İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-633
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :90
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-633
Şikayetçi:
 Hazar Kömür Taah. Sağ Tem. Gıd. Hay. Turz Nak. San. Tic. Ltd.- Akdoğan Kömür Hayvancılık Nak. İnş. Otomotiv Tem. Yem. san. Tic. Ltd. Şti. , KURTULUŞ MAH. ŞİFA SOK. ŞİFA APT. NO : 32 MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Tavşanlı Belediye Başkanlığı (İmar İşleri Müdürlüğü), Yenı Mahalle Cumhurıyet Meydanı No:2 KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2012 / 43135
Başvuruya konu ihale:
 2012/168421 İhale Kayıt Numaralı "Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere Personel" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Tavşanlı Belediye Başkanlığı (İmar İşleri Müdürlüğü)tarafından 03.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere Personel” ihalesine ilişkin olarak Hazar Kömür Taah. Sağ Tem. Gıd. Hay. Turz Nak. San. Tic. Ltd.- Akdoğan Kömür Hayvancılık Nak. İnş. Otomotiv Tem. Yem. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 12.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.12.2012 tarih ve 43135 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5116 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihaleye ilişkin asgari işçilik maliyetinin idare tarafından KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak 135.589,32 TL olarak hesaplandığı, ancak teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti söz konusu modül dışında ve sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplandığında 135.590,16 TL olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan işçilik kalemlerine ilişkin olarak her bir işveren sigorta prim koluna göre ayrı ayrı yapılan hesaplama sonucunda KİK işçilik hesaplama modülünde bulunan tutardan toplamda  0,84 TL tutarında bir farklılığın ortaya çıktığı, bu çerçevede ihaleye teklif sunan kendileri dışındaki tüm isteklilerin tekliflerinin 135.590,16 TL tutarındaki asgari işçilik maliyetinin altında olduğu ve  bu nedenle bu tutar altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin 2.1 (a) maddesinde ihale konusu işin adının “Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bünyesinde çalıştırılmak üzere personel”, 2.1. (b) maddesinde ise miktarı ve türünün,

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

Basın Çalışanı(Asgari Ücret Üzeri Maaşlı)

KişixAy

2,00

12,000

2

Basın Çalışanı(Asgari Ücret Maaşlı)

KişixAy

1,00

12,000

3

Aşevi Çalışanı(Asgari Ücret Üzeri Maaşlı)

KişixAy

2,00

12,000

4

Aşevi Çalışanı(Asgari Ücret Maaşlı)

KişixAy

2,00

12,000

5

Sevgi Mağazası Çalışanı

KişixAy

2,00

12,000

 

            Şeklinde belirlendiği,

 

            Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

            “25.1. Her türlü vergi,resim,harç,sigorta,ulaşım giderleri teklif fiyata dahil olmalıdır.

            25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

            25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

            İdarece Basın çalışmalarında çalışacak personellerden 2(iki) sine Asgari ücretin % 20 fazlası ;
            Aşevinde çalışacak personelin 2(iki) sine asgari ücretin % 10 fazlası maaş verilmesi
            Diğer 5 personele de asgari ücret maaş ödenmesi öngörülmüştür.
            Fazla Mesai yaptırıldığı takdirde fazla mesai ücreti ayrıca yükleniciye idare tarafından ödenecektir.

            25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

            25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

            25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

            25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

            25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

            Kısa vadeli Sigorta prim oranı % 1,00 dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde işin süresinin “İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013.” olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde başvuruya konu ihaleye 5 teklif verildiği, Acunpak Tem. İnş. Taah. Mak. Per. Hizm. Gıda. Nak. Turz. Bilg. Orm. Ürün. Konf. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “iş bitirme belgesinin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneği veya aslının idareye gösterilmesi şartıyla onaylı bir nüshasının sunulmadığı, bunun yerine fotokopisinin sunulduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin Tagtaş Tavşanlı Gıda San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı ve Akın Kayhan’ın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdarenin yaklaşık maliyet hesabı ve ekleri incelendiğinde, teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetinin KİK İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak hesaplandığı anlaşılmıştır.  Bu çerçevede idarece hesaplanan  asgari  işçilik  maliyetinin 135.589,32 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78 ve 79’uncu maddelerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde veya bu nitelikte olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve personelin haftalık çalışma saatinin tamamının idare için kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak giderler ile aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmış ve anılan Tebliğ’in 79.7’nci maddesinde “Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere “işçilik hesaplama modülü”, idare veya isteklilerce kullanılması zorunlu olmayan, yalnızca ilgililere kolaylık sağlayan bir araç niteliğindedir ve anılan Tebliğ’in yukarıda yer verilen açıklaması dışında, söz konusu modülün idarelerce veya isteklilerce kullanılması hakkında bir düzenleme yer almamaktadır.

 

            Başvuruya konu ihalede İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde belirtilen teklif fiyata dâhil edilmesi gereken tutarlar esas alınarak teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine ilişkin olarak KİK işçilik modülü dışında yapılan hesaplamadaki farklılığın, KİK işçilik hesaplama modülünde işveren payını oluşturan prim tutarlarının toplam % 21,5 oranı üzerinden hesaplanmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

 

            Bu bağlamda KİK işçilik modülü dışında yapılan hesaplamalardan, asgari ücretin % 20 fazlası ücret alacak olan “2  basın çalışanı” için yapılan hesaplamaya örnek olarak aşağıda yer verilmiştir:

 

Brüt İşçilik Maliyeti Toplamı

(Brüt asgari ücretin % 20 fazlası (1.128,60 TL)

1.128,60

Prime esas kazanç miktarı

(Yol ve yemek gideri öngörülmemiş)

1.128,60

 

 

 

Kısa vadeli sigorta kolları primi (%1)

1.128,60x0,01=  11,286

(yuvarlama)à    11,29

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi (%11)

1.128,60x0,11=124,146

(yuvarlama)à    124,15

Genel sağlık sigortası primi (%7,5)

1.128,60x0,075=84,645

(yuvarlama)à    84,65

İşsizlik sigortası primi (%2 )

1.128,60x0,02=22,572

(yuvarlama)à    22,57

İşveren sigorta payı toplamı

11,29+124,15+84,65+22,57

(yuvarlama)à    242,66

(Bu tutar KİK işçilik hesaplama modülü ile bulunan (1.935,00 TL x 0,215=)242,65 TL işveren payı ile farklı)

 

 

 

Brüt İşçilik Maliyeti+ İşveren sigorta payı toplamı

1.128,60+242,66=2.409,59

1.371,26

Sözleşme gideri (%3)

1.371,26x0,03=41,1378

(yuvarlama)à    41,14

 

 

 

Bir adet “basın çalışanı”nın bir aylık gideri

1.371,26+41,14=

1.412,40

Genel Toplam

(2  adet “basın çalışanı”nın 12 aylık gideri)

1.412,40x2x12=33.897,60

33.897,60

 

            Bu durumda KİK işçilik modulü dışında ve işveren payını oluşturan prim tutarlarının sosyal güvenlik mevzuatına göre ayrı ayrı hesaplanması sonucunda, söz konusu ihalede İdari Şartname’nin 25’inci maddesindeki teklif fiyata dahil giderler esas alınarak teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti tutarının 135.590,16 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

 İhale komisyonu;

 

 a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

 b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

 c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde,

            “79.4.İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

            Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

            …79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklaması yer almaktadır.

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen 79’uncu maddesinde yer alan açıklamalardan, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif sunan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği anlaşılmaktadır.

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak teklif fiyata dahil olan giderler sadece işçilik maliyetinden oluşmaktadır ve bu çerçevede kar hariç yaklaşık maliyetin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine olan 135.590,16 TL’ ye eşit olduğu anlaşılmıştır.

 

             Bu doğrultuda yukarıda yapılan hesaplama sonucunda başvuruya konu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine ilişkin olarak bulunan tutar 135.590,16 TL olduğundan, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesinde belirtilen, teklif tutarı asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamayan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerektiği açıklamasından hareketle başvuru konusu ihalede teklif ettikleri tutarlar 135.590,16 TL’nin altında olanve idarece geçerli teklif olarak belirlenen Tagtaş Tavşanlı Gıda San.ve Tic. A.Ş.ve Akın Kayhan’ın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

             Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Tagtaş Tavşanlı Gıda San. ve Tic. A.Ş.ve Akın Kayhan’ın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul