• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-622
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :80
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-622
Şikayetçi:
 Ankapol Enerji Tem. Yem. Bilgi. İşl. Sos. Hiz. Taş. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. - NY Sos. Hiz. Bilg. Danş. İnş. Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, ÖVEÇLER 1042 CD. NO: 5/2 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Toros Devlet Hastanesi Başhekimliği, Yeni Mahalle Cemalpaşa Caddesi 33050 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42792
Başvuruya konu ihale:
 2012/134404 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Bilgisayar Veri Hazırlama Kontrol İşletmenihizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Mersin Toros Devlet Hastanesi Başhekimliğitarafından 02.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Bilgisayar Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ankapol Enerji Tem. Yem. Bilgi. İşl. Sos. Hiz. Taş. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. - NY Sos. Hiz. Bilg. Danş. İnş. Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 29.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42792 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5047 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Aşırı düşük teklif olarak değerlendirilen tekliflerine ilişkin idarece açıklama talep edildiği, bunun üzerine yazılı olarak açıklama yaptıkları, Tebliğin 79.4.2.4 üncü maddesi uyarınca maliyet/satış tutarı tespit tutanağının bu aşamada taraflarından istenilmemesi gerektiği, ancak idare tarafından ortak girişimlerine telefon ile ulaşılarak söz konusu tutanakların talep edildiği, bu tutanakların kendilerinden istenilmemesinin gerektiğinin ifade edilmesi üzerine idarece bu talepten vazgeçildiği, daha sonra idarece SMMM’nin ofisine ulaşılarak büroda çalışan bir görevliden bu hususların talep edildiği, saat 15.14'te faks çekilerek çalışandan saat 17.00'ye kadar cevap verilmesinin talep edildiği veya idarece dikte edilen yazının faks üzerine yazılıp, kaşelenip, imzalandıktan sonra faks çekilmesinin istenildiği, idarenin şifahi baskıları üzerine yetkili olmadığını da belirten çalışanın "Firma için EK-O5 belgesi tarafımızdan düzenlenmiştir. Proforma fatura tarafımızdan onaylanmıştır." ibaresi yazılarak SMMM Hamdi Uyar'ın bilgi kaşesi üzerine yetkili olmamasına rağmen imza atmak suretiyle verilen numaraya faks çektiği,

 

            İlgili Kurul Kararı dikkati alındığında; bu tür belgelerin teslimi için bir süre belirlenmesinin uygun olmadığı, belirlenen 1 saat 45 dakikalık sürenin hak düşürücü bir süre olmadığı, idarece belirlenen sürenin sonrasında sunulan belgelerin de kabul edilmesi gerektiği, bu işlemlerin faks ile değil resmi yazı ile yürütülmesi gerektiği,

 

            SMMM tarafından 14.11.2012 tarihinde faks ile 15.11.2012 tarihinde ise noter onaylı olarak talep edilen "maliyet/satış tutarı tespit tutanakları" nın tüm ekleri ile birlikte idareye teslim edildiği, ayrıca bu belgelerin faks ile istenmeyeceği ve bürosundan fakslanan yazıda kendi imzasının bulunmadığına ilişkin de bir başvuru yaptığı,

 

            İdarenin daha sonra SMMM tarafından sunulan belgeleri dikkate almaması işleminin hukuka uygun olmadığı, ihalenin daha yüksek bir teklif ile sonuçlandırılmasının kamu zararına yol açtığı,

 

            İdarenin teklif cetvelinin 4. kalemi ile ilgili tespitinin de açıklamayı uygun görmeme gerekçesi olarak kullanılamayacağı,

 

2) Tebliğin 79.4 üncü maddesine göre tekliflerinin aşırı düşük olmadığı, yaklaşık maliyette dikkate alınan giyim bedelinin kontrol edilerek kârsız yaklaşık maliyetin yeniden belirlenmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname'nin 2.1 inci maddesinde; “İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2013 yılı bilgisayar veri hazırlama kontrol işletmeni hizmeti alımı …

 

25 inci maddesinde; “…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İhale kapsamında çalışacak kişilerden;
1 Kişi Ekip Sorumlusu Brüt Asgari Ücretin (% 20 fazlası ),
3 Kişi Teknik Personel Brüt Asgari Ücretin (% 10 fazlası ),
115 Kişi Bilgi Sistemi Kullanımı VHKİ Elemanı, Kat Sekreteri ve Faturalandırma Personeli Brüt Asgari Ücretin (% 5 fazlası ),
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde (14,5gün) toplam 6 kişi Kişi Bilgi Sistemi Kullanımı VHKİ Elemanı, Kat Sekreteri ve Faturalandırma Personeli Brüt Asgari Ücretin (% 5 fazlası ) ödenecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır.
Personelin yol gideri günlük brüt (3,00 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.
İhale kapsamında çalışacak olan elemanlar yemeklerini hastanenin yemekhanesinde çıkan yemekten bedelsiz yiyecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.
Giyim Bedeli : Yüklenici firma çalıştıracağı her bir personeline, Teknik Şartnamede miktarları ve detayları belirtilen giyim malzemelerini
"1 yazlık takım ( 1 pantolon ve 1 kısa kollu gömlek)
1 kışlık takım ( 1 pantolon ve 1 uzun kollu gömlek)"
ayni olarak verecek ve teklif fiyata dahil edeceklerdir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı 1 olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi,

 

Yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde birim ve miktarların da belirtildiği 4 iş kalemine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği'nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde;

 

79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

” açıklaması yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, kâr hariç yaklaşık maliyetin idarece 1.921.869,48 TL olarak belirlendiği, ihale komisyonu tarafından teklif fiyatı bu tutarın altında kalan başvuru sahibi dahil 3 istekliden 4734 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi uyarınca açıklama istenildiği, başvuru sahibi dahil açıklama sunan veya sunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedilerek ihalenin 14.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile Arsoft Yazılım Güven Sist. Telekom İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği,

 

Başvuru sahibine açıklama isteme yazısının 02.11.2012 tarihinde faks ile 05.11.2012 tarihinde ise posta ile gönderildiği, bu yazıda açıklık getirilmesi gereken hususların “birim fiyat teklif cetvelindeki teklife dahil olan bileşenler, idari ve teknik şartnamedeki teklifi oluşturan bileşenler” olarak belirlendiği,

 

Başvuru sahibi tarafından 12.11.2012 tarihinde açıklama yapıldığı, teklif fiyatı 1.921.494,00 TL olan isteklinin teklif fiyatını 3 bileşen halinde açıkladığı; bu kapsamda işçilik ücretlerini 1.912.002,00 TL, giyim bedelini 7.354,20 TL ve öngörülmeyen giderler ve firma kârı bileşenini ise 2.137,80 TL olarak belirlediği, ayrıca açıklama kapsamında işçilik hesaplama modülleri ile giyim bedelinin tevsiki amacı ile Murat Giyim – Bayram Benzer tarafından düzenlenen ve SMMM Hamdi Uyar tarafından kaşelenerek imzalanan 7.140,00 TL tutarındaki proforma faturanın sunulduğu, bu proforma faturada “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ifadesinin yer aldığı,

 

İsteklinin aşırı düşük teklifine ilişkin açıklamasının incelenmesi kapsamında; idarece SMMM Hamdi Uyar’a hitaben yazılan ve 13.11.2012 tarihinde saat 15.14’te gönderilen yazıda, “… Murat Giyim İş Elbiseleri firmasına ait Giyim Bedeli ile ilgili Ekte sunulan Proforma fatura tarafınızdan onaylanıp onaylanmadığı ve tarafınızdan onaylandı ise Kamu İhale Genel Tebliğinin 79. Maddesinde bahsi geçen ve aynı tebliğin ekinde bulunan düzenlenmesi gereken EK:0.5 belgesinin onaylı bir örneğini 13.11.2012 tarih ve saat:17:00'a kadar ivedi olarak … … … fakslamanızı” ifadelerine yer verildiği,

 

Bunun üzerine aynı tarihte saat 17.19’da idarenin anılan faks yazısının alt bölümünde “Firma için EK:O.5 belgesi tarafımızdan düzenlenmemiştir.” ifadesine ve üzerinde imza bulunan SMMM Hamdi Uyar’ın kaşesine yer verilmek suretiyle idareye cevap verildiği,

 

14.11.2012 tarihinde alınan ihale komisyonu kararından sonra, 15.11.2012 tarihinde, üzerinde Murat Giyim ile SMMM Hamdi Uyar’ın kaşe ve imzalarının bulunduğu “O.5 Maliyet/Satış tutarı tespit tutanağı”, 16.02.2011 tarih ve 1159 sayılı Ankara SMMM Odası faaliyet belgesi ile Bayram Benzer’e ait imza beyannamesinin idareye faks ile gönderildiği, bahsedilen tutanakta düzenlenme tarihi ile yerine yer verilmediği ve “ağırlıklı ortalama birim satış tutarı” bölümünün doldurulduğu,

 

16.11.2012 tarihinde SMMM Hamdi Uyar tarafından idareye faks ile gönderilen yazıda; “Hastanenizce 13/11/2012 B…. /satınalma 4004 sayılı yazı ile Ek 5 belgesi istenmiştir. İhale komisyonu başkanı ve üyelerince mali müşavirliğimiz aranarak ek 1 de bulunan Proforma faturanın bizim tarafımızdan düzenlenip düzenlenmediği sorulmuş, tarafımızdan düzenlendiği kendilerine belirtilmiştir.

 

Bunun üzerine Ek 5 belgesi düzenlenip düzenlenmediği sorulmuş daha önce aşırı düşük teklif sorgulamanızda Ek 5 Belgesi istenmediği için belge düzenlenmemiştir. İhale Kanuna göre istendiği taktirde makul süre içerisinde düzenleneceği bu sürenin de en az üç gün içinde düzenlenip tarafınıza gönderileceği söylenmesine rağmen ilgili memurunuz Ek 5 belgesinin daha evvel düzenlemediğini ilgili personelimize yazdırarak fakslanmasını istemiştir.

 

Ben mali müşavir olarak iş yerimde olmadığımdan dolayı personelimizi yanlışlığa sevketmiştir. 13/11/2012 tarihinde 15,14 de personeliniz faks çekmiştir saat 17,00 ye kadar ihale komisyonu süre vermiştir. İhale kanununa göre süreler ve bu tür yazışmalar saat’e göre değil gün olarak belirtilmesi gerekmektedir. Buda en az 3 iş günüdür.

 

Buna rağmen Ek 5 belgesi tarafımızdan düzenlenmiş olup 15/11/2012 tarihinde ihale komisyonunuza fakslanmıştır. Asılları da 16/11/2012 tarihinde teslim edilmiştir. 01,11,2012 tarihli 7140,00 TL lik proforma faturalar tarafımca imzalanmıştır. 13/11/2012 tarihli bilgi isteme yazısındaki imza benim değildir. Komisyonunuz personelimizi yanlış yönlendirmiş personelimiz bilgi isteme yazısını imzalamıştır.

 

Kamu İhale Kanununun 60.cı Maddesi gereğince sorumlu olacağınızı bilgilerinize arz ederiz.” ifadelerinin yer aldığı, ayrıca yazı ekinde Maliyet/Satış tutarı tespit tutanağı, 16.11.2012 tarihli ve 18486 sayılı SMMM faaliyet belgesi ve Bayram Benzer’e ait imza beyannamesine yer verildiği,

           

Yine 16.11.2012 tarihinde, daha önce faks olarak gönderilen söz konusu belgelerin noter onaylı örnekleri ile Maliyet/Satış tutarı tespit tutanağının aslının idareye teslim edildiği,

 

Anılan yazı üzerine idare tarafından SMMM Hamdi Uyar’a gönderilen 21.11.2012  tarihli cevabi yazıda, “İdaremiz tarafından ilgi sayılı dilekçeniz incelenmiştir. Kamu İhale Genel Tebliğinin 79. Maddesine göre, Meslek Mensubunun proforma faturayı imzalarken ve proforma fatura üzerindeki beyanı ve onayı maliyet satış tutanağı EK:O.5’deki bilgileri görüp doğruluğundan sorumlu tutulmuştur. Proforma faturadaki bilgilerden tereddüt duyulan hususlarla ilgili olarak her zaman bilgi eksikliği kapsamında sorgulama yapabileceği Hizmet Alımları Uygulama Tebliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde "Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir” denilmektedir. Bundan dolayı İhale Karar Komisyonunun sağlıklı karar vermek için meslek mensubundan Ek:O.5 belgesini ivedi olarak istemesi mevzuata aykırı değildir.” ifadelerine yer verildiği,

 

Tespit edilmiştir.

 

Asgari işçilik maliyetinin hesaplanması kapsamında; işveren prim hesabının nasıl yapılması gerektiği, özellikle de yuvarlamanın hangi aşamalarda yapılması gerektiği hususlarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden görüş istenilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 03.12.2012 tarih ve 20518196 sayılı yazıda; prime esas kazanç tutarı üzerinden, gerek işveren gerekse sigortalı hisselerinin 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması gerektiği ve yuvarlamanın her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Yukarıda atıf yapılan mevzuat hükümleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden alınan görüş ile ihale dokümanında yer alan düzenlemeler doğrultusunda ihale konusu iş için giyim bedeli ile bunun üzerinden hesaplanacak olan sözleşme ve genel giderler hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamı 1.912.002,12 TL olarak bulunmaktadır.

 

Yukarıda aktarılan ve ilgili diğer hususlar incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır:

 

1. Başvuru sahibi tarafından sunulan proforma faturada yer alan “…maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” şeklindeki beyanın Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79.4.2.4 üncü maddesinde düzenlenen şartlardan hiç birine uygun olmaması nedeni ile proforma faturanın bu hali ile giyim bedelini tevsik için kullanılamayacağı açıktır. Bu durumda söz konusu proforma faturanın Tebliğ’e uygun olmadığı göz önüne alındığında idare tarafından proforma faturaya ilişkin tutanaklarla ilgili bir araştırma yapılmış olmasının gereksiz olduğu da görülmektedir.

 

2. SMMM Hamdi Uyar tarafından idareye 16.11.2012 tarihinde faks ile gönderilen yazıdan, idarece talep edilen Maliyet/Satış tutarı tespit tutanağının idarenin talep ettiği tarihten sonra düzenlenerek idareye faks ile gönderildiği anlaşılmaktadır. Ancak Tebliğ’in 79.4.2.4 üncü maddesine göre proforma faturanın maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan veriler dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiği, dolayısı ile proforma faturanın tutanaktan önce düzenlenemeyeceği ayrıca Tebliğ’in 79.4.2.15 inci maddesine göre Tebliğ’in 79.4.2.4. üncü maddesi uyarınca düzenlenen tutanakların gerekli görüldüğünde idareye verilmek üzere meslek mensubu tarafından muhafaza ediliyor olması gerektiği göz önüne alındığında, proforma faturadan daha sonra düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağının dikkate alınamayacağı, isteklinin sunduğu proforma faturanın bu yönü ile de Tebliğ’e uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

 

3. Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79.4.2.15 inci maddesine göre maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının proforma fatura ekinde idareye verilmesine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte anılan maddeye göre idare, gerekli görülmesi durumunda, proforma faturaya ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilmektedir. Ancak sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi amacı ile söz konusu tutanakların meslek mensubundan makul bir süre tanınarak ve yazılı olarak istenilmesi gerektiği göz önüne alındığında incelenen durumda idare tarafından kullanılan yazışma usulünün ve SMMM’ye cevap vermesi için tanınan sürenin uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

 

4. İhale konusu iş için giyim bedeli ile bunun üzerinden hesaplanacak olan sözleşme ve genel giderler hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamı 1.912.002,12 TL iken, başvuru sahibi tarafından bu toplam 1.912.002,00 TL olarak hesaplanmıştır.

 

5. İhale komisyonu kararında başvuru sahibinin teklif cetvelinde 4 üncü iş kalemine ait birim fiyatı 42,00 TL olarak belirlediği, aşırı düşük teklifine ilişkin açıklamasında ise 41,20 TL olarak belirlediği tespitine yer verilmiş ise de başvuru sahibinin şikâyetine ilişkin idarece alınan kararda bu hususun mevzuata aykırı olmadığı belirtilmiştir.

 

Bu itibarla başvuru sahibinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamını hatalı hesapladığı, giyim bedeline ilişkin proforma faturanın ve buna ilişkin tutanağın Tebliğ’e uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin 4734 sayılı Kanun’un 38 inci maddesine göre reddedilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin iddiası yaklaşık maliyetin tespitine ilişkindir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya işlemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde yaklaşık maliyet tutarının tekliflerin açılması aşamasında açıklanması gerektiği hüküm altına alındığından, şikayete konu işlemin farkına varılmış olması gerektiği tarih, ihale tarihidir.

 

Şikayetçinin 4734 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varılmış olması gerektiği 02.11.2012 tarihini izleyen on gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 29.11.2012 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından incelenen iddianın süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul