• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-636
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :95
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-636
Şikayetçi:
 Selim Özhan Özhan İnşaat Tem.Nak.Gıda Veri Haz.Otomasyon Paketleme Tic. Taah., SAKARYA MAH. BAŞŞEHİR SOK. NO : 25/1 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 75.Yıl Bafra Huzurevi Müdürlüğü , İshaklı Mah. Yenihastane Sok. No: 12 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43859
Başvuruya konu ihale:
 2012/146926 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı 12 Aylık Personel Çalıştırılmasına Dayalı Temizlik-Kalorifer Yakımı-Aşçılık Ve Teknik Hizmetlerin Yürütülmesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

75. Yıl Bafra Huzurevi Müdürlüğütarafından 10.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı 12 Aylık Personel Çalıştırılmasına Dayalı Temizlik-Kalorifer Yakımı-Aşçılık ve Teknik Hizmetlerin Yürütülmesi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Selim Özhan-Özhan İnşaat Tem. Nak. Gıda Veri Haz. Otom. Paket. Tic. Taah.’ün 21.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43859 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5254 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı ile giyim giderinin karşılanmasının mümkün olmadığı, kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif veren isteklilerden aşırı düşük açıklaması talep edilmeden ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu,iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            75. Yıl Bafra Huzurevi Müdürlüğünün başvuruya konu “2013 Yılı 12 Aylık Personel Çalıştırılmasına Dayalı Temizlik-Kalorifer Yakımı-Aşçılık ve Teknik Hizmetlerin Yürütülmesi Hizmet Alımı” ihalesinde işin süresinin 12 ay olduğu anlaşılmış olup, Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde, işe başlama tarihinin 01.01.2013, işi bitirme tarihinin 31.12.2013 olduğu düzenlenmiştir.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

a)
          *Hizmet alımı yoluyla temizlik işinde çalışan (5) kişiye ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %30 (yüzde otuz) fazlası ücret ödenecektir.
          *Hizmet alımı yoluyla kalorifer tesisatının işletilmesi ve kalorifer yakma işinde çalışan (1) kişiye ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %30 (yüzde otuz) fazlası ücret ödenecektir.
          *Hizmet alımı yoluyla malzemesiz yemek hizmeti (aşçılık) işinde çalışan (2) aşçıya ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %60 (yüzde altmış) fazlası ücret ödenecektir.
          *Hizmet alımı yoluyla teknik hizmetler işinde çalışan (1) yüksekokul mezunu teknisyen yardımcısına brüt asgari ücretin %50 (yüzde elli) fazlası, ücret ödenecektir.
          b)Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak toplam 121,5 (Yüzyirmibirbuçuk) gün için;
         *Temizlik işinde çalışan (5) kişiye çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.
         *Kalorifer tesisatının işletilmesi ve kalorifer yakma işinde çalışan (1) kişiye çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.
         *Malzemesiz yemek hizmeti (aşçılık) işinde çalışan (2) aşçıya çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.
        *Teknik hizmetler işinde çalışan yüksekokul mezunu (1) teknisyen yardımcısına çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.

         25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

         a)Hizmet alımı personelinin yemeği, mesaisine denk gelen öğünlerde idarece ayni olarak verilecek olup, bu gider için istekli tarafından ayrıca maliyet hesabı yapılmayacaktır.
         b)Hizmet alımı personeline aylık (26 gün) üzerinden bir gün için brüt 6,00-TL (AltıTürk Lirası) nakdi yol ücreti ödenecek olup, ücret bordrosunda gösterilecektir.
        c)Hizmet alımı personeline aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan giyecek ayni olarak verilecektir.
        5 kişi Temizlik Personeli için:
        1 -İş Önlüğü(gömlek-pantolon)yazlık 5 tk.
        2 -İş Önlüğü(gömlek-Pantolon)kışlık 5 tk.
        3 -Terlik(Hemşire Tipi) 10 çift
        4 -Çizme(Lastik çizme su geçirmeyen) 5 çift
        2 kişi Aşçı Personeli için:
        1 -İş Önlüğü(gömlek-pantolon)yazlık 2 tk.
        2 -İş Önlüğü(gömlek-Pantolon)kışlık 2 tk.
        3- Terlik(Hemşire Tipi) 4 çift.
        1 kişi Kalorifer Yakımı Personeli için:
        1- Tulum(Yazlık-Kışlık) 2 adet
        2- Çizme(Lastik Çizme Su Geçirmeyen) 1 çift
        1 kişi Teknisyen Yardımcısı Personeli için:
        1- İş Önlüğü(gömlek-pantolon)yazlık 1 tk.
        2- İş Önlüğü(gömlek-Pantolon)kışlık 1 tk.
        3- Çizme(Lastik Çizme Su Geçirmeyen) 1 çift
        4- Yağmurluk(Kapşonlu) 1 adet
        5- Terlik(Hemşire Tipi) 2 çift

        25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer  Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

        25.5. Bu iş için; iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı %2 (iki)’dir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde birim ve miktarların da belirtildiği 8 iş kalemine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

          Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”

 

Hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği'nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde,

 

“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dâhil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dâhil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tek lifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.”

 

Açıklaması yer almaktadır.

 

İhale dokümanında yer alan düzenlemeler doğrultusunda ihale konusu iş için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamının (giyim hariç) 205.931,85 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan Doğan Kardeşler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 205.930,98 TL tutarındaki teklifinin ihale konusu iş için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamının altında kaldığı, diğer isteklilerin teklif fiyatlarının ise bu tutarı karşıladığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Öte yandan, incelenen ihalede kâr hariç yaklaşık maliyetin 207.274,59 TL olduğu anlaşılmış olup, bu tutarın altında teklif veren Selim ÖZHAN-Özhan İnşaat Tem. Nak. Gıda Veri Haz. Otom. Paket. Tic. Taah., Ali Fikri ÖZDEMİR-Kuzey Gıda ve Emenli Çiftlik Süt Ürünleri Gıda Tarım İnşaat Hayvancılık Nakliye İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait tekliflerin, 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla adı geçen isteklilerden teklif bileşenleriyle ilgili aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin idarece ihalenin sonuçlandırılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve Selim ÖZHAN-Özhan İnşaat Tem. Nak. Gıda Veri Haz. Otom. Paket. Tic. Taah., Ali Fikri ÖZDEMİR-Kuzey Gıda ile Emenli Çiftlik Süt Ürünleri Gıda Tarım İnşaat Hayvancılık Nakliye İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmalarından aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul