• Resmi Gazete:
 • Karar No: 2013/UH.II-630
 • Toplantı No: 2013/009
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :87
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-630
Şikayetçi:
 Buğrahan Temizlik İlaçlama Sosyal Hizmetler Bilgisayar İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Akgün Danışmanlık Temizlik İnş. Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Ortak Girişim), A.NOHUTLU MAH. SİNEMA İNCİ SOK. KARDELEN SİTESİ C BLOK KAT:2 NO:4 YOZGAT
 İhaleyi yapan idare:
 İçişleri Bakanlığı Yozgat Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Fatıh Mahallesı Rıza Kayaalp Caddesi No: 42/E 66100 YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42715
Başvuruya konu ihale:
 2012/144305 İhale Kayıt Numaralı "Yozgat Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne Ait 8 (Sekiz) Mahalin Genel Temizlik İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İçişleri Bakanlığı Yozgat Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğütarafından 08.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yozgat Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne Ait 8 (Sekiz) Mahalin Genel Temizlik İşi” ihalesine ilişkin olarak Buğrahan Temizlik İlaçlama Sosyal Hizmetler Bilgisayar İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Akgün Danışmanlık Temizlik İnş. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. (Ortak Girişim) nin 05.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42715 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5020 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede sunmuş oldukları aşırı düşük teklif açıklamasının, ihale konusu işte kullanılacak kat arabası ve cam temizleme takımına ilişkin olarak açıklayıcı herhangi bir belge sunulmaması nedeniyle, idarece uygun bulunmayarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak söz konusu malzemelerin amortismana tabi iktisadi kıymetler olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği'nin ilgili maddesi gereğince söz konusu malzemeler için herhangi bir bedel öngörülmediği özetle sundukları teklif açıklamasının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğu, Teknik Şartnamede, amortismana tabi söz konusu malzemeler ile amortismana tabi olmayan yağmurluk ve çizmelerin aynı kısımda belirtilmesinin kendilerini tereddüde sevk ettiği, yine anılan hususun ihalede sunulan diğer teklif açıklamalarının değerlendirilmesinde de belirsizliğe yol açacağı, bu nedenle de ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…”hükmü,

 

Aynı Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,        

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,        

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.

78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir.

…                   

78.22. Birim fiyat teklif cetvellerinde işçilik maliyeti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalar ve malzeme gideri ile brüt asgari ücretin üzerinde ücret öngörülen personel varsa bunlara ilişkin maliyetlerin ayrı ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, bu iş kalemi/kalemleri kapsamındaki işlerde çalıştırılmak üzere ihale dokümanında asgari sayısı belirtilen personele ilişkin maliyetlere işçilik kaleminde değil, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilecek ve istekliler de tekliflerini buna göre sunacaklardır.

Bununla birlikte, söz konusu personelin fazla çalışma yapması ve/veya ulusal bayram ve/veya genel tatil günlerinde çalıştırılması öngörülüyor ise, 78.8. maddesine göre çalışılacak gün ve personel sayısı ile toplam fazla çalışma saati belirlenirken, bu personel de dikkate alınmak suretiyle maliyet hesaplaması yapılarak ulusal bayram ve genel tatil günleri iş kalemi ile fazla çalışma iş kalemine dahil edilecektir.

Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle birim fiyat teklif cetvelinde malzeme için tek bir satır açılması halinde “birim” sütununda “ay” veya “gün” ibaresine yer verilecek, her bir malzeme için ayrı satır açılması halinde ise “birim” sütununa malzemenin türüne göre adet, kg, lt, m, kutu, paket vb. yazılacak ve “miktar” sütununda işin toplam süresi boyunca kullanılması öngörülen malzeme miktarı (toplam adet, kg, lt, m, kutu, paket vb.) belirtilerek teklif alınacaktır.”açıklaması,

Aynı Tebliğin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi”başlıklı 79’uncu maddesinde79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde; İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

…       

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.4.2.21. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme giderleri ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

79.4.2.22. Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemeler, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

…”açıklaması,

 

İdari şartnamede İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.İhale konusu hizmetin;

a) Adı: YOZGAT POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE AİT 8 (SEKİZ) MAHALİN GENEL TEMİZLİK İŞİ

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

 

S.NO TEMİZLENECEK ALAN ADI                                                            M⊃2;

1     YEMEKHANE VE DİNLENME  SALONU BLOĞU                  1.534 M⊃2;

2     SINIFLAR BLOĞU                                                                    1.600 M⊃2;

3     İDARİ BİNA BLOĞU                                                                 1.300 M⊃2;

4     SPOR SALONU BLOĞU                                                          2.296 M2

5     YATAKHANE BLOĞU                                                              4.875 M⊃2;

6     UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ VE NİZAMİYE                   770 M⊃2;

7     KAFETERYA                                                                               186 M⊃2;

8     AÇIK ALAN                                                                            50.000 M⊃2;

                                                TOPLAM 8 MAHAL                                  62.561 M⊃2;

 

c) Yapılacağı yer: YOZGAT POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ/YOZGAT

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

            Aynı şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde “25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım,sigorta, vergi, resim, harç, işçilik giderleri, işçilerin yol, yemek ve giyim giderleri, malzeme ve ekipman giderleri, sözleşme giderleri ile diğer bütün giderler yükleniciye aittir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

21 personele asgari ücret
1 personel (şef) % 10 (yüzdeon) fazla ödeme yapılacaktır

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri: Çalıştırılacak her bir personele; aylık 26 gün üzerinden, günlük bürüt 2,67 TL yol gideri hesaplanacaktır. Yüklenici teklif fiyatına personelin yol giderini dahil edecek ve bodroda gösterecektir.

Çalıştırılacak her bir personele; aylık 22 gün üzerinden, günlük bürüt 5,80 TL yemek gideri hesaplanacaktır. Yüklenici teklif fiyatına personelin yemek giderini dahil edecek ve bodroda gösterecektir.

Giyim Giderleri: İşçilerin giyecek giderleri ise ayni olarak karşılanacaktır.

25.3.3. Malzeme giderleri: İŞE AİT TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN VE İHALE KONUSU İŞTE KULLANILACAK OLAN 23 KALEM MALZEME YÜKLENİCİ TARAFINDAN KARŞILANACAĞINDAN TEKLİF FİYATA DAHİL EDİLECEKTİR

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. Bu işte İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigorta Prim Oranı %1,5 (Yüzdebirbuçuk) olarak tespit edilmiştir.düzenlemesi,

 

Aynı şartnamenin ekinde ise “…

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

TEMİZLİK PERSONELİ

ADET

21,00

12,000

2

TEMİZLİK PERSONELİ % 10 MAAŞ FARKLI

ADET

1,00

12,000

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

TEMİZLİK MALZEMESİ

AYLIK

12,000

…” düzenlemesi,

 

            Teknik şartnamenin “Yüklenici Personelinin Giyeceği ve Giyim Şekli” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. Temizlik          görevlilerinin kıyafetleri idarenin belirlediği renk, şekil ve şartlarda, yazlık ve kışlık olmak üzere iki tip olacaktır. Yöneticileriyle çalışanların kıyafetleri ayrı renk ve şekilde olacaktır. Çalışanlara 1. Yazlık ve 1. kışlık elbise verilecek, elbiselerin boya, çamaşır suyu gibi nedenlerle kirlenmesi ve bu kirlerin çıkmaması halinde elbiseler yenisi ile değiştirilecektir.

 

            9.2. Yazlık ve kışlık kıyafetler kısa üstönlük ve pantolon şeklinde veya uzun iş önlüğü şeklinde olacaktır. Kışlık kıyafetler kışlık kumaştan, yazlık kıyafetler yazlık kumaştan imal edilmiş olacaktır. Kıyafetlerin arka (sırtta) kısmında yüklenici firmanın ismi baskılı olarak yazılmış olacaktır. (İdarenin uygun görüşü alınmak suretiyle burada belirtilen kıyafetten başka model ve renklerde de kıyafet kullanılabilecektir)

 

9.3. Dışarıda çalışacak işçiler için kışın ve yağışlı havalarda yağmurluk ve çizme giymeleri sağlanacaktır. (İdare tarafından makine ve ekipmanlar bölümünde istenilen çizme ve yağmurluklar verilecektir.)”düzenlemesi,

 

Anılan şartnamenin “Kullanılacak İş Makineleri Ekipman ve Temizlik Malzemeleri” başlıklı 12’nci maddesinde 12-1- İş makineleri  :

10/12/1998 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan genelge uyarınca bulundurması gereken makinelerin beş yaşından büyük olmaması gerekmekte olup, ihaleye girerken işe başlama tarihinde makine parkurunu eksiksiz olarak hizmet verilecek yerde bulunduracağına dair taahhütnameyi ibraz etmek mecburiyetindedir. İşe başlandığında taahhüdünü eksiksiz yerine getirecektir. Bu makineler aşağıda belirtilmiştir.

 

12-1-1-Sanayii Tipi Islak Kuru Elektrik Süpürgesi; ( full aparat) motor gücü 3000 Wat, ses azami DBA 80, filtre sistemi, kuru kullanımda kâğıt filtreli ve aldığı tozun %95'ini tutabilmelidir.

 

12.1.2 -Profesyonel Tip Kuru Elektrik Süpürgesi; Motor gücü asgari 1200 Wat, vakum 2000, ses desibel 70, filtreli sistem ve kağıt filtre olacaktır.

 

12.1.3-Yer Yıkama Makinesi; Batarya/akü ‘İü olacak ve tam kapasitesi en az 40 İt. olacaktır.

12.1.4.- Zemin Yıkama ve Cilalama Makinesi; (Full aparat ) 180-220 devir arasında (tank, pad, tutucu, yıkama fırçası, kristalize cila yapabilen yer yıkayabilen tarzda olacaktır.

 1. Halı yıkama makinesi, Stim vakum makine (Büyük Boy) Çift su tanklı emiş gücü 2000 Vat (2 motorlu vakum) püskürtme gücü en az 6 bar (Memeli püskürtmeli) ful aparat (Halı ve koltuk mozolu ile birlikte olacaktır.)
 2. İlaçlama makinesi: 10 litrelik tank kapasiteli sırtta taşınabilir ve pompalı olacaktır.
 3. Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi (Havalı Su Pompası): 1400 Watt motor gücü, 110 bar su basıncı, su sevk miktarı 360 lt/saat, 5 metre hortum uzunluğu, ağırlık 8 kg.

 

12.2-Ekipman     :

 • Kat arabası: Döner Presli Çift Kaplı
 • Cam Temizleme Takımı (Full Set): Kazıma bıçağı, fırça, cam temizleme aparatları taşıma çantası ve emniyet kemeri bir arada olacaktır.
 • Çizme (Sarı)
 • Su Geçirmeyen Yağmurluk (Sarı)

 

İSTENİLEN

MAKİNE

EKİPMANLAR

2

Adet

Profosyonel Tip Kuru Elek. Süpürgesi

2

Adet

Zemin Yıkama ve Cilalama Makinesi (full aparat)

1

Adet

Sanayi Tipi Islak Kuru Elek. Süpürgesi (full aparat)

1

Adet

Halı Yıkama Makinesi (stim vakumlu makine)

1

Adet

İlaçlama Makinesi

20

Adet

Kat arabası (Döner Presli, Çift Kaplı)

1

Adet

Yer Yıkama Makinesi

10

Adet

Cam Temizleme Takımı (Full Set)

5

Adet

Çizme ( Sarı)

5

Adet

Su Geçirmez Yağmurluk (Sarı)

1

Adet

Havalı Su Pompası

Toplam Miktarları

49

 

 1. Temizlik Malzemeleri: Yüklenici her ayın ilk haftasında periyodik olarak aşağıda cins ve miktarları belirtilen temizlik malzemelerini fatura üzerinden komisyon huzurunda İdareye teslim etmek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, İdare tarafından yapılan yazılı ikaza rağmen 3 gün içerisinde temizlik malzemeleri getirilmediği taktirde, malzemeler idare tarafından alınarak fatura bedeli Yüklenicinin ilk istihkakından kesilecek ve ayrıca idari şartnamede belirtilen cezai işlem uygulanacaktır

S.NO

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

1

Nemli Paspas Yedeği (50.Lik) (Çift dikişli )

30

Adet

2

Islak Paspas Yedeği (Geniş)

20

Adet

3

Nemli mop aparartı ( 50.lik)

2

Takım

4

Islak mop aparatı (Geniş paspasa uyumlu, yaylı olacaktır.)

2

Takım

5

Toz bezi Mavi

100

Adet

6

Toz bezi Kırmızı

100

Adet

7

Lavabo fırçası

10

Adet

8

Çöp poşeti (jumbo)

2.500

Adet

9

Çöp poşeti (Ortaboy)

2.500

Adet

10

Metal Takım ( 75 Cm' lik) Çekçek

5

Adet

11

Cam Cek Cek Lastiği 1 Metrelik

5

Adet

12

WC Fırçası Takımı

10

Takım

13

Yer temizleme fırçası ( Oto Yıkama Fırçası)

10

Adet

14

Tuvalet maşrapası

5

Adet

15

Saplı faraşlı fırça (takım olacaktır.)

5

Takım

16

Eldiven

20

Çift

17

WC Koku giderici (Ernet)

25

Adet

18

Genel Tem. Maddesi

.

200

Kg

19

Dez. WC Temizleme Maddesi (Çamaşır Suyu)

75

Kg

20

Sıvı el sabunu

400

Kg

21

Sıvı Lavabo Ovma Deterjanı

60

Kg

22

Oda Parfümü

15

Adet

23

Kaba Alan Fırçası ( Sert Fırça)

3

Adet

 

12.4.Ortak hükümler

Kullanılacak iş makineleri taahhüdün başlangıcında İdareye getirilecek ve tutanak altına alınacaktır. İş makineleri ile ekipmanlar arızalandığı veya kırılma vs. yollarla zayii olduğu takdirde 1 işgünü içerisinde arıza giderilecek veya İdarenin uygun bulacağı muadili bir başka makine temin edilecektir.” düzenlemesi,

 

            Yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2’nci maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde amortisman ve benzeri mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağının, aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderlerin önemli bir teklif bileşeni olarak belirtilmeyeceğinin ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmelerinin istenmeyeceğinin, yine bu giderlerin idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyeceğinin ifade edildiği görülmüştür. Aynı Tebliğin 79.4.2.22’nci maddesinde ise, temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan malzemelerin temizlik malzemesi olarak kabul edileceğinin ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgelerin sunulacağının belirtildiği görülmüştür. 

            İhalede 5 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, 2 isteklinin teklif açıklamasını sunduğu, sunulan açıklamalardan başvuru sahibi istekli tarafından sunulan açıklamanın idarece uygun bulunmadığı ve anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale üzerinde kalan isteklinin açıklamasının ise idarece uygun bulunduğu ve ihalenin neticelendirildiği görülmüştür.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olduğu, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde, işte 12 ay süreyle 22 kişinin çalıştırılacağının, söz konusu personel için idarece yol ve yemek ücretinin öngörüldüğünün ayrıca iş kapsamında her bir personele giyim malzemesi verileceğinin yine ihale konusu işte kullanılacak 23 kalem temizlik malzemesinin teklif fiyata dahil giderler arasında belirtildiği görülmüş olup, söz konusu düzenleme doğrultusunda, elle yapılan işçilik hesaplaması neticesinde ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 376.306,08 TLolduğu görülmüştür.

 

İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet cetveli ve ekleri incelendiğinde, yol ve yemek dahil işçilik gideri için 376.308,72 TL, 22 kişi için, 22 takım yazlık ve 22 takım kışlık olmak üzere, toplam 44 takım giyim gideri için (114,25 TLx22=) 2.513,50 TL, 23 kalem temizlik malzemesi için 32.220,00 TL ve %10 oranında yüklenici kârı için ise 41.104,22 TL olmak üzere toplam 452.146,44 TL yaklaşık maliyet bedeli belirlendiği tespit edilmiştir. Söz konusu bedelin belirlenmesinde Teknik Şartname’nin 12.2’nci maddesinde belirtilen, kat arabası, cam temizleme, çizme ve yağmurluk ekipmanlarının dikkate alınmadığı anlaşılmıştır.

            Başvuru sahibi isteklinin 12.11.2012 tarihli ve 1344 sayılı yazı ile aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, istekli tarafından sunulan açıklama incelendiğinde, teklif mektubunda toplam 377.119,80 TL bedel teklif edildiği, aşırı düşük teklif açıklamasında işçilik ücreti için (357.850,08 TL+18.458,64 TL=) 376.308,72 TL bedel öngörüldüğü, söz konusu tutarın teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin (362.652,00 TL) üzerinde olduğu, giyim gideri için 1,01 TL, ihale konusu işte kullanılacak temizlik malzemeleri için 808,44 TL, yüklenici karı için ise 1,63 TL olmak üzere toplam 377.119,80 TL bedel öngörüldüğü,

            İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dahil giderler arasında belirtilen 23 kalem temizlik malzemesi için öngörülen birim fiyatın tevsiki amacıyla Kahraman Temizlik Tekstil/Ömer Devrim KAHRAMAN’dan alınmış SMMM onaylı bir proforma fatura ve eki maliyet/satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, proforma faturanın üzerinde ilgili beyan ifadesinin yer aldığı, söz konusu proforma faturada Teknik şartname’nin 12.3’üncü maddesinde belirtilen 23 kalem temizlik malzemesinin 12 aylık miktarlarının açıklandığı, proforma faturada yer alan miktarlar ile birim fiyatların teklif cetveli ile uyumlu olduğu, anılan proforma faturanın ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlandığı,

Giyim giderinin tevsiki amacıylaKahraman Temizlik Tekstil/Ömer Devrim KAHRAMAN’dan alınmış SMMM onaylı bir proforma fatura ve eki maliyet/satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, proforma faturanın üzerinde ilgili beyan ifadesinin yer aldığı, söz konusu proforma faturada, Teknik Şartname’nin 9’uncu maddesinde belirtilen 22 adet yazlık iş önlüğü, kışlık iş önlüğü, yazlık pantolon ve kışlık pantolon olmak üzere toplam 88 adet giyim maddesinin yanı sıra Teknik Şartname’nin 12.2’nci maddesinde belirtilen ekipmanlardan 5 adet çizme ve 5 adet yağmurluğun da yer aldığı, istekli tarafından söz konusu giderlere ilişkin olarak da açıklama yapıldığı, proforma faturada yer alan miktarlar ile birim fiyatların teklif cetveli ile uyumlu olduğu, anılan proforma faturanın ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlandığı,

            Tespit edilmiştir.

Maliye Bakanlığınca 01/01/2004 tarihinden itibaren aktife giren amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve uygulanacak amortisman oranları 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listede belirtilmiştir. Söz konusu listede Maliye Bakanlığınca zaman içerisinde çeşitli değişiklikler yapılmış olup 389 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Çift kovalı temizlik arabaları (ıslak paspaslamada kullanılan, pres ile sıkma özelliğine sahip metal-plastik materyallerden mamül tekerlekli temizlik araçları),  temizlik malzemelerinin düzenli bir şekilde bulundurulmasında ve taşınmasında kullanılan metal iskeletli tekerlekli arabalar ve bunların benzerleri” söz konusu listeye alınmış ve faydalı ömürleri 3 yıl olarak tespit edilmiştir.   

            İhale komisyonu kararında başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının; giyim gideri ve temizlik malzemeleri için öngörülen bedeller ile söz konusu malzemelerin karşılanamayacağı ve açıklama kapsamında Teknik Şartname’nin 12.2’nci maddesinde belirtilen ekipmanlardan 10 adet cam temizleme takımı ve 20 adet kat arabasına ilişkin olarak herhangi bir açıklama yapılmadığı gerekçeleriyle uygun görülmediği anlaşılmıştır.

            Anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında giyim gideri ve temizlik malzemeleri için öngörülen bedellerin ilgili mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olarak açıklandığı, ihale konusu işe ilişkin ekipmanlardan açıklama kapsamında yer verilmediği belirtilen kat arabasının, 389 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, faydalı ömrü 3 yıl olarak belirtilmiş, amortismana tabi bir iktisadi kıymet olduğu, ilgili mevzuat hükmü gereğince de, temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi iktisadi kıymetlerin genel giderler içerisinde yer aldığı ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmelerinin istenmeyeceğinin anlaşıldığı, bu nedenle amortismana tabi bir iktisadi kıymet olan ve İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dahil giderler arasında yer almayan kat arabası için öngörülen giderin tevsikinin aşırı düşük teklif açıklamasında aranmaması gerektiği, öte yandan Teknik Şartname’nin 12.2’nci maddesinde belirtilen ekipmanların tümünün, idarece yaklaşık maliyetin belirlenmesi esnasında dikkate alınmadığı, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dahil giderler arasında belirtilmediği, aşırı düşük teklif sorgulama yazılarında da söz konusu malzemelere yer verilmediği, bu sebeple de cam temizleme takımının idarece önemli bir teklif bileşeni olarak görülmediği, idarece yaklaşık maliyetin belirlenmesi esnasında dikkate alınmadığı, İdari Şartname’de teklif fiyata dahil giderler arasında da anılan malzemeye yer verilmediği görüldüğünden aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında cam temizleme malzemesi için öngörülen giderin genel giderler kapsamında düşünülmesi gerektiği anlaşılarak, anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının ilgili mevzuat hükümlerine ve ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

            İhale üzerinde kalan isteklinin 09.11.2012 tarihli ve 1345 sayılı yazı ile aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, istekli tarafından sunulan açıklama incelendiğinde, teklif mektubunda toplam 381.252,00 TL bedel teklif edildiği, işçilik ücreti için (357.850,08 TL+18.458,64 TL=) 376.308,72 TL bedel öngörüldüğü, söz konusu tutarın teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin (362.652,00 TL) üzerinde olduğu, giyim gideri için sözleşme ve genel giderler dahil 896,10 TL, ihale konusu işte kullanılacak temizlik malzemeleri için 2.767,64 TL, yüklenici kârı için ise 1.279,54 TL olmak üzere toplam 381.252,00 TL bedel öngörüldüğü,Teknik Şartname’nin 9’uncu maddesinde belirtilen giyim malzemesi ve Teknik Şartname’nin 12.2’nci maddesinde belirtilen 5 adet yağmurluk ve 5 adet çizme için öngörülen birim fiyatın tevsiki amacıyla bir proforma faturanın ve maliyet/ satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu,  SMMM onaylı proforma faturaların üzerinde ilgili beyan ifadelerinin yer aldığı, proforma fatura ile tutanağın uyumlu olduğu, proforma fatura yer verilen birim fiyatlar ile miktarların teklif cetveli ve ihale dokümanı ile uyumlu olduğu, Teknik Şartname’nin 12.3’üncü maddesinde belirtilen 23 kalem temizlik malzemesi ile Teknik Şartname’nin 12.2’nci maddesinde belirtilen cam temizleme takımı ve kat arabası için öngörülen birim fiyatın tevsiki amacıyla bir proforma faturanın ve maliyet/ satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu,  SMMM onaylı proforma faturaların üzerinde ilgili beyan ifadelerinin yer aldığı, proforma fatura ile tutanağın uyumlu olduğu, proforma fatura yer verilen birim fiyatlar ile miktarların teklif cetveli ve ihale dokümanı ile uyumlu olduğu görüldüğünden ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının ilgili mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde:  başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunmama gerekçeleri incelendiğinde, giyim gideri ve temizlik malzemeleri için öngörülen bedellerin ilgili mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olarak açıklandığı, açıklama kapsamında yer almadığı belirtilen kat arabasının amortismana tabi bir iktisadi kıymet olduğu, diğer ekipmanlarla birlikte cam temizleme takımının idarece önemli bir teklif bileşeni olarak görülmediği, yaklaşık maliyet belirlenmesi esnasında dikkate alınmadığı, İdari Şartname’de teklif fiyata dahil giderler arasında belirtilmediği, aşırı düşük teklif sorgulama yazısında belirtilmediği anlaşıldığından, anılan malzemeler için öngörülen giderlerin genel giderler arasında düşünülmesi gerektiği, bu nedenlerle de başvuru sahibi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının ilgili mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olduğu sonucuna ulaşılarak başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.    

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi istekli olan Buğrahan Temizlik İlaçlama Sosyal Hizmetler Bilgisayar İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Akgün Danışmanlık Temizlik İnş. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin teklifinin değerlendirmeye alınarak tekliflerin değerlendirilmesi aşaması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

            İhalede aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunmayan, ancak Kurul çoğunluğunca aşırı düşük açıklamaları uygun bulunan Buğrahan Temz. Sos. Hizm. Bilg. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Akgün Danışmanlık Temz. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sundukları bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            Anılan ortak girişimtarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 22 adet yazlık iş önlüğü, 22 adet kışlık iş önlüğü, 22 adet yazlık pantolon, 22 adet kışlık pantolon, 5 adet yağmurluk ve 5 çift çizme’den oluşan giyim malzemelerinin her birine ayrı ayrı olmak üzere önerilen 0,01 TL birim fiyat üzerinden toplamda 0,98 TL fiyat öngören Kahraman Temizlik Tekstil-Ö. Devrim KAHRAMAN tarafından istekli adına tanzim edilen 07.11.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, ihalede aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunmayan, ancak Kurul çoğunluğunca aşırı düşük açıklamaları uygun bulunan Buğrahan Temz. Sos. Hizm. Bilg. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Akgün Danışmanlık Temz. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının teklifinin belirtilen gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesigerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususlara ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karar gerekçesine katılmıyorum.

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                                                                                                           Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul