• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-626
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :72
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-626
Şikayetçi:
 Global Temizlik Ve Yemek Hizmetleri Otomasyon İnş. Turizm Ve Peyzaj San. Tic. Ltd. Şti., 1586/8 SOK. ADALET İŞHANI KAT:1 DAİRE:1 İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Zübeyde Hanım Mahallesı Coskun Sahın Sokak 129 35500 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2012 / 43044
Başvuruya konu ihale:
 2012/133065 İhale Kayıt Numaralı "İzmir İli, Karşıyaka İlçesi Sınırları İçerisinde Yol Bakım Onarımları, Asfalt Yama İşlerinde Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğütarafından 30.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İzmir İli, Karşıyaka İlçesi Sınırları İçerisinde Yol Bakım Onarımları, Asfalt Yama İşlerinde Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Global Temizlik ve Yemek Hizmetleri Otomasyon İnş. Turizm ve Peyzaj San. Tic. Ltd. Şti.nin 13.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.12.2012 tarih ve 43044 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5095 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihalede giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 5.060.412,03 TL olduğu ve bu tutarın altında teklif veren isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, birim fiyat teklif cetvelinde ulusal bayram ve genel tatil günleri ile Pazar günlerinde yapılacak çalışmaların ayrı kalemlerde düzenlenmediği ve söz konusu günler için aynı kalemde teklif verilmesi gerektiği, ancak Pazar günleri çalışan bir işçiye verilecek yevmiyenin, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan bir işçiye verilecek yevmiyeden daha fazla olması sebebiyle, bahsi geçen kalem için teklif edilecek birim fiyatların Pazar günlerinde yapılacak çalışmaları da karşılaması gerektiği, ancak ihale üzerinde bırakılan Ortak Girişimin bahsi geçen kalem için teklif ettiği birim fiyatın Pazar günlerinde yapılacak çalışmaları karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin“İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı “İzmir ili, Karşıyaka ilçesi sınırları içerisinde yol bakım onarımları, asfalt yama işlerinde personel çalıştırılması hizmet alımı”şeklinde tanımlanmıştır,

 

Aynı Şartname’nin“Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

“25.1. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç, karar pulu, damga vergisi, KİK payı ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1- Arazi Mühendisi: Brüt asgari ücretin (940,50.-TL) en az % 100 oranında fazla ödeme yapılacak ve maaş bordrosunda gösterilecektir.

2- Arazi Teknikeri: Brüt asgari ücretin (940,50.-TL) en az % 75 oranında fazla ödeme yapılacak ve maaş bordrosunda gösterilecektir.

3- Ustabaşı İşçiler: Brüt asgari ücretin (940,50.-TL) en az % 50 oranında fazla ödeme yapılacak ve işçi maaş bordrosunda gösterilecektir.

4- Usta İşçiler: Brüt asgari ücretin (940,50.-TL) en az % 35 oranında fazla ödeme yapılacak ve işçi maaş bordrosunda gösterilecektir.

5- Vasıflı İşçiler: Brüt asgari ücretin (940,50.-TL) en az % 25 oranında fazla ödeme yapılacak ve işçi maaş bordrosunda gösterilecektir.

6- Vasıfsız (Düz) İşçiler: En az asgari ücret (940,50.-TL) kadar ödeme yapılacak ve işçi maaş bordrosunda gösterilecektir

1 Ocak 2013 Yılbaşı: 1 gün

23 Nisan 2013 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 1 gün

01 Mayıs 2013 Emek ve Dayanışma Günü: 1 gün

19 Mayıs 2013 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 1 gün

07 Ağustos 2013 Ramazan Bayramı Arefesi: 0,5 gün

08, 09, 10 Ağustos 2013 Ramazan Bayramı: 3 gün

30 Ağustos 2013 Zafer Bayramı: 1 gün

14 Ekim 2013 Kurban Bayramı Arefesi: 0,5 gün

15, 16, 17, 18 Ekim 2013 Kurban Bayramı: 4 gün

28 Ekim 2013 Cumhuriyet Bayramı: 0,5 gün

29 Ekim 2013 Cumhuriyet Bayramı: 1 gün

Çalışacak gün sayısı: 14,5

Çalıştırılacak personel sayısı: 185

14,5 gün x 185 işçi = 2.682,5 Resmi - Dini Bayram yevmiyesi verilecektir.

Pazar günleri çalışma olduğunda

51 gün x 185 işçi = 9.435 Pazar yevmiyesi verilecektir.

Pazar ve bayram yevmiyeleri çalışıldığı takdirde ödenecektir. Pazar ve bayram günlerinde çalışmayan işçilerin pazar ve bayram yevmiyeleri hesaplanmayacaktır.

Her çalışana, resmi - dini bayram ve pazar günlerinde kendi vasfı üzerinden ödeme yapılacak ve işçi maaş bordrosunda gösterilecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Tüm çalışanlara (arazi mühendisi, arazi teknikeri, ustabaşı işçiler, usta işçiler, vasıflı işçiler, vasıfsız (düz) işçiler) yemek ve yol giderleri yüklenici tarafından nakdi olarak ödenecektir. Yemek gideri ayda 26 gün üzerinden, günlük brüt 8,00 TL. den, yol gideri ayda 26 gün üzerinden, günlük brüt 5,00 TL. den ödenecek ve maaş bordrosunda gösterilecektir.

Sözleşmenin uygulanması sırasında hak ediş ödemelerinde çalışılmayan günler için yol ve yemek bedelleri hak ediş bedelinden düşülerek ödeme yapılacaktır. Yol ve yemek bedeli ihale süresince sabit kalacaktır.

İdarenin uygun gördüğü işçilere bir takım yazlık, bir takım kışlık iş elbisesi ve kişisel koruyucu malzemeler yüklenici tarafından ayni olarak verilecektir. İş elbiselerinin özellikleri ve kaç adet verileceği, kişisel koruyucu malzemelerin ne olduğu ve kaç adet verileceği teknik şartnamede belirtilmiştir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan kısa vadeli sigorta kolları prim oranları:

Bu hizmet ihalesi yaklaşık maliyetinin hesabında, İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası Prim Oranı % 3 olarak hesaplanmıştır.”düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Sözleşme Tasarısı’nın“İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde,“9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’nin“Giyim (İş Elbisesi)” başlıklı 11’inci maddesinde ise ihale konusu işte çalıştırılacak personele verilecek yazlık ve kışlık kıyafetler ile koruyucu malzemelere ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

 

Aynı Şartname’nin “İşçi Çalışma Saatleri” başlıklı 4’üncü maddesinde,

“4-1. Genel olarak; işçiler pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri: 08.00 -12.00, 13.00 – 17.00 saatleri arasında 1 saatlik öğlen yemek paydosu hariç günlük toplam 8 saat çalışacaklardır. Cumartesi günü 08.00 – 13.00 saatleri arasında 5 saat çalışacaklardır. Yukarıda belirttiğimiz çalışma saatlerini topladığımızda bir işçi haftada 45 saat çalışacaktır.

4-2. İdaremiz işin durumuna veya özelliğine göre çalışma saatlerini, işe başlama ve işi bırakma saatlerini değiştirebilecektir. Ancak bu durumda da haftalık çalışma saati 45 saati geçmeyecektir.

4-3. İşçiler günlük mesailerinin yarıdan çoğunu günün aydınlık olduğu saatlere denk gelecek şekilde çalıştırılacaktır. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayları geçerli olmak üzere, ancak zorunlu durumlarda en erken sabah saat: 06.00’da iş başı, en geç akşam 23.00’te iş bitirme şartı ile yine günlük 8 saati geçmeyecek şekilde işçi çalıştırılabilecektir.

4-4. Resmi – Dini Bayram günleri çalışma olduğunda

1 Ocak 2013 Yılbaşı:                                                                              1          gün

23 Nisan 2013 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı :                          1          gün

01 Mayıs 2013 Emek ve Dayanışma Günü :                                          1          gün

19 Mayıs 2013 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı :                  1          gün

07 Ağustos 2013 Ramazan Bayramı Arefesi :                                        0,5       gün

08,09,10 Ağustos 2013 Ramazan Bayramı :                                          3          gün

30 Ağustos 2013 Zafer Bayramı :                                                          1          gün

14 Ekim 2013 Kurban Bayramı Arefesi :                                               0,5       gün

15,16,17,18 Ekim 2013 Kurban Bayramı :                                            4          gün

28 Ekim 2013 Cumhuriyet Bayramı :                                                    0,5       gün

29 Ekim 2013 Cumhuriyet Bayramı :                                                    1          gün

Çalışacak gün sayısı: 14,5

Çalıştırılacak personel sayısı: 185

14,5 gün x 185 işçi = 2.682,5 Resmi – Dini Bayram yevmiyesi verilecektir.

Pazar günleri çalışma olduğunda

51 gün x 185 işçi = 9.435 Pazar yevmiyesi verilecektir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

A1

B2

Sıra No

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

Miktarı

 

Teklif Edilen4

Birim Fiyat

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Vasıfsız ( düz ) işçi normal çalışma ücreti

ay

75

12

 

 

2

Vasıflı işçi normal çalışma ücreti

ay

45

12

 

 

3

Usta işçi normal çalışma ücreti

ay

30

12

 

 

4

Ustabaşı işçi normal çalışma ücreti

ay

20

12

 

 

5

Arazi teknikeri normal çalışma ücreti

ay

8

12

 

 

6

Arazi mühendisi normal çalışma ücreti

ay

7

12

 

 

I. Ara Toplam (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Vasıfsız ( düz ) işçi resmi - dini bayram, Pazar ücreti

gün

4.912,5

 

 

2

Vasıflı işçi resmi - dini bayram, Pazar ücreti

gün

2.947,5

 

 

3

Usta işçi resmi - dini bayram, Pazar ücreti

gün

1.965

 

 

4

Ustabaşı işçi resmi - dini bayram, Pazar ücreti

gün

1.310

 

 

5

Arazi teknikeri resmi - dini bayram, Pazar ücreti

gün

524

 

 

6

Arazi mühendisi resmi - dini bayram, Pazar ücreti

gün

458,5

 

 

II. Ara Toplam (K.D.V. Hariç)7

 

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

 

 

 

            Yukarıda aktarılan İdari Şartname düzenlemesinde ve birim fiyat teklif cetveli örneğinde yer alan bilgilere göre ihale konusu işte çeşitli gruplarda toplam 185 personel çalıştırılacağı görülmektedir. Bahsi geçen düzenlemelerde, söz konusu personelin her birinin 12 ay boyunca ulusal bayram ve genel tatil günlerinde toplam 14,5 gün, Pazar günlerinde ise toplam 51 gün çalıştırılması durumunda ortaya çıkan toplam gün sayısı belirtilmiştir. Zikredilen toplam gün sayısının tamamında bütün işçilerin çalışması İş Kanunu’na açık bir aykırılık teşkil etmekle birlikte, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan, Pazar günleri ile ve ulusal bayram ve genel tatil günlerinde verilecek yevmiyelerin çalışma yapılması durumunda ödeneceğine dair düzenlemeden, sözü edilen günlerde yapılacak çalışmaların işin ifası sırasında belirleneceği sonucu çıkmaktadır.

 

            Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması öngörülen gün sayısı (14,5) ile Pazar günlerinde çalışılması öngörülen gün sayısının (51) toplamı 65,5’tur.

 

            İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinin ikinci bölümünde yer alan “…resmi - dini bayram, Pazar ücreti” isimli 6 kalemin her birinin miktarı, ilgili gruba ilişkin toplam personel sayısına bölündüğünde 65,5 sayısı elde edilmektedir.

 

            Bu sonuca göre, başvuru sahibinin iddiasında da belirtildiği gibi, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile Pazar günlerinde yapılacak çalışmalar için birim fiyat teklif cetvelinde aynı kalemde teklif verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

           

Konuyla ilgili olarak, 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 41’inci maddesinde,

 “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir...” hükmü,

 

“Hafta tatili ücreti” başlıklı 46’ncı maddesinde,

“Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir...” hükmü,

 

“Genel tatil ücreti” başlıklı 47’nci maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir...” hükmü,

 

“Ücret şekillerine göre tatil ücreti” başlıklı 49’uncu maddesinde “İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir...” hükmü,

 

“Çalışma süresi” başlıklı 63’üncü maddesinde “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır...” hükmü bulunmaktadır.

 

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinde,

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

D)Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.” hükmü,

 

3’üncü maddesinde ise,

“A) Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00'ten itibaren başlar.

B) 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu ve diğer kanunlardaki hafta tatili ile ilgili hükümler saklıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer verilen Kanun hükümleri doğrultusunda bir değerlendirme yapıldığında, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar karşılığında, söz konusu günlerde çalışılmaması halinde ödenecek bir günlük ücrete, tatil yapmayarak çalışılması halinde her gün için bir günlük ücretin ilaveten ödeneceği belirlenmiştir.

 

            Hafta tatillerinde yapılacak çalışmalarla ilgili olarak ise, çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o güne ait ücretin tam olarak ödeneceği hüküm altına alınmış iken, haftalık 45 saati aşan fazla çalışmalarda, işçinin her bir saat fazla çalışması için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir ki başvuru konusu ihaledeki haftalık çalışma süresi Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan 4’üncü maddesine göre 45 saatten az olmadığından hafta tatillerinde yapılacak çalışmalar “fazla çalışma” kapsamına girmektedir. Yani, hafta tatilinde çalışılmışsa, çalışma karşılığı olmaksızın ödenmesi gereken bir yevmiyeye ek olarak çalışma karşılığı olarak bir buçuk yevmiye daha ödenir ve hafta tatilinde yapılacak çalışma karşılığında işçiye ödenecek ücret 2,5 yevmiye olur ki bu sonuç Yargıtay’ın çeşitli kararlarıyla da sabittir.

 

            Yani, bir ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışan bir işçiye 2 yevmiye ödenmesi gerekirken, aynı işçinin bir hafta tatili gününde yapacağı çalışma için 2,5 yevmiye ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda, başvuru konusu ihalede ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günleri için aynı iş kaleminde teklif alınmak istendiğinden, farklı birimler üzerinden ücret ödemelerine tabi söz konusu günlerde tek bir birim fiyatın teklif edilmesi zorunluluğu doğmaktadır.

 

            Bunun yanında, mevcut durumda, Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasına göre hafta tatili günlerinde yapılacak çalışmalar 45 saati aşan çalışmalar olacağından ve 45 saati aşan fazla çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için işçiye verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödeneceğinden, hafta tatilleri için yapılacak çalışmaların “saat” üzerinden, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmaların ise “gün” birimi üzerinden alınması gerekirken, başvuru konusu ihalede her iki unsur için de tekliflerin aynı kalemde “gün” birimi üzerinden alınmak istendiği görülmektedir.

 

Konuyla ilgili olarak, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde; “...78.8. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saati ihale dokümanında belirtilecektir.

78.22. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 3. md.) Birim fiyat teklif cetvellerinde işçilik maliyeti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalar ve malzeme gideri ile brüt asgari ücretin üzerinde ücret öngörülen personel varsa bunlara ilişkin maliyetlerin ayrı ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, bu iş kalemi/kalemleri kapsamındaki işlerde çalıştırılmak üzere ihale dokümanında asgari sayısı belirtilen personele ilişkin maliyetlere işçilik kaleminde değil, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilecek ve istekliler de tekliflerini buna göre sunacaklardır.

Bununla birlikte, söz konusu personelin fazla çalışma yapması ve/veya ulusal bayram ve/veya genel tatil günlerinde çalıştırılması öngörülüyor ise, 78.8. maddesine göre çalışılacak gün ve personel sayısı ile toplam fazla çalışma saati belirlenirken, bu personel de dikkate alınmak suretiyle maliyet hesaplaması yapılarak ulusal bayram ve genel tatil günleri iş kalemi ile fazla çalışma iş kalemine dahil edilecektir…”  açıklaması yer almaktadır.

 

Sonuç olarak, gerek 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddeleri, gerekse Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 78.8 ve 78.22 numaralı maddeleri uyarınca, fazla çalışma süresinin “saat” birimi üzerinden, ulusal bayram ve tatil günlerinde yapılacak çalışmaların ise “gün” birimi üzerinden belirlenmesi gerekmesine karşın, başvuru konusu ihalede her iki unsur için de “gün” birimi üzerinden aynı kalemde teklif alınmasının mevzuata aykırı olduğu neticesine ulaşılmıştır.

 

            Ancak, ihale dokümanının kesinleştiği ve mevcut dokümandaki düzenlemeler üzerinden teklif verilmesi gerektiği varsayıldığında, yukarıda aktarılan düzenlemeler dikkate alınarak yapılan hesap sonucunda, yol ve yemek gideri ile %3 sözleşme ve genel giderler dâhil, kıyafet gideri hariç olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 5.107.527,26 TL olmaktadır.

 

            Bu hesap yapılırken işçilik ücreti, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışma ücreti ve hafta tatilinde yani Pazar günü yapılacak çalışma ücreti ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Hafta tatilinde yani Pazar günü yapılacak çalışmalar, fazla çalışma hüviyetinde olduğundan ve fazla çalışmaların “saat” birimi üzerinden ödenmesi gerektiğinden, hafta tatilinde yapılacak çalışmaların hesabı “saat” birimi üzerinden yapılmış olup Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan 4’üncü maddesinde bir günde 8 saat çalışılacağı düzenlendiğinden hafta tatilindeki bir günlük çalışma da 8 saat üzerinden hesaplanmıştır.

 

            Bu sonuca göre, başvuru konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olan 5.107. 527,26 TL’nin altında teklif veren 9 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Bu durumda, geçerli teklif sahibi olarak geriye sadece başvuru sahibi Global Temizlik ve Yemek Hizmetleri Otomasyon İnş. Turizm ve Peyzaj San. Tic. Ltd. Şti. kalmaktadır.

 

            Adı geçen isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin ikinci kısmındaki ulusal bayram ve genel tatil günleri ile Pazar günlerinde yapılacak çalışmalara ilişkin kalemler için teklif ettiği birim fiyatlara bakıldığında, itirazen şikâyet dilekçesinde belirtildiği üzere her bir kalem için mezkûr isteklinin Pazar günlerinde yapılacak çalışmalar için hesapladığı ve ulusal bayram ve genel tatil günlerine göre daha yüksek çıkan birim fiyatı teklif ettiği görülmektedir.

 

            Ancak, ihale dokümanının kesinleştiği varsayımından hareketle zikredilen isteklinin bahsi geçen kalemler için teklif etmesi gereken asıl birim fiyat, Pazar günlerinde yapılacak çalışmalar için hesapladığı birim fiyat değil, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile Pazar günlerinde yapılacak çalışmalar için teklif edilecek tutarlar toplamının, toplam gün sayısına bölünmesiyle oluşacak ortalama birim fiyat olmalıdır.

 

            Örneğin, başvuru sahibi firma, arazi mühendisi grubuna ilişkin olarak itirazen şikâyet dilekçesinde, ulusal bayram ve genel tatil günleri için 79,76 TL birim fiyat üzerinden 8.095,64 TL, Pazar günleri için ise 79,76x1,5=119,64 TL birim fiyat üzerinden 42.711,48 TL hesaplama yapmıştır. İki tutarın toplamı 50.807,12 TL ve birim fiyat teklif cetvelindeki toplam gün sayısı (14,5 gün+51 gün)x7 kişi=458,5 gün olduğundan, adı geçen isteklinin teklif etmesi gereken birim fiyatın 50.807,12 TL / 458,5 gün = 110,82 TL olması gerekirken, isteklinin teklif mektubundaki birim fiyat, Pazar günlerine ilişkin birim fiyat olan 119,64 TL’dir ve bundan dolayı isteklinin teklif tutarı (54.854,94 TL) olması gerekenden daha fazla çıkmaktadır.

 

            Bu sonuca göre, ihalenin söz konusu isteklinin üzerinde bırakılması durumunda, istekli tarafından ulusal bayram ve genel tatil günleri için hesaplanan birim fiyata göre daha yüksek olan Pazar günlerinde yapılacak çalışmalar için hesaplanan birim fiyat üzerinden teklif verilmesi sebebiyle bu birim fiyat üzerinden ödeme yapılacağından, kamu zararı oluşacaktır.

 

            Ancak, yukarıda varılan sonuçların tümünün, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile Pazar günlerinde yapılacak çalışmalar için teklif edilecek birim fiyatların idarece aynı kalemde düzenlenmesinden kaynaklandığı ve ihale dokümanında yer alan mezkûr düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürdüğü neticesine ulaşılarak mevcut düzenleme üzerinden isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinin mümkün olmaması sebebiyle başvuru konusu ihalenin iptalinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            Başvuru sahibinin iddiasının Kurul çoğunluğu tarafından değerlendirilmesi sonucunda; teklif birim fiyat cetvelinde yer alan ulusal bayram ve genel tatil günleri ile Pazar günlerinde yapılacak çalışmalar için teklif edilecek birim fiyatlara ilişkin düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürdüğü neticesine ulaşılarak mevcut düzenleme üzerinden isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesinin mümkün olmadığı gerekçesine dayanılarak başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak“ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Karşıyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “İzmir İli, Karşıyaka İlçesi Sınırları İçerisinde Yol Bakım Onarımları, Asfalt Yama İşlerinde Personel Çalıştırılması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin giyim ve yemek bedeli için piyasa araştırması sonucu bulunan tutar üzerinden KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak tespit edilen tutarlar esas alınarak toplam 5.730.554,77TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihaleye ilişkin olarak, 23 adet ihale dokümanı satın alındığı, 27.09.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 12 istekli tarafından teklif verildiği,

 

Bir isteklinin teklifinin geçersiz kabul edildiği, bir isteklinin teklifinin de, “Bilançosunda eksiklik olduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması sonrasında kalan 10 teklifin idarece geçerli teklif olarak kabul edildiği, geçerli teklif olarak kalan isteklilerintekliflerinin değerlendirmesine ilişkin denetimine göre, kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif verdikleri belirlenen; Satem Ltd. Şti.-Duru Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Doğu Ltd. Şti.-Seydanlıoğlu Ltd. Şti. Ortak Girişimi, M.N.A Ltd. Şti.-Taş-Tem Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Şenkaya Ltd. Şti.-B.G. Seyhan Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Mete Ltd. Şti., Akustik A. Ş., Denizay Ltd. Şti. ve Mogan Ltd. Şti. olmak üzere 8 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği,  istekli, Şenkaya Ltd. Şti.-B.G. Seyhan Ltd. Şti. Ortak Girişiminin teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı için değerlendirme dışı bırakıldığı, açıklama sunan 7 isteklinin açıklamalarının uygun bulunarak ihalenin en düşük teklif bedelli isteklinin üzerinde bırakılarak sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilen ihalelerde, ihale dokümanının hazırlanması aşamasında ortaya çıkan, gerek Kanun gerekse ikincil mevzuat ile çelişen nitelikte olan düzenlemeler sebebiyle, hak kaybına uğrayabileceğini iddia eden kişilerin başvurması gereken yol ve başvuru şartlarının neler olduğu, Kanunun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 57. maddesinde düzenlenmiş olup,

 

          “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

            İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir.” kuralıve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6. maddesinde de;

 

          “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

 

          (2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

 

          (3) Kuruma itirazen şikâyet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.”kuralı yer almıştır. Bu düzenlemelerde belirtildiği üzere, ihale dokümanında yer alan bir düzenlemeye karşı ancak, 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatında öngörülen sürelerde ve şekilde bir itirazda bulunulabileceği kabul edilmiştir. Dolayısıyla, dokümana itiraz yolunun kullanılmaması sebebiyle, aleyhine bir başvuru bulunmayan, ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Bu durumda, uyuşmazlık konusu ihalede dokümana yönelik olarak idareye şikayet başvurusunda bulunulmadığı anlaşılmış olduğundan dokümanın kesinleşmiş halinin kabulü ile isteklilerce teklif verildiği görülmüştür.

 

İncelenen ihalede, “ihalenin iptaline” ilişkin Kurulun çoğunluk kararının gerekçesi incelendiğinde,

 

Teklif birim fiyat cetvelinin “ulusal bayram ve genel tatil günleri ile Pazar günlerinde yapılacak çalışmalar” kısmındaki düzenlemeden kaynaklanan tereddütlerin, İdari Şartname’nin“Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesindeki düzenlemesi ile Teknik Şartname’nin“İşçi Çalışma Saatleri”başlıklı 4’üncü maddesindeki düzenlemelerinin yardımı ile rahatlıkla giderilebileceği, nitekim,isteklilerin de bu yolda hareket ederek teklif bedellerini birbirine yakın oluşturduğu ve dokümanın kesinleştiği hususları göz önüne alındığında, ihale dokümanı içinde mevcut birim teklif cetvelindeki belirtilen veri hesabı tereddüdünün, dokümanın diğer parçaları olan idari şartnamenin ve teknik şartnamenin belirtilen açıklamaları ile giderebileceği değerlendirildiğinden, teklif bileşenleri açısından değil de, teklifin toplam tutarı açısından asgari işçilik maliyetini karşılayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesi sonrasında ihalenin mevcut dokümana göre sonuçlanabileceği açıktır. Kaldı ki,dokümandaki bu durumun isteklilerce doğru olarak algılanarak doğru tutar üzerinden teklif verdikleri, idarenin de, tereddüde düşmeden teklifleri kabul ettiği gözardı edilmemelidir. Ayrıca, tekliflerin aşırı düşük teklif olmaması halinde, söz konusu durumun tereddüt oluşturup oluşturmadığı dahi dikkate alınmayacağından, aşırı düşük tekliflerin toplam asgari işçilik maliyeti bakımından incelenmesi neticesinde tekliflerinin değerlendirilmesi ile ihalenin sonuçlandırılmasının Kanunun 5 inci maddesindeki temel ilkelere uygun olacağı değerlendirilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, başvuruya konu ihalede, ihale dokümanının kesinleştiği ve mevcut doküman üzerinden teklif veren ve toplam teklif tutarı açısından asgari işçilik maliyetini karşılayan isteklilerin teklifi üzerinden ihalenin sonuçlandırılması gerektiği hususunda “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “ihalenin iptaline” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

 

 

Mahmut GÜRSES

BAŞKAN

 

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

                                             

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul