• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-651
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :15
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.II-651
Şikayetçi:
 Gökmavisi Eğt. Gıda Mak. Temz. Med. Tur. İnş. Taah. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti., OVACIK MAH. 592 SOK. BÜYÜKKUŞOĞLU APT. NO:8/2 KIRIKKALE
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Adnan Menderes Mah. Çamlık Tepesi 10100 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43852
Başvuruya konu ihale:
 2012/156434 İhale Kayıt Numaralı "2013 Mali Yılı Personel Çalıştırılmasına Dayalı Bakım Hizmet Alımı Toplam(41 Kişi)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğütarafından 12.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Mali Yılı Personel Çalıştırılmasına Dayalı Bakım Hizmet Alımı Toplam (41 Kişi)” ihalesine ilişkin olarak Gökmavisi Eğt. Gıda Mak. Temz. Med. Tur. İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 17.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012tarih ve 43852sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5248sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, sundukları teklif dış zarfında idarenin adresinin eksik yazıldığından dolayı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 30’uncu maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakılmalarının uygun olmadığı, teklif dış zarfı üzerine idarenin açık adresinin yazıldığı, sadece idarenin kod numarasının yazılmadığı, belirtilen adreste başka idare bulunmadığı, teklif zarflarının zamanında ve doğru idareye ulaştığı, teklifin hangi işe ait olduğunun anlaşıldığı, teklif zarfında sadece idare adındaki kod numarasının bulunmamasından dolayı değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinin (b) bendinde, idarenin adresinin “ADNAN MENDERES MAH. ÇAMLIK TEPESİ 138025 10100 - BALIKESİR MERKEZ / BALIKESİR” olarak belirlendiği, aynı şartnamenin “İhaleye ilişkin bilgiler ve ihale ve son teklif verme saati” başlıklı 3’üncü maddesinin (c) bendinde de tekliflerin sunulacağı adres olarak, “BALIKESİR HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ” adresinin belirtildiği, yine 3’üncü maddenin (ç) bendinde ihalenin yapılacağı adresin “ADNAN MENDERES MAH. ÇAMLIK TEPESİ BALIKESİR” şeklinde gösterildiği, aynı adres bilgilerine başvuruya konu ihalenin ilanında da yer verildiği görülmüştür.

 

            17.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararında, ihaleyi yapan idarenin açık adresi eksik yazıldığından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 30’uncu maddesi gereğince başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

İhale işlem dosyası kapsamında idare tarafından onaylı bir örneği gönderilen başvuru sahibi Gökmavisi Eğt. Gıda Mak. Temz. Med. Tur. İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait teklif zarfının üzerinde, başvuruya konu ihalenin ihale kayıt numarasının, ihaleyi düzenleyen idarenin ve ihalenin adının doğru bir şekilde yazıldığı, teklif zarfının ihalenin yapılacağı adres kısmının da el yazısı ile “ADNAN MENDERES MAH. ÇAMLIK TEPESİ – BALIKESİR” şeklinde İdari Şartname’nin 3’üncü maddesinin (ç) bendindeki gibi doldurulduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü bulunmaktadır.  

 

Aynı Kanunun “Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında ise; “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun hükümleri uyarınca, teklif zarfı üzerinde yer alması zorunlu bilgilerin amacının, teklif zarfının hangi ihaleye ilişkin verildiğinin anlaşılması ve muhtemel karışıklıkların engellenmesi olduğu açıktır. İncelemeye konu ihalede, Gökmavisi Eğt. Gıda Mak. Temz. Med. Tur. İnş. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait teklif zarfının üzerinde İdari Şartname’nin 3’üncü maddesinin (ç) bendinde yer alan idare adresinin tam olarak bulunduğu, söz konusu kısımda sadece İdari Şartname’nin 2’nci maddesinin (b) bölümündeki adreste yer alan numaranın ve posta kodunun yer almadığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda yer alan hükümler ve tespitler neticesinde, başvuru sahibi tarafından teklif zarfının üzerine İdari Şartname’nin 3’üncü maddesinin (ç) bendinde yer alan idare adresinin tam olarak yazıldığı, İdari Şartname’nin 2’nci maddesinin (b) bölümündeki adreste yer alan numaranın ve posta kodunun yazılmamasının adresin tanımlanmasını engelleyen esaslı bir eksiklik olmadığı ve adres tarifinde tereddüde neden olmadığı dikkate alındığında, idarece teklif zarfı üzerine yazılan adresin 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen açık adres niteliğini taşımadığı şeklinde yorumlanmasının yerinde olmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin söz konusu teklif zarfının idarenin açık adresinin eksik yazıldığı gerekçesiyle açılmayarak değerlendirilmeye alınmamasının 4734 sayılı Kanun’un 30’uncu ve 36’ncı maddelerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, teklif zarfları 4734 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesine uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin tekliflerinin sonradan açılarak tekliflerinin değerlendirilmesi yoluyla ihale işlemlerinin devamının mümkün olmadığı, zira Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca isteklilerin huzurunda ilk oturumda yapılması zorunlu olan işlemlerde aykırılık olmasına rağmen 37 ve izleyen maddelere göre değerlendirmeye devam edildiğinde, daha sonra aykırılıkların giderilmesi yoluyla ilk oturumun ihya edilmesinin mümkün bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, inceleme konusu ihaleye 7 isteklinin katıldığı, bunlardan 6’sının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin teklif zarfı açılan istekliler içerisinde en yüksek teklifi veren tek geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

Bu çerçevede, inceleme konusu ihalede 4734 sayılı Kanunun 5’inci maddesinde sayılan rekabet şartlarının sağlanmadığı anlaşıldığından ihale kararının iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul