• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-637
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :96
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UH.II-637
Şikayetçi:
 Gökkuşağı Sosyal Hizmetler Sağ. Yat. Bil. Sis. Gıda Tem. Hizm. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti., istoç ticaret merkezi 40.ada no:17 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Sağlık Bakanlığı Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Zıraat Mahallesı Irfan Bastug Cad. Kurtderelı Sok. 10 06610 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43772
Başvuruya konu ihale:
 2012/153755 İhale Kayıt Numaralı "Veri Hazırlama Ve Kontrol Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 14.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gökkuşağı Sosyal Hizmetler Sağ. Yat. Bil. Sis. Gıda Tem. Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin 19.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43772 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5228 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin idarece yanlış hesaplandığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile ikinci teklif kapsamında öngörülen yol bedeli ile giyim giderlerinin incelenmesi gerektiği, asgari işçilik maliyetinin altında kalması nedeniyle söz konusu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin başvuruya konu “Veri Hazırlama ve Kontrol Hizmeti Alımı” ihalesine ait birim fiyat teklif cetvelinden işin süresinin 12 ay olduğu anlaşılmış olup, Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde, işe başlama tarihinin 01.01.2013, işi bitirme tarihinin 31.12.2013 olduğu düzenlenmiştir.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1- Ekip sorumlusu en az 4 (dört) yıllık Üniversite mezunu ve ilgili mevzuatı gereği taşıması gereken şartları taşıyan brüt asgari ücretin %35 fazlası üzerinden ödeme yapılacaktır. (1 kişi)
           2- Tıbbi Dökümantasyon veya Tıbbi Sekreterlik mezunu ve ilgili mevzuat gereği taşıması gereken şartları taşıyan için brüt asgari ücretin %35 fazlası üzerinden ödeme yapılacaktır. (3 Kişi)
           3- 4 Yıllık Üniversite mezunu ve ilgili mevzuat gereği taşıması gereken şartları taşıyan için (Brüt Asgari ücretin %15 fazlası üzerinden ödeme yapılacaktır. (6 Kişi)
           4- 2 Yıllık Üniversite mezunu ve ilgili mevzuat gereği taşıması gereken şartları taşıyan için (Brüt Asgari ücretin %10 fazlası üzerinden ödeme yapılacaktır. (10 Kişi)
           5- Lise veya Dengi okul mezunu ve ilgili mevzuatı gereği taşıması gereken şartları taşıyan için brüt asgari ücretin %5 fazlası üzerinden ödeme yapılacaktır. (42 Kişi)
           6- Resmi ve dini bayram günleri çalışacak işçiler en az lise veya dengi okul mezunu olup, işçi sayısı ise 1 günde 6 (altı) kişidir. (Toplam: 6 kişix14 gün =84 günlük fazla çalışma ücreti ödenecektir.)

           25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Çalıştırılacak personelin yemek ihtiyaçları Hastane tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz olarak karşılanacaktır. İstekliler tekliflerinde personellerin yemek ihtiyaçları için herhangi bir bedel öngörmeyeceklerdir.
           Çalıştırılacak personele ulaşım gideri için günlük 2 (iki) adet aylık 44 adet EGO otobüs bileti ulaşım gideri olarak verilecektir.
          Yüklenici çalıştığı personele teknik şartnamede cins miktar ve özellikleri yazılı giyim malzemelerini ayni olarak verecektir. Bu kıyafetler 2013 yılı için yazlık ve kışlık olmak üzere ayrı ayrı verilecektir.
           Kıyafetler, kontrol teşkilatı tarafından belirtilen tarih(ler)de yine kontrol teşkilatı denetiminde personele teslim edilecektir.

           …

           25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

           25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranı % 1'dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde birim ve miktarların da belirtildiği 6 iş kalemine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği'nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde,

 

“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

            …………

 

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

…………….

 

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, ihale komisyonu tarafından kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif verdiği tespit edilen Beltur Turizm Taş. Otom. Gıda Ürün. Tem. Hiz. İlet. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Ulu Sosyal Hizmetler A.Ş. ile Gökkuşağı Sosyal Hizmetler Sağ. Yat. Bil. Sis. Gıda Tem. Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. firmalarından 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, 04.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile sunulan açıklamaların kabul edilerek ihalenin Beltur Turizm Taş. Otom. Gıda Ürün. Tem. Hiz. İlet. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına ve Ulu Sosyal Hizmetler A.Ş.nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Asgari işçilik maliyetinin hesaplanması kapsamında; işveren prim hesabının nasıl yapılması gerektiği, özellikle de yuvarlamanın hangi aşamalarda yapılması gerektiği hususlarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden görüş istenilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 03.12.2012 tarih ve 20518196 sayılı yazıda; prime esas kazanç tutarı üzerinden, gerek işveren gerekse sigortalı hisselerinin 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması gerektiği ve yuvarlamanın her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Yukarıda atıf yapılan mevzuat hükümleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden alınan görüş ile ihale dokümanında yer alan düzenlemeler doğrultusunda ihale konusu iş için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamının -yol bedeli ve % 3 sözleşme giderleri dâhil, giyim giderleri hariç- 1.005.415,20 TL olduğu tespit edilmiştir. Yol bedelinin hesaplanmasında İETT İşletme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış toplu taşıma ücret tarifesindeki 1,75 TL’lik bilet tutarı esas alınmış olup, KDV dâhil bir işçinin aylık 77 TL yol bedelinden KDV oranı düşüldükten sonra 65,25 TL tutarındaki aylık yol bedeline ulaşılmıştır.

 

            Buna göre, şikayete konu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamının altında teklif veren ihale üzerinde bırakılan isteklinin 1.004.208,72 TL tutarındaki teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Öte yandan, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Ulu Sosyal Hizmetler A.Ş.nin 1.005.422,64 TL tutarındaki teklifinin bileşenleri incelendiğinde, Teknik Şartname’de liste halinde belirtilen kıyafetler için 7,02 TL (% 3 sözleşme giderleri dâhil) bedel öngördüğü, buna göre toplam teklif fiyatından giyim bedeli çıkarıldıktan sonra kalan 1.005.415,62 TL’nin başvuru konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşıladığı görülmüştür. Anılan isteklinin giyim bedelini tevsik etmek için Çelikoğlu Ticaret-Mehmet Çelik’ten alınmış proforma fatura sunduğu, bu fatura ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarlarının birbiriyle uyumlu olduğu, dolayısıyla giyim giderinin yukarıda yer alan Tebliğ düzenlemesine uygun şekilde tevsik edildiği görülmüştür. Bu itibarla Ulu Sosyal Hizmetler A.Ş.nin teklifini uygun bulan idarenin söz konusu işleminin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

   

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

            İhalede aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca yerinde bulunmayan Beltur Turz. Taş. Oto. Gıda Ürün. Temz. Hiz. İlet. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile, ihalede, aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Ulu Sos. Hizm. A. Ş. ve aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak geçerli teklif olarak belirlenen Gökkuşağı Sos. Hizm. Sağ. Yat. Bil. Sis. Gıda Temz. Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında sundukları bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            İhalede aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca yerinde bulunmayan Beltur Turz. Taş. Oto. Gıda Ürün. Temz. Hiz. İlet. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 62 adet yazlık pantolon için 0,02 TL, 124 adet yazlık gömlek için 0,02 TL, 124 adet kravat için 0,02 TL, 62 çift yazlık ayakkabı için 0,02 TL, 62 adet kışlık pantolon için 0,02 TL, 124 adet kışlık gömlek için 0,02 TL, 62 adet kışlık ayakkabı için 0,02 TL ve 62 adet kışlık ceket için 0,02 TL birim fiyatlar üzerinden toplamda 13,64 TL fiyat öngören Kısmetim İş Elbiseleri Güv. ve Konf. Taptan Satış Mağazası-Gamze YOKUŞBAŞ tarafından istekli adına tanzim edilen 14.11.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile de, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Diğer yandan başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen eşit muamele yönünde incelenmesi sonucunda;

 

            İhalede, aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Ulu Sos. Hizm. A. Ş. tarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 124 adet pantolon için 0,01 TL, 248 adet gömlek için 0,01 TL, 124 adet kravat için 0,01 TL, 124 çift ayakkabı için 0,01 TL ve 62 adet ceket için 0,01 TL  birim fiyatlar üzerinden toplamda 6,82 TL fiyat öngören Çelikoğlu Ticaret-Mehmet ÇELİKOĞLU tarafından istekli adına tanzim edilen 13.11.2012 tarihli proforma fatura ile ekinde maliyet/satış tespit tutanağının (Ek-O.5) sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ile maliyet/satış tespit tutanağında, ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            Ayrıca, ihalede aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak teklifi geçerli teklif olarak belirlenen Gökkuşağı Sos. Hizm. Sağ. Yat. Bil. Sis. Gıda Temz. Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasındaki giyim giderlerinin tevsiki açısından sunduğu belge ve bilgiler üzerinde yukarıda belirtilen şekilde idarece değerlendirme yapılarak tekrar karar verilmesi gerektiği,

 

            Değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma faturadaki teklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, ihalede aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca yerinde bulunmayan Beltur Turz. Taş. Oto. Gıda Ürün. Temz. Hiz. İlet. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile, ihalede, aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Ulu Sos. Hizm. A. Ş.’nintekliflerinin belirtilen gerekçeler üzerinden değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesigerektiği, ayrıca, ihalede aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak teklifi geçerli teklif olarak belirlenen Gökkuşağı Sos. Hizm. Sağ. Yat. Bil. Sis. Gıda Temz. Hizm. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasındaki giyim giderlerinin tevsiki açısından sunduğu belge ve bilgiler üzerinde yukarıda belirtilen şekilde idarece değerlendirme yapılarak tekrar karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncem ile, bu hususlara ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karar gerekçesine katılmıyorum.

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul