İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-620
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :78
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-620
Şikayetçi:
 Yıldırım Dental Diş Protez Laboratuvarı Med. Telekom. İnş. İth. İhr. San. Tic.Ltd. Şti. - Yusuf Çaçan- Mehmet Bilgi Yıldırım, CAHİT SITKI TARANCI SOK. ASLAN APT. NO : 1 OFİS DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Hastaneler Cad. Devlet Hastanesi Acil Yanı 21100 DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43404
Başvuruya konu ihale:
 2012/161531 İhale Kayıt Numaralı "Diyarbakır Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi 2013 Mali Yılı 12 Aylık Metal Destekli Seramik Tek Parça Döküm Kron İşi Malzeme Dahil(85.000 Üye),Tek Çene İskelet Döküm İşi Malzeme Dahil(6.000 Parça) Hizmet Alımı İşleri" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı MerkeziBaşhekimliği tarafından 07.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2013 Mali Yılı 12 Aylık Metal Destekli Seramik Tek Parça Döküm Kron İşi Malzeme Dahil (85.000 Üye), Tek Çene İskelet Döküm İşi Malzeme Dahil (6.000 Parça) Hizmet Alımı İşleri” ihalesine ilişkin olarak Yıldırım Dental Diş Protez Lab. Med. Tel. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.-İrem Dent Çok Amaçlı Diş Protez Lab./Yusuf Çaçan-Özel Sur Dental Çok Amaçlı Diş Lab./Mehmet Bilal Yıldırım Ortak Girişimi’nin 21.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012 tarih ve 43404 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5172 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinden bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımına ilişkin olmadığı, iş deneyim belgesine konu işin süresinin sona ermediği, bu nedenle sunulan belgenin iş durum belgesi olduğu ve mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           

            İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinde, ihale konusu işin adının, Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 2013 Mali Yılı 12 Aylık Metal Destekli Seramik Tek Parça Döküm Kron İşi Malzeme Dahil (85.000 Üye), Tek Çene İskelet Döküm İşi Malzeme Dahil (6.000 Parça) Hizmet Alımı İşleriolarak belirtildiği,

 

Anılan şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” üst başlıklı 7 nci maddesinde “7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

            a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

            b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

            sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

            …

            7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

            Kamu, özel sektör ve Üniversiteler dahil olmak üzere her türlü Kron-köprü ve iskelet protez döküm iş ve işlemleri benzer iş olarak kabul edilecektir.düzenlemesi yer almaktadır.

İş deneyimini tevsik amacıyla ihale üzerinde bırakılan istekli Özel Çalışkanlar Çok Amaçlı Diş Protez Lab.-Kadir Çalışkan tarafından, 26.11.2012 tarihinde İzmir Eğitim Diş Hastanesi tarafından düzenlenen “kron köprü ve protez alımı” işine ait sözleşme tarihinin 19.12.2011; işin kabul tarihinin 02.01.2012; belge tutarının 828.820,00 TL olduğu iş bitirme belgesinin sunulduğu görülmüştür.

 

Ekap üzerinden yapılan inceleme sonucu, iş deneyimine konu iş için 2011/175215 ihale kayıt numarası ile hizmet alımı yoluyla açık ihale usulü ile birim fiyat üzerinden ihaleye çıkıldığı, işin başlangıç ve bitiş tarihinin 02.01.2012-31.12.2012 olarak belirlendiği, ihalenin sözleşme tarihinin de 28.11.2011 olduğu tespit edilmiştir.

 

07.12.2012 tarihli ihale komisyonu ara kararı ile Özel Çalışkanlar Çok Amaçlı Diş Protez Lab.-Kadir Çalışkan tarafından sunulan iş bitirme belgesine ilişkin olarak belgeyi düzenleyen İzmir Eğitim Diş Hastanesi’nden işin tamamının tamamlanıp tamamlanmadığı ve iş artışına gidilip gidilmediği hususlarında teyit istenilmesine karar verilmiş olup, bu çerçevede idarece İzmir Eğitim Diş Hastanesine hitaben yazılan 07.12.2012 tarih ve 876 sayılı yazı ile iş bitirme belgesinin söz konusu idare tarafından düzenlenip düzenlenmediği sorulmuştur. İzmir Eğitim Diş Hastanesi tarafından verilen 14.12.2012 ve 18.12.2012 tarihli cevap yazılarında, söz konusu iş bitirme belgesinin taraflarınca düzenlendiği, ilk sözleşme tarihinden itibaren işin % 100’lük kısmının bitirildiği, 31.10.2012 tarihinden itibaren % 20 alım sözleşmesi yapıldığı ve iş bitirme belgesinde bu hususun gösterilmediği belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede yapılan inceleme sonucunda, 31.12.2012 tarihinde sona erecek iş deneyimine konu işe ilişkin olarak idarece 31.10.2012 tarihinde iş artışına gidildiği, iş deneyim belgesinin ise 26.11.2012 tarihinde düzenlendiği, iş deneyim belgesine konu işin idarece 31.12.2012 tarihinde kabul işlemlerinin tamamlandığı anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinde; “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerindeki deneyimi gösteren belgelerin,

c) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin,

ç) Devam eden yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin kusursuz olarak tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgelerin,

d) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri ve son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

(2) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.”hükmü, 

 

          Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinde; “İş bitirme belgelerine, son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki fiilen gerçekleştirilen işle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

          Bu tutar;

          a) Götürü bedel veya birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanmış işlerde; her türlü fiyat farkları hariç, varsa iş artışları dahil, hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden,

          b) Yabancı para cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise; varsa fiyat farkları hariç, iş artışları dahil, işin sözleşme fiyatları ile gerçekleştirilen döviz cinsinden tutarı üzerinden,

          KDV hariç olarak belirlenir.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler ve benzer işe ilişkin hususlar” başlıklı 72’nci maddesinde; “…

            72.2. İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen tevsik edici belgeler sunulacaktır.

            …

            72.4. Yapımla ilgili hizmet işleri dışında idarelerce iş durum, iş denetleme ve iş yönetme belgesi düzenlenmeyecektir.

            …”açıklaması,

            Anılan Tebliğ’in “Mal ve hizmet alımlarında iş artışı ve iş eksilişi” başlıklı 26’ncı maddesinde de; “26.1. 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde;

            a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

            b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

            Şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği belirtildiğinden; sözleşme bedelinin % 20’sine kadar iş artışı, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları için söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında iş artışı söz konusu olmayacaktır.

            26.2. Süreklilik arz eden ve birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarında, işin devamı sırasında 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre yalnızca işin miktarı artırılarak iş artışı (sözleşme bedelinde artış) yapılabilir. Bu nedenle, işin süresinin uzatılması suretiyle iş artışı yapılması mümkün değildir.

            …”açıklaması yer almaktadır.

            Yukarıda yer alan hükümler ve tespitler neticesinde; ihale konusu iş ile iş deneyimine konu olan kron köprü ve protez hizmeti alımı işinin, yapımla ilgili hizmet işi olmadığı, dolayısıyla iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan belgenin, anılan Yönetmelik hükmü ve idari şartname düzenlemesi uyarınca, iş artışları dahil, kabul işlemleri tamamlanan bir işe ilişkin olması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunmuş olduğu iş bitirme belgesinde yer alan işin bitiş tarihinin ve kabul tarihinin 31.12.2012 olduğu, söz konusu işe ilişkin idarece 31.10.2012 tarihinde % 20 iş artışının yapıldığı ve sunulan iş bitirme belgesinin de söz konusu iş artışı bedelini içermediği dikkate alındığında, iş deneyimine konu işin belge düzenleme tarihi itibariyle kabul işlemlerinin tamamlanmadığı, bu itibarla ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Özel Çalışkanlar Çok Amaçlı Diş Protez Lab.-Kadir Çalışkan’ın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul