• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-645
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :9
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.II-645
Şikayetçi:
 İşlek Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., ÇINARLI MAH. FATİH TERİM SOK. AŞİYAN APT. KAT:5 NO:12 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (6. Bölge Müdürlüğü), Cemalpasa Mah. Ordu Cad. No:96 01120 ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2013 / 1856
Başvuruya konu ihale:
 2012/180798 İhale Kayıt Numaralı "Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğüne Bağlı, Baraj, İşletme Ve Tesislerinin Silahlı 95 Personel İle Koruma Ve Güvenlik Hizmetinin Malzemeli Ve Teçhizatlı Olarak Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı İşi." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğütarafından 03.01.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğüne Bağlı, Baraj, İşletme ve Tesislerinin Silahlı 95 Personel ile Koruma ve Güvenlik Hizmetinin Malzemeli ve Teçhizatlı Olarak Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 15.01.2013tarih ve 1856sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/310sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 25.3.4. maddesinde silahlı personelin görev yapacağının belirtildiği, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te ise anılan personelin her yıl 25 fişek üzerinden atış yapmalarının zorunlu olduğu, ihale dokümanının bahse konu Yönetmeliğe uygun şekilde düzenlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvurunun ihale dokümanına yönelik olduğu ve itirazen şikâyet dilekçesinde ihale dokümanının 27.12.2012 günü satın alındığının ifade edildiği görülmüştür. 15.01.2013 tarihinde esasının incelenmesine geçilen başvuruya ilişkin olarak 17.01.2013 tarih ve 159 sayılı yazımız ile ihale işlem dosyası idareden talep edilmiş, dosya 23.01.2013 günü Kurum kayıtlarına alınmıştır. İhale işlem dosyasının tetkikinden başvuru sahibinin ihale dokümanı satın alan/indirenler arasında bulunmadığı görülmüş, bu husus 25.01.2013 tarihli yazımız ile idareden sorulmuştur. İdarenin 28.01.2013 tarihli faks iletisi ile başvuru sahibinin ihale dokümanını satın almadığı/indirmediği bilgisi teyit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinde, ilgililerin ihalelere yönelik başvuru yollarını kullanabilmelerinin ilk şartının istekli ve/veya istekli olabilecek sıfatını haiz olmaları gerektiği hüküm altına alınmış olup, anılan Kanun’un 4’üncü maddesinde istekli olabileceklerin ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale dokümanını satın almış gerçek veya tüzel kişi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim olarak tanımlanması karşısında başvuru sahibinin istekli olabilecek sıfatını haiz olmadığı ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında başvurunun ehliyet yönünden reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Öte yandan, itirazen şikâyet dilekçesinde idarece şikâyet üzerine verilen cevabın 07.01.2013 günü tebellüğ edildiği ifade edilmişse de, ihale işlem dosyasında yer alan ve üzerinde şirket yetkilisinin imzası ve şirket kaşesi bulunan cevap yazısının 03.01.2013 tarihinde ilgiliye elden tebliğ edildiği anlaşılmıştır. Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun 14.01.2013 tarihine kadar yapılması gerekirken başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru tarihinin 15.01.2013 olduğu anlaşıldığından, başvurunun süre yönünden de reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul