,

             

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.

            78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir.

            78.3. Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

            78.4. Çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetlerde, çöp toplama ve naklinde kullanılacak makine ve ekipmanlar ile çöp toplama araçlarının ve akaryakıtın idare tarafından karşılanması durumunda bu alımların ve ayrıca malzemenin idare tarafından karşılandığı yemek hizmeti (malzemesiz yemek hizmeti) alımlarının personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir.”açıklaması,

            Anılan Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1.Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

            İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

…79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

            i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

            ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

            iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

            79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 78.1’inci maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları “Ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İhale konusu işin kapsamında personel gideri dışında, araçların temin edilmesi, araçların fenni muayene, egzoz muayenesi, vergi, sigorta, tamir ve bakım giderlerinin de yer aldığı, bununla birlikte İdari Şartname’nin teklif fiyata dahil unsurların düzenlendiği 25’inci maddesinde çalışacak personel sayısının ve çalışma saatlerinin net bir şekilde belirlenmediği, personel giderine ilişkin ayrıntılı bir düzenlemenin yer almadığı göz önünde bulundurulduğunda, ihale konusu işin niteliği gereği personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında “kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif sunan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği” yönünde sorgulama kriteri getirilmiş, buna karşın personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin tespitine yönelik bir düzenleme yapılmamıştır.

 

            Bununla birlikte incelemeye konu ihalede, yaklaşık maliyetin Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan  fiyatlar ile piyasadan alınan tekliflerin ortalaması esas alınarak 61.374,00 TL olarak belirlendiği, yaklaşık maliyet hesap cetvelinde kâr oranının belirtilmediği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin 31.750,00 TL, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklif bedelinin 48.400,00 TL olduğu, en düşük üçüncü teklifi sunan Ulaş Taşımacılık Temizlik Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu görülmüştür.

 

            Yaklaşık maliyet hesap cetvelinde kâr oranına ilişkin olarak ayrıca bir belirleme yapılmadığı durumlara ilişkin istikrar kazanmış Kurul kararlarında, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir.” hükmü uyarıncayaklaşık maliyetin % 20 oranında kâr içerdiği kabulünden hareketle, başvuruya konu ihalede kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının 51.145,23 TL’ye tekabül ettiği göz önüne alındığında, Kadir Sunker-Yalova Tur ve Atakent Yalova Gençer Turizm Taşıma Temizlik İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin teklif fiyatlarının bu tutarın altında kaldığı görülmektedir.

 

Yukarıda yer verilen tespitler bir arada değerlendirildiğinde, Kadir Sunker-Yalova Tur ve Atakent Yalova Gençer Turizm Taşıma Temizlik İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nden idarece aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Diğer yandan 4734 sayılı Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler.” hükmü çerçevesinde başvuru sahibinin şikâyet başvurusuna idarece verilen cevapta yer alan “başvuru sahibinin ve varsa vekili ya da temsilcisinin, adresinin açıkça yazılmadığı, adresin “Yalı Caddesi” olarak yazıldığı, sokak, numara gibi bilgilerin belirtilmediği, bu nedenle dilekçenin şekil yönünden uygun olmadığı” yönündeki değerlendirme incelendiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin idareye sunduğu 24.12.2012 tarihli şikâyet dilekçesinde “başvuru sahibinin vekili/temsilcisi”nin adının belirtilmediği, dilekçenin adres bölümüne ise “Yalı Caddesi” ifadesinin yazıldığı, dilekçenin imzalı ve kaşelenmiş olduğu, dilekçe ekinde imza sirkülerinin sunulmadığı görülmüştür.

 

            Başvuru sahibinin teklif zarfında ve teklif mektubunda şirket adresinin “Yalı Caddesi NO:35-B Yalova” olarak belirtildiği, teklif dosyası kapsamında şirket müdürü Hakan Gençer’e ait imza sirkülerinin sunulduğu, teklif mektubunun Hakan Gençer tarafından imzalandığı ve idareye sunulan 24.12.2012 tarihli şikâyet dilekçesinde de aynı imzanın yer aldığı belirlenmiştir.

 

            Diğer yandan 20.12.2012 tarihli ve 557 sayılı kesinleşen ihale kararının ve idarenin 02.01.2013 tarihli ve 09 sayılı şikâyet başvurusuna cevabının başvuru sahibi tarafından elden teslim alındığı, ayrıca söz konusu yazıların e-mail yoluyla başvuru sahibine gönderildiği anlaşılmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fırkasında“ Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve faks numarası.” hükmü,

 

Anılan maddenin dördüncü fıkrasında ise “Şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Her ne kadar başvuru sahibinin idareye sunduğu şikâyet dilekçesinde “başvuru sahibinin temsilcisinin adı”  yazılmamış ise de, şikâyet dilekçesinde yer alan imzanın anılan isteklinin teklif mektubunu imzalayan ve teklif dosyası kapsamında sunduğu imza sirkülerinde şirket müdürü olarak belirtilen Hakan Gençer’e ait imza ile aynı olduğu görülmüş olup, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde başvuru sahibinin temsilcisinin teklif dosyasında sunulan belgelerden anlaşılabilmesi nedeniyle anılan aykırılık esasa etkili görülmemiştir.

 

            Ayrıca idare tarafından “şikâyet dilekçesinde açık adresin belirtilmemesinin başvurunun reddini gerektirdiği” değerlendirmesinde bulunulmuş ise de, başvuru sahibinin teklif mektubunda belirtilen adres ile şikâyet dilekçesinde yer verilen adres bilgilerinin uyumlu olduğu, şikâyet dilekçesinde yalnızca “cadde ismi”nin belirtilmesinin, “sokak ismi ve daire numarası”nın belirtilmemesinin dilekçenin şekil yönünden reddini gerektirmeyeceği, nitekim ihale sürecinde başvuru sahibine kesinleşen ihale kararının ve idarenin şikâyet başvurusuna cevabının tebliğ edildiği, dolayısıyla idarenin işlemlerinin bildirilmesine ilişkin bir uyuşmazlığın bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda, idarenin söz konusu gerekçesi yerinde görülmemiştir.

 

          Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Kadir Sunker-Yalova Tur ve Atakent Yalova Gençer Turizm Taşıma Temizlik İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

 

           

           

 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul