• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-642
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :6
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.II-642
Şikayetçi:
 Yaşar Artuğ, İNÖNÜ MAH. YALÇIN CAD. OKUMUŞ BLK. KASTAMONU
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 23.Bölge Müdürlüğü, İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi No:53 37100 KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2013 / 62
Başvuruya konu ihale:
 2012/163297 İhale Kayıt Numaralı "Dsi 23. Bölge Müdürlüğü Personel Taşıma" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 23. Bölge Müdürlüğütarafından 27.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Personel Taşıma” ihalesine ilişkin olarak Yaşar Artuğ nin 13.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.01.2013 tarih ve 62 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/8 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, birim fiyat teklif mektuplarının ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu örneğine uygun olarak doldurulduğu, birim fiyat teklif mektuplarında ve eki cetvelde aritmetik hata bulunmadığı, teklif verdikleri 3’üncü kısım personel taşıma işinde istenilen araç kapasitesi ile fazla km bedeli olarak teklif verdikleri kalemin araç kapasitesinin aynı vasıtayı gösterdiği, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler”başlıklı 2’nci maddesinde,

“2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: DSİ 23. Bölge Müdürlüğü Personel Taşıma

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

  1. Grup en az 26 yolcu kapasiteli otobüs 280 günlüğüne, (Günlük Ortalama 85 km.)
  2. 2. Grup en az 45 yolcu kapasiteli otobüs 280 günlüğüne, (Günlük Ortalama 18 km.)
  3. 3. Grup en az 45 yolcu kapasiteli otobüs 280 günlüğüne, (Günlük Ortalama 18 km.)

c) Yapılacağı yer: DSİ 23. Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Şube Müdürlükleri” düzenlemesi,

 

            “Kısmi teklif verilmesi”başlıklı 20’nci maddesinde

“20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklif verilebilecek kısımların listesi ekte belirtilmiştir.

1. Grup 26 Kişilik Otobüs

2. Grup 45 Kişilik Otobüs

3. Grup 45 Kişilik Otobüs” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Aynı Şartname’nin ekinde bulunan tablo aşağıdaki gibidir.

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

1 adet en az 26 yolcu kapasiteli otobüs, 280 günlüğüne, günlük ortalama 85 km.

Gün

280,000

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

2

1 adet en az 45 yolcu kapasiteli otobüs, 280 günlüğüne, günlük ortalama 18 km.

Gün

280,000

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

3

1 adet en az 45 yolcu kapasiteli otobüs, 280 günlüğüne, günlük ortalama 18 km.

Gün

280,000

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

4

1.kısım; 1 adet en az 26 yolcu kapasiteli otobüs için fazla km.

Km

1.000,000

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

5

2. kısım; 1 adet en az 45 yolcu kapasiteli otobüs için fazla km.

Km

1.500,000

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

6

3. kısım; 1 adet en az 45 yolcu kapasiteli otobüs için fazla km.

Km

1.500,000

 

            Teknik Şartname’nin “Genel Şartlar”başlıklı 2’nci maddesinin 1’inci fıkrasında,

            “2.1. Şartname kapsamı taşıt hizmetleri aşağıda belirtilmiştir. İhalede aşağıda belirtilen gruplardan her biri için ayrı ayrı fiyat verilecektir. İstekliler gruplar için kısmî teklif verebilirler. Bu durumda isteklinin yeterlilik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli, teklif verdiği kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır.

            a-) 1. Grup 1 (bir) en az  26 yolcu kapasiteli  otobüs  01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında 280 gün idarenin belirteceği güzergah ve saatlerde günlük ortalama 85 km olan servis hizmetlerini yapar. Çalışma saatleri DSİ’ce değiştirildiği zaman yeni saatlere uyulur.

            b-) 2. Grup 1 (bir) adet 45 kişilik Otobüs 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında 280 gün DSİ’nin belirteceği güzergah ve saatlerde ortalama 18 km olan servis hizmetlerini yapar.

c-) 3. Grup 1 (bir) adet 45 kişilik Otobüs 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında 280 gün DSİ’nin belirteceği güzergah ve saatlerde ortalama 18 km olan servis hizmetlerini yapar.” düzenlemesi,

 

            Söz konusu maddenin 3’üncü fıkrasında,

            “2.3. İhale kapsamında kiralanacak araçlar için ön görülen fazla kilometreler:

       1. Grup: 1000 Kilometre

2. Grup: 1500 Kilometre

3. Grup: 1500 Kilometre

Olarak belirlenmiştir.” düzenlemesi,

 

            Aynı Şartname’nin “Taşıtların teknik özellikleri ve taşıtlarda çalıştırılacak personel ile ilgili şartlar”başlıklı 4’üncü maddesinin 21’inci fıkrasında,

“4.21.  1. Grup (1 adet en az 26 kişilik otobüs);

                        1 adet en az 2008 model en az 26 kişilik klimalı otobüs

                        2. Grup (1 adet 45 kişilik otobüs);

                        1 adet en az 1998 model, en az 45 yolcu kapasiteli klimalı otobüs 

                        3. Grup (1 adet 45 kişilik otobüs);

                        1 adet en az 1998 model, en az 45 yolcu kapasiteli klimalı otobüs”düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetveli örneği ise aşağıdaki gibidir.

 

Sıra No

İş Kaleminin adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif edilen birim fiyat

Tutarı

1

1 adet en az 26 yolcu kapasiteli otobüs, 280 günlüğüne, günlük ortalama 85 km.

Gün

280

 

 

2

1 adet en az 45 yolcu kapasiteli otobüs, 280 günlüğüne, günlük ortalama 18 km.

Gün

280

 

 

3

1 adet en az 45 yolcu kapasiteli otobüs, 280 günlüğüne, günlük ortalama 18 km.

Gün

280

 

 

4

1.kısım; 1 adet en az 26 yolcu kapasiteli otobüs için fazla km.

Km

1.000

 

 

5

2. kısım; 1 adet en az 45 yolcu kapasiteli otobüs için fazla km.

Km

1.500

 

 

6

3. kısım; 1 adet en az 45 yolcu kapasiteli otobüs için fazla km.

Km

1.500

 

 

 

            Yukarıda aktarılan bilgiler derlendiğinde, başvuru konusu ihalenin kısmi teklife açık olduğu ve 3 kısımdan meydana geldiği, bununla beraber 2’nci ve 3’üncü kısımların aynı kapasiteye sahip ve aynı zaman diliminde eşit mesafeyi yapacak otobüslerle ilgili olduğu, yani bu iki kısmın aynı içeriğe sahip olduğu görülmektedir.

 

Başvuru konusu ihalenin 2’nci ve 3’üncü kısımları aynı içeriğe sahip olsalar da İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde, aynı Şartname’nin ekindeki tabloda, Teknik Şartname’de ve ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinde söz konusu iki kısım, ayrı kısımlar şeklinde gösterilmek suretiyle birbirlerinden ayrılmışlardır.

 

İdari Şartname ekindeki tabloda ve ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinde, ihalenin üç kısmında çalıştırılacak araçların yapacakları fazla kilometrelere ilişkin 4, 5 ve 6’ncı kalemlere, başvuru konusu ihaleyi oluşturan üç kısımla aynı sıra düzeninde yer verildiği görülmüştür.

 

Bu doğrultuda, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetveline göre ihalenin 1’inci kısmı için teklif veren bir isteklinin, aracın yapacağı fazla kilometrelere ilişkin olarak teklif vermesi gereken kalem, birim fiyat teklif cetvelinin 4’üncü satırında; 2’nci kısmı için teklif veren bir isteklinin, aracın yapacağı fazla kilometrelere ilişkin olarak teklif vermesi gereken kalem, birim fiyat teklif cetvelinin 5’inci satırında; 3’üncü kısmı için teklif veren bir isteklinin ise aracın yapacağı fazla kilometrelere ilişkin olarak teklif vermesi gereken kalem, birim fiyat teklif cetvelinin 6’ncı satırında bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi, idareye sunduğu şikâyet dilekçesinde ve Kuruma sunduğu itirazen şikâyet dilekçesinde, ihalenin 3’üncü kısmı için teklif verdiğini beyan etmektedir.

 

Yukarıda verilen bilgiler paralelinde başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, bahsi geçen isteklinin, ihalenin sadece 3’üncü kısmı için teklif verdiği görülmektedir. Buna göre sözü edilen isteklinin, ihalenin 3’üncü kısmında talep edilen aracın yapacağı fazla kilometrelere ilişkin olarak teklif vermesi gereken kalem birim fiyat teklif cetvelinin 6’ncı satırında bulunmaktadır.

 

Buna karşın, ihalenin 3’üncü kısmında çalıştırılacak aracın yapacağı fazla kilometrelere ilgili olarak, başvuru sahibi tarafından birim fiyat teklif cetvelinin 6’ncı satırındaki ihalenin 3’üncü kısmı ile ilişkili olan kalem yerine birim fiyat teklif cetvelinin 5’inci satırındaki ihalenin 2’nci kısmı ile ilişkili olan kaleme teklif verdiği görülmüştür.

 

Bu durum, isteklinin hangi kısım için teklif verdiği hususunda tereddüt meydana getirmektedir.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde, “Teklif vermiş olduğum 3. grup personel taşıma işinde, istenilen araç kapasitesi ile fazla km. bedeli olarak teklif cetvelinde verdiğim araç kapasitesi aynı vasıtayı göstermektedir.” ifadesi bulunmasına karşın, yukarıda da değinildiği gibi, ihalenin 2 ve 3’üncü kısımları aynı içeriğe sahip olsalar da idare tarafından farklı kısımlar şeklinde düzenlenmişlerdir ve her iki kısma teklif veren istekliler arasında ve istekli sayısında farklılık bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun“İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması”başlıklı 29’uncu maddesine göre, istekliler, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak açıklama veya zeyilname talep edebilir.

 

Ancak ihale işlem dosyası dâhilinde, başvuru sahibinin, ihale dokümanında belirtilen kısımlar hakkında veya ihaleyi oluşturan kısımların ve ilgili kısımlarda yapılacak fazla mesafelere ilişkin kalemlerin birim fiyat teklif cetvelindeki sıralamalarıyla ilgili olarak idareden açıklama veya zeyilname talep ettiğine ilişkin bir belgeye rastlanılmamıştır.

 

Buna göre, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetveli örneğindeki düzene göre ilk üç satırın sırasıyla ihalenin 1, 2 ve 3’üncü kısımlarına ait olduğu, son üç satırın ise sırasıyla 1, 2 ve 3’üncü kısımlarda yapılacak fazla mesafelere ilişkin olduğu açık olduğundan ve başvuru sahibi, ihale dokümanını oluşturan tüm belgeleri okuduğunu ve anladığını kabul ettiğinden, ayrıca başvuru sahibi her ne kadar ihalenin 3’üncü kısmı için teklif vermiş olduğunu beyan etse de birim fiyat teklif cetvelindeki mevcut duruma göre sözü edilen isteklinin ihalenin 3’üncü kısmı için ve 2’nci kısımda yapılacak fazla mesafelere ilişkin kalem için birim fiyat teklif etmiş olması sebebiyle, başvuru konusu ihalenin 3’üncü kısmı için mi yoksa 2’nci kısmı için mi teklif verildiği hususu tereddüt oluşturduğundan, idare tarafından Yaşar Artuğ’un teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin kamu ihale mevzuatı açısından uygun olduğu sonucuna varılmış ve başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul