• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-623
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :81
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-623
Şikayetçi:
 On İlaçlama Sağlık Hizmetleri İnşaat Eletronik Gıda Ürünleri Bilgisayar Temizlik Hizmetleri İnsan Kayn. Ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti., ATB İŞ MERKEZİ C BLOK NO:70 MACUNKÖY/GİMAT/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Agaççılar Köyü Mevkii 14300 BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2012 / 43318
Başvuruya konu ihale:
 2012/143352 İhale Kayıt Numaralı "200 Personel İle 12 Ay Temizlik Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğitarafından 26.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “200 Personel İle 12 Ay Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak On İlaçlama Sağlık Hizmetleri İnşaat Eletronik Gıda Ürünleri Bilgisayar Temizlik Hizmetleri İnsan Kayn. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.12.2012 tarih ve 43318 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5144 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

27.12.2012 tarihli itirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

 

Şikayet başvuruları üzerine idare tarafından gerekçesiz karar alınması üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulundukları, firmalarının işçilik maliyetini el ile hesapladığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin işçilik maliyetini 3.337.236,44 TL’nin altında hesaplaması durumunda değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, Tebliğ’in 79.2 nci maddesi gereğince anılan isteklinin teklif bedelinin işçilik gideri, personel gideri, % 3 sözleşme giderleri ve genel giderleri karşılayıp karşılamadığının incelenmesi gerektiği,

 

Ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekli Çankaya Tem. Ltd. Şti.’nin teklifi ile ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderini nasıl karşıladığını, verdiği açıklamanın Tebliğ’in 79 uncu maddesine uygunluğu, hayatın olağan akışına uygun olup olmadığı, kıyafet adetlerinin teknik şartnameye uygun olup olmadığı, giyim bedeli üzerinden % 3 sözleşme bedeli hesaplanıp hesaplanmadığı, proforma fatura alınan tedarikçi firmanın giyim ile ilgili ticaret sicil gazetesinde iştigal konusunun uygun olup olmadığı, proforma faturanın EK-O5 tutanağındaki birim maliyetler ile örtüşüp örtüşmediği, hususlarının incelenip yeniden değerlendirilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kurum tarafından 27.12.2012 tarihli itirazen şikâyet dilekçesinin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan hükme aykırı olduğu yönünde tespit yapılarak, tespit edilen aykırılıkların 27.12.2012 tarihinde Kurumun www.ihale.gov.tr adresinde yayınlanması üzerine başvuru sahibi tarafından 31.12.2012 tarihli ek dilekçe ile Kuruma başvuruda bulunulmuştur.

 

Şikâyetçi 31.12.2012 tarihli dilekçesinde önceki dilekçesindeki iddiaları tekrarladıktan sonra, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif kapsamında ve aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında vermiş oldukları bilgileri bilmeleri ve görmelerinin mümkün bulunmadığı, bu bilgilerin talebi halinde gizlilik uygulaması gereğince firmaları ile paylaşılmayacağı dolayısı ile başvuruda bulunulan hususların dilekçede somut bir biçimde gösterilmesinin mümkün bulunmadığı, taleplerinin Kurumun incelemesi ile birlikte somut bir hal alabileceği ifade edilmiştir. Başvurunun dayandığı deliller olarak ise Tebliğ’in 79.1 ve 79.2 nci maddeleri, Yönetmeliğin 59 uncu maddesi ve 23.10.2008 tarihli ve 2008/DK.D-123 sayılı Kurul Kararı gösterilmiştir.

 

 

 4734 sayılı Kanunun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerinde yer verilecek hususlardan biri olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (ç) bendinde “Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller” başvuru dilekçelerinde yer verilecek hususlar arasında sayılmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde Kurum tarafından yapılacak ön incelemede; “Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği” nin değerlendirileceği; aynı maddenin ikinci fıkrasında; başvuru dilekçesi ve ekinde anılan maddede belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceği hususlarına yer verilmiştir.

 

Diğer taraftan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 11 inci maddesinin 8 inci fıkrasında, “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Anılan mevzuat hükümlerine göre, Kurum tarafından esasın incelenmesine geçilmesinin koşullarından biri, itirazen şikayet başvurularında yer alan iddiaların somut delillere dayandırılmasıdır. Ayrıca yukarıda yer verilen hükümlerden şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerinde “Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller” e yer verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yapılan incelemede; başvuru sahibinin itirazen şikayet konusunun “ihale uhdesinde kalan firmanın fiyat açıklaması yazısında işçilik maliyetini eksik hesapladığı ve giyim açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79. maddesiyle örtüşmediği” olduğu, ancak bu konu ile ilgili dile getirilen aykırılıkların daha ziyade “uygun olup olmadığı” şeklinde yeniden inceleme ya da araştırma talebi niteliğinde olduğu, dilekçede “proforma fatura alınan tedarikçi firmanın giyim ile ilgili ticaret sicil gazetesinde iştigal konusunun uygun olup olmadığı” örneğinde de görüldüğü üzere somut ve delillere dayanan iddialara yer verilmediği görülmüştür.

 

Bu sebeple şikayetin konusu olan ve şikayetçinin somut olarak değerlendirilebilecek tek iddiası olan “ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklifine ilişkin açıklamasının uygunluğu” aşağıda yalnız mevcut bilgiler üzerinden incelenmiştir.

 

            İdari Şartname’nin 2.1 inci maddesinde; “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 200 Personel ile 12 Ay Temizlik Hizmeti” düzenlemesi,

 

            25 inci maddesinde; “…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

2013 yılı içerisindeki resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde yapılacak mesailer toplamı 1.435,5 gün olup; karşılığında ödenecek olan ücret teklif fiyata dahil edilecektir. Bu ödeme 4857 sayılı iş kanunun 47. maddesi gereği bordroda gösterilecek ve nakdi ödeme yapılacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır.
Personelin yol gideri günlük brüt (4,19 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Temizlik personellerinin yemek ihtiyacı hastanemizce karşılanacak ve bedelsiz olarak verilecektir. Yemek bedeli için teklif fiyatta bir bedel öngörülmeyecektir. Yüklenici temizlik personellerinin giyeceklerini ayni olarak karşılayacaktır. Bunun için teknik şartnamede belirtilmiş olan miktarlarda ve teknik özelliklerde giyecek verilecek olup teklif fiyata dahil edilecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 (bir nokta beş) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi,

 

            47.1 inci maddesinde; “…Ayrıca TÜİK tarafından en son yayınlanmış olan SGP değerine göre tüm personele asgari ücretin %4 fazlası verilecektir.” düzenlemesi,

 

            Teknik Şartname’nin 10 uncu maddesinde; “10-Temizlik işçileri tek tip elbise giyecek kesinlikle elbisesiz çalışmayacaklardır. Her işçinin elbiseleri altı ayda bir yenilenecek (mevsime uygun olarak) ve bu elbiseler daha önceden kullanılmış olmayacaktır.

A-Ameliyathane veYoğun Bakım Ünitesi n de çalışan personelin formasını Başhemşirelik belirler(10 Maddeye esas alınır) ve enaz 2 şer takım olmalıdır.

B-Ayrıca yüklenici firma işçilere yaka kartı düzenleyecek ve bu kartlarda çalışanların ad ve soyadı karşıdan okunabilecek şekilde olacaktır.  Kartlar, RFID özelliğine sahip olacak, Mifare Kart Okuyucu ile temassız iletişim sağlayacaktır.  Baştabiplikçe onaylandıktan sonra hastane içersinde çalıştırılan işçilerin yakalarına taktırılacaktır.

C-İşci kıyafetleri,

ca- İşçi elbiseleri idarenin öngördüğü renklerde model ve kalitede olacaktır. Bir işçiye 2 (iki) adet iş elbisesi (alt-üst takım) verilecektir. (elbise kumaşı terilen veya alpaka olacaktır.) Formalar alpaka (%100 pamuk )kumaştan (ipliği polyester olmalı)çekmeyen, kırışmayan ve tüylenme yapmayacak şekilde olmalıdır. Formaların renkleri ve bedenleri idarece belirlenerek bildirilecektir .(XS-S-M-L-XL-XXL-3XL)forma bedenleri bu şekilde düzenlenecektir.

cb-Forma üstleri erkek yakalı önden 3 düğmeli alt tarafı bütünü ön ve arka parçayı birleştiren yanlarından 10 cm. yırtmaç kol boyları yazlık kısa dirsek hizası kısa kollu kışlık modellerde ise uzun kollu olmalıdır. Forma üzerinde alt ve üste göğüs hizasında 2 adet cep olmalıdır.

cc-Forma altı pantolon olup yan dikişlerden arkası lastikli, ön tarafı kemerli boru paça ütü pilileri dikişli paça uzunlukları kullanıcılar tarafından ayarlanmak üzere pay bırakılmış olmalıdır.

cd-Tüm bu kıyafetlerde üst gömlek boyu: erkeklerde kalça seviyesinde, bayanlarda ise kalçaların bütünüyle örtmüş ölçüde olacaktır.

D-Temizlik personelinin kıyafetleri yılda 2 kez yazlık ve kışlık şeklinde Ocak ve Mayıs -15 aylarında verilecektir. Kışlık kıyafetler, sözleşme imzalandıktan sonra ve işe başlamadan önce numunesi idare tarafından onaylanarak ve idarenin belirlediği renklerde teslim edilecektir. Yazlık kıyafetlerde Haziran ayının ilk 3 işgünü içerisinde yine numuneleri idare tarafından onaylanmış ve idarenin belirlediği renklerde teslim edilecektir.  

            E-TERLİK:

Özellikleri idarece belirlenen terlikler firmaca temin edilir Terliklerde Sabo tipi v.b. poliüretan hafif tabandan yapılmış, tam ortopedik olarak numaralar ve renkler idare tarafından belirlenerek bildirilecektir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin 59 uncu maddesinde; “TÜİK tarafından en son yayınlanmış olan SGP değerine göre tüm personele asgari ücretin %4 fazlası verilecektir.” düzenlemesi,

 

            Yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde birim ve miktarların da belirtildiği iki iş kalemine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği'nin 78.21 inci maddesinde; “Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde; “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması,

 

Yer almaktadır.

 

            Yapılan incelemede, şikâyete konu ihaleye 6 isteklinin katıldığı, 2 isteklinin teklif fiyatlarının giyim hariç asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer 4 istekliden 4734 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi uyarınca açıklama istenildiği, açıklaması yeterli görülmeyen bir isteklinin teklifinin reddedilerek 10.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Çankaya Temizlik Gıda Sağlık Hizmetleri Dağıtım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakılmasına ve On İlaçlama Sağlık Hizmetleri İnşaat Elektronik Gıda Ürünleri Bilgisayar Temizlik Hizmetleri İnsan Kaynakları ve Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verildiği tespit edilmiştir.

 

İncelenen ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamı idare tarafından işçilik hesaplama modülü kullanılarak asgari ücretin % 4 fazlası üzerinden hesaplanmıştır.

 

Asgari işçilik maliyetinin hesaplanması kapsamında; işveren prim hesabının nasıl yapılması gerektiği, özellikle de yuvarlamanın hangi aşamalarda yapılması gerektiği hususlarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nden görüş istenilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 03.12.2012 tarih ve 20518196 sayılı yazıda; prime esas kazanç tutarı üzerinden, gerek işveren gerekse sigortalı hisselerinin 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması gerektiği ve yuvarlamanın her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Yukarıda atıf yapılan mevzuat hükümleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nden alınan görüş ile ihale dokümanında yer alan düzenlemeler doğrultusunda ihale konusu iş için giyim bedeli ile bunun üzerinden hesaplanacak olan sözleşme ve genel giderler hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamı 3.337.236,44 TL olarak bulunmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Çankaya Temizlik Gıda Sağlık Hizmetleri Dağıtım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan açıklamanın ve sunulan birim fiyat teklif cetvelinin incelenmesi sonucunda;

 

            Teklif fiyatı 3.347.990,70 TL olan istekli tarafından birim fiyat teklif cetvelinde “temizlik personeli” ve “ulusal bayram ve genel tatil günleri” iş kalemlerine ilişkin birim fiyatların sırası ile 1371,43 TL ve 39,40 TL olarak belirlendiği,

 

Açıklama kapsamında teklif bileşenlerinin,

 

1.Toplam işçilik giderleri: 3.221.510,70 TL

2. % 4 SGP farkı: 115.730,45 TL

3. Kıyafet gideri: 10.300,00 TL

4. Firma karı: 449,55 TL

 

Olarak gösterildiği ve Baysan Giyim İş Elbiseleri Tekstil Konf. Ürn Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nden “400 adet iş elbisesi (alt üst takım)” ve 400 çift “Sabo terlik” için alınan 10.000,00 TL tutarındaki proforma faturanın sunulduğu,

 

Görülmüştür.

 

Bu tespitlerden anılan istekli tarafından işçilik için öngörülen toplam tutarın, ihale konusu iş için giyim bedeli ile bunun üzerinden hesaplanacak olan sözleşme ve genel giderler hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamını karşıladığı, giyim için öngördüğü bedeli proforma fatura ile tevsik ettiği, Teknik Şartname’de 200 çift Sabo terlik istenilmiş olmasına rağmen istekli tarafından bunun üzerinde 400 çift terlik teklif edildiği, netice itibarı ile isteklinin açıklamasının bu yönleri ile yeterli olduğu anlaşılmaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Tebliğ’in 79.14 üncü maddesine göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecek olmasına nedeni ile idare tarafından teklif fiyatları kâr hariç yaklaşık maliyetin üzerinde olan On İlaçlama Sağlık Hizmetleri İnşaat Elektronik Gıda Ürünleri Bilgisayar Temizlik Hizmetleri İnsan Kaynakları ve Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Saytem Sağlık Hizm. Otomasyon Gıda Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nden 4734 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi uyarınca açıklama istenilmiş olmasında mevzuata uyarlık bulunmadığından anılan istekliler tarafından yapılan açıklamaların idare tarafından dikkate alınmaması gerekmektedir. Bu sebeple anılan istekliler tarafından yapılan açıklamalara ilişkin Kurum tarafından bir inceleme yapılmamıştır.

 

2) 10.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararında Mete Temizlik Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklifine ilişkin açıklamasının yeterli görülmemesi ile ilgili olarak “işçilik hesaplama modülünde 1 ayda işçiye yol bedeli verilen gün sayısını 26 olarak hesaplaması gerekirken 22 olarak hesapladığı ve dolayısıyla giyim hariç asgari işçilik ücretini karşılamadığı” gerekçesi gösterilmiştir. Yapılan incelemede, teklif fiyatı 3.348.012,43 TL olan isteklinin  teklif bileşenlerini;

 

200 kişi işçilik maliyeti: 3.286.668,43 TL

Giyim maliyeti:10.300,00 TL

Firma karı: 51.044,00 TL

 

Olarak belirlediği, buna göre istekli tarafından belirlenen işçilik maliyetinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamının altında bulunduğu anlaşılmış ve isteklinin teklifinin idarece reddedilmesi yerinde görülmüştür.

 

3) Çağ Yapı Ltd. Şti. ile birlikte Gözde Ltd. Şti.’nin teklif fiyatlarının kar hariç yaklaşık maliyet tutarının altında olması nedeni ile bu isteklilerin teklif fiyatlarının aşırı düşük olarak değerlendirilmesi gerektiği dikkate alındığında, anılan isteklilerin tekliflerinin isteklilerden 4734 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi uyarınca açıklama istenilmeksizin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı açıktır. Bununla birlikte anılan isteklilerin teklif fiyatlarının teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamının altında olduğu, bu durumda isteklilerden açıklama istenilse de isteklilerin mevzuata uygun açıklama yapmasına imkan bulunmadığı göz önüne alındığında, isteklilerin tekliflerinin açıklama istenilmeksizin reddedilmesi işleminin sonuç itibarı ile yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul