• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-634
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :93
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-634
Şikayetçi:
 Orontes İth. İhr. Sey. Gıda Tekstil Or. Ürün. İnş. Maden Pet. Hay. Elek. Elek. Oto. Özel Sağ. Ve Dan. Oto. İletişim Ve Bil. Hiz. San. Ve Ltd. Şti., AKASYA MAH. 127. SOK. NO : 30 HATAY
 İhaleyi yapan idare:
 Altınözü Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Yenısehır Mah. Mıthatpasa Cad. No:13 31750 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.12.2012 / 42645
Başvuruya konu ihale:
 2012/157460 İhale Kayıt Numaralı "Hatay/Altınözü Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 9 Kişilik Malzemesiz Temizlik Ve 2 Kişilik Kalorifer" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Altınözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğütarafından 11.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Hatay Altınözü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 9 Kişilik Malzemesiz Temizlik ve 2 Kişilik Kalorifer” ihalesine ilişkin olarak Orontes İth. İhr. Sey. Gıda Tekstil Or. Ürün. İnş. Maden Pet. Hay. Elek. Elek. Oto. Özel Sağ. ve Dan. Oto. İletişim ve Bil. Hiz. San. ve Ltd. Şti. nin 18.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2012 tarih ve 42645 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5009 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin ticaret sicili gazetesinin noter onaylı olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, sunmuş oldukları ticaret sicil gazetesinin Antakya Ticaret Odası Başkanlığınca hazırlandığı ve "aslının aynıdır" şerhi düşüldüğü, mühürlü, kaşeli ve ıslak imzalı olarak onaylandığı, dolayısıyla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 31 inci maddesinin birinci fıkrası;

 

“Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.”şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhaleye ait idari şartnamenin 7 inci maddesinde:

 

“7.1.b.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

7.7. Belgelerin sunuluş şekli: 

 

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. (Değişik: 27996 / 14 md.) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

 

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

 

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

İstekli tarafından sunulan ticaret sicil gazetesinin incelenmesi neticesinde, Antakya Ticaret ve Sanayii Odasınca “aslı gibidir” kaşesi vurularak tasdik edilen ticaret sicil gazetesinin idarece “Aslı idarece görülenin aynıdır” ibaresi ile tasdik olduğu, idarece vurulan kaşenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 31 inci maddesinin birinci fıkrasında aranılan şartları taşıdığı, bu nedenle şikâyetçinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Emin Yıldız ve Baybora Ltd. Şti.’nin teklifi, ticaret sicili gazetesinin fotokopi olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Yapılan incelemede, şikayetçi ile aynı durumda bulunan Baybora Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu ticaret sicili gazetesinin Gaziantep Ticaret Odası tarafından onaylı olduğu ve aslı gibidir kaşesini taşıdığı, “Aslı idare görülenin aynıdır” ibaresi ile idarece tasdik olduğu görülmüştür.

 

Emin Yıldız tarafından sunulan ticaret sicili gazetesine ilişkin olarak ise, idarece “aslı gibidir” kaşesinin basılmış olduğu tespit edilmiştir.

 

Kararın (A) bölümünde yapılan hukuki değerlendirme çerçevesinde söz konusu isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi istekli ile Emin Yıldız ve Baybora Ltd. Şti.ne ait tekliflerin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul