En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-650
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :14
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.II-650
Şikayetçi:
 Andaç Grup İnşaat Gıda Nakliye Temizlik İlaçlama Bilgisayar Yemek Üretim Hizmetleri Taah. Ltd. Şti. - Dorate Grup Bilişim Eğitim Sağlık Nakliye Temizlik Tic. Ltd. Şti., ŞANLIURFA YOLU 4.KM HAMRAVAT EVLERİ F/10 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Ataşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Küçükbakkalköy M. Kayışdağı Cd.No143/A İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2013 / 159
Başvuruya konu ihale:
 2012/158390 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı İçin Temizlik Personeli Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Ataşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 07.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı İçin Temizlik Personeli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Andaç Grup İnşaat Gıda Nakliye Temizlik İlaçlama Bilgisayar Yemek Üretim Hizmetleri Taah. Ltd. Şti. - Dorate Grup Bilişim Eğitim Sağlık Nakliye Temizlik Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin 19.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.01.2013 tarih ve 159 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/25 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, işçilik hesabına diğer giderlerin (emniyet kemeri) dahil edilmediği, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu işin adının; “2013 Yılı İçin Temizlik Personeli Hizmet Alımı” olarak ifade edildiği; anılan şartnamenin ekinde ihale konusu hizmetin miktarı ve türünün tablo halinde;

 

Sıra no

Açıklama

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Temizlik personeli amiri

İşçixay

1,00

12,000

2

Temizlik ekip şefi

İşçixay

4,00

12,000

3

Temizlik elemanı

İşçixay

80,00

12,000

4

Cam silici

İşçixay

10,00

12,000

5

Çay ocakları personeli

İşçixay

30,00

12,000

6

İbadethane temizlik görevlisi

İşçixay

10,00

12,000

 

 

Şeklinde gösterildiği görülmüştür.

 

            Yine idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde;    

 

            “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

            1-Temizlik İşçisine Asgari Ücretin %40 fazlası,
            2-İbadethane Temizlik Personeline Asgari Ücretin %50 fazlası ,
            3-Çay Ocağı Personeline Asgari Ücretin %40 fazlası ,
            4-Cam Silici %50 fazlası,
            5-Temizlik Ekip Şefi %85 fazlası
            6-Temizlik Personeli Amiri % 115 fazlası ödeme yapılacaktır.

            …

            25.3.3. Malzeme giderleri:

            Kullanılacak temizlik araçlarının her türlü giderleri ve cam silici personelin emniyet kemeri teklif edilen birim fiyata dahildir.

            KULLANILACAK İŞ MAKİNALARININ CİNSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

            …
            Kullanılacak iş makineleri sıfır makine olacak. Kesin şekilde sessiz olacaktır. Makinelerin bozulması, hasar görmesi, kaybolması vb. hallerde yüklenici firma aynı özelliklerdeki makineleri 2 gün içinde getirmekle yükümlüdür. Makineler iş bitiminde İdare tarafından Yüklenici Firmaya tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici firma bu makineler için teklif vermeyecektir.

            …

            25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

            Temizlik İşçisi, Çay Ocağı Personeli, İbadethane Personeli, Temizlik Personeli Amiri, Temizlik Ekip Şefi % 1’dir. Cam Silici’nin ise % 3’tür.düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Bunun yanında, Teknik Şartname’nin “Çalıştırılacak İşçilerin Özellikleri” başlıklı 5’inci maddesinde; “Yemek Yol ve kıyafet giderleri; İdare tarafından karşılanacaktır. 

            ...

            Ayrıca yüklenici Firma Sam Silici Personel için 10 adetEmniyet Kemeri tedarik edip kemerler şu özelliklere sahip olacaktır; Emniyet kemerinin kemer kısmının uzunluğu 135 cm, genişliği 45 mm, destek parçasının uzunluğu 85 cm, genişliği 85 mm olmalıdır. Kemer deriden imal edilmiş ise derinin kalınlığı 6 mm. den az olmamalıdır.

            Kemer, deri, suni veya doğal elyaftan mamül örgülü malzemeden veya deri ve örgülü malzemenin birbirine takviyelendirilmiş şekli ile imal edilmelidir.

 

            İş bitiminde İdare Yüklenici Firmanın vermiş olduğu emniyet kemerlerini teslim edecektir...”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale komisyonunca tekliflerin alınmasından ve geçerli tekliflerin belirlenmesinden sonra aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın en düşük teklifi veren Karul Kimya Gıda Bina ve Tes. Yön. San.ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif; başvuru sahibinin ise ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a)İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c)Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde;“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

            İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

            79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

 

            79.3. Asgari işçilik maliyeti;

            i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

            ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

            iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

 

            79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

 

            Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

 

            79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

            79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

            79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

            a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

            hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

            79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

            79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

            İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

            a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

            b. Fiyat teklifleri,

            c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

            ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

            d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

            e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

            g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

            İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

            Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)”açıklamasına yer verilmiştir.

    

            İdarece kârsız  yaklaşık maliyetin 2.737.156,20 TL olarak belirlendiği söz konusu tutarın aynı zamanda asgari işçilik maliyeti olduğu görülmekle birlikte, ihale dokümanı ve sosyal güvenlik mevzuatı gereğince bulunan asgari işçilik maliyetinin 2.733.670,20 TL olduğu, söz konusu farkın, işveren sigorta primi oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranlarının ayrı ayrı hesaplanması sonucunda ortaya çıkan farklı yuvarlamalardan kaynaklandığı, olması gereken asgari işçilik maliyeti tutarının aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesinde dikkate alınması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Bu bağlamda, ihale üzerinde  bırakılan isteklinin teklifinin 2.737.156,20 TL olduğu dikkate alındığında söz konusu bedelin, 2.733.670,20 TL asgari işçilik maliyetinin 3.486,00 TL üzerinde olduğu, aynı zamanda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin, idarece yaklaşık maliyet hesabında belirlenen ve asgari işçilik maliyeti ile aynı olan kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının da altında olmadığı görülmüştür.

 

            Bunun yanında, idari şartnamede teklif fiyata dahil edilmesi öngörülen cam silici personelin kullanacağı 10 adet emniyet kemerinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin asgari işçilik maliyetinin üzerinde teklif ettiği 3.486,00 TL içerisinden karşılanabileceği anlaşılmıştır.

 

            Yukarıda aktarılan hükümler ve tespitler çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli Karul Kimya Gıda Bina ve Tes. Yön. San.ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu, ihale dokümanında işçilik maliyeti ile emniyet kemeri dışında başka bir gider kalemi de öngörülmediği dikkate alındığında, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın inceleme konusu ihalenin en düşük teklifi veren söz konusu istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

FARKLI GEREKÇE

 

            İncelemeye konu ihalede,

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

            1-Temizlik İşçisine Asgari Ücretin %40 fazlası,

            2-İbadethane Temizlik Personeline Asgari Ücretin %50 fazlası

            3-Çay Ocağı Personeline Asgari Ücretin %40 fazlası ,

            4-Cam Silici %50 fazlası,

            5-Temizlik Ekip Şefi %85 fazlası

            6-Temizlik Personeli Amiri % 115 fazlası ödeme yapılacaktır.

            …

            25.3.3. Malzeme giderleri:

            Kullanılacak temizlik araçlarının her türlü giderleri ve cam silici personelin emniyet kemeri teklif edilen birim fiyata dahildir.

            Kullanılacak İş Makinalarının Cinsi Teknik Özellikleri

            …

            Kullanılacak iş makineleri sıfır makine olacak. Kesin şekilde sessiz olacaktır. Makinelerin bozulması, hasar görmesi, kaybolması vb. hallerde yüklenici firma aynı özelliklerdeki makineleri 2 gün içinde getirmekle yükümlüdür. Makineler iş bitiminde İdare tarafından Yüklenici Firmaya tutanak ile teslim edilecektir. Yüklenici firma bu makineler için teklif vermeyecektir.

            …

            25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

            Temizlik İşçisi, Çay Ocağı Personeli, İbadethane Personeli, Temizlik Personeli Amiri, Temizlik Ekip Şefi % 1’dir. Cam Silici’nin ise % 3’tür.düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Bunun yanında, Teknik Şartname’nin “Çalıştırılacak İşçilerin Özellikleri” başlıklı 5’inci maddesinde; “Yemek Yol ve kıyafet giderleri; İdare tarafından karşılanacaktır. 

            ...

            Ayrıca yüklenici Firma Cam Silici Personel için 10 adetEmniyet Kemeri tedarik edip kemerler şu özelliklere sahip olacaktır; Emniyet kemerinin kemer kısmının uzunluğu 135 cm, genişliği 45 mm, destek parçasının uzunluğu 85 cm, genişliği 85 mm olmalıdır. Kemer deriden imal edilmiş ise derinin kalınlığı 6 mm. den az olmamalıdır.

            Kemer, deri, suni veya doğal elyaftan mamül örgülü malzemeden veya deri ve örgülü malzemenin birbirine takviyelendirilmiş şekli ile imal edilmelidir.

            İş bitiminde İdare Yüklenici Firmanın vermiş olduğu emniyet kemerlerini teslim edecektir...”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale komisyonunca tekliflerin alınmasından ve geçerli tekliflerin belirlenmesinden sonra aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın en düşük teklifi veren Karul Kimya Gıda Bina ve Tes. Yön. San.ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif; başvuru sahibinin teklifi ise ekonomik açıdan ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenmiştir.

 

            İhale mevzuatı uyarınca, aşırı düşük tekliflerin belirlenmesi ve sorgulanması işlemi idarenin sorumluluğunda olup, aşırı düşük teklif sorgulamasının ya istekliler tarafından verilen teklifler dikkate alınarak ya da idarece tespit edilen yaklaşık maliyet esas alınarak yapılması gerekmektedir.

 

            İdarece yaklaşık maliyet hesap cetvelinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırladığı işçilik hesaplama modülü kullanılmak suretiyle 2.737.156,20 TL olarak belirlendiği, yaklaşık maliyet hesabında giyim, yol ve yemek bedeli öngörülmediğinden söz konusu tutarın aynı zamanda asgari işçilik maliyeti olduğu, işçilik hesaplama modülü kullanılmadan bulunan asgari işçilik maliyetinin ise 2.733.670,20 TL olduğu anlaşılmıştır. KİK İşçilik Modülünün bilgi amaçlı olması ve elle yapılan hesaplamanın doğru sonuç vermesinden ötürü, elle yapılan hesaplama neticesinde elde edilen 2.733.670,20 TL asgari işçilik maliyeti tutarının aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesinde dikkate alınması gerekmektedir.

 

            Bu bağlamda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin 2.737.156,20 TL olduğu dikkate alındığında aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesinde dikkate alınması gereken 2.733.670,20 TL asgari işçilik maliyetinin 3.486,00 TL üzerindedir. Aynı zamanda ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi, idarece yaklaşık maliyet hesabında belirlenen ve asgari işçilik maliyeti ile aynı olan kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının da altında olmadığı görülmüştür.

 

            Bunun yanında, idari şartnamede teklif fiyata dahil edilmesi öngörülen cam silici personelin kullanacağı 10 adet emniyet kemerinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin asgari işçilik maliyetinin üzerinde teklif ettiği 3.486,00 TL içerisinden karşılanabileceği anlaşılmıştır.

 

Teknik Şartname uyarınca, Cam Silici Personel için 10 adet Emniyet Kemeri tedarik edileceği düzenlenmiş, ancak idare tarafından yapılan yaklaşık maliyet hesaplamasında emniyet kemerine dair giderin yer almadığı idarece aşağıda detayı verilen yaklaşık maliyet icmal tablosundan anlaşılmıştır.

 

İdarece oluşturulan yaklaşık maliyet icmal tablosu incelendiğinde, yaklaşık maliyet bileşenlerinin;

 

Yaklaşık Maliyet Bileşenleri

TL

1 kişi 12 ay temizlik personeli amiri

36.262,75

4 kişi 12 ay temizlik ekip şefi

124.811,14

80 kişi 12 ay temizlik elemanı

1.889.028,48

10 kişi 12 ay cam silici

257.160,72

30 kişi 12 ay çay ocağı personeli

708.385,68

10 kişi 12 ay ibadethane temizlik görevlisi

252.995,04

Kâr % 20

531.487,61

               Toplam

3.268.643,81

 

 

Olduğu görülmüştür.

 

Ancak, ihale konusu işin 135 kişi ile 12 ay süreli genel temizlik işi olduğu hususu dikkate alındığında, gerek idarenin yaklaşık maliyet icmalinde gerekse birim fiyat teklif cetvelinde ve teklif fiyata dahil giderlerde emniyet kemerinin ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmediği, bununla birlikte; ihalenin mal alım değil hizmet alım ihalesi olduğu, incelenen ihale bakımından idareye bir mal teklifinde bulunulmadığı kullanılacak emniyet kemerinin işin bitiminde yüklenici firmaya iade edileceği, idarenin mülkiyetine geçmeyeceği dikkate alındığında gerek yaklaşık maliyette gerekse de birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak bu gidere yer verilmemesi, işin niteliği gereği mümkün bulunmaktadır.

 

Kaldı ki, anılan Tebliğin 79.2 maddesi uyarınca; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderlerin, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyeceği ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmelerinin istenmeyeceği, dolayısıyla sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderlerin idari şartnamelerde "teklif fiyata dahil olan diğer giderler"’ kısmında belirtilmeyeceği açıklamasına yer verilmiştir.

 

Bu nedenle; ihale konusu temizlik işinde kullanılacak olan emniyet kemeri ihale konusu işle iştigal edenler açısından, işin doğası gereği sahip olunması gereken demirbaş niteliğindeki ekipman olduğundan yaklaşık maliyete etkisinin ihale sonucunu etkileyebilecek nitelikte olmayacağı, bu sebeple incelemeye konu ihalede, geçerli tekliflerin tutarları da dikkate alındığında, söz konusu hususa yaklaşık maliyette yer verilmemiş olması, ihale sonucuna etkili bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenle; incelemeye konu ihalede, yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığına karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” ilişkin karara katılıyorum.

 

 

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul