• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-647
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :11
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.II-647
Şikayetçi:
 İnfotek Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti., LALE SOK. NO:4/11 SIHHİYE/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Halk Sağlığı İl Müdürlüğü, Camiişerif Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Anadolu Hayat Emeklilik İşhanı No:102 33060 MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2013 / 1854
Başvuruya konu ihale:
 2012/152094 İhale Kayıt Numaralı "30.770.347,67 Puanlık Laboratuar Sonuç/Tetkik/Tahlil" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Mersin Halk Sağlığı İl Müdürlüğütarafından 27.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “30.770.347,67 Puanlık Laboratuar Sonuç/Tetkik/Tahlil Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak İnfotek Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin 27.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.01.2013tarih ve 1854sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/309sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazların katalogları incelendiğinde, söz konusu cihazların Teknik Şartname'nin 4.1.1, 4.3.1.1 ve 4.3.1.5'inci maddelerini karşılamadığının görüleceği, ayrıca anılan istekli tarafından teklif edilen Cobas 6000 model cihazın TİTUBB kaydının bulunmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “30.770.347,67 Puanlık Laboratuar Sonuç/Tetkik/Tahlil Hizmeti”olarak belirtildiği,

 

            Aynı Şartname’nin 25.3’üncü maddesinde Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Malzeme Giderleri : Yüklenici Firma sözleşme süresi boyunca hizmetin verilmesi için gerekli cihazları iş listesinde yer alan tetkiklerin (dış lab. testler hariç) KİT, kontrol ve kalibratörünü, kan alma için gerekli olan iğne ucu, tüp, holder, idrar kabı, eldiven vb. tüm sarfları temin edecektir. Ayrıca barkod, printer kağıdı vb. kırtasiye malzemeleri ile kan toplama için Mersin Halk Sağlığı Laboratuarına tahsis edilen araçların ve bu araçların yakıt ihtiyacı, sigortası ve bakım giderleri teklif fiyatına dahildir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            Söz konusu ihaleye ilişkin Teknik Şartname’nin 1’inci maddesinde ihale konusu hizmetin “Mersin Merkez ve Çamlıyayla ilçe sınırları içinde bulunan birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki (Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Çamlıyayla Entegre Devlet Hastanesi vb.) hastalara laboratuvar hizmeti verilmesi amacıyla 2013-2015 yıllarını kapsayan tıbbi laboratuvar hizmet alımı işi” şeklinde tanımlandığı,

 

            Anılan Şartname’nin “Kapsam” başlıklı 2.2’nci maddesinde “Bu laboratuvar hizmeti, iş listesinde yer alan laboratuvar tetkiklerinin çalışılması için gerekli olan cihazların, yüklenici firma tarafından teknik dokümana uygun olarak ilgili laboratuvarlara kurulmasını ve LIS’e bağlantısının sağlanmasını, cihazların uygun şartlarda çalışmasını ve hizmetin uygun koşullarda verilmesini sağlamak için laboratuvar alanlarının iklimlendirmesinin ve yönetmeliğe uygun olarak fiziki düzenlemesinin yapılmasını…kapsamaktadır.” düzenlemesine,

 

            3.3’üncü maddesinde “Yüklenici firma, teklif edilen cihaz ve kitlerin TİTUBB kayıtlarını teklif dosyasında bulunduracaktır.” düzenlemesine,

 

            3.11’inci maddesinde “Yüklenici firma, teklif ettiği kit, cihaz ve her türlü malzemenin orijinal ve Türkçe kullanım kılavuzları ya da elektronik ortamdaki kayıtlarını kontrol komisyonuna sunacaktır.” düzenlemesine,

 

            3.13’üncü maddesinde “Yüklenici firma, teklif ettiği cihazların envanter kaydını (cihazın markası, modeli, yaşı, seri numarası vb.) ve yönetim dosyasını (kullanım kılavuzu veya CD, cihaz bakım formları, arıza bildirim formu, firma iletişim bilgileri vb.) kontrol komisyonuna sunacaktır.” düzenlemesine,

 

            4.1.1’inci maddesinde “Yüklenici firmanın, MHSL’na kuracağı biyokimya otoanalizörlerinin toplam fotometrik hızı en az 2400 test/h (ISE hariç) oalcaktır. Bu hıza 2 (iki) veya 3 (üç) cihaz ile ulaşılacaktır.” düzenlemesine,

 

            4.3.1.1’inci maddesinde “Yüklenici firma, MHSL’na 1 (bir) adet tam otomatik idrar otoanalizörü kuracaktır.” düzenlemesine,

 

            4.3.1.5’inci maddesinde ise “Teklif edilen cihazlar ihtiyaç listesinde salon kodu “İ” olan idrar tetkik işleminin en az aşağıdaki parametrelerini çalışmalıdır;

            - Kimya analiz parametreleri: pH, glukoz, protein, bilirübin, urobilinojen, nitrit, keton, eritrosit, lökosit ve dansite.

            - Sediment analiz parametreleri: eritrosit, lökosit, silendir, epitel, kristal ve bakteri.” düzenlemesine yer verildiği tespit edilmiştir.

 

 

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde, ihaleye 4 teklif verildiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda verilen 4 teklifin geçerli kabul edilerek en düşük teklifi sunan  Detay Laboratuvar Cihaz.San.ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri”nin İdari Şartname’de belirtilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinin ikinci fıkrasında “Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.” hükmüne yer verilmek suretiyle, ihalelerde tekliflerle birlikte sunulması istenilen yeterlik belgelerinin İdari Şartname’nin “ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” bölümünde belirtilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

 

İncelemeye konu ihale dokümanı düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde,  İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde isteklilerin teklif dosyaları kapsamında sunması gereken belgeler arasında “teklif edilen cihazlara ilişkin katalog, kullanım kılavuzu gibi belgeler” ile “teklif edilen cihaz ve kitlere ilişkin TİTUBB kayıtları”nın sayılmadığı, söz konusu belgelerin Teknik Şartname’de istenildiği görülmüştür.

 

Ayrıca Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan 3.11’inci maddesinde cihazlara ait orijinal ve Türkçe kullanım kılavuzlarının “istekli” değil, “yüklenici” tarafından sunulması istenilmiş ve söz konusu belgelerin kontrolünün ihale sürecindeki işlemleri yürüten “ihale komisyonu” tarafından değil, “kontrol komisyonu” tarafından yapılacağı açıkça belirtilmiştir.

 

Diğer yandan idarece ilk oturumda hazırlanan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı’nda  “cihazlara ait katalog, kullanım kılavuzu vs. doküman” ve “TİTUBB kayıtları” için ayrı satır açılmadığı, dolayısıyla söz konusu belgelerin teklif zarfında sunulup sunulmadığının kontrolünün yapılmadığı belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un 27’nci maddesinin (e) bendinde, isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerinin idari şartnamede belirtilmesi zorunlu tutulmuştur. Bu çerçevede Teknik Şartname’de sunulması istenilen TİTUBB kayıtları ve kullanım kılavuzlarının İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde yeterlik kriteri olarak düzenlenmemesi nedeniyle, söz konusu belgeler üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapılması mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla belgenin muhtevi olduğu bilgiler ancak muayene kabul aşamasında değerlendirilebilecektir.

 

Bu bağlamda İdari Şartname’de yer verilmemesi nedeniyle yeterlik belgesi niteliğini haiz olmadığı anlaşılan söz konusu belgelerin sunulmamış olması ya da eksik sunulması da bir değerlendirme dışı bırakma gerekçesi teşkil etmeyecektir.

 

İhale süreci sonunda imzalanan sözleşme neticesinde gerçekleştirilen muayene ve kabul işlemleri sırasında ihale üzerinde bırakılan isteklinin Teknik Şartname’de istenilen belgeleri sunmadığının veya teklif edilen cihazların Teknik Şartname’yi karşılamadığının tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuatta belirlenen yaptırımların uygulanabileceği hususu göz önüne alındığında, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul