• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-625
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :83
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-625
Şikayetçi:
 Zorluoğlu Ticaret İnşaat Nakliyat Komisyonculuk Ve Turizm Limited Şirketi, KARAÇALI MAH. ŞEHİT HAMZA ATAKUL SK. NO:7/A MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 Altınoluk Belediye Başkanlığı, Küçüksu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:1 10870 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2013 / 956
Başvuruya konu ihale:
 2012/172174 İhale Kayıt Numaralı "Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Altınoluk Belediye Başkanlığıtarafından 13.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zorluoğlu Ticaret İnşaat Nakliyat Komisyonculuk ve Turizm Limited Şirketi’nin 28.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.01.2013 tarih ve 956 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/177 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale uhdesinde kalan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyeti tutarının altında olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı” olarak belirtildiği, miktarı ve türüne ise Şartname ekinde,

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

Personel Hizmet Alımı

Adet

28,00

365,000

 

 

şeklinde yer verildiği, 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağının belirtildiği, 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmesinin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri İsteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

a) Çalıştırılacak personele asgari ücretin % 70 fazlası ücret verilecek olup, teklif fiyata dahildir.

b) Personele fazla mesai çalışması yaptırılmayacaktır.

c) Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışma yaptırılmayacaktır.

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 1 (yüzde bir) olarak belirlenmiştir.” düzenlemesinin bulunduğu, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde, işe başlama tarihinin 01.01.2013, işin bitiş tarihinin ise 31.12.2013 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Öte yandan, Teknik Şartname’nin 9’uncu maddesinde personele giyim eşyası verilmeyeceği, ayrıca yol ve yemek bedeli ödenmeyeceği hususları düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

c)Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü bulunmaktadır.

Kanunun anılan maddesinden, ihale komisyonunca, yapılan değerlendirme neticesinde geçerli olduğu tespit edilen tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklilerin tespit edileceği ve tespit edilen bu tekliflerin reddedilmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere ilişkin olarak sorgulamaya tabi tutulacağı, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi konularında Kurumca hazırlanacak ikincil mevzuatın esas alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “… 79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

            79.4 İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

            Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

            …

            79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklaması bulunmaktadır.

 

            Bahse konu Tebliğ açıklamalarından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyetinin ihale tarihinde yürürlükte olan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret, idarece öngörülmüşse ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler, idarece öngörülmüş nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli ve işveren sigorta prim tutarından oluştuğu, bu tür ihalelerde kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altındaki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edileceği ve aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulacağı, son olarak teklifi asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamayan isteklilere ait tekliflerin reddedileceği anlaşılmaktadır.

 

İdari ve Teknik Şartname’ye göre ihale konusu iş kapsamında sadece normal çalışma yaptırılacaktır. Öte yandan, ihale dokümanı kapsamında bulunan ve aşağıda yer verilen Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formu’ndanidarece söz konusu çalışma için gün üzerinden teklif alınmasının öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Personel Hizmet Alımı

Adet

28

365

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

İdari ve Teknik Şartname’de yer alan düzenlemeler ile yukarıda yer verilen Birim Fiyat Teklif Cetveli Standart Formu birlikte dikkate alındığında, inceleme konusu ihalede %3 sözleşme ve genel gider dahil teklif edilmesi gereken asgari günlük işçilik birim fiyatı 66,70 TL/gün/kişi, asgari işçilik maliyeti ise 681.674,00 TL olarak hesaplanmıştır.  Ayrıca, bahse konu tutar aynı zamanda inceleme konusu ihalenin kârsız yaklaşık maliyet tutarıdır.

 

Yapılan incelemede, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalede 672.295,68 TL fiyat teklif etmiş olan Öz-Kandemir Temizlik İlaçlama Yemek Gıda Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Ticaret Limited Şirketi’nin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlendiği, 735.840,00 TL fiyat teklifi vermiş olan başvuru sahibi Zorluoğlu Ticaret İnşaat Nakliyat Komisyonculuk ve Turizm Limited Şirketi’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak tespit edildiği görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile yapılan açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, ihaledeki teklif tutarı 672.295,68 TL olan Öz-Kandemir Temizlik İlaçlama Yemek Gıda Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Ticaret Limited Şirketi’nin inceleme konusu ihalede %3 sözleşme ve genel gider dâhil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin (681.674,00 TL) altında fiyat teklif ettiği anlaşıldığından, anılan Tebliğ’in 79.5’inci maddesi gereğince teklifinin reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Öz-Kandemir Temizlik İlaçlama Yemek Gıda Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul