• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-629
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :86
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-629
Şikayetçi:
 Kozmik Özel Güvenlik Koruma Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti., KÜLTÜR MAH. İSTANBUL CAD. NO:130 D:7-8 DÜZCE
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Valiliği (Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü) , Güzelbahçe Mah. 5. Düzce Bulvarı No:9 81630 DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43622
Başvuruya konu ihale:
 2012/156825 İhale Kayıt Numaralı "Düzce Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünün 2013 Yılı 12 Aylık 4 Kişilik Personel Çalıştırılmasına Dayalı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Düzce Valiliği Yetiştirme Yurdu Müdürlüğütarafından 04.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Düzce Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünün 2013 Yılı 12 Aylık 4 Kişilik Personel Çalıştırılmasına Dayalı Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kozmik Özel Güvenlik Koruma Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. nin 19.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43622 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5223 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede sunmuş oldukları aşırı düşük teklif açıklamasının, kişi başı giyim bedeline ilişkin olarak işçilik hesaplamalarında yer verilen tutar ile proforma faturada yer alan tutarların birbiri ile uyumlu olmaması nedeniyle, idarece uygun bulunmadığı ancak kendileri tarafından işçilik hesaplama modülünde yapılan hesaplamalarda giyim giderinin kişi başı 5,75 TL yerine sehven 5,45 TL olarak dikkate alındığı, ihale konusu işte öngörmüş oldukları 1.048,32 TL tutarındaki yüklenici kârı da dikkate alınarak kamu yararı doğrultusunda tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…”hükmü,

 

Aynı Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,        

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,        

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü,

Tebliğin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi”başlıklı 79’uncu maddesinde79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde; İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

…       

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.4.2.21. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme giderleri ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

79.4.2.22. Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemeler, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.

79.4.2.23 … Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

…”açıklaması,

 

İdari şartnamede İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Düzce Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünün 2013 yılı 12 Aylık 4 Kişilik Personel Çalıştırılmasına Dayalı ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ Alımı

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Düzce Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.”düzenlemesi,

 

Aynı şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde “25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

25.3.1.1. İşçi Ücreti
Hizmet alımı yoluyla özel güvenlik işinde çalışan ortaöğretim mezunu (lise ve dengi okul) (4) kişiye brüt asgari ücretin %40 (yüzde kırk) fazlası ücret ödenecektir.

25.3.1.2. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücreti:
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak toplam (58) gün için;
Özel güvenlik işinde çalışan ortaöğretim mezunu (lise ve dengi okul) (4) kişiye çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

25.3.2.1. Yemek giderleri: Hizmet alımı personelinin yemeği, mesaisine denk gelen öğünlerde idarece ayni olarak verilecek olup, bu gider için istekli tarafından ayrıca maliyet hesabı yapılmayacaktır.
            25.3.2.2. Yol giderleri: Hizmet alımı personeline aylık (26 gün) üzerinden bir gün için brüt 5,59 TL (Beş TL Ellidokuz KR.) nakdi yol ücreti ödenecek olup, ücret bordrosunda gösterilecektir.

25.3.2.3. Giyecek giderleri: Hizmet alımı personeline aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan giyecek ayni olarak verilecektir.
           Her personele üniforma olarak; 1 adet yazlık, 1 adet kışlık olmak üzere 2 adet pantolon, 1 adet yazlık, 1 adet kışlık olmak üzere 2 adet gömlek, 1 adet Kravat, 1 adet Hırka veya Yelek, 1 adet Mont ve 1 çift yazlık, 1 çift kışlık olmak üzere 2 çift ayakkabı verilecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler: Özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla yaptırılması zorunlu üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası teklif fiyata dâhildir.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu iş için; iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % (1)’dir.”düzenlemesi,

 

Aynı şartnamenin ek kısmında ise “…

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

Özel Güvenlik Personeli
Brüt asgari ücretin %40 fazlası

İşçi x Ay

4,00

12,000

2

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

İşçi x Ay

4,00

12,000

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri
Özel Güvenlik Personeli
Brüt asgari ücretin %40 fazlası

Gün

58,000

…” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin 5.6’ncı maddesinde 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre, güvenlik personeline verilecek olan giyecek malzemeleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Her personele üniforma olarak;

1 adet yazlık, 1 adet kışlık olmak üzere 2 adet pantolon,

1 adet yazlık, 1 adet kışlık olmak üzere 2 adet gömlek,

1 adet Kravat,

1 adet Hırka veya yelek,

1 adet Mont ve 1 çift yazlık, 1 çift kışlık olmak üzere 2çift ayakkabı verilecektir.”düzenlemesi,

 

Yer almaktadır.

 

İhalede 3 isteklinin teklif sunduğu, yalnızca başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, anılan isteklinin teklif açıklamasının ise açıklama kapsamında birbirinden farklı giyim bedellerine yer verilmesi nedeniyle idarece uygun bulunmadığı ve anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin neticelendirildiği görülmüştür.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olduğu, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde, işte 12 ay süreyle 4 kişinin çalıştırılacağının, söz konusu personel için idarece yol ücretinin öngörüldüğünün ayrıca iş kapsamında her bir personele kişi başı 9 adet giyim malzemesi verileceğinin belirtildiği görülmüş olup, söz konusu düzenleme doğrultusunda, elle yapılan işçilik hesaplaması neticesinde ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 91.009,62 TLolduğu görülmüştür.

            Başvuru sahibi isteklinin 04.12.2012 tarihli ve 791 sayılı yazı ile aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, teklif sorgulama yazısında en geç 07.12.2012 tarihine kadar teklif açıklamalarının idareye sunulmasının istendiği görülmüştür.

            Başvuru sahibi istekli tarafından 07.12.2012 tarihinde sunulan teklif açıklaması incelendiğinde, teklif mektubunda toplam 92.273,94 TL bedel teklif edildiği, aşırı düşük teklif açıklamasında, yol ve giyim bedeli dahil, işçilik ücreti için 91.032,66 TL, mali sorumluluk sigortası gideri için 192,00 TL ve kâr için ise 1.049,28 TL öngörüldüğü, öngörülen mali sorumluluk sigortası giderinin tevsiki amacıyla HDI Sigorta A. Ş. İstanbul Bölge Müdürlüğünden alınmış 4 kişi için 192,00 TL bedelli bir fiyat teklifinin sunulduğu tespit edilmiştir.

Açıklama kapsamında sunulan işçilik hesaplama modülünde 4 kişi için toplam 36 parça giyim malzemesi için 21,80 TL bedel öngörüldüğü ancak giyim gideri için öngörülen giderin tevsiki amacıyla Kahraman Temizlik Tekstil/Ö.Devrim Kahraman’dan alınmış SMMM onaylı ve ilgili beyan ifadesini içeren proforma faturada Kdv hariç toplam 23,00 TL bedel içerdiği, özetle açıklama içeriğinde 21,80 TL olduğu belirtilen giyim giderine ilişkin olarak sunulan tevsik edici belgenin 23,00 TL bedeli açıkladığı, bu nedenle de mevcut şekliyle giyim giderine ilişkin bedelin (KDV hariç 21,80 TL) açıklamasının isteklice yapılamadığı tespit edilmiştir.

İstekli tarafından, aşırı düşük teklif açıklamasının sunulması öngörülen son tarihten (07.12.2012) daha sonraki bir tarih olan 13.12.2012 tarihinde sunduğu belgelerde ise teklif açıklamasında toplam giyim gideri için 23,00 TL bedelin esas alındığını gösterir belgelerin sunulduğu ancak aşırı düşük teklif sorgulama yazısında öngörülen tarihten daha sonraki bir tarihte sunulan bilgi ve belgelerin dikkate alınmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde öngörülen temel ilkelere aykırı olacağı değerlendirildiğinden, incelemenin istekli tarafından 07.12.2012 tarihine kadar sunmuş olduğu bilgi ve belgeler üzerinden yapılmasının yerinde olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; başvuru sahibi istekli tarafından, aşırı düşük teklif sorgulama yazısında belirtilen aşırı düşük teklif açıklamasının sunulması öngörülen son tarihe kadar sunulan bilgi ve belgeler dikkate alınarak yapılan incelemede, anılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında toplam giyim gideri için KDV hariç 21,80 TL öngörüldüğü ancak söz konusu bedele ilişkin tevsiki edici belgede 23,00 TL bedele yer verildiği görüldüğünden anılan istekli tarafından öngörülen bedelin tevsik edilemediği bu nedenle de aşırı düşük teklif açıklamasının ilgili mevzuat hükümlerine ve ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul