En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-624
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :82
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-624
Şikayetçi:
 Çağ Yapı İnşaat Taah. Gıda Temizlik Bilgisayar Tic. ve San. Ltd. Şti., BÜYÜKDERE MAH. ŞAİR SOK. NO:11/A ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Agaççilar Köyü Mevkii 14300 BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43815
Başvuruya konu ihale:
 2012/143352 İhale Kayıt Numaralı "200 Personel İle 12 Ay Temizlik Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğitarafından 26.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “200 Personel İle 12 Ay Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Çağ Yapı İnşaat Taah. Gıda Temizlik Bilgisayar Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 19.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43815 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5238 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif verdikleri ihalenin Çankaya Tem. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, On İlaçlama Ltd. Şti.'nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin karara bağlanmasının mevzuata aykırı olduğu, hesaplamalarını İdari Şartname'nin 25 inci maddesine göre yaptıkları, % 4 SGP değerinin İdari Şartname'nin 25 inci maddesinde, teknik şartnamede ve birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmediği, iki farklı firmanın % 4 SGP değerini dahil etmeden teklif verdiği, bu durumda ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartname’nin 2.1 inci maddesinde; “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 200 Personel ile 12 Ay Temizlik Hizmeti” düzenlemesi,

 

            25 inci maddesinde; “…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

2013 yılı içerisindeki resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde yapılacak mesailer toplamı 1.435,5 gün olup; karşılığında ödenecek olan ücret teklif fiyata dahil edilecektir. Bu ödeme 4857 sayılı iş kanunun 47. maddesi gereği bordroda gösterilecek ve nakdi ödeme yapılacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır.
Personelin yol gideri günlük brüt (4,19 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Temizlik personellerinin yemek ihtiyacı hastanemizce karşılanacak ve bedelsiz olarak verilecektir. Yemek bedeli için teklif fiyatta bir bedel öngörülmeyecektir. Yüklenici temizlik personellerinin giyeceklerini ayni olarak karşılayacaktır. Bunun için teknik şartnamede belirtilmiş olan miktarlarda ve teknik özelliklerde giyecek verilecek olup teklif fiyata dahil edilecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 (bir nokta beş) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi,

 

            47.1 inci maddesinde; “…Ayrıca TÜİK tarafından en son yayınlanmış olan SGP değerine göre tüm personele asgari ücretin %4 fazlası verilecektir.” düzenlemesi,

 

            Teknik Şartname’nin 10 uncu maddesinde; “10-Temizlik işçileri tek tip elbise giyecek kesinlikle elbisesiz çalışmayacaklardır. Her işçinin elbiseleri altı ayda bir yenilenecek (mevsime uygun olarak) ve bu elbiseler daha önceden kullanılmış olmayacaktır.

A-Ameliyathane veYoğun Bakım Ünitesi n de çalışan personelin formasını Başhemşirelik belirler(10 Maddeye esas alınır) ve enaz 2 şer takım olmalıdır.

B-Ayrıca yüklenici firma işçilere yaka kartı düzenleyecek ve bu kartlarda çalışanların ad ve soyadı karşıdan okunabilecek şekilde olacaktır.  Kartlar, RFID özelliğine sahip olacak, Mifare Kart Okuyucu ile temassız iletişim sağlayacaktır.  Baştabiplikçe onaylandıktan sonra hastane içersinde çalıştırılan işçilerin yakalarına taktırılacaktır.

C-İşci kıyafetleri,

ca- İşçi elbiseleri idarenin öngördüğü renklerde model ve kalitede olacaktır. Bir işçiye 2 (iki) adet iş elbisesi (alt-üst takım) verilecektir. (elbise kumaşı terilen veya alpaka olacaktır.) Formalar alpaka (%100 pamuk )kumaştan (ipliği polyester olmalı)çekmeyen, kırışmayan ve tüylenme yapmayacak şekilde olmalıdır. Formaların renkleri ve bedenleri idarece belirlenerek bildirilecektir .(XS-S-M-L-XL-XXL-3XL)forma bedenleri bu şekilde düzenlenecektir.

cb-Forma üstleri erkek yakalı önden 3 düğmeli alt tarafı bütünü ön ve arka parçayı birleştiren yanlarından 10 cm. yırtmaç kol boyları yazlık kısa dirsek hizası kısa kollu kışlık modellerde ise uzun kollu olmalıdır. Forma üzerinde alt ve üste göğüs hizasında 2 adet cep olmalıdır.

cc-Forma altı pantolon olup yan dikişlerden arkası lastikli, ön tarafı kemerli boru paça ütü pilileri dikişli paça uzunlukları kullanıcılar tarafından ayarlanmak üzere pay bırakılmış olmalıdır.

cd-Tüm bu kıyafetlerde üst gömlek boyu: erkeklerde kalça seviyesinde, bayanlarda ise kalçaların bütünüyle örtmüş ölçüde olacaktır.

D-Temizlik personelinin kıyafetleri yılda 2 kez yazlık ve kışlık şeklinde Ocak ve Mayıs -15 aylarında verilecektir. Kışlık kıyafetler, sözleşme imzalandıktan sonra ve işe başlamadan önce numunesi idare tarafından onaylanarak ve idarenin belirlediği renklerde teslim edilecektir. Yazlık kıyafetlerde Haziran ayının ilk 3 işgünü içerisinde yine numuneleri idare tarafından onaylanmış ve idarenin belirlediği renklerde teslim edilecektir.  

            E-TERLİK:

Özellikleri idarece belirlenen terlikler firmaca temin edilir Terliklerde Sabo tipi v.b. poliüretan hafif tabandan yapılmış, tam ortopedik olarak numaralar ve renkler idare tarafından belirlenerek bildirilecektir.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin 59 uncu maddesinde; “TÜİK tarafından en son yayınlanmış olan SGP değerine göre tüm personele asgari ücretin %4 fazlası verilecektir.” düzenlemesi,

 

            Yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde birim ve miktarların da belirtildiği iki iş kalemine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği'nin 78.21 inci maddesinde; “Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde; “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması,

 

Yer almaktadır.

 

            Yapılan incelemede, şikâyete konu ihaleye 6 isteklinin katıldığı, başvuru sahibi dahil 2 isteklinin teklifinin teklif fiyatının giyim hariç asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer 4 istekliden 4734 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi uyarınca açıklama istenildiği, açıklaması yeterli görülmeyen bir isteklinin teklifinin reddedilerek 10.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Çankaya Temizlik Gıda Sağlık Hizmetleri Dağıtım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakılmasına ve On İlaçlama Sağlık Hizmetleri İnşaat Elektronik Gıda Ürünleri Bilgisayar Temizlik Hizmetleri İnsan Kaynakları ve Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verildiği tespit edilmiştir.

 

İncelenen ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamı idare tarafından işçilik hesaplama modülü kullanılarak asgari ücretin % 4 fazlası üzerinden hesaplanmıştır.

 

Asgari işçilik maliyetinin hesaplanması kapsamında; işveren prim hesabının nasıl yapılması gerektiği, özellikle de yuvarlamanın hangi aşamalarda yapılması gerektiği hususlarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden görüş istenilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 03.12.2012 tarih ve 20518196 sayılı yazıda; prime esas kazanç tutarı üzerinden, gerek işveren gerekse sigortalı hisselerinin 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması gerektiği ve yuvarlamanın her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Yukarıda atıf yapılan mevzuat hükümleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden alınan görüş ile ihale dokümanında yer alan düzenlemeler doğrultusunda ihale konusu iş için giyim bedeli ile bunun üzerinden hesaplanacak olan sözleşme ve genel giderler hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamı 3.337.236,44TL olarak bulunmaktadır.

 

1) Başvuru sahibi ile birlikte Gözde Ltd. Şti.nin teklif fiyatlarının kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında olması nedeni ile bu isteklilerin teklif fiyatlarının aşırı düşük olarak değerlendirilmesi gerektiği dikkate alındığında, anılan isteklilerin tekliflerinin isteklilerden 4734 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi uyarınca açıklama istenilmeksizin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı açıktır. Bununla birlikte anılan isteklilerin teklif fiyatlarının teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamının altında olduğu, bu durumda isteklilerden açıklama istenilse de isteklilerin mevzuata uygun açıklama yapmasına imkan bulunmadığı göz önüne alındığında, isteklilerin tekliflerinin açıklama istenilmeksizin reddedilmesi işleminin sonuç itibarı ile yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Şikayetçi tarafından teklif fiyatlarının belirlenmesinde dikkate alınması gereken “% 4 SGP değerinin” İdari Şartname'nin 25 inci maddesinde, teknik şartnamede ve birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmediği, bazı isteklilerin bu değeri dikkate almadan teklif verdiği ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

İdari Şartname’nin 47.1 inci ve Teknik Şartname’nin 59 uncu maddelerinde “…en son yayınlanmış olan SGP değerine göre tüm personele asgari ücretin %4 fazlası verilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı dikkate alındığında ihale konusu işte tüm personele asgari ücretin % 4 fazlasının verilmesinin öngörüldüğü açıkça anlaşılmaktadır. Bu durumda başvuru sahibinin ihale dokümanında “% 4 SGP değeri” ile ilgili düzenleme bulunmadığı yönündeki iddiasının yerinde olmadığı, isteklilerin İdari Şartname’nin 47.1 inci maddesini dikkate alarak teklif vermeleri gerektiği, verilen teklilerin idarece anılan düzenleme dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği ve ihalenin iptalini gerektiren bir durumun söz konusu olmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Tebliğ’in 79.14 üncü maddesine göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecek olmasına nedeni ile idare tarafından teklif fiyatları kâr hariç yaklaşık maliyetin üzerinde olan On İlaçlama Sağlık Hizmetleri İnşaat Elektronik Gıda Ürünleri Bilgisayar Temizlik Hizmetleri İnsan Kaynakları ve Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Saytem Sağlık Hizm. Otomasyon Gıda Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nden 4734 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi uyarınca açıklama istenilmiş olmasında mevzuata uyarlık bulunmadığından anılan istekliler tarafından yapılan açıklamaların idare tarafından dikkate alınmaması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul