• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-652
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :16
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.II-652
Şikayetçi:
 Sym Turizm Ticaret Ltd. Şti., TAHILPAZARI MAH. ADNAN MENDERES BULVARI KENT İŞ MERKEZİ NO: 11/25 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Konyaaltı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü, Kuşkavağı Mah. Belediye Cad. No: 77 07070 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42392
Başvuruya konu ihale:
 2012/141370 İhale Kayıt Numaralı "Personel Temini Genel Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Konyaaltı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğütarafından 12.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Personel Temini Genel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak SYM Turizm Ticaret Ltd. Şti.nin 12.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012tarih ve 42392sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4946sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif zarflarının üzerinde yer alan idare adresinin yanlış yazıldığı gerekçesi ile teklif zarflarının değerlendirmeye alınmamasının yerinde olmadığı, bu nedenle ihalenin iptali gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 1.1 inci maddesinde; “İdarenin;

a) Adı: Konyaaltı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

b) Adresi: Kuşkavağı MH. Belediye CD. NO: 77 07070 - Konyaaltı / Antalya …” düzenlemesi,

 

            2.1 inci maddesinde; “İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Personel Temini Genel Hizmet Alımı …” düzenlemesi,

 

3.1 inci maddesinde; “a)İhale kayıt numarası:2012/141370

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Konyaaltı Belediye Başkanlığı (-1) Katta bulunan 1 no.lu salon

ç) İhalenin yapılacağı adres: Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No: 77 Konyaaltı/Antalya

d) İhale tarihi: 12.11.2012

e) İhale saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Konyaaltı <Belediye Başkanlığı (-1) katta bulunan 1. nolu salon” düzenlemesi,

 

Yer almaktadır.

 

            4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin ilk fıkrasında;“Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü,

 

“Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36 ncı maddesinin ilk fıkrasında;“Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.2.1 inci maddesinde; “Başvuru ya da teklif zarfının Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olmadığının anlaşılması halinde, söz konusu zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekildikten sonra başvuru veya teklif zarfı açılmaksızın iade edilecektir. Başvuru veya teklif zarfının fotokopisi ise idare tarafından ihale işlem dosyasında muhafaza edilecektir.” açıklaması,

 

Yer almaktadır.

 

21.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararında; başvuru sahibinin teklif zarfının Kamu İhale Kanunu’nun 30 uncu maddesi gereğince teklif zarfı üzerinde bulunması gereken bilgilerden idarenin açık adresinin “Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No:77 Konyaaltı/ANTALYA” yazılması gerekirken “Fener Mahallesi Tekelioğlu Cad. Muratpaşa/ANTALYA” olarak yanlış yazıldığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, bu hususun Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Alınmayan Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı ile kayıt altına alındığı ve teklif zarfının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.2.1 inci maddesi uyarınca zarfın ön ve arka yüzlerinin fotokopisi çekildikten sonra açılmaksızın iade edildiği ifade edilmiştir.

 

İdare tarafından Kuruma gönderilen yazıda, teklif zarfı değerlendirmeye alınmayan SYM Turizm Ticaret Ltd. Şti.’nin teklif zarfının anılan istekliye iade edilmek istenildiği ancak zarfın istekli tarafından alınmadığı belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin teklif zarfının ön yüzünün fotokopisi incelendiğinde, zarf üzerinde idarenin adı, ihale konusu hizmetin adı, ihale kayıt numarası ile ihalenin tarihi ve saati bilgilerinin İdari Şartname’de verilen bilgilere uygun olduğu, ancak idare adresinin “Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi No: 77 Konyaaltı/Antalya” yerine “Fener Mah. Tekelioğlu Cad. 63 07160 Muratpaşa/Antalya” olarak yazıldığı görülmektedir.

 

Her ne kadar başvuru sahibi tarafından teklif zarfının üzerinde idarenin adresi hatalı yazılmış olsa da, teklif zarfında teklif verilen ihaleye ait ihale kayıt numarası ile birlikte ihale ile ilgili diğer bilgilere yer verildiği ve bu bilgilerin teklif verilen ihaleyi ve ihaleyi yapan idareyi tanımlamaya yeterli olduğu, ayrıca teklif zarfının teklif verilen ihalenin komisyonuna süresinde ulaştığı göz önüne alındığında, isteklinin teklif zarfının teklif zarfında idarenin adresinin hatalı yazıldığı gerekçesi ile değerlendirmeye alınmamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre ihale tarihinde teklif zarflarının isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde açılması gerektiğinden, ihale tarihinde açılması gerekirken açılmayan bir teklif zarfının bulunması düzeltici işlemle giderilebilecek bir aykırılık olmayıp şikâyete konu ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul