• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-640
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :4
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.II-640
Şikayetçi:
 Esen Sosyal Hizmetler Bilgisayar Temizlik Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, BATI MAH. ANKARA C.ERALTAN APT. 9/91 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İzzet Baysal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Darüşşafaka Mahallesi Büyükdere Caddesi No:198 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 657
Başvuruya konu ihale:
 2012/178243 İhale Kayıt Numaralı "12 Ay Süre İle 1 Teknisyen Yardımcısı, 1 Kaloriferci Ve 4 Temizlik Personeli" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İzzet Baysal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğütarafından 17.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “12 Ay Süre İle 1 Teknisyen Yardımcısı, 1 Kaloriferci ve 4 Temizlik Personeli” ihalesine ilişkin olarak Esen Sosyal Hizmetler Bilgisayar Temizlik Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 24.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2013 tarih ve 657 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/123 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli ve diğer isteklilere ait tekliflerin, birim fiyat teklif cetvelinin 3 üncü ve 4 üncü satırında teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetlerini karşılamadığı ve değerlendirme dışı bırakılmaları gerektiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen bedelden, asgari işçilik maliyeti düşüldüğünde kalan tutarın, idari şartnamede yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilen giyim maliyetini karşılamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında giyim bedelini tevsiken sunulan proforma faturanın gerçeği yansıtmadığı ve incelenmesi gerektiği, yapılacak inceleme sonucunda gerçekte alımı olmayan bir malın proforma faturasının sunulduğunun anlaşılması halinde, ilgililer hakkında ihaleye fesat suçu işlendiğinden, ihbarda bulunulması gerektiği,

 

3) İhalede “Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar”ın 7 nci maddesi uygulanmayacağından, teklifine 2013 yılında asgari ücrete yapılacak artışları dâhil etmeyen isteklilere ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu hizmet alımı ihalesinin, bina, bahçe ve çevresinin temizliği, çamaşırların yıkanması, kalorifer tesisatının işletilmesi ve kalorifer yakma hizmetinden oluştuğu, alım kapsamında toplam 5 personelin 01.01.2013 tarihi ile 31.12.2013 tarihi arasında 12 ay tam zamanlı idarede çalışacağının öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

Başvuruya konu alıma ilişkin düzenlenen idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesi;

 

            “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Hizmet alımı yoluyla temizlik işinde çalışan 4(DÖRT) kişiye ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %30 (yüzde otuz) fazlası ücret ödenecektir.
Hizmet alımı yoluyla kalorifer tesisatının işletilmesi ve kalorifer yakma işinde çalışan 1(BİR) kişiye ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %30 (yüzde otuz) fazlası ücret ödenecektir.

Hizmet alımı yoluyla teknik hizmetler işinde çalışan ustalık belgeli ilkokul, ilköğretim, ortaokul, ortaöğretim, lise ve dengi okul meslek lisesi mezunu 1(BİR) teknisyen yardımcısına ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin %40 (yüzde kırk) fazlası,

25.3.1.2. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma ücreti:

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak toplam 87(SEKSENYEDİ) gün için;

Temizlik işinde çalışan 4(DÖRT) kişiye çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.

Kalorifer tesisatının işletilmesi ve kalorifer yakma işinde çalışan 1 (BİR) kişiye çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.

Teknik hizmetler işinde çalışan ilkokul, ilköğretim, ortaokul, ortaöğretim, lise ve meslek lisesi mezunu 1 (BİR) teknisyen yardımcısı çalışılan her gün için günlük ücretine ilaveten ayrıca bir günlük ücret ödenecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Hizmet alımı personelinin yemeği, mesaisine denk gelen öğünlerde idarece ayni olarak verilecek olup, bu gider için istekli tarafından ayrıca maliyet hesabı yapılmayacaktır.

Hizmet alımı personeline aylık (26 gün) üzerinden bir gün için brüt 6.00-TL (ALTI Türk Lirası) nakdi yol ücreti ödenecek olup, ücret bordrosunda gösterilecektir.

25.3.2.3. Giyecek giderleri: Hizmet alımı personeline aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan giyecek ayni olarak verilecektir.

Temizlik Personelinin herbiri için yılda 1 Adet Yazlık ve 1 Adet Kışlık olmak üzere 2 Adet Pantolon, 2 Adet Ceket, 2 çift Terlik ve 2 Çift Lastik Çizme,

1 Tekn.Yard. ve 1 Kaloriferci herbiri için yılda 1 Adet Yazlık ve 1 Adet Kışlık olmak üzere 2 Adet Tulum, 2 Çift Çizme ve 2 Çift Ayakkabı verilecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu iş için; iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % (3)? tür.”şeklinde düzenlenmiştir.

 

Alıma ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde her bir ayrı ücret grubuna tabi farklı unvandaki personelin aylık ödemesi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapacakları çalışma gün sayısı ile fazla mesai saatleri belirlenmiş, buna göre birim fiyat teklif cetveli standart formu 4 kalem üzerinden düzenlenmiştir.

 

            İdarece söz konusu alım için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti KİK işçilik hesaplama modülü üzerinden, giyim bedeli de dâhil olmak üzere 133.538,47.-TL olarak belirlenmiş, yaklaşık %10 yüklenici kârı ilave edilerek toplam yaklaşık maliyet 146.503,37.-TL olarak tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonunca, ihale üzerinde bırakılan istekli ile İMD Grup Tem. Gıda Orm. Ürn. Tur. Sos. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklifler aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmiş ve tekliflerine ilişkin yazılı açıklama istenilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            İMD Grup Tem. Gıda Orm. Ürn. Tur. Sos. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. idarece belirlenen süre içinde teklifine ilişkin açıklama sunmadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

 

ARD Gurup Sos. Hizm. ve İşl. San. Tic. Ltd. Şti.-IRMAK Gnl. Tem. Hiz. Rek. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı teklif etmiş olduğu birim fiyatlara ilişkin hesaplama yönteminin yer aldığı aşırı düşük teklif açıklamalarını belirlenen süre içerisinde idareye sunmuş, açıklamalar idarece uygun görülerek, ihalenin adı geçen istekli üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihalede, idari şartnamenin 25 inci maddesinde yer verilen düzenlemeler uyarınca, giyim bedeli hariç olmak üzere ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 132.271,49.-TL olması gerektiği tespit edilmiştir.

 

            İhale konusu işe ilişkin düzenlenen birim fiyat teklif cetvelinin 3 üncü kalemi için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti birim fiyatı 51,85.-TL, 4 üncü kalemi için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti birim fiyatı ise 55,84.-TL olarak hesaplanmaktadır.

 

            İhaleye verilen teklifler incelendiğinde, aşırı düşük teklif olarak belirlenen ve teklifine ilişkin yazılı açıklama sunmadığından değerlendirme dışı bırakılan istekli haricinde diğer 5 isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin 3 üncü ve 4 üncü kalemleri için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine eşit ve üzerinde birim fiyat teklif etmiş oldukları görüldüğünden, iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Kaldı ki, ihaleye teklif edilen toplam tutarların, asgari işçilik maliyetlerini karşıladığı anlaşıldığından, tekliflerin kalem bazında asgari işçilik maliyetini karşılayıp karşılamadığı yönünde bir değerlendirme yapılmasına da gerek bulunmamaktadır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale üzerinde bırakılan ARD Gurup Sos. Hizm. ve İşl. San. Tic. Ltd. Şti.-IRMAK Gnl. Tem. Hiz. Rek. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından toplamda 132.296,96.-TL bedel içeren teklifine ilişkin sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde;

 

Adı geçen isteklinin idari şartnamede yüklenici tarafından karşılanması öngörülen 8 adet yazlık-kışlık pantolon, 8’er adet ceket, terlik ile 12 adet çizme, 4 adet tulum ve 4 adet ayakkabı için toplamda 1,16.-TL bedel teklif ettiği görülmektedir.

 

Söz konusu istekli, yukarıda sayılan giyecekler için parça başına 0,02.-TL ile 0,03.-TL arasında değişen fiyatlar öngörmüş olup, bu fiyatlara dayanak olarak, SMMM tarafından onaylı Ek-O.7 standart form numaralı Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağı (Malın Üreticisi Olunması, Mala İlişkin Alış veya Satış Yapılması Durumunda Açıklama) sunmuştur.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 79.4.2.12 nci maddesinde;

 

“İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar,

 

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

 

İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.”açıklaması yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından ayrıca, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılması öngörülen giyim malzemelerinin yarısı kadar alım yapıldığı yönündeki Tebliğ açıklamasını tevsiken SMMM onaylı 01.07.2012-30.09.2012 tarihleri arası stok envanteri sunulduğu, bu raporda belirtilen birim fiyatların da Ek-O.7 standart form numaralı Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağında belirtilen fiyatlara eşit olduğu görülmüştür.

 

Dolayısıyla, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından proforma fatura sunulmadığı anlaşıldığından, iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İhaleye konu alıma ilişkin hazırlanan sözleşme tasarısının “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinde;

 

“14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

 

14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’ın 8 inci maddesine göre fiyat farkı ödenecektir.

 

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin, sayı ve günlük çalışma saatinin belirtilmesi kaydıyla;

 

a) Asgari ücret tespit komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

 

b) İhale (son teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlan değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

 

c) 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark,

 

toplamı (a), (b) ve (c) bentleri toplamı), 506 sayılı Kanun gereğince işveren nâm ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu düzenleme uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı gerçekleştirilen şikâyete konu ihalede, asgari ücretin artırılması halinde, eski ve yeni asgari ücretler arasındaki fark; ayrıca bu farktan doğan ve işverence karşılanması gereken sosyal sigorta primleri ile sigorta primi alt sınır artışından kaynaklanan fark ve bu farklara ait işsizlik ödeneğine ilişkin fiyat farkı verileceği düzenlendiğinden, isteklilerin asgari ücrette meydana gelecek artışları tekliflerine dâhil etme zorunluluğunun bulunmadığı anlaşılmış olup, iddia yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul