• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-641
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :5
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.II-641
Şikayetçi:
 Beltur Tur. Taş. Otomotiv Gıda Ürünleri Tem. Hiz. İletişim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., HALKALI İSTASYON MAH. 1421. SOK. DİVAN RESİDENCE F1 BLOK D:1 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Su Ve Kanalizasyon İdaresi Aski Genel Müdürlüğü, Cemalpaşa Mah. Ethem Ekin Sok. No: 16 01120 ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2013 / 1410
Başvuruya konu ihale:
 2012/157236 İhale Kayıt Numaralı "Kaçak Ve Usulsüz Su Kullanımlarının Tespiti, Sayaç Sökme Takma Ve Su Açma-Kesme Hizmet Alım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Adana Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğütarafından 07.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kaçak ve Usulsüz Su Kullanımlarının Tespiti, Sayaç Sökme Takma ve Su Açma-Kesme Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 11.01.2013 tarih ve 1410 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/242 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında kalmış olması sebebiyle firmalarının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, tekliflerinin reddedilmeden önce aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği, çünkü 4857 sayılı İş Kanunu’na göre %3 oranında özürlü işçi çalıştırılmasının zorunlu olduğu ve bu kapsamda çalıştırılan işçilerin primlerinin Hazinece karşılanacağına dair teşvik dikkate alınarak teklif tutarlarını oluşturdukları, bundan dolayı sunmuş oldukları teklifin mevzuata uygun olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu “Kaçak ve Usulsüz Su Kullanımlarının Tespiti, Sayaç Sökme Takma ve Su Açma-Kesme Hizmet Alım İşi”ihalesine ilişkin 11.12.2012 tarihli kesinleşen ihale kararında, başvuru sahibi firma tarafından teklif edilen tutarın, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında kalması sebebiyle sözü geçen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmektedir.

 

Söz konusu kararın 12.12.2012 tarihinde posta yoluyla tebligata çıkarıldığı görülmekle birlikte, kesinleşen ihale kararının üzerinde bahsi geçen belgenin başvuru sahibince vekil tayin edilen Muzaffer Ulutaş tarafından 14.12.2012 tarihinde elden tebellüğ edildiğine dair el yazısı ile yazılmış bir not bulunmaktadır.

 

Kesinleşen ihale kararına yönelik olarak başvuru sahibince yapılan şikâyet başvurusunun 24.12.2012 tarihinde idare kayıtlarına girdiği ve sözü edilen başvurunun kamu ihale mevzuatında belirtilen süreler dâhilinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Söz konusu şikâyet başvurusuna idarece verilen cevap yazısının ilk sayfasındaki tebligatın yapılış şekline ilişkin kısımda bulunan bilgilere göre, mezkûr belgenin 28.12.2012 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla tebligata çıkarıldığı anlaşılmakla beraber, söz konusu yazının aynı tarihte imza karşılığı elden teslim edildiği de belirtilmektedir.

 

İdarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan başvuru sahibinin şikâyet başvurusuna verilen cevap yazısının her bir sayfasının üzerinde başvuru sahibi Beltur Tur. Taş. Otomotiv Gıda Ürünleri Tem. Hiz. İletişim San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin kaşesi bulunmakta ve kaşenin üzerinin paraflanmış olduğu görülmektedir.

 

Zikredilen belgenin son sayfasında ise el yazısı ile yazılmış “Bu şikâyet başvurusunun (4 sayfa) cevabi yazısını ekleri ile birlikte (3 adet ek) elden teslim aldım. 28.12.2012” notu bulunmaktadır. Bahsi geçen notun altında yer alan başvuru sahibi firmanın kaşesinin üzerinin imzalı olduğu ve kaşe üzerinde söz konusu firmanın vekil tayin ettiği Muzaffer Ulutaş’ın isminin bulunduğu görülmektedir.

 

Muzaffer Ulutaş’ın, şirket müdürü Nevin Yakşı tarafından vekil tayin edildiğine dair vekâletname de idarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında bulunmaktadır. Sözü edilen vekâletname, idarece şikâyet başvurusuna verilen cevap yazısından sonra yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesindeki beyana göre, şikâyet başvurusu üzerinde idarece verilen cevabın mezkûr firma tarafından tebellüğ edildiği tarih 04.01.2013’tür.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunun 11.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına girdiği dikkate alındığında, şikâyet başvurusu üzerinde idarece verilen cevabın tebellüğ edildiği tarihin 04.01.2013 olması durumunda, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunun kamu ihale mevzuatında belirtilen süre içerisinde yapıldığı sonucuna varılmaktadır.

 

Şikâyet başvurusuna idarece verilen cevabın posta yoluyla bildirilmesine ilişkin olarak idareden temin edilen barkod numarası vasıtasıyla PTT’nin internet sitesi üzerinden yapılan incelemede, 28.12.2012 tarihinde tebligata çıkarılan belgenin 04.01.2012 tarihinde başvuru sahibine teslim edildiği tespit edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan bilgiler neticesinde, şikâyet başvurusu üzerinde idarece verilen cevabın başvuru sahibi tarafından tebellüğ edildiği tarihe ilişkin olarak, itirazen şikâyet dilekçesinde, posta yoluyla yapılan bildirime ilişkin tarihin kullanıldığı, buna mukabil elden yapılan tebligata ilişkin herhangi bir bilgi verilmediği görülmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bildirim ve tebligat esasları”başlıklı 65’inci maddesinde,

“Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:

a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:

1) İmza karşılığı elden.

2) İadeli taahhütlü mektupla.

3) Elektronik ortamda.

            
4 ) Faksla.”
hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıdaki hüküm doğrultusunda, idarece şikâyet başvurusuna verilen cevap, hem posta yoluyla hem de elden yapıldığından ve başvuru sahibi söz konusu cevap yazısını 04.01.2013 tarihinde posta yoluyla teslim almasına karşın aynı yazıyı 28.12.2012 tarihinde elden tebellüğ ettiğinden, Kamu İhale Kurumu’na yapılacak itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin sürenin hesaplanmasında 28.12.2012 tarihinin kullanılması gerekmektedir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri”başlıklı 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında“(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar”başlıklı 7’nci maddesinde ise,

             “(1) Süreler;

             ...

             ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

             ...

             izleyen günden itibaren başlar.”hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre idarece şikâyet başvurusuna verilen cevabın başvuru sahibince elden tebellüğ edildiği tarih olan 28.12.2012’den sonraki onuncu gün, 07.01.2013 Pazartesi gününe denk gelmektedir. Buna karşın, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunun 11.01.2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu kayıtlarına girmiş olması sebebiyle mezkûr başvurunun kamu ihale mevzuatında belirlenen süre içerisinde yapılmamasından dolayı süre yönünden reddinin gerektiği neticesine ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul