• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-631
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :88
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-631
Şikayetçi:
 Yaksan Yakıt Temizlik Gıda Taşımacılık Otomotiv İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, ŞAZİBEY MAH. 3. MAHRUKATÇILAR CAD. NO : 23/A KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay Halk Sağlığı İl Müdürlüğü, Cebrail Mah. Atatürk Cad. No:3 31000 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43574
Başvuruya konu ihale:
 2012/168580 İhale Kayıt Numaralı "Araç Kiralama Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Hatay Halk Sağlığı İl Müdürlüğütarafından 10.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Araç Kiralama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yaksan Yakıt Temizlik Gıda Taşımacılık Otomotiv İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 21.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012 tarih ve 43574 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5209 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde teklif dosyasında sunulması istenilen K2* yetki belgesi sunmadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu belge yerine K1 yetki belgesini sundukları ancak idarece bu belgenin kabul edilmediği, K1 yetki belgesi ticari amaçla kullanılacağı ve yurt içinde eşya taşımacılığı için kullanılacağı için K2* yetki belgesini de kapsadığı, bu durumun şikayet dilekçesi ekinde yer verilen ve Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası’ndan alınan yazıdanda anlaşılacağı, ayrıca ihale uhdesinde kalacak isteklinin K1 yetki belgesi sahibi olması gerektiği, sadece K2 yetki belgesinin ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli olmadığı,

 

2) Söz konusu ihaleye ilişkin olarak yapılacak olan bildirimleri posta yolu ile istediklerini idareye bildirdikleri halde, idarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevabı kendilerine faks ile bildirdiği ve posta yolu ile göndermediği iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 2.1 (a) maddesinde ihale konusu işin adının “Araç Kiralama Hizmeti Alımıolarak belirlendiği,

            Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde,

            “…7.1.h. Şoför hariç en az 4 (dört) kişilik personel taşıma kapasitesinde kamyonet ruhsatına sahip araçlar için Yüklenici firmanın K2* belgesi olacaktır. Bu belgeyi ihalede teklif dosyasında sunacaktır.

            7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

            7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

            Bahse konu ihaleye ilişkin Teknik Şartname’nin “A-Kiralanacak Araçlar İle İlgili Hususlar” başlıklı maddesinde,

            “…2-Kiralanacak Araç İle Yapılacak İşler:

            Şoförsüz: Halk Sağlığı Müdürlüğü emrinde hizmet aracı olarak kullanılacaktır.

            “B-Genel Şartlar” başlıklı maddesinde,

            “…17-Şoför hariç en az 4 (dört) kişilik personel taşıma kapasitesinde kamyonet ruhsatına sahip araçlar için Yüklenici firmanın K2* belgesi olacaktır. Bu belgeyi ihalede teklif dosyasında sunacaktır.” düzenlemesine yer verilmiş olup, anılan Şartname’de söz konusu araçların hangi işler için kullanılacağına ilişkin açık bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür.

            4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanan ve 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde,

            “…p) Kamyonet:  İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve eşya taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

            …

            ddd) Yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında bir faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgeyi … ifade eder.”hükmü,

            “Yetki Belgesi Alma Zorunluluğu” başlıklı 5’inci maddesinde,

 

            “Bu Yönetmelik kapsamına giren taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakanlıktan almaları zorunludur.”hükmü,

 

            “Yetki Belgesi Türleri” başlıklı 6’ncı maddesinde,

 

            “(8) K türü yetki belgesi: Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

             a) K1 yetki belgesi: Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,

             b)K2 yetki belgesi: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

           c) K3 yetki belgesi: Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, başvuruya konu ihaleye 5 teklif verildiği, başvuru sahibi Yaksan Yakıt Tem. Gıda Taş. Oto. İnş.San. ve Tic. Ltd. Şti.ve Öztaş Müt.Taş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde istenilen K2* yetki belgesi yerine K1 yetki belgesini sunduğu” gerekçesiyle, Yekta Tem. Taş. Gıda İn. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “İdari Şartname’nin 7.1.h maddesinde istenilen K2* yetki belgesini sunmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifi geçerli olarak kabul edilen Orontes Yem. Tem. Bil. İşl. Gıda İnş. Or. Hay. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve Star İns. Kay.Ulaş.Tem.Em.Gıda Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Mersin Tem. İlaç.Taş. Gıda Em. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

             Başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyası kapsamında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 25.06.2012 tarihinde düzenlenmiş “K1 yetki belgesi”nin sunulduğu, bahsi geçen yetki belgesi üzerinde“Bu yetki belgesi, yurt içi eşya taşımacılığı yapmak üzere verilmiştir.” ibaresinin yer aldığı görülmüştür.

           

              Diğer yandan ihale üzerinde bırakılan istekli olan Orontes Yem. Tem. Bil. İşl. Gıda İnş. Or. Hay. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından 30.04.2010 tarihinde düzenlenmiş “K2* yetki belgesi”nin sunulduğu, söz konusu yetki belgesi üzerinde “Bu yetki belgesi, izin verilebilen toplam yüklü ağırlığı en fazla 3.5 ton olan araçlarla kendi esas iştigal konusu ile ilgili yurt içi eşya taşımacılığı yapmak üzere verilmiştir.” ibaresinin yer aldığı görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi teklif dosyası kapsamında sunduğu K1 yetki belgesinin, İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen 7.1.h maddesinde ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak sunulması istenilen K2* yetki belgesini kapsadığını iddia edilmekte olup, idarece yapılan değerlendirmenin, K2* yetki belgesi yerine K1 yetki belgesinin sunulmasının İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen 7.1.h maddesine uygun olmadığından başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine yönelik olduğu anlaşılmıştır.

 

            02.04.2012 tarih ve 2012/UH.III-1562 sayılı Kurul kararında “…İhale üzerinde bırakılan Melodi Loj. İnş. Tur. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından 30.12.2010 tarihinde düzenlenmiş ve 05.05.2015 tarihine kadar geçerli İST.U-NET.K1.34.157012 No’lu  K1 yetki belgesinin sunulduğu, idare tarafından da K1 yetki belgesinin K2 yetki belgesini de kapsadığı gerekçesiyle teklifin geçerli kabul edildiği görülmüştür. Söz konusu etki belgesinin üzerinde “Bu yetki belgesi, izin verilebilen toplam yüklü ağırlığı en fazla 3.5 ton olan araçlarla il içi eşya taşımacılığı yapmak üzere verilmiştir.” ibaresi yer almaktadır.

 

            02.03.2012  tarih ve  4390 sayılı  yazımız  ile  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden;  “ihale konusu işi yürütecek yüklenicinin Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde K yetki belgesine sahip olmasının zorunlu olup olmadığı, eğer böyle bir zorunluluk mevcut ise K1 yetki belgesinin K2 yetki belgesini de kapsayıp kapsamadığı hususunda” görüş sorulmuş, anılan idareden alınan 08.03.2012  tarih ve 4827 sayılı cevabi yazıda  ilgili mevzuat hükümlerinin yanısıra; “Karayolları Taşıma Yönetmeliğine göre; taşımacılık işi ile iştigal eden her firmanın, faaliyet alanına göre yetki belgesi alması ve operasyonlarında kullanacağı her bir taşıtı (özmal veya sözleşmeli), yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave ettirilerek taşıtların tespiti ve takibi, yapılan taşımalarda ülke ekonomisine maksimum verimin sağlanması ile 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanununun amacı çerçevesinde bir zorunluluktur.

 

İlgi yazınıza belirtilen ve ihaleye konu olan taşıma faaliyeti ile ilgili olarak, bu faaliyeti yürütecek firmaların 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince yetki belgesi almaları gerekmekte olup, ihaleye konu olan faaliyete ilişkin ihaleyi düzenleyen Kurum tarafından istenilecek yetki belgesi türünün, ihale konusu faaliyete göre belirlenmesi ve ihale şartnamesine eklenmesi gerekmektedir.

 

Bununla birlikte, adlarına A3, D3, E1, E2, K1, K2, K3, P1 ve P2 yetki belgesi düzenlenen firmalar, iştigal alanları nedeniyle yalnızca kendi adına kayıt ve tescil edilmiş ticari taşıtları taşıt belgelerine kayıt ettirebilmekte olup, K1 yetki belgesi sahibi firmaların K2 yetki belgesi kapsamına giren taşımaları yapmaları mevzuatımız çerçevesinde mümkün bulunmakla birlikte,  adlarına sadece K2 Yetki belgesi düzenlenmiş firmaların mevzuatımızda öngörülen yasal sınırlamalar nedeniyle karayoluyla ticari eşya taşımacılığı faaliyetinde bulunmaları, dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşların düzenledikleri/düzenleyecekleri taşıma ihalelerine katılmaları mümkün değildir. ” ifadelerine yer verilmiştir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıdaki açıklamalar ve yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, inceleme konusu ihaleye ilişkin olarak istekliler tarafından K1 yetki belgesinin sunulmasının yeterli olabileceği, K1 yetki belgesinin K2 yetki belgesini de kapsayan bir belge olduğu, K1 yetki belgesinin sunulduğu durumlarda K2 yetki belgesine ihtiyaç olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Dolayısıyla, Melodi Loj. İnş. Tur. Teks. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu K1 yetki belgesinin aynı zamanda K2 yetki belgesini de kapsadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin idarece geçerli kabul edilmesinde mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.” hususlarına yer verildiği ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan görüş çerçevesinde K1 yetki belgesinin K2 yetki belgesini kapsayan bir belge olduğu yönünde karar verildiği görülmüştür.

 

Ayrıca ihale konusu işe ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan K2* yetki belgesi incelendiğinde söz konusu yetki belgesinin kapsamının “izin verilebilen toplam yüklü ağırlığı en fazla 3.5 ton olan araçlarla kendi esas iştigal konusu ile ilgili yurt içi eşya taşımacılığı” olduğu ve başvuru sahibinin sunduğu K1 yetki belgesinin kapsamının “yurt içi eşya taşımacılığı” olduğu göz önüne alındığında,K1 yetki belgesinin kapsamının K2* yetki belgesine göre daha genel bir tanımlamayı içerdiği anlaşılmış olup, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yukarıda yer verilen Kurul kararında aktarılan ve K1 yetki belgesinin K2 yetki belgesini de kapsadığı yönündeki görüşü de dikkate alındığında, başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, İdari Şartname’nin 7.1.h. maddesinde sunulması istenilen K2* yetki belgesi yerine K1 yetki belgesi sunan başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Başvuru sahibi isteklinin söz konusu ihaleye ilişkin teklif mektubunun 5’inci maddesinde “5) Yukarıda yer alan elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.” ibaresinin yer aldığı, benzer şekilde teklif dosyası kapsamında sunulan “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak ihale dokümanın indirildiğine ilişkin form”dada “İhale ve şikâyet sürecinde idare tarafından; yukarıda belirtilen e-posta adresine veya faks numarasına bildirim yapılmasını kabul etmiyorum.” ifadesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında başvuru sahibine idarece verilen cevap yazısının 24.12.2012 tarihinde, anılan isteklinin teklif mektubunda belirttiği faks numarasına gönderildiğine ilişkin iletim raporu ile birlikte söz konusu cevap yazısının iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderildiğine ilişkin evrak zimmet defterinin ilgili sayfası ve “RR03645726564” barkod numaralı söz konusu gönderiye ilişkin olarak www.ptt.gov.tr’den yapılan sorgulama çıktısının yer aldığı görülmüş olup, bahsi geçen gönderinin 02.01.2013 tarihinde anılan istekliye tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

 

            Diğer yandan başvuru sahibinin idare tarafından faks yolu ile yapılan 24.12.2012 tarihli bildirimi esas alarak Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmüştür.

 

            Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

İhaleye teklif sunan diğer isteklilerin teklif dosyaları kapsamında, İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen 7.1.h maddesi gereğince sundukları K yetki belgelerine ilişkin olarak eşit muamele ilkesi çerçevesinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen mevzuata aykırılıklar şu şekildedir:

 

1) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlenen Star İns. Kay. Ulaş.Tem.Em.Gıda Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Mersin Tem. İlaç.Taş. Gıda Em. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından teklif dosyası kapsamında, özel ortak Mersin Tem. İlaç. Taş. Gıda Em. San. Tic. Ltd. Şti. adına, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından 27.07.2010 tarihinde düzenlenmiş K2* yetki belgesinin sunulduğu görülmüştür.

 

Bununla birlikte İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen 7’nci maddesinde yer alan “7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a), (b) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur” düzenlemesi çerçevesinde, anılan Şartname’nin 7.1.h maddesinde yeterlik kriteri olarak belirlenen başvuru konusu “K2* yetki belgesi”nin sadece özel ortak tarafından sunulduğu, anılan iş ortaklığının teklif dosyası kapsamında pilot ortak Star İns. Kay.Ulaş.Tem.Em.Gıda Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş “K2* yetki belgesi” yer almadığı görüldüğünden, bahsi geçen iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Başvuruya konu ihaleye ilişkin teklifi “K2* yetki belgesi yerine K1 yetki belgesi sunduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan Öztaş Müt. Taş. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında, anılan istekli adına Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından 12.12.2007 tarihinde düzenlenmiş “K1 yetki belgesi”nin sunulduğu görülmüştür.

 

Kararın (A) bölümünde yer verilen tespitler neticesinde, başvuruya konu ihaleye ilişkin teklifi, teklif dosyası kapsamında K2* yetki belgesi yerine K1 yetki belgesi sunduğu gerekçesiyle idarece değerlendirme dışı bırakılan Öztaş Müt. Taş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Yaksan Yakıt Tem. Gıda Taş. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Öztaş Müt. Taş. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması, Star İns. Kay. Ulaş.Tem.Em.Gıda Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Mersin Tem. İlaç. Taş. Gıda Em. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul