• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-628
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :85
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-628
Şikayetçi:
 Tekten İnşaat Turizm Yemek Nakliye Temizlik İlaçlama Medikal Tekstil Bilgisayar Sigortacılık Petrol Mobilya Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti., CUMHURİYET MAH. MİLLET CAD. EFE PLAZA NO:2/201 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Talas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Yenıdogan Mahallesı Ertugrulgazı 4 38280 KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43429
Başvuruya konu ihale:
 2012/188695 İhale Kayıt Numaralı "3 Ay Süre İle Kent Temizliği Çöp Toplama Ve Nakil" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Talas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 14.12.2012 tarihinde pazarlık usulü (21/b) ile yapılan “3 Ay Süre İle Kent Temizliği Çöp Toplama ve Nakil Hizmeti Alım” ihalesine ilişkin olarak Tekten İnşaat Turizm Yemek Nakliye Temizlik İlaçlama Medikal Tekstil Bilgisayar Sigortacılık Petrol Mobilya Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin 21.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012 tarih ve 43429 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012 tarihli dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5163 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale uhdesinde kalan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin İdari Şartname'nin 7.6'ncı maddesinde yer alan benzer işe uygun olmadığı,

 

2) Anılan isteklinin sunmuş olduğu bilanço veya eşdeğer belgelerin mevzuata uygun olup olmadığı, ayrıca istenilen oranları sağlayıp sağlamadığı hususunun tekrar incelenerek karar verilmesi gerektiği,

 

3) İsteklinin sunmuş olduğu iş hacmine ilişkin belgelerin mevzuata uygun olup olmadığı hususunun tekrar incelenerek karar verilmesi gerektiği,

 

4) İhalede sunulmuş olan banka referans mektuplarının ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenip düzenlenmediğinin kontrol edilmesi gerektiği,

 

5) İlk teklif aşamasında birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı, ihale komisyonunca ilk teklif aşamasında hiçbir belgenin ve birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olup olmadığının kontrol edilmeksizin doğrudan isteklilerin ikinci tekliflerin verilmesine davet edilerek onlardan ikinci tekliflerin istenilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “3 Ay Süre İle Kent Temizliği Çöp Toplama ve Nakil” olarak belirtildiği, miktarı ve türüne ise Şartname ekinde,

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

Temizlik işleri şirket sorumlusu (Asgari ücretin% 100 fazlası 3 ay için)

KİŞİ

1,00

3

2

Resmi tatilde çalışacak Temizlik işleri şirket sorumlusu (Asgari ücretin% 100 fazlası 3 ay için

GÜN

1,00

1

3

Temizlik işçisi (asagari üzerinden) 3 ay için

KİŞİ

37,00

3

4

Resmi tatillerde çalışacakTemizlik işçisi (asagari üzerinden) 3 ay için

GÜN

37,00

1

5

Çöp kamyon şöförü ( a. üzretin % 20 fazlası 3 ay için )

KİŞİ

32,00

3

6

Resmi tatide çalışacakÇöp kamyon şöförü ( a. üzretin % 20 fazlası 3 ay için )

GÜN

32,00

1

7

Çöp kamyon şöförü ( a. üzretin % 20 fazlası için) FAZLA MESAİ: 32 KİŞİ İÇİN TOPLAM MESAİ 600 SAATTİR.

SAAT

32,00

600

8

Çöp kamyonu yüklemeci 3 ay için (a. ücretin % 15 fazlası)

KİŞİ

20,00

3

9

Resmi tatilde çalışacak Çöp kamyonu yüklemeci 3 ay için (a. ücretin % 15 fazlası)

GÜN

20,00

1

10

Greyder operatörü (a. ücretin % 40 fazlası 3 ay için

KİŞİ

2,00

3

11

Resmi tatillerde çalışacak Greyder operatörü (a. ücretin % 40 fazlası 3 ay için

GÜN

2,00

1

12

Greyder operatörü (a. ücretin % 40 fazlası 3 ay için FAZLA MESAİ: 2 KİŞİ İÇİN TOPLAM MESAİ 120 SAATTİR.

SAAT

2,00

120

13

Kepçe operatörü (a. ücretin % 40 fazlası 3 ay için

KİŞİ

3,00

3

14

Resmi tatillerde çalışacak KEPÇE operatörü (a. ücretin % 40 fazlası 3 ay için

GÜN

3,00

1

15

Kepçe operatörü (a. ücretin % 40 fazlası 3 ay için FAZLA MESAİ:3 KİŞİ İÇİN TOPLAM MESAİ 180 SAATTİR.

SAAT

3,00

180

16

Vakumlu yol süpürme araç operatörü (a.ücretin % 40 fazlası 3 ay için

KİŞİ

5,00

3

17

Resmi tatillerde çalışacak vakumlu yol süpürme araç operatörü (a. ücretin % 40 fazlası 3 ay için

GÜN

5,00

1

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Tır çekici 6*4 - 0-5 yaş arası

ADET

1

2

Smetreyler 60m3 ve üzeri

ADET

1

3

Şıkıştırmalı çöp kamyonu 20+1 m3 0-5 yaş arası

ADET

1

4

Şıkıştırmalı çöp kamyonu 15m3 0-5 yaş arası

ADET

2

5

Şıkıştırmalı çöp kamyonu 7+1 M3 0-5 yaş arası

ADET

3

6

Şıkıştırmalı çöp kamyonu 13+1 M3 0-5 yaş arası

ADET

1

7

Binek otomobil kontrol aracı 1600hp benzinli 0-5 yaş aracı

ADET

1

8

Traktör kabinli 50hp ve üzeri (süpürge için)

ADET

1

9

Damperli kasa kamyon ( 10 teker) 250hp ve üzeri 0-5 yaş arası

ADET

4

 

şeklinde yer verildiği, anılan Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde “İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.”düzenlemesinin bulunduğu, 7.6’ncı maddesinde ihale konusu işe benzer olarak kabul edilecek işlerin; Kamu veya Özel Sektörde yapılan her türlü Temizlik Hizmetleri olarak belirtildiği, 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağının belirtildiği, 25’inci maddesinde “25.1. İstekliler, vergi ( kdv hariç) resim, harç, ve benzeri her türlü sigorta giderlerini teklif fiyatlarına dahil edeceklerdir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

? Temizlik işçisi 37 kişi asgari ücret ,

? Temizlik işçisi; Temizlik işleri Şefi 1 kişi asgari ücret + % 100 ? fazlası ,

? Çöp Kamyon Şoförü E sınıfı Ehliyetli 32 kişi, asgari ücretin + % 20? fazlası ,

? Çöp kamyonu Arkacısı (yüklemeci) Temizlik işçisi 20 kişi, asgari ücretin + % 15? fazlası,

? İş makinesi operatörü 10 kişi asgari ücret + % 40 ? fazlası ödenir.

Sözleşme süresi içerisinde 4857 sayılı iş kanunun 63. mad.hükümleri çerçevesinde haftalık çalışma süresi 45 saattir.Ancak 4857 sayılı iş kanununun 47. mad. gereğince ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak (99 kişi olup 1 Kişi ŞEF Bayram ve Resmi Tatillerde çalışmayacaktır ) 1 kişi için ulusal bayram ve resmi tatil günü 3 ay için 1 gün olarak isteklilerce birim fiyat teklif cetveline dahil edilecektir.

FAZLA MESAİLER:

3 kişi Kepçe oparatörü (a.ücretin %40 fazlası) 3 ay için toplam 180 saat fazla mesai yapacaktır.

2 kişi Greyder oparatörü (a.ücretin %40 fazlası) 3 ay için toplam 120 saat fazla mesai yapacaktır.

32 kişi ( Şöför a.ücretin %20 fazlası) 3 ay için 600 saat fazla mesai yaptırılacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici çalıştırdığı işçilere :

a) Her gün için 6.00 -(Altı) tl Bürüt yemek ücreti

b) Çalıştırdığı hergün için 3.20-(üç lira yirmi kuruş) Bürüt yol ücreti

Yukarda belirtilen yol ve yemek ücreti aylık 26 gün üzerinden hesaplanacaktır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Pirim Risk Oranı % 3 olarak belirlenmiştir.”düzenlemesinin bulunduğu, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde, işe başlama tarihinin 01.01.2013, işin bitiş tarihinin 31.03.2013 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

            Öte yandan, Teknik Şartname’nin “İşin Tanımı ve Kapsamı” başlıklı 1’inci maddesinde“Talas Belediyesi sınırları içerisinde kalıp, temizleme yükümlülüğü, Talas Belediyesi'ne verilmiş olan;

1.1. Caddelerin, sokakların, boş alanların, pazaryerlerinin, köprülerin, üst geçit ve alt geçitlerin temizliği. ( Cadde ve sokakların temizliğinden maksat; caddelerin, sokakların ve kaldırımların üzerinde bulunan her türlü pisliğin temizlenmesidir).

1.2. Okul, yurt-kreş, dershane, kurs, eğitim merkezi, anaokulu, yuva vb. Eğitim ve öğretim yapan, faaliyet yerlerinin çöp ve katı atıklarının alınması.

1.3. Konaklama tesisleri, ibadethaneler, kültür tesisleri, sağlık tesisleri ile her türlü yeme, içme, eğlence yerlerinin daimi ve geçici faaliyet gösteren panayır, park, fuar, stadyum, spor salonu gibi yerler ile depolamaya mahsus yerlerin çöp ve katı atıklarının toplanması, yerlerinin süpürülmesi ve çevrenin temizliği.

1.4. Özel işyerleri ile imalathane, fabrika gibi sanayi, tekstil gibi mesleki faaliyetler için kullanılan fabrikalar kombinalar, konfeksiyon ve iş yerlerinin imalat atıkları vb. yerlerin çöp atıklarının alınması, yerlerinin ve çevrenin temizliği.

1.5. Konutların ürettiği evsel çöp ve çevrenin temizliği.

1.6.Toplanan çöp ve katı atıkların çöp toplama merkezine nakledilmesi.

1.7. EK-I' de belirtilen yerlerin Temizlik Müdürlüğünce hazırlanan çalışma programı dâhilinde; süpürülmesi, alınması ve yerlerin yıkanması,

1.8. İdarece çalışma programında yeri ve zamanı belirlenecek olan kapalı yerler yıkanacaktır.

1.9. Dini ve Milli bayramlar, özel günler ve hafta tatillerinde iş aksatılmayacaktır,

1.10. Ekipler günlük bölgelerini tamamen temizleyecektir.

1.11. Yüklenici tarafından işin devamı süresince yapılacak çalışmalar nedeniyle çevre halkının zarar görmemesi ve rahatsız edilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.

1.12. Temizlik Müdürlüğünce hazırlanan çalışma programı dâhilinde; kar yağışı olan günlerde süpürme işi yapılmayan cadde, sokak ve kaldırımlarda buz kırma, kar kürüme, tuzlama gibi işler yapılacaktır. Bu gibi işler için yüklenici ayrıca ücret talep etmeyecek olup, temizlik işi kapsamında kabul edilecektir.Tuz belediyemizce verilecektir.

1.13.Cadde ve sokaklarda bulunan kanalizasyon roğarlarındaki ızgaraların yağmur suyunun akışını engellememek için sürekli temiz tutulması sağlanacak, toplanan atıklar hiçbir şekilde yağmur suyu ızgaralarına veya PTT men hollerine doldurulmayacaktır.

1.14. Ana caddelerin temizliği yalnız bordür taşlarının uzunluğunca sınırlı kalmayıp, yolların tamamı ile orta refuj komple temizlenecektir. Bordür kenarlarında ve kaldırım üstlerinde ot kalmayacak mevsime göre ilaçla veya misinalı tırpanla yada mecekle temizlenecektir.

1.15. İlçemiz sınırlarındaki ana arterler ve tali yollardaki tretuar dibinde biriken çamur ve toprakların kazıması yapılacaktır

1.16. EK - II' deki umumi tuvaletlerin ( WC’lerin) temizliği yapılacaktır.

1.16.1. Tuvaletlerin yaz ve kış aylarında hangi saatlerde açık tutulacağı çalışma programında belirtildiği şekildedir.

1.16.2. Tuvaletlerin temizliği bakımı komple yapılacaktır. Sadece yerlerin temizliği şeklinde olmayıp; temizlik için gerekli temizlik maddeleri ve gerekli araç ve gereçler bulundurulacaktır. Tuvaletlerdeki her lavaboya sıvı sabunluk konulacak ve dolu olması temin edilecektir. Kullanılan her türlü malzeme Belediyemizce karşılanacaktır.” düzenlemesi, “Araç ve Gereçlerle İlgili Teknik ve İdari Özellikler” başlıklı 3’üncü maddesinde “Yüklenici firma ise aşağıda çalışma şekli belirtilen şu TALEP EDİLEN MAKİNA VE EKİPMAN LİSTESİ getirecektir;

 

1 adet

Tır çekici 6*4      0-5 yaş arası

1 adet

Smetreyler 60 m3 ve üzeri

1 adet

Sıkıştırmalı çöp kamyonu 20+1  m3 o-5 yaş

2 adet

Sıkıştırmalı çöp kamyonu 15+1  m3 o-5 yaş

3 adet

Sıkıştırmalı çöp kamyonu 7+1 m3 0-5 yaş (belediyemize ait araçta yaş sınırı yoktur.)

1 adet

 Sıkıştırmalı çöp kamyonu 13+1 m3 0-5 yaş

1 adet

Binek otomobil kontrol aracı 1600 hp. Benzinli  0-5 yaş arası

1 adet

Traktör kabinli 50 hp. Ve üzeri süpürge için.

4 adet

Damperli kasa  [10 teker] kamyon 250 hp ve üzeri 0-5 yaş

 

 

 

ARAÇLARLA İLGİLİ AÇIKLAYICI BİLGİLER

1 adet Çöp Kamyonu 15+1 m3,  2 Vardiyede  150 Km. yapacak.

1 adet Çöp Kamyonu 20+1 m3 , 2 Vardiyede  150 Km. yapacak.

1 adet Tır 1 Vardiye 80 Km. 1 Günde 3 vardiye 240 Km. yapacaktır.

1 adet Semitreyler 80 Km. 1 Günde 3 vardiye 240 Km. yapacaktır.

1 adet Kontrol aracı binek otomobil 1 Günde  150 Km. yapacaktır.

4 adet Damperli kamyon 10 tekerli bu araçlar resmi harçları bantrol ve vergileri Yüklenici tarafından ödenecek olup, yakıt ve sanayi giderleri İdare tarafından karşılanacak sadece kira bedelleri yazılacaktır.

1 adet Çöp Kamyonu 13+1 m3 günde 2 vardiya 150 Km. yapacaktır. Belediyemiz yükleniciye verecek olup, yakıt sanayi giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Resmi vergi v.s. giderleri Belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Aylık yüklenici bu araca karşılık 4.400.00.-TL. Belediyemize ödeyecektir.

1 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu 7+1 m3  1 vardiya 100 Km. yapacaktır. Belediyemiz yükleniciye verecek olup, yakıt sanayi giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Resmi vergi v.s. giderleri Belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Aylık yüklenici bu araca karşılık 2.200.00.-TL. Belediyemize ödeyecektir.  ( Belediyemize ait bu araçta yaş sınırı yoktur.)

1 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu 7+1 m3, 2 vardiya 100 Km. yapacaktır.

1 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu 7+1 m3, 2 vardiya 100 Km. yapacaktır.

1 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu 15+1 m3 150 Km yapacak.

1 adet Kabinli Traktör süpürge için 1 vardiya 30 Km. yapacak.

Araçların tamir, bakım, yakıt ve diğer tüm masrafları dahil fiyat verilecektir

               Araçlara Toplam Aylık 15.700.- Lt. Motorin ; Aylık  Toplam 530.- Lt. Benzin hesaplanacaktır.   Fazla tüketmesi halinde idare Yükleniciye fiyat farkı uygulamayacaktır.

               Araçlar Mesai saatlerinde özel işe gidemez, yakıtını ve tamirini mesai saati dışında tamamlamış olacaktır.

NOT: Araçların tamamı resmi tatil ve Pazar günleri dahil çalışacaktır.

Firmanın getireceği tüm araçlar işin başladığı tarihten itibaren idarenin emrinde olacaktır. Ayrıca iş takibi açısından yüklenicinin atölye binasından talep etmesi halinde 1 adet idareci odası ve personelin kalacağı yer verilecektir. Bu yerler için firma belediyeye herhangi bir kira ödemeyecektir.”düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İhale uhdesinde kalan Öznur Tem. Ter. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde yer alan benzer iş deneyimi yeterlik kriterini tevsik etmek üzere teklif dosyası kapsamında 07.12.2011 tarihinde Talas Belediyesi tarafından istekli adına düzenlenmiş iş bitirme belgesi sunulmuştur. Anılan belge incelendiğinde, işin adının “Talas Belediyesi Mücavir alanı içerisinde 30 kişi 16 ay süreli park bahçe hizmeti alımı”, hizmet tanımının ise “Park bahçe bakımı, çim biçme, sulama, tohum ekme, fidan dikme, kültür bakım işleri, peyzaj düzenlemeleri, temizlik ve ilaçlama, oyun grupları ve spor aletleri bakımı” olduğu, belge tutarı 691.180,70 TL olan anılan belgeye konu işin sözleşme tarihinin 17.08.2009, kabul tarihinin ise 22.12.2010 olduğu görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi tarafından, ihale uhdesinde kalan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin İdari Şartname'nin 7.6'ncı maddesinde yer alan benzer işe uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

İddiaya ilişkin incelemeye esas olmak üzere ihale uhdesinde kalan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesini düzenlemiş olan idareden yazı ile belge konusu işe ait Sözleşme, İdari Şartname, Teknik Şartname ve son hakediş raporu istenilmiştir.İdarece gönderilen cevabi yazı ekinde bulunan belgeler incelendiğinde, ihale uhdesinde kalan istekli tarafından sunulmuş iş deneyim belgesine konu işin 2009/60725 İKN ile ihale edildiği, bahse konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Park Bahçe Hizmeti Satın Alması”, miktarı ve türünün “Talas Belediyesi Mücavir alanı içerisinde 30 kişi 16 ay süreli (01/08/2009-31/11/2010) park bahçe hizmeti alımı”, işin yapılacağı yerin ise “Talas sınırları içindeki mahallelerin tüm cadde ve sokaklarda bulunan (yeni dahil edilen beldeler dahil) toplam: 65 adet ve 274.142 m2 park, 3 adet ve 38.500 m2 ağaçlandırma alanı, 97 noktadaki çocuk oyun alanları, 8.625 m2 bahçede, 43.628 m2 orta refüj kavşak ve yol kenarı yeşil alanları ile yeni dahil olacak yaklaşık 25.000 m2 park ve yeşil alanlardaki fidan diplerinin temizliğinin yapılması, buralara yeni fidanlar dikilmesi, ilçemiz sınırları içerisindeki park ve yeşil alanların sulanması, korunması, çimlerin biçilmesi, parkların ve yeşil alanların içinde ve çevresinde yabancı otlarla mücadele edilmesi, mevcut fidanların bakımının yapılması, bütün ağaçların budanması ve ilaçlanması, imar uygulamalarında oluşacak yeni yeşil alanların peyzaj düzenlemelerinin yapılması ve açık hava spor aletleri ve çocuk oyun alanları ile park ve yeşil alanlarda bulunan sulama sistemleri, havuz sistemleri, bank, kamelya, oyun grupları ile diğer park mobilyalarının bakımı ve onarımı işleri hizmet alımı” olarak belirtildiği, 7.5.2’nci maddesinden iş kapsamında 1 adet ziraat mühendisi, 2 adet elektrik teknisyeni, 2 adet inşaat ustası, 2 adet sıhhi tesisat teknisyeni, 3 adet bahçıvan, 2 adet inşaat boyacısı, 1 adet şoför ve 17 adet vasıfsız işçinin istihdam edileceği, 7.5.3’üncü maddesinden iş kapsamında 6 adet benzinli çim biçme makinesinin, 2 adet benzinli sırt tırpanının, 1 adet ilaçlama holderinin ve 2 adet bahçe traktörü tipi çim biçme makinesinin çalıştırılacağı, Teknik Şartname’nin “Hizmet alanı” başlıklı 2’nci maddesi ile Sözleşme’nin “İş tanımı” başlıklı 5’inci maddesinde İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde yer alan tanımlamaya yer verildiği, ayrıca Teknik Şartname’den yüklenici tarafından yerine getirilecek başlıca iş kısımlarının çim alanlarında ve çiçekliklerde sulama, çim biçme, yabani ot temizliği, gübreleme, ilaçlama, çim ekimi, koruma ve temizlik olduğu, temizlik iş kısmının; parkların ve orta refüjlerin yaprak ve çöplerden temizliği ile kış mevsiminde park ve bahçelerde yer alan yaya yollarının kar temizliğinden ibaret olduğu görülmüştür.

 

Yukarıda aktarılan hususlar göz önünde bulundurulduğunda, istekli tarafından sunulmuş iş deneyim belgesine konu hizmet işinin park ve bahçe bakım işi olduğu anlaşılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre benzer iş; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işlerdir.

 

            Zikredilen tanımlama dikkate alındığında, istekli tarafından sunulmuş iş deneyim belgesine konu park ve bahçe bakım işinin ihale konusu çöp toplama ve nakli işine benzer olmadığı, ayrıca ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Kamu veya Özel Sektörde yapılan her türlü Temizlik Hizmetleri” şeklinde yer alan benzer işe de uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü iddialarına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde, itirazen şikâyet dilekçelerinde başvurunun konusunun, sebeplerinin ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği, aynı maddenin onuncu fıkrasında da, başvurunun şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, Yönetmelik’in 8’inci maddesinin (ç) bendinde de, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi yinelenmiş, başvuru dilekçelerinde başvurunun konusunun, sebeplerinin ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınırken, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin son fıkrasında“Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri dikkate alındığında itirazen şikâyet dilekçesinde yer verilen hususların iddia olmaktan uzak, teklif kapsamında sunulan belgelerin uygun olup olmadığı, zamanında düzenlenip düzenlenmediği, tekrar incelenmesi gerektiği ifadelerinden ibaret olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin 2, 3 ve 4’üncü iddialarının soyut iddia niteliğinde olduğu anlaşıldığından, anılan iddialara dair başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Başvuru sahibi ihale komisyonunca ilk tekliflerin alındığı aşamada hiçbir belgenin bulunup bulunmadığı ile birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olup olmadığı hususları kontrol edilmeksizin doğrudan isteklilerin ikinci tekliflerin verilmesine davet edilerek onlardan ikinci tekliflerin istenildiğini iddia etmektedir. Başka bir ifadeyle, ihale komisyonunca ilk tekliflerin alınması ve son tekliflerin istenilmesi arasındaki işlemlerin usulüne uygun bir şekilde yerine getirilmediği iddia edilmektedir.

 

            İnceleme konusu ihalede ilk tekliflere ilişkin açık oturum 14.12.2012 tarihinde saat 9:00’da ikinci tekliflere dair açık oturum ise aynı tarihte saat 13:30’da gerçekleştirilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasında “Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

            a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

            b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

            c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

 

            karar verilir.” hükmü, “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin birinci fıkrasında ise Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan Kanun hükümlerinden, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırı olduğunu iddia eden isteklilerin Kanun’un 21’inci maddesinin (b) bendine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, hukuka aykırılığı iddia edilen işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden beş gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce şikayet başvurularını idareye yapmaları gerektiği, aksi takdirde başvuruların yasal süresi içerisinde yapılmaması nedeniyle reddedileceği anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibi tarafından hukuka aykırı olduğu iddia edilen idare eyleminin farkına varıldığı tarihin ihalenin yapıldığı 14.12.2012 tarihi olduğu, dolayısıyla başvuru sahibi tarafından bu tarihi izleyen beş gün içinde en geç 19.12.2012 tarihine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 21.12.2012 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, yasal süresi içerisinde yapılmadığı anlaşılan iddiaya yönelik başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir.            

 

Öte yandan, 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikâyet başvuruları üzerine on gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, on günlük sürenin bitimini veya kararın bildirim tarihini izleyen on gün içinde, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduktan sonra nihai karar verilene kadar idarelerce sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuruya konu ihalede, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduktan sonra Kurum tarafından nihai kararın verilmesi beklenilmeden 31.12.2012 tarihinde 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, başvuru sahibinin 1’inci iddiasına yönelik yapılan inceleme neticesinde mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Öznur Tem. Ter. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede,

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinin 1’inci maddesinde özetle, “İhale uhdesinde kalan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin İdari Şartname'nin 7.6'ncı maddesinde yer alan benzer işe uygun olmadığı” şeklinde belirtilen iddiası kapsamında Kurulca “düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir.

 

            Anılan Kurul kararında, başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak, “..istekli tarafından sunulmuş iş deneyim belgesine konu park ve bahçe bakım işinin ihale konusu çöp toplama ve nakli işine benzer olmadığı, ayrıca ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Kamu veya Özel Sektörde yapılan her türlü Temizlik Hizmetleri” şeklinde yer alan benzer işe de uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”ifadelerine yer verilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihalede, İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının“3 Ay Süre İle Kent Temizliği Çöp Toplama ve Nakil” olarak belirtildiği,

           

            7.6’ncı maddesinde ihale konusu işe benzer iş olarak kabul edilecek işlerin; Kamu veya Özel Sektörde yapılan her türlü Temizlik Hizmetleri olarak belirtildiği,

           

Teknik Şartname’nin“İşin Tanımı ve Kapsamı” başlıklı 1’inci maddesinde, “Talas Belediyesi sınırları içerisinde kalıp, temizleme yükümlülüğü, Talas Belediyesi'ne verilmiş olan;

1.1. Caddelerin, sokakların, boş alanların, pazaryerlerinin, köprülerin, üst geçit ve alt geçitlerin temizliği. ( Cadde ve sokakların temizliğinden maksat; caddelerin, sokakların ve kaldırımların üzerinde bulunan her türlü pisliğin temizlenmesidir).

1.2. Okul, yurt-kreş, dershane, kurs, eğitim merkezi, anaokulu, yuva vb. Eğitim ve öğretim yapan, faaliyet yerlerinin çöp ve katı atıklarının alınması.

1.3. Konaklama tesisleri, ibadethaneler, kültür tesisleri, sağlık tesisleri ile her türlü yeme, içme, eğlence yerlerinin daimi ve geçici faaliyet gösteren panayır, park, fuar, stadyum, spor salonu gibi yerler ile depolamaya mahsus yerlerin çöp ve katı atıklarının toplanması, yerlerinin süpürülmesi ve çevrenin temizliği.

1.4. Özel işyerleri ile imalathane, fabrika gibi sanayi, tekstil gibi mesleki faaliyetler için kullanılan fabrikalar kombinalar, konfeksiyon ve iş yerlerinin imalat atıkları vb. yerlerin çöp atıklarının alınması, yerlerinin ve çevrenin temizliği.

1.5. Konutların ürettiği evsel çöp ve çevrenin temizliği.

1.6.Toplanan çöp ve katı atıkların çöp toplama merkezine nakledilmesi.

1.7. EK-I' de belirtilen yerlerin Temizlik Müdürlüğünce hazırlanan çalışma programı dâhilinde; süpürülmesi, alınması ve yerlerin yıkanması,

1.8. İdarece çalışma programında yeri ve zamanı belirlenecek olan kapalı yerler yıkanacaktır.

1.9. Dini ve Milli bayramlar, özel günler ve hafta tatillerinde iş aksatılmayacaktır,

1.10. Ekipler günlük bölgelerini tamamen temizleyecektir.

1.11. Yüklenici tarafından işin devamı süresince yapılacak çalışmalar nedeniyle çevre halkının zarar görmemesi ve rahatsız edilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.

 

1.12. Temizlik Müdürlüğünce hazırlanan çalışma programı dâhilinde; kar yağışı olan günlerde süpürme işi yapılmayan cadde, sokak ve kaldırımlarda buz kırma, kar kürüme, tuzlama gibi işler yapılacaktır. Bu gibi işler için yüklenici ayrıca ücret talep etmeyecek olup, temizlik işi kapsamında kabul edilecektir.Tuz belediyemizce verilecektir.

1.13.Cadde ve sokaklarda bulunan kanalizasyon roğarlarındaki ızgaraların yağmur suyunun akışını engellememek için sürekli temiz tutulması sağlanacak, toplanan atıklar hiçbir şekilde yağmur suyu ızgaralarına veya PTT men hollerine doldurulmayacaktır.

1.14. Ana caddelerin temizliği yalnız bordür taşlarının uzunluğunca sınırlı kalmayıp, yolların tamamı ile orta refuj komple temizlenecektir. Bordür kenarlarında ve kaldırım üstlerinde ot kalmayacak mevsime göre ilaçla veya misinalı tırpanla yada mecekle temizlenecektir.

1.15. İlçemiz sınırlarındaki ana arterler ve tali yollardaki tretuar dibinde biriken çamur ve toprakların kazıması yapılacaktır

1.16. EK - II' deki umumi tuvaletlerin ( WC’lerin) temizliği yapılacaktır.

1.16.1. Tuvaletlerin yaz ve kış aylarında hangi saatlerde açık tutulacağı çalışma programında belirtildiği şekildedir.

1.16.2. Tuvaletlerin temizliği bakımı komple yapılacaktır. Sadece yerlerin temizliği şeklinde olmayıp; temizlik için gerekli temizlik maddeleri ve gerekli araç ve gereçler bulundurulacaktır. Tuvaletlerdeki her lavaboya sıvı sabunluk konulacak ve dolu olması temin edilecektir. Kullanılan her türlü malzeme Belediyemizce karşılanacaktır.” düzenlemesinin bulunduğu,

           

İhale uhdesinde kalan Öznur Tem. Ter. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde yer alan benzer iş deneyimi yeterlik kriterini tevsik etmek üzere teklif dosyası kapsamında 07.12.2011 tarihinde Talas Belediyesi tarafından istekli adına düzenlenmiş iş bitirme belgesi sunulduğu, anılan belge incelendiğinde, işin adının “Talas Belediyesi Mücavir alanı içerisinde 30 kişi 16 ay süreli park bahçe hizmeti alımı”, hizmet tanımının ise “Park bahçe bakımı, çim biçme, sulama, tohum ekme, fidan dikme, kültür bakım işleri, peyzaj düzenlemeleri, temizlik ve ilaçlama, oyun grupları ve spor aletleri bakımı” olduğu anlaşılmıştır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre benzer iş; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işlerdir.” olarak tanımlanmıştır.

 

            Yukarıda yer verildiği üzere, idarece belirlenen benzer iş tanımının her türlü temizlik hizmeti yapılması şeklinde rekabeti ve katılımı arttıracak şekilde belirlendiği görülmektedir. Başvuruya konu ihalede idarece Teknik Şartname’nin 1’inci maddesinde düzenlenen işin tanımı ve kapsamında belirtilen işlerin gerçekleştirilmesi ile, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesine konu işin yerine getirilmesinde benzer usul ve oganizasyonun uygulanacağı değerlendirilmektedir.

 

            Bu nedenle, idarece ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin  uygun görülmesi yönünde gerçekleştirilen işlemin  4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Temel İlkeler”   başlıklı 5’inci maddesinde yer alan hükümler gereğince mevzuata uygun olduğu  sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, “düzeltici işlem belirlenmesine” ilişkin karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                               Hasan KOCAGÖZ

                                                                                                          Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul