• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-635
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :94
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-635
Şikayetçi:
 Karahan Group İnş. Nak.Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti., HİLAL MAH. 674 SOK. NO : 8/9 YILDIZ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sosyal Tesisler Ege Üniversitesi Sosyal Tesisleri, Ege Üniversitesi Sağlık Kültür Ve Spor Daire Bşk Kampus İçi 35040 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43827
Başvuruya konu ihale:
 2012/152399 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Malzemesiz Genel Temizlik, İdari İşler, Yemek Pişirme, Servis Ve Sonrası" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Sosyal Tesisler Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 16.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı Malzemesiz Genel Temizlik, İdari İşler, Yemek Pişirme, Servis ve Sonrası” ihalesine ilişkin olarak Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 14.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43827 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5243 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Diğer isteklilerce sunulan teklif belgelerinin mevzuata uygun olup olmadığının yeniden incelenmesi,

 

2) İdarece yaklaşık maliyetin yanlış güncellendiği, yaklaşık maliyetin elle ve KİK işçilik modülü ile hesaplanması arasında bir fark olmadığı, tekliflerinin asgari işçilik maliyetini karşıladığıiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde; başvuru dilekçelerinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmiş olması gerektiği hüküm altına alınmış, aynı hususa İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde de yer verilmiştir.

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11 inci maddesinin sekizinci fıkrasında; “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir” açıklaması yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin belirttiği hususlar itibariyle, idareye yapılan şikâyet başvurusunda sunulan belgelerin yeniden incelenerek karar verilmesinin istenildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifine ilişkin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun sunulmadığı kanaatinde olduklarının ifade edildiği görülmekle birlikte, söz konusu ihalede hangi konuda mevzuata aykırı işlemler yapıldığı konusunda somut bir iddianın bulunmadığı, delillerin ortaya konulmadığı anlaşılmaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin aktarılan hükümlerinden, Kuruma yapılacak bir başvurunun itirazen şikâyet başvurusu niteliğinde olabilmesi için, idarenin hukuka aykırı bir işlemi sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklinin, Kanun hükümlerine uygun olmadığı ve düzeltilmesi istenilen durumların somut olarak ve delileri ile bildirilmesi kaydıyla Kuruma başvuruda bulunması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibinin, yukarıda belirtildiği şekliyle somut iddialar içeren bir itirazen şikayet başvurusunda bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin 10 uncu fıkrasında ise idareye yapılan şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikayet başvurusuna konu edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

            İtirazen şikâyet dilekçesinde yer alan birinci iddia, idare yazısının tebliğinden itibaren 10 gün içinde şikâyete konu edilmesi gerekirken, bu husus süresi içinde şikâyet konusu edilmemiş ve 14.12.2012 tarihinde idareye yapılan şikâyet başvurusunda da dile getirilmemiştir.

 

Dolayısıyla başvuru sahibinin, idareye şikayet başvurusunda konu edilmeyen iddiası itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceğinden, Kamu İhale Kanunu’nun 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddi gerekmektedir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden  % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

 

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

 

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

 

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

 

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.…

 

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

 

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

 

b. Fiyat teklifleri,

 

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

 

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

 

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

 

altında olamaz.

 

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

 

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklaması yer almaktadır.

 

İdarece yaklaşık maliyet 3.108.270,06.-TL olarak belirlenmiştir. Aşırı düşük teklif açıklamaları istenmesini takiben, yaklaşık maliyet idarece Kamu İhale Kurulu kararları doğrultusunda, KİK işçilik modülü kullanılmaksızın elle hesaplanarak yeniden düzenlenmiştir. Bu durumda yaklaşık maliyetin 3.108.335,77.-TL olduğu tespit edilmiştir.

 

Ancak, Kurumca SGK mevzuatı esas alınarak yapılan hesaplama neticesinde, ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 2.902.311.63.-TL olması gerektiği tespit edilmiştir.

 

            Şikayetçi tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi neticesinde, şikayetçinin asgari işçilik maliyeti için 2.902.250,46.-TL bedel öngördüğü, 2.902.311.63.-TL olarak tespit edilen asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul